Scriptieprijs Frederik van Eeden Genootschap

Het Frederik van Eeden Genootschap zet zich in voor de verspreiding van het gedachtegoed en de (hernieuwde) bestudering van het werk van de schrijver, wetenschapper, sociaal hervormer en psychiater Frederik van Eeden (1860-1932). Het Genootschap beheert ook de nalatenschap van Van Eeden; de collectie handschriften, brieven, foto’s etc. is in bruikleen gegeven aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

frederikvaneedengenootschapHet Genootschap wil met deze scriptieprijs Bachelor en Master studenten aanzetten om zich te verdiepen in het werk en het leven van Van Eeden of in de manier waarop het denken en doen van deze auteur heeft doorgewerkt in het culturele en sociale leven na zijn dood.

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een bijzonder aandenken. De eerste keer zal de prijs worden uitgereikt in 2017. De uiterste inzenddatum is 1 januari 2017.

 

REGLEMENT FREDERIK VAN EEDEN-SCRIPTIEPRIJS

Artikel 1: instelling van de prijs

Het Frederik van Eeden-Genootschap reikt de prijs voor het eerst uit in 2017 en vervolgens iedere twee jaar. De prijs wordt uitgeloofd voor een oorspronkelijke en zelfstandig uitgevoerde wetenschappelijke (deel)studie in de vorm van een scriptie, geschreven aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. De scriptie moet ná 2013 geschreven zijn.

Artikel 2: onderwerp van de scriptie

De scriptie betreft de neerslag van een oorspronkelijke, wetenschappelijke studie over het werk, de ideeën of het leven van Frederik van Eeden, over zijn rol binnen de verschillende netwerken waarvan hij deel uitmaakte of over de doorwerking of de betekenis van zijn werk en ideeën na zijn dood. De invalshoek kan zowel literairwetenschappelijk, taalkundig, filosofisch, sociaal als psychologisch van aard zijn.

Artikel 3: taal van de scriptie

De scriptie is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven. Over de toelating van scripties in andere talen beslist de jury.

Artikel 4: toelating van scripties

 1. De door het Van Eeden-Genootschap ingestelde jury bepaalt of een scriptie wordt toegelaten.
 2. Ingediende scripties dienen vergezeld te gaan van een bewijs van beoordeling, dat ondertekend moet zijn door minimaal één universitaire beoordelaar.
 3. Een scriptie mag maar één keer meedingen naar de prijs.
 4. De scriptie moet uiterlijk 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking zijn ingediend.

Artikel 5: de beoordeling

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury die wordt benoemd door het bestuur van het Van Eeden-Genootschap. Zij bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vier personen. Een lid van het Genootschap wordt benoemd tot voorzitter van de jury. De namen van de juryleden worden gepubliceerd op de website van het Van Eeden-Genootschap.
 2. De criteria voor de beoordeling zijn:
 3. bijdrage aan de kennis over Van Eeden en diens werk;
 4. wetenschappelijke kwaliteit;
 5. originaliteit van vraagstelling, onderwerp of presentatie;
 6. helderheid in taalgebruik en stijl;
 7. maatschappelijke relevantie;
 8. geschiktheid als bijdrage voor de Mededelingen.
 9. De jury beoordeelt de ingezonden scriptie aan de hand van de onder 2 genoemde criteria en wijst in onderling overleg de prijswinnaar aan. Ze brengt een bindende, in een rapport beargumenteerde en onderbouwde, enkelvoudige voordracht uit aan het bestuur van het Van Eeden-Genootschap.
 10. De jury kan desgewenst voor de beoordeling advies inwinnen van externe deskundigen.
 11. De jury ontvangt geen vacatiegeld. Eventuele reiskosten worden vergoed.
 12. Deelnemers gaan akkoord met hetgeen in dit reglement is vastgelegd; over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 6: de prijsuitreiking en de prijs

 1. De Frederik van Eeden-scriptieprijs wordt tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering van het Van Eeden-Genootschap uitgereikt. De uitslag wordt ook via de website van het Genootschap bekendgemaakt.
 2. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €500,- en een bijzonder aandenken.

Artikel 7: overig

 1. Deelnemers geven toestemming dat hun scriptie (al dan niet in verkorte vorm) en (indien van toepassing) vertaald in de Mededelingen verschijnt.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het Van Eeden-Genootschap.

 

De scriptie kan op twee manieren worden ingediend:

 1. Digitaal

Stuur de scriptie en het bewijs van beoordeling in pdf-formaat naar de secretaris van het Genootschap. Vermeld duidelijk je naam, adres en het moment van (te verwachten) afstuderen. De ontvangst van de stukken wordt via
e-mail bevestigd.

2 Per post

Stuur de scriptie en een kopie van de beoordeling naar de secretaris van het Genootschap. Vermeld duidelijk je naam, adres èn emailadres en het moment van (te verwachten) afstuderen. De ontvangst van de stukken wordt via
e-mail bevestigd.

De contactgegevens zijn op de website van het Van Eeden-Genootschap te vinden op www. frederikvaneedengenootschap.nl

 

Informatie over Frederik van Eeden

De website van het Genootschap: www.frederikvaneedengenootschap.nl
Jaarlijkse publicatie De Mededelingen: www.frederikvaneedengenootschap.nl/mededelingen.html

De collectie van het Genootschap is ondergebracht bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Oude Turfmarkt 129. Zie over deze collectie: http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv60 en http://geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/vaneeden

De brieven in de collectie van het Genootschap zijn ontsloten in de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam: http://opc.uva.nllogofveg