EFNIL Masterscriptiewedstrijd 2020-21

Version in English below

EFNIL (the European Federation of National Institutions for Language / de Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) roept masterstudenten op om deel te nemen aan de wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het vlak van taalgebruik, taalbeleid / -politiek en meertaligheid.

De prijs

De studenten van de beste drie scripties ontvangen de EFNIL Masterscriptieprijs, bestaande uit;

 • een financiële vergoeding van € 1.500;
 • een uitnodiging om een presentatie van de scriptie te verzorgen tijdens de EFNIL Jaarconferentie (alle kosten vergoed);
 • de mogelijkheid om een wetenschappelijk artikel te publiceren in het EFNIL Jaarboek met de handelingen van de jaarconferentie;
 • de mogelijkheid om de volledige scriptie digitaal te publiceren op de website www.efnil.org van EFNIL.

Deze oproep betreft de tweede editie van de EFNIL scriptieprijs. De prijs is voor het eerst in de zomer van 2020 uitgereikt.

Over EFNIL

EFNIL is een onafhankelijke organisatie voor samenwerking tussen de centrale taalinstellingen van de lidstaten van de Europese Unie en van geassocieerde landen (zie: www.efnil.org/partners). De instellingen die Nederland en Vlaanderen binnen EFNIL vertegenwoordigen zijn de Taalunie en het Instittuut voor de Nederlandse Taal (INT). De Federatie stelt zich tot doel om de meertaligheid van Europa te behouden en te versterken, met speciale aandacht voor de officiële, nationale talen van de Europese staten.

Tot de doelstellingen behoren o.a.:

 • het ondersteunen van de Europese talige diversiteit als een middel tot behoud en verruiming van de culturele rijkdom van Europa en als basis voor de ontwikkeling van een overkoepelend Europees ethos en bewustzijn;
 • het ondersteunen van de officiële talen van de Europese landen in het bewustzijn dat die talen essentieel zijn om alle Europese burgers zo ruim mogelijk taalkansen te blijven bieden;
 • het ondersteunen van de Europese taalinstellingen in hun rol als kenniscentra voor taalonderzoek en -beschrijving, als adviseurs voor het taalbeleid, of als beleidsinstanties die zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering van het taalbeleid in hun land of taalgebied;
 • het verzorgen van informatie-uitwisseling tussen deze taalinstellingen en het stimuleren van gemeenschappelijk, taalgebiedsoverschrijdend onderzoek op Europese schaal;
 • het stimuleren, binnen iedere lidstaat van:
  • het onderwijs in de nationale taal of talen, zodat mensen alle nodige schriftelijke en mondelinge vaardigheden ontwikkelen die hen in staat moeten stellen tot volwaardige maatschappelijke participatie;
  • het vreemdetalenonderwijs binnen het educatief bestel vanaf de vroegst mogelijke leeftijd en volgens de geldende Europese standaarden;
  • taalonderwijs tweede taal voor niet moedertaalsprekenden in de nationale taal of talen van het land waar ze verblijven (zowel voor kinderen als voor volwassenen), én van het onderwijs en de beheersing van hun eigen moedertaal;
  • van uitwisselingsmogelijkheden voor leerlingen, studenten en docenten binnen de landen van Europa (EU en daarbuiten).

Relevante onderzoeksdomeinen

EFNIL stelt belang in onderzoek dat verband houdt met de bovenstaande algemene doelstellingen, bijvoorbeeld onderzoek gericht op:

 • tweetalig taalonderricht;
 • taalonderwijsstrategieën;
 • taalgebruik in een meertalige omgeving;
 • doelen en effecten van taalpolitiek;
 • comparatief onderzoek betreffende taalbeleid;
 • taaltechnologie in relatie tot meertaligheid,
 • vertaling en vertolking.

Alle Europese talen komen in aanmerking als onderzoeksdomein of -omgeving waarop de scriptie is gericht. Wel moet de scriptie zelf gesteld zijn in een van de officiële talen van de landen die in EFNIL vertegenwoordigd zijn. De voorkeur gaat uit naar onderzoek dat concrete aandacht besteedt aan (analyse van) politieke acties en beleid.

EFNIL zelf heeft de afgelopen jaren gedetailleerde informatie verzameld over taalpolitieke acties praktijken en over de taalsituatie in de verschillende Europese landen binnen het project European Language Monitor (ELM). Die informatie is online beschikbaar via www.efnil.org/projects/ELM. EFNIL moedigt studenten aan om die informatie te benutten. Voor meer informatie kunnen ze contact opnemen met het secretariaat van EFNIL en met de partnerorganisaties van EFNIL, met name die uit hun eigen taalgebied of land.

Selectie van de winnaars

De scripties worden beoordeeld door een jury op basis van:

 • de academische inhoud;
 • de beoordeling door vakgroep of studierichting binnen de eigen universiteit;
 • een samenvatting van 3 tot 5 bladzijden;
 • een aanbeveling door de scriptiebegeleider of promotor.

De jury zal bestaan uit vijf leden, aan te duiden door het bestuur van EFNIL.

Voorwaarden voor deelname

Belangstellenden moeten binnen de gestelde termijn de volgende documenten insturen in een digitaal format:

 • een beargumenteerde verzoekbrief in het Engels met kandidaatstelling voor de prijs van één bladzijde;
 • een exemplaar van de scriptie (in een van de officiële talen die in EFNIL vertegenwoordigd zijn);
 • een samenvatting van de scriptie (3-5 bladzijden in het Engels);
 • een kopie van de beoordeling door de instantie van de universitaire instelling waarbij de scriptie is ingediend (in een van de officiële talen die in EFNIL vertegenwoordigd zijn);
 • een aanbeveling gericht aan EFNIL door de scriptiebegeleider of promotor (in het Engels).

