Gedicht: Simon Oosting • slachtedijk / slachtedyk

Uit DC … en dichterbij / DC … en tichterby, de derde (tweetalige, Nederlands naast Fries) bundel van Simon Oosting.

slachtedijk

jullie volgen de dijk de onzichtbare sporen
van soortgelijke spelers maar in andere kleren
en zo jullie denken met andere kleuren zij waren grijs
of zwart en droevig onder lagen smerig vernis

jullie schuren als een leger tegen een landschap aan
als dat wat maar even is tegen dat wat blijft aan
over zeedijk kleidijk teerdijk en dat wat verlaten en vergeten is
jullie zijn soldaten boertjes en het kerkvolk

en gaan zoals zij gingen achter wagens met eikenhouten kisten
op weg naar het hof bij kerktorens op de terpen hoog
onverbiddelijk gestuurd door nimmer geschreven wetten

ik zeg jullie het gaan en komen van stromen volk
is als het water van de ze de eb de vloed van het land ik weet
jullie zullen altijd en eeuwig lopen omdat zo het altijd zal zijn

slachtedyk

jim folgje de dyk de ûnsichtbere spoaren
fan soartgelikense spilers mar yn oare klean
en sa ’t jim tinke mei oare kleuren sy wienen skier
of swart en drôvich ûnder lagen smoarch fernis

jim sluere as in leger tsjin it lânskip oan
as dat wat mar efkes is tsjin dat wat bliuwt oan
oer seedyk klaaidyk tarredyk en dat wat ferlitten en ferjitten is
jim binne soldaten boerkes en it tsjerkefolk

en geane sa as sy gienen efter weinen mei ikehoutene kisten
op ’e wei nei it hôf by tsjerketuorren op de terpen heech
ûnferbidlik stjoerd troch nea skreaune wetten

ik sis jim it gean en kommen fan streamen folk
is as fan it wetter fan de see de eb en floed fan it lân ik wit
jim sille ivich en erflik rinne omdat sa it altyd wêze sil

Simon Oosting
uit: DC … en dichterbij / DC … en tichterby (2020)


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.