De Grote Brederoquiz van Neerlandistiek

Door Roland de Bonth

In december 1617 zakte Bredero, op de terugweg van een begrafenis in Haarlem, met zijn slee ergens in de buurt van Halfweg door het ijs. Het gevolg was dat hij een longontsteking opliep, maar hij herstelde hiervan. Niettemin overleed hij ruim een half jaar na deze onfortuinlijke gebeurtenis, op 23 augustus 1618. Naar de precieze oorzaak van zijn dood blijft het gissen, omdat verschillende bronnen elkaar op dit punt tegenspreken.

De vierhonderdste sterfdag van Bredero zal niet onopgemerkt voorbij gaan, maar groots worden herdacht. Er is namelijk een Stichting Bredero 2018 in het leven geroepen met een eigen website. Hierop is onder andere het volledige programma van het herdenkingsjaar te vinden – met daarbij veel aandacht voor opvoeringen van zijn toneelstukken en zijn liederen. Ook staan hier (verwijzingen naar) teksten van Bredero en artikelen over zijn leven en werk op één plaats bij elkaar. Speciaal voor het voortgezet onderwijs wordt een educatief programma ontwikkeld met een lespakket over Spaanschen Brabander, wedstrijden en workshops om ook nieuwe generaties kennis te laten maken met en te laten genieten van het werk van Bredero.

Als opwarmer voor het Brederojaar presenteer ik hier een quiz bestaande uit 52 vragen, één vraag voor elke week van dit herdenkingsjaar. Het zijn vragen die alle met behulp van internet op te zoeken zijn.De spelregels van de quiz zijn eenvoudig. Elk goed antwoord levert één punt op. Wie de gevraagde antwoorden volledig heeft opgeschreven, kan vervolgens nog tien extra punten verdienen. De beginletters van de antwoorden vormen namelijk twee versregels uit een tekst van Bredero. Met het noemen van de titel van deze tekst kunnen nog eens tien punten worden verdiend. Dit betekent dat er in totaal dus 62 punten zijn te behalen.

Wie als eerste alle vragen correct weet te beantwoorden én de titel van het gedicht heeft weten te achterhalen, wint deze quiz. Mocht dat niemand lukken dan behaalt degene met het hoogste aantal punten de overwinning. Naast onsterfelijke roem krijgt deze naar keuze een exemplaar van G.A. Bredero’s Spaanse Brabander uit de reeks Tekst in context of een plastic – want onzinkbare – kuipslee.

De antwoorden kunnen worden gezonden naar r.de.bonth@hotmail.com De uiterste datum van inzenden is zondag 7 januari 2018.

Veel puzzelplezier!

