Gedicht: G.P. Fieret • ach nee ja nee ach maar zeg

ach nee ja nee ach maar zeg
het, kan het

dag ja nee ach nee ja kan
het ja nee

ja nee zeg nee ja nog maar
ach nee ach

zeg ach nee ja nee maar ach
toch maar zeg ach ja nee

G.P. Fieret (1924-2009)
uit: Schaljapin of Stachanov (1980)

———————————–