Vacature: Voltijds ambt van docent (tenure track) in het vakgebied toegepaste taalkunde met specialisatie Nederlands als vreemde taal

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is vanaf 1 februari 2017 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Toegepaste Taalkunde met specialisatie Nederlands als vreemde taal (NT2).

Profiel

 • houder zijn van het diploma van doctor op proefschrift;
 • over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op het ogenblik van indiensttreding;
 • het Standaardnederlands (geschreven/gesproken) perfect beheersen;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in het vakgebied van de (toegepaste) taalkunde, gestaafd door recente publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
 • aantoonbare expertise hebben in onderzoek naar het Nederlands als vreemde taal;
 • over didactische vaardigheden beschikken om academische competenties te realiseren bij universiteitsstudenten;
 • ervaring met onderwijs op academisch niveau kunnen aantonen, bij voorkeur van het Nederlands als vreemde taal;
 • internationale mobiliteit o.m. door onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald strekt tot aanbeveling;
 • actieve deelname aan internationale wetenschappelijke conferenties en aan internationale (onderzoeks)netwerken strekt tot aanbeveling;
 • positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau hebben strekt tot aanbeveling;
 • onderwijsprofessionalisering strekt tot aanbeveling.

Volgende documenten dienen bij de kandidatuur gevoegd te worden :

 • een tekst (max. 1.500 woorden) waarin de kandidaat zijn/haar visie op onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening m.b.t. het te begeven ambt uiteenzet;
 • een onderzoeksvoorstel (max. 1500 woorden) over het onderzoek binnen NT2 dat de sollicitant concreet wil opzetten, in aansluiting bij de onderzoeksgroep GOLLD (http://www.golld.ugent.behttp://www.intercomm.ugent.behttp://www.lt3.ugent.be), INTERCOMM () of LT3 (). Het onderzoeksvoorstel moet minstens de volgende onderdelen bevatten: achtergrond; doelstellingen/vraagstellingen; methode; verwachte resultaten; haalbaarheid;
 • de vereiste bekwaamheidsbewijzen (afschriften van de diploma’s);
 • een portfolio met aanvullende informatie over de eventuele eigen onderwijscompetenties.

De selectie gebeurt in twee fasen:

1. op basis van curriculum vitae, publicatiedossier, visietekst en onderzoeksvoorstel wordt een short list samengesteld; alle kandidaten op de short list worden uitgenodigd voor een proefles en een interview;

2. op basis van de verzamelde informatie wordt beslist welke kandidaten worden gerangschikt en hoe ze worden gerangschikt.

Een voltijds ambt in de aanvangsgraad van docent geeft in principe aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure trackstelsel voor een duur van vijf jaar.

Indien het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt mondt dit mandaat uit in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Bij wijze van uitzondering kan een kandidaat die reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet.

Kandidaten moeten bereid zijn om de verplichte basisdocententraining te volgen.

UGent voorziet een vrij aanbod ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren, dit ter ondersteuning van de onderwijstaal waarin gedoceerd wordt.

Nadere informatie in verband met dit ambt en de inpassing ervan in de strategische krachtlijnen van de vakgroep kunnen verkregen worden bij prof. Veronique Hoste, vakgroepvoorzitter (e-mail: ).

Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

Hoe solliciteren?

Sollicitaties dienen uiterlijk 1 september 2016 per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be met in bijlage de sollicitatiebrief, het sollicitatieformulier voor ZAP, de visietekst en het onderzoeksvoorstel, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma’s) (gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen met referentie 20160415 Toegepaste Taalkunde in het onderwerp van uw e-mail). De kandidaat ontvangt een e-mail bij goede ontvangst van de sollicitatie.

De sollicitatieformulieren voor ZAP zijn beschikbaar via deze link.