Call for papers ‘Nederlands tussen Duits en Engels’ (A Germanic Sandwich 2017)

In zijn bekende boek uit 1956 toonde C.B. van Haeringen overtuigend aan dat het Nederlands niet alleen geografisch gezien het midden houdt tussen het Duits en het Engels, maar dat het ook taalstructureel een tussenpositie inneemt. Van Haeringen beklemtoonde in z’n verklaring van deze tussenpositie de historische verschuiving in het Nederlands in de richting van meer analytische structuren. Latere taalvergelijkende onderzoeken hebben echter niet alleen meer linguïstische fenomenen in de analyse betrokken, maar ook gewezen op structurele en typologische aspecten ter verklaring, en daarnaast inspiratie gezocht in psycholinguïstische en sociolinguïstische theorievorming.

Sinds 2005, het jaar waarin het verschijnen van Van Haeringens boek werd herdacht in Berlijn, bestaat er een conferentie die is gewijd aan de vergelijkende studie van Nederlands, Duits en Engels, nl. de ‘Germanic Sandwich’. Na edities in Sheffield (2008), Oldenburg (2010), Leuven (2013) en Nottingham (2015) wordt de volgende editie georganiseerd in Münster (Duitsland), op 17 en 18 maart 2017.

Voor de volgende editie van de Germanic Sandwich-conferentie zijn we op zoek naar presentaties die één of meerdere aspecten van het Nederlands vergelijken met het Duits, Engels, en/of andere Germaanse talen. Zowel studies met een typologische als een comparatieve invalshoek zijn welkom; de klemtoon mag zowel liggen op taalstructurele als op historische of sociale aspecten van het Nederlands. Ook studies op het domein van de taalverwerving of de psycholinguïstiek komen in aanmerking. Aangezien we een evenwicht nastreven in presentaties van ervaren en jonge taalkundigen, willen we zeker ook beginnende taalkundigen van harte uitnodigen om een abstract in te dienen. Als het aantal kwaliteitsvolle aanmeldingen niet zou passen binnen de beschikbare tijd, zal worden overwogen om een postersessie te organiseren.

Presentaties mogen 20 minuten duren (+ 10 min. discussietijd). De conferentietalen zijn Nederlands, Engels en Duits. Abstracts van maximaal 500 woorden kunnen ingediend worden via de EasyAbs-site van de LinguistList.

Prof. Damaris Nübling (Mainz) zal een keynote lezing verzorgen. Vragen of opmerkingen in verband met de conferentie kunnen gericht worden aan Gunther De Vogelaer (devogelaer@uni-muenster.de)

Belangrijke data:
deadline voor abstracts: 1 september 2016
deelnamebevestiging: 1 november 2016
conferentie: 17-18 maart 2017

Wetenschappelijk comité:
Matthias Hüning (FU Berlin), Ann Marynissen (Universität zu Köln), Esther Ruigendijk (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Alan Scott (University of Nottingham), Hans Smessaert (KU Leuven), Freek Van de Velde (KU Leuven), Roel Vismans (University of Sheffield), Gunther De Vogelaer (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Ulrike Vogl (Universität Wien), Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam), Ton van der Wouden (Meertens Instituut, Amsterdam)