Verklaring Raad voor de Neerlandistiek over de opheffing van de bachelor Nederlands aan de VU

De Raad voor de Neerlandistiek betreurt de opheffing van de bacheloropleiding Nederlands aan de Vrije Universiteit. Hij vindt dat de argumenten voor het handhaven van een opleiding in de Neerlandistiek aan een faculteit in de Letteren of Geesteswetenschappen ten onrechte te weinig gewicht hebben gekregen.

Naar de mening van de Raad zijn de belangrijkste argumenten om in elke faculteit Letteren of Geesteswetenschappen een apart studieprogramma op bachelor- én masterniveau op te nemen de volgende:

  1. Onderwijs, ook hoger onderwijs, heeft behalve een kwalificerende functie (de student bekwaamt zich in een vakgebied) ook een socialiserende en persoonlijkheidsvormende functie (de student ontwikkelt zich tot een volwaardig burger in de maatschappij). Een Nederlandse faculteit in de Letteren of Geesteswetenschappen zou daarom ten minste één afzonderlijke opleiding moeten bevatten die studenten de gelegenheid geeft om de taal en literatuur van het eigen land te bestuderen. Er zijn immers tal van maatschappelijke kwesties rond taal en cultuur waarin een kritisch oordeel met kennis van zaken node gemist wordt.
  2. De neerlandistiek kent vele specialismen in drie domeinen: taal, taalgebruik en literatuur. Aangezien de samenhang van deze drie domeinen evident is (ze hebben uiteraard allemaal met elkaar te maken) is het noodzakelijk dat er aan elke faculteit Letteren of Geesteswetenschappen ten minste één opleiding bestaat waar de Nederlandse taal en literatuur, en het Nederlandse taalgebruik, in samenhang kan worden bestudeerd. Het aanbieden van enkel specialismen uit de domeinen van de neerlandistiek leidt anders tot een versnippering of verkaveling van de Letteren.
  3. De neerlandistiek is verbonden met het schoolvak Nederlands, waarin taal, taalgebruik en literatuur ook in samenhang bestudeerd dienen te worden. Recente discussies over het schoolvak onthullen een zekere scheefgroei in dit opzicht in het schoolvak, die mede het gevolg lijkt van een verwaterde band met de bijbehorende wetenschap. Juist een versterking van de neerlandistiek op de universiteiten kan een oplossing bieden voor het naar inhoud hunkerende schoolvak. Deze ontwikkeling kan een vliegwielfunctie vervullen doordat leerlingen geïnteresseerder raken in de neerlandistiek, hetgeen meer studenten neerlandistiek tot gevolg heeft, die zullen leiden tot meer academische leraren Nederlands, die nog weer beter de actuele inhoud van de neerlandistiek voor het voetlicht kunnen brengen bij de leerlingen, etc.
  4. Het aanbod van het onderwijs in een faculteit Letteren en Geesteswetenschappen zou niet hoofdzakelijk door economische motieven bepaald moeten worden. Juist deze faculteiten zouden allereerst vanuit een visie op samenhang en diversiteit, en met het oog op de maatschappelijke verantwoordelijkheden, een uitgebalanceerd aanbod moeten realiseren waarin de Nederlandse taal en literatuur en het Nederlandse taalgebruik zowel in samenhang als in afzonderlijke specialismen een prominente plaats innemen.