Afrikaans kom nooit alleen nie

Aan de Universiteit Gent wordt sedert 2007 het opleidingsonderdeel Afrikaans: taal- en letterkunde aangeboden. Dit academiejaar hebben zich maar liefst vijftig studenten aangemeld. Ook het aantal scripties Afrikaanse taalkunde en letterkunde neemt gestaag toe. Teneinde de samenwerking met het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam op het gebied van onderzoek te verstevigen, gaan de studenten er dit semester op werkbezoek. Zij nemen ook deel aan het colloquium met taalkundige en letterkundige sessies (www.afrikaans.ugent.be). In colleges, tijdens sessies taalverwerving en met wetenschappelijke referaten worden Gentse studenten vertrouwd gemaakt met (de geschiedenis van) het Afrikaans, de literatuur in deze jonge Germaanse zustertaal van het Nederlands en de historische, maatschappelijke, culturele en politieke context.

Momenteel worden vanuit de opleiding Taal- en letterkunde in Gent met collega’s in Leiden gesprekken gevoerd. Leiden heeft van oudsher banden met Zuid-Afrikaanse academische instellingen en er worden ook vandaag colleges over Afrikaanse taal en literatuur aangeboden. Doelstelling van de onderhandelingen is in de Lage Landen een interuniversitaire as tot stand te brengen. De coöperatie is gericht op onderwijs en onderzoek op het gebied van het Afrikaans. Bestaande bilaterale raamakkoorden met Zuid-Afrikaanse universiteiten, onder andere met Universiteit van Stellenbosch, de Universiteit van WesKaapland (Bellville), de Noordwes-Universiteit (Potchefstroom) en de University of Pretoria, zullen in de nabije toekomst optimaler renderen en onder meer resulteren in joint PhD’s, blokcursussen door Zuid-Afrikaanse academici voor Nederlandse en Vlaamse studenten enzoverder. De buitengaatse aandacht voor het Afrikaans, een wetenschapstaal die aan de universiteiten in Zuid-Afrika in de verdrukking staat, is voor de taal en haar meer dan zeven miljoen moedertaalsprekers meer dan alleen een hart onder de riem.

Op de studiedag van 28 oktober hoopt het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) studenten, academici en andere belangstellenden een uitgewerkt samenwerkingsakkoord te kunnen presenteren waarbij twee universiteiten in de Lage Landen de banden aanhalen voor het Afrikaans in een gelijkwaardig partnership met departementen Afrikaans van Zuid-Afrikaanse instituten.