Gedicht: Jacob Cats • Jonck by out, heet by kout

Jonck by out,
Heet by kout.

Anna:
Doch midd’ler tijt, op dat ghy meught
Oock vruchten trecken van uw jeught,
Gheen ouden man u gheven laet,
Noch om sijn ghelt, noch om sijn staet;
Een kalen kop, of grijsen baert,
Dient met geen jeughdigh dier gepaert.
’t Is best te trouwen sijns ghelijck,
Jonck met wat joncx, en rijck met rijck:
Want soo ghy trout een ouwe jan,
Hy lijckt uw vader, niet uw man;
Dees trou is maer van trou een schijn,
Ghy sout ghetrout een weduw’ zijn;
Of koomter eens misschien een vrucht,
Alst langh genoegh sal zijn ghekrucht,
Eer dan het kint kan wesen groot,
Soo is den ouden vader doot:
Of krijghdy kinders soo wat meer,
Soo slaetmen twijffel aen u eer.
Schoon ’t klim den ouden boom bewast,
Hy isser doch niet mee gepast;
Want t’ wijl hem ’t klim omhelst en toeft,
Den dorren stam staet als bedroeft,
En als de klim op ’t schoonste spruyt,
Dan gaet den ouden droogaert uyt.

Jacob Cats (1577-1660)

———————————–