Roland de Bonth

 1. Hoe luidt de voornaam van de uitgever van de catalogus behorende bij de Bredero-tentoonstelling in 1885?
 2. Wat is het eerste trefwoord dat op bladzijde 99 van de eerste druk van het Woordenboek op de gedichten van G.Az. Bredero te vinden is?
 3. Volgens K. ter Laan zocht Bredero zijn vertier bij ‘’wijntje en …’’.
 4. Hoe luidt – zonder tussenvoegsel – de achternaam van de auteur die in 1947 een roman wijdde aan het leven van Bredero?
 5. De historische literatuur, waaronder Spaanschen Brabander, in filmpjes van ongeveer twee minuten in beeld brengen om de mooie verhalen van (oude) boeken te laten zien. Dat is de missie van de …?
 6. In welke plaats treedt het muziekgezelschap Camerata Trajectina op zaterdag 14 april 2018 op met een programma rondom Bredero?
 7. J.G. Frederiks heeft de identiteit van Bredero’s schoonmoeder bekend gemaakt. Daarbij had hij de hulp van een adjunct-archivaris. Hoe luidt zijn achternaam, zonder tussenvoegsel?
 8. Hoe heet de broer van Ritsart in het toneelstuk Moortje?
 9. Welke letter uit Bredero’s naam is weggevallen op de titelpagina van het Treur-spel van Rodd’rick ende Alphonsus dat zich bevindt in de universiteitsbibliotheek van Leiden, onder signatuur UBL 707 C 7:2?
 10. Hoe luidt de naam van het eerste in de titel genoemde personage van het treurspel met de regel De Vrunden moghen kijven Maar moeten Vrunden blijven.
 11. Aan wie heeft Bredero het toneelstuk Lucelle opgedragen?
 12. Bredero’s geboortehuis stond in een straat die destijds Gansoort werd genoemd. Hoe staat deze straat tegenwoordig bekend?
 13. De naam Bredero zou afkomstig zijn van een … met het portret van Hendrik van Brederode.
 14. In Symen sonder Soeticheydt probeert Symen Teuntje aan de man te helpen en wel aan een koning van de …?
 15. Hoe luidt de ‘achternaam’ van Dirk uit Bredero’s beroemde lied Boeren-geselschap?
 16. Hoe heet de van nature in de Benelux voorkomende Rosa rubiginosa in het Nederlands waaraan een invloedrijke Amsterdamse rederijkerskamer – waar Bredero deel van uitmaakte – zijn naam ontleende?
 17. Hij kan de geestelijke vader van Bredero’s Moortje worden genoemd: Publius … Afer.
 18. Hoe luidt de zinspreuk van de rederijkerskamer waar Bredero deel van uitmaakte?
 19. Het blij-eindend treurspel Lucelle is ‘over-geset’. Wat is de achternaam – zonder tussenvoegsel – van de Franse schrijver die het origineel in proza componeerde?
 20. Uit de tijd dat Bredero zich bekwaamde in de schilderkunst zijn van vier van zijn schilderijen de onderwerpen bekend. Op twee van de vier schilderijen komt een en dezelfde Bijbelse figuur voor. Wie is dat?
 21. Hoe luidt in de oorspronkelijke spelling de voornaam van de hoofdpersoon uit het boek dat als dertiende deel in de serie Tekst in Context is heruitgegeven?
 22. Van welk toneelstuk van Bredero voert Theater Kwast in 2018 een leesvoorstelling op?
 23. Hoewel Bredero’s vader schoenmaker was, behoorde hij tot de notabelen van de stad en werd hij gekozen tot … der Handboogschutters.
 24. Bij de verkiezing van de mooiste zin van Bredero is dit een van de genomineerden: “Die ouwe spreekwoortjes selden lieghen, Selden sietmen … by vallicken vliegen.”
 25. Er heeft lange tijd een misverstand bestaan over het uiterlijk van Bredero. Hoe luidt de voornaam van de persoon op het portret dat jarenlang werd gezien als een portret van Bredero?
 26. ‘Symen sonder soetigheyd’ voert in een Amsterdams praatje een gesprek met iemand die ‘Roert mij niet’ wordt genoemd. Hoe staat deze persoon ook bekend?
 27. Wat is het eerste woord van Bredero’s lijfspreuk dat te lezen staat op een gevelsteen in Amsterdam?
 28. Hoe luidt de achternaam van de kapitein op het grote schuttersstuk in het Amsterdam Museum dat tussen 1603 en 1623 is vervaardigd door de schilder die Bredero inwijdde in de schilderkunst?
 29. Het toneelstuk waarin Ritsart de titelheldin aan Moy-aal wil schenken is een navolging van een stuk van P. Terentius Afer. Hoe heet dit stuk?
 30. Wat is Breeroo in het gelijknamige gedicht van H. Marsman?
 31. Hoe heet de nicht van koning Ferdinando op wie zowel Roderick als Alphonsus verliefd worden?
 32. Hoe luidt de achternaam van de kunstenaar die in 1968 een standbeeld maakte met op de sokkel de tekst Bredero?
 33. Waar in Amsterdam is het standbeeld uit de vorige vraag te vinden?
 34. Ter gelegenheid van de 350e geboortedag van Bredero is er in de Stadsschouwburg in Amsterdam een Bredero-tentoonstelling. Op zondag 14 april 1935 kan de Bredero-tentoonstelling nog worden bezocht van 10 tot …?
 35. Hoeveel tijd verstreek er tussen het spelen en het drukken van het toneelstuk dat zondags voor kermis in het jaar 1612 voor het eerst werd opgevoerd?
 36. Aan welk woord uit Symen sonder Soeticheyt dient volgens F.A. Stoett een andere betekenis te worden toegekend dan de verklaring die Oudemans en Te Winkel hiervoor geven?
 37. De spreuk ‘’Schijn bedriegt’’ is verbonden met een stuk van een personage in wier naam één letter drie maal voorkomt. Hoe heet dit personage?
 38. Wie voerde Bredero ‘’om sunst in d’oude schuyt’’, volgens het lijkdicht dat Vondel schreef op het overlijden van Bredero?
 39. Welk gedicht van Bredero draagt dichter Ramsey Nasr voor?
 40. Waar bevond het ‘schoenlappershuysken’ van Bredero’s vader zich, waar deze tot het eind van zijn leven is blijven wonen.
 41. Hoe groot is het niveauverschil tussen De klucht van de koe en Spaanschen Brabander volgens de website Lezen voor de Lijst?
 42. Vul de volgende titel aan: De gheboorte van Luys-bosch alias ….
 43. Bredero is nooit getrouwd maar uit enkele van zijn gedichten en voorredes blijkt dat hij wel verliefd is geweest. Vul het rijtje – allitererende – ‘geliefden’ aan: Maria Tesselschade, Magdalena en …
 44. Wat opent acteur Jules Croiset, verkleed als Bredero, in 1985 in de openbare bibliotheek van Hoofddorp?
 45. Waar in Amsterdam is Bredero begraven?
 46. Wat zijn de voorletters van een zekere Scheepmaker van wie een sonnet is opgenomen dat voorafgaat aan de door C. Kruyskamp bezorgde editie van Stommen Ridder?
 47. In welk theater voert Theatergroep De Kale in januari 2018 Bredero’s Klucht van de Molenaar ten tonele?
 48. Welk bijvoeglijk naamwoord gaat vooraf aan de kwakzalver aan wie Bredero een klucht wijdde?
 49. Hoe luidt de achternaam van de schrijver die het bij Bredero’s overlijden onvoltooide stuk Het daghet uyt den oosten heeft voltooid?
 50. Bredero publiceert gedichten in de Emblemata Horatiana. Hoe luidt de voornaam van de vervaardiger van de emblemen?
 51. Hoe heette de archivaris van de gemeente Rotterdam die een bibliografie van Bredero’s geschriften verzorgde?
 52. Patricia Pikhaus stelt dat de meeste literair-historici het stuk Symen sonder Soeticheydt niet als klucht bestempelen. Tot welk genre moet het volgens haar gerekend worden?