Vacature: 2 aio’s in project Language Dynamics in the Dutch Golden Age (0,8 – 1,0 fte)

In het kader van het NWO project “Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and social-cultural aspects of intra-author variation” is bij de onderzoeksinstituut UiL-OTS en ICON plaats voor 2 Assistenten-In-Opleiding (AIO).

Onderzoeksprogramma

Mede dankzij een dynamisch politiek, religieus en cultureel klimaat was het Nederlands in de Gouden Eeuw volop in beweging. Door standaardisatieprocessen en natuurlijke taalontwikkelingen was de taal een smeltkroes van langzaam verdwijnende taaleigenschappen uit het Middelnederlands en nieuwe mogelijkheden om woorden en zinnen te vormen. Deze taaldynamiek resulteerde in veel variatie binnen auteurs (intra-author variation).

Dit project wil begrijpen welke factoren ten grondslag liggen aan die variatie. Onze hypothese is dat de variatie het resultaat was van een dynamische interactie tussen het interne taalsysteem van taalgebruikers enerzijds en hun sociaal/literair-culturele context anderzijds. Het taalsysteem van een taalgebruiker maakte variatiemogelijkheden beschikbaar, die vervolgens door een taalgebruiker systematisch en vaak strategisch werden ingezet, afhankelijk van bijvoorbeeld het publiek of de doelstellingen en literaire vormgeving van zijn tekst.

Het project is georganiseerd in drie subprojecten:

 • AIO 1 verklaart intra-author variation vanuit het taalsysteem;
 • AIO 2 verklaart intra-author variation vanuit een literair-cultureel perspectief;
 • een Postdoc zal patronen van intra-author variation blootleggen via digitale kwantitatieve tools.

Bekijk het volledige onderzoeksprogramma (pdf).

Doel en taakbeschrijving: AiO 1

Dit deelproject heeft tot doel om de variatie binnen auteurs te onderzoeken vanuit het generatief taalkundige perspectief dat mensen een intern taalsysteem hebben dat gedeeltelijk universele en gedeeltelijk taalspecifieke eigenschappen bevat. De AIO in dit project brengt variatie binnen auteurs in kaart en vertrekt bij de analyse van deze variatie vanuit dit perspectief, maar neemt daarbij tevens het literaire perspectief op de data in beschouwing. Er is dus een intensieve samenwerking met zowel de postdoc als de andere AIO in dit project.

Concreet ga je in dit subproject:

 • een proefschrift schrijven;
 • enkele tijdschriftpublicaties afleveren en congreslezingen houden, al dan niet samen met andere projectleden;
 • bijdragen aan het gezamenlijke afsluitende congres dat de projectgroep organiseert;
 • de morfo-syntactische variatie binnen auteurs in het 17e eeuws Nederlands vanuit een generatief-taalkundig perspectief in kaart brengen en analyseren;
 • meewerken aan het samenstellen van een digitaal corpus met 17e-eeuwse teksten;
 • bruggen slaan naar de andere disciplines in het project, in het bijzonder naar de historische letterkunde en de historische sociolinguïstiek;
 • onderwijs volgen binnen de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT).

Je wordt begeleid door prof. dr. Norbert Corver (promotor), dr. Marjo van Koppen en dr. Feike Dietz (dagelijks begeleiders).

Doel en taakbeschrijving AiO2

Dit deelproject heeft ten doel om de variatie binnen auteurs te onderzoeken vanuit sociaal/literair-culturele context waarbinnen de variatie wordt gebruikt. De AIO in dit project brengt variatie binnen auteurs in kaart en vertrekt bij de analyse van deze variatie vanuit cultuur-historisch perspectief, maar neemt de taalkundige analyse van de data in beschouwing. Er is dus een intensieve samenwerking met zowel de postdoc als de andere AIO in dit project.
Concreet ga je in dit subproject:

 • een proefschrift schrijven;
 • enkele tijdschriftpublicaties afleveren en congreslezingen houden, al dan niet samen met andere projectleden;
 • bijdragen aan het gezamenlijke afsluitende congres dat de projectgroep organiseert;
 • de taalkundige variatie binnen auteurs in het zeventiende eeuws Nederlands vanuit een cultuur-historisch/literair perspectief in kaart brengen en analyseren;
 • meewerken aan het samenstellen van een digitaal corpus met zeventiende-eeuwse teksten;
 • bruggen slaan naar de andere disciplines in het project, in het bijzonder naar de historische letterkunde en de historische sociolinguïstiek;
 • onderwijs volgen binnen een van de landelijke onderzoeksscholen, bijvoorbeeld het Huizinga Instituut voor cultuurgeschiedenis, of de Onderzoeksschool voor Literatuurwetenschap (OSL).

Je wordt begeleid door prof. dr. Els Stronks (promotor), dr. Feike Dietz en dr. Marjo van Koppen(dagelijks begeleiders).

Profiel AiO1

Wij zoeken een promovendus met enthousiasme voor historisch taalkundig onderzoek naar het Nederlands.