Alle bovengenoemde documenten moeten worden ingediend in digitale vorm als PDF, ODF of Wordbestand via het e-mailadres efnil@nytud.hu.

Kennisgeving

De winnaars zullen hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld binnen een termijn van twee maanden na de uiterste indieningsdatum en hun namen worden bekend gemaakt via de website van EFNIL. Zij ontvangen een uitnodiging voor een paper op basis van hun scriptie tijdens de eerstvolgende jaarconferentie van EFNIL in de periode september – oktober van elk jaar en voor een schriftelijke bijdrage, op basis van hun paper, aan het daarop volgende jaarboek met de conferentiehandelingen. Ten slotte ontvangen de winnaars een uitnodiging om hun volledige scriptie desgewenst te publiceren op de website van EFNIL.

Einddatum voor inlevering

De uiterste inleverdatum voor de prijzen voor het jaar 2021 is 31 december 2020.

Scripties die binnen een universitaire opleiding zijn beoordeeld vóór 1 september 2019 worden niet in aanmerking genomen.

Contactinformatie

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met het secretariaat van EFNIL (telefoonnummer +36-1-342.93.72, efnil@nytud.hu, http://www.efnil.org/ec-and-secretariat) of met de partnerorganisaties namens het Nederlandse taalgebied, t.w. de Taalunie (Johan Van Hoorde, jvanhoorde@taalunie.org, +31 (0)70 311 71 55) of het Instituut voor de Nederlandse Taal (Frieda Steurs, frieda.steurs@ivdnt.org, +31 (0)71-514 16 48).

EFNIL Master Thesis Competition

EFNIL (the European Federation of National Institutions for Language) calls on students to participate in a competition to find the best master’s theses in Europe within the area of language use, language policy and multilingualism.

English version

The award

The students that submit the best three theses will each be awarded:

 • an award in money of € 1,500;
 • an invitation to present their thesis at the annual international EFNIL conference (all expenses paid);
 • the opportunity to publish an article based on their thesis in EFNIL’s annual conference proceedings;
 • the opportunity to publish the full thesis on EFNIL’s website www.efnil.org.

This call concerns the second edition of the EFNIL Master’s Thesis Award. The prize was awarded for the first time in the summer of 2020.

About EFNIL

EFNIL is an independent organisation that brings together representatives from the major language organisations and other national language bodies of the member states of the European Union and associated countries (see: www.efnil.org/partners). The institutions that represent the Netherlands and Flanders are Taalunie (Union for the Dutch Language) and the Dutch Language Institute INT. The Federation seeks to promote European linguistic diversity, with particular reference to the national languages of the European states.

The Federation’s objectives include:

 • To promote European linguistic diversity as a means of preserving and extending the richness of European culture and developing a sense of shared European identity
 • To support the European national languages as the best guarantors of linguistic opportunity within their respective member states
 • To support the European language organisations in their roles as centres of excellence for linguistic analysis and description and as advisory bodies on language policy to relevant political institutions
 • To facilitate the exchange of information and the development and promotion of joint European linguistic research projects between language institutions
 • To encourage, within each member state:
  • the teaching of the national language or languages at all educational levels in schools, in order to promote the written and oral competence that is necessary to enable people to play a full role in society
  • the teaching of foreign languages within the educational system (in accordance with common European performance standards) from the earliest possible age
  • opportunities for non-native speakers (both children and adults) to learn the national language of the state in which they reside, and also to maintain competence in their native tongue
  • exchange opportunities for students and teachers within the European Union.

Relevant topics

We are interested in studies that relate to the fields mentioned above, such as:

 • Bilingual language learning;
 • Language teaching strategies;
 • Language use in a multilingual setting;
 • Aims and effects of language policies;
 • Comparative studies of language policies;
 • Language technology and multilingualism;
 • Translation and interpretation.

The languages studied in the thesis may be any of the European languages, but the thesis must be written in one of the official languages of the countries represented within EFNIL. Preference will be given to theses that analyse and discuss political actions or policies.

EFNIL has collected detailed information about language policies and language practices in most European countries in its project European Language Monitor (ELM) and has made this information available online: www.efnil.org/projects/ELM. EFNIL encourages students to make use of this information and to contact the EFNIL Secretariat or EFNIL member institutions directly for further information.

Selection of the winners

The theses will be assessed by a jury on the basis of:

 • the academic content;
 • the assessment by the university;
 • a summary 3-5 pages;
 • a recommendation by the supervisor of the thesis.

The jury will consist of five members selected by EFNIL’s executive committee.

Conditions for participation

Participants must provide the following documents in electronic form:

 • a reasoned application for the award (one page in English);
 • a copy of the thesis (in any official language of a country represented within EFNIL);
 • a summary of the thesis (3-5 pages in English);
 • a copy of the assessment of the thesis conducted by the university to which it is submitted (in any official language of a country represented within EFNIL);
 • a recommendation to EFNIL by the supervisor of the thesis (in English).

All documents must be submitted in electronic form as either PDF, ODF or WORD files and sent in an e-mail to efnil@nytud.hu.

Notification

The winners will be notified two months after the submission deadline, and their names will be published on the EFNIL website. They will receive an invitation to present a paper based on their results at the annual EFNIL conference, which takes place in a European country in September/October, and subsequently to publish an article in the conference proceedings. Furthermore, the winners receive an offer to publish the full thesis on EFNIL’s website.

Submission deadlines

Deadline for submission is 31 December 2020 for the awards in 2021.

Theses assessed by a university before 1 September 2019 will not be accepted.

Contact information

For further information, please contact the EFNIL Secretariat (telephone +36-1-342.93.72, efnil@nytud.hu, http://www.efnil.org/ec-and-secretariat).