Letterenfonds vraagt nieuwe leden voor de Raad van advies

Vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van verschillende adviseurs roept het fonds kandidaten op voor de Raad van advies. Er is met name behoefte aan een (vertaal)deskundige op het gebied van de Slavische letteren, aan een deskundige op het gebied van de Friese letterkunde en aan deskundige met specifieke ervaring in de boekhandel.
Het Nederlands Letterenfonds laat zich voor de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed. De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen.
Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om een reguliere (bezoldigde) functie.

Het Letterenfonds is per 1 juli 2016 op zoek naar adviseurs voor de volgende commissies:

Voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen (voorheen projectwerkbeurzen vertalers) zoekt het Letterenfonds een (vertaal)deskundige op het gebied van de Slavische letteren. Het commissielid adviseert over projectvoorstellen van literair vertalers. Zowel de literaire kwaliteit van de voorliggende buitenlandse boeken als de kwaliteit van de vertaler(s) spelen hierbij een belangrijke rol. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Naast een brede kennis van de internationale literatuur is kennis van of ervaring met het literair vertalen in het Nederlands een pre. Geadviseerd wordt over (vertalingen van) fictie en non-fictie, het betreft zowel moderne als historische literatuur.

Voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties (voorheen werkbeurzen auteurs) zoekt het Letterenfonds een deskundige op het gebied van de Friese letterkunde. Het commissielid adviseert over de projectvoorstellen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Naast een specifieke kennis van de Friese letterkunde is ook een brede kennis van de Nederlandse letteren, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst. Daarnaast wordt van deze deskundige verwacht dat hij adviseert over het algemeen beleid Fries van het Nederlands Letterenfonds.

Voor de commissie Schwob zoekt het Letterenfonds een deskundige met specifieke ervaring in de boekhandel. Het commissielid adviseert over de aanvragen van Nederlandse uitgevers voor een tegemoetkoming in de kosten voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, te weten vertaalde klassiekers, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten. Van kandidaten wordt een brede kennis van de internationale literatuur uit de twintigste eeuw verwacht, alsook kennis van het literaire bedrijf, ondernemerschap en publieksbereik. schwob.nl

Algemeen profiel

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van literaire teksten en/of de kwaliteit van literaire vertalingen en de projectaanvragen van literaire vertalers kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren. Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel.

Sollicitaties

Aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie die adviseert over de samenstelling van de Raad van advies. Voor algemene informatie over de advieswerkzaamheden en de Raad van advies kunt u terecht bij Greetje Heemskerk, tel 020-5207300.

Een motivatiebrief met CV kunt u voor maandag 18 april 2016 richten aan het Nederlands Letterenfonds, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam, onder vermelding van ‘Raad van advies’. Dit kan ook per e-mail aan g.heemskerk@letterenfonds.nl.

Algemene informatie en informatie over de subsidieregelingen is te vinden op deze website onder Subsidies. Jaarverslagen en het beleidsplan zijn te vinden onder Publicaties. De huidige samenstelling van de Raad van advies is vermeld onder Over het fonds > Raad van advies.

Bij de samenstelling van de commissie wordt gestreefd naar een goede spreiding van deskundigheid, als ook een evenwichtige samenstelling van man/vrouw, culturele diversiteit en leeftijd. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van advies en het gewenste profiel van de adviseurs, worden kandidaten met een niet-westerse achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren op deze oproep.