Je dient

 • afgestudeerd te zijn of binnenkort af te studeren (tot een maand voor de startdatum van het project) in de taalwetenschap, neerlandistiek, of een andere taalstudie (bij voorkeur op RMA-niveau);
 • expertise te hebben in de generatieve taalkunde en affiniteit met de historische taalkunde, de historische letterkunde en de digital humanities;
 • open te staan voor interdisciplinair onderzoek waarbij taalkunde wordt gecombineerd met letterkunde;
 • expertise te hebben in het lezen/analyseren van historische teksten;
 • goed te kunnen samenwerken in een team, maar ook zelfstandig te kunnen opereren;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels te hebben;
 • uitstekende onderzoeks- en schrijfkwaliteiten te hebben.
Profiel AiO2

Wij zoeken een promovendus met enthousiasme voor historisch-letterkundig onderzoek naar het zeventiende-eeuws Nederlands.

Je dient

 • afgestudeerd te zijn of binnenkort af te studeren (tot een maand voor de startdatum van het project) in de letterkunde, neerlandistiek, of een studie op het gebied van de Nederlandse vroegmoderne tijd (bij voorkeur op RMA-niveau);
 • expertise te hebben in de zeventiende-eeuwse letterkunde en affiniteit te hebben met de generatieve taalkunde, historische sociolinguïstiek en de digital humanities;
 • open te staan voor interdisciplinair onderzoek waarbij letterkunde wordt gecombineerd met taalkunde;
 • expertise te hebben in het lezen/analyseren van historische teksten;
 • goed te kunnen samenwerken in een team, maar ook zelfstandig te kunnen opereren;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels te hebben;
 • uitstekende onderzoeks- en schrijfkwaliteiten te hebben.

Aanbod

Wij bieden een aanstelling als AIO voor de duur van 18 maanden per 1 september 2016 met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging met nog eens maximaal 2,5 jaar (1,0 fte). De omvang van de functie is 80 tot 100%. je salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.172,- bruto per maand en loopt op tot € 2.779,- bruto per maand in het vierde jaar (volgens de cao Nederlandse Universiteiten) bij een volledige aanstelling.

Je mag rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Verder bieden wij goede pensioenvoorzieningen, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden. Kijk verder voor meer informatie Werken bij de Universiteit Utrecht.

Verder word je in de gelegenheid gesteld om je binnen de stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving van de onderzoeksinstituten UiL OTS en ICON wetenschappelijk breed te ontwikkelen. Je kunt onder meer deelnemen aan colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek.

Over de organisatie

 Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer negenhonderd medewerkers en zevenduizend studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen:

 1. filosofie en religiewetenschap
 2. geschiedenis en kunstgeschiedenis
 3. media- en cultuurwetenschappen en
 4. talen, literatuur en communicatie.

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context.

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Onderzoeksinstituten

Het onderzoek van de Faculteit Geesteswetenschappen is ondergebracht bij vier onderzoekinstituten, Utrecht Instituut voor Linguïstiek OTS (UiL OTS), het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk ONderzoek (ICON), ZENO en Integon. Bij deze instituten zijn de onderzoekstaken van het wetenschappelijk personeel en de promotie-opleidingen georganiseerd.

Bij het UiL-OTS werken een kleine honderd onderzoekers waaronder negentien hoogleraren, een vijftiental postdocs en ongeveer veertig promovendi. Het doel van het UiL OTS is het ontwikkelen van wetenschappelijke expertise op het gebied van taal, spraak en hun gebruik. Het instituut is penvoerder van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.

Het ICON is een breed cultuurhistorisch onderzoeksinstituut, georganiseerd in verschillende onderzoeksgroepen: Genderstudies, Literatuur, Media en performance, Middeleeuwse cultuur en Muziekwetenschap. De onderzoeksgroep Literatuur kent een subgroep Vroegmoderne literatuur, die weer in direct contact staat met andere Utrechtse vroegmodernisten via het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS). In totaal zijn er een kleine vijftig vroegmodernisten werkzaam bij Geesteswetenschappen.

Het onderzoeksproject “Language Dynamics” is een interdisciplinaire samenwerking tussen het UiL-OTS en het ICON.

Aanvullende informatie

Heb je belangstelling? Neem dan voor nadere inlichtingen contact op met dr. Marjo van Koppen: j.m.vankoppen@uu.nl of dr. Feike Dietz: f.m.dietz@uu.nl.

Voor algemene informatie over de aio-positie kun je ook contact opnemen met de onderzoekscoördinator dr. Maaike Schoorlemmer, telefoon (030) 253 6183, e-mail m.schoorlemmer at uu.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Language Dynamics.

Solliciteren

Je sollicitatie dient te bestaan uit

 • een motivatiebrief;
 • een uitgebreid curriculum vitae;
 • naam en e-mailadres van twee referenten;
 • een scriptie / MA-thesis (of ander geschreven werk indien nog niet afgerond)
 • een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten zowel op BA als MA niveau;
 • een uitgewerkt onderzoeksvoorstel op basis van een van de projecten van maximaal 2 pagina’s A4.

Je sollicitatie moet bij ons binnen zijn vóór 4 april 2016. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 11 en 19 april.

Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

Reageren uiterlijk 03/04/2016