Gesprek IVN-bestuur en minister Gatz

Door het bestuur van de IVN

Op 7 juni hebben IVN-directeur Iris van Erve, voorzitter Henriette Louwerse en lid van de Raad van Advies Dorian van der Brempt een bezoek gebracht aan het kabinet van Minister Sven Gatz naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie Financiële Openheid (AFO). Minister Gatz is de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie. Bij het gesprek waren ook medewerkers van minister Bussemaker en minister Crevits aanwezig.

Het was een prettig en open gesprek waarin de IVN-delegatie ruim de kans heeft gekregen om de positie van de IVN toe te lichten. We hebben onder andere gewezen op de onevenredige korting op het werkveld van de internationale neerlandistiek; gesproken over de samenwerking met de Taalunie en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het veld; een voorstel gedaan voor een nieuwe werkwijze waarbij beleid en budgetten samen worden bepaald en gemonitord; en gesuggereerd dat taken kunnen worden verdeeld tussen IVN en Taalunie. Ook de kracht en het belang van neerlandistiek wereldwijd is ruim aan bod gekomen.

We hebben onze reactie op de beleidsreactie ook op papier gesteld en zullen die aan het Comité van Ministers aanbieden.

Minister Gatz bevestigde het belang van het AFO-rapport en de discussie die daaruit is voortgevloeid. Binnenkort krijgt het CvM naast het AFO-rapport nog twee andere documenten namelijk het rapport van de Taalunie-visitatiecommissie en een evaluatie van de Algemeen Secretaris. Gatz gaf aan dat er, op het moment dat alle informatie beschikbaar is, actie kan worden ondernomen. Hiermee bevestigde hij de intentie al uitgesproken in de beleidsreactie op het AFO-rapport, namelijk dat het CvM ‘na een diepgaander analyse’ zich zal beraden ‘op het gewenste niveau van de apparaatskosten voor de toekomst’.

Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan. Wel is met nadruk toegezegd dat kort na de vergadering van het Comité van Minister op 4 juli de IVN op de hoogte zal worden gesteld van de beslissingen naar aanleiding van de recente rapporten en de verzamelde expertise en inzichten.

Dit betekent nu een maand afwachten voor ons. Blijft u vooral uw mening en inzichten met ons delen. U kunt uw ideeën over een ‘perfectere Taalunie’ ook kwijt op neerlandistiek.nl, het online tijdschrift voor taal-en letterkundig onderzoek.