Vacature post-doc ANS-project

Vacature: twee voltijds postdoctorale medewerkers ‘Herziening Algemene Nederlandse Spraakkunst’, Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) en Universiteit Gent, vakgroep taalkunde  
Zowel aan het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) als aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent is er een vacature voor een postdoctoraal onderzoeker (1fte, 2 jaar) die zal meewerken aan de grondige inhoudelijke update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS).

Project
Op 1 oktober 2015 is een meerjarig project van start gegaan waarin taalkundigen van twee Nederlandse  en twee Vlaamse universiteiten – de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Gent en de KU Leuven – samen werk maken van een grondige update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.
Het doel van dit meerjarige nieuwe project is zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de Nederlandse grammatica als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, te verhogen. In de twintig jaar die zijn verstreken sinds de vorige herziening is immers zowel de kennis van individuele taalverschijnselen als het grammaticale inzicht in de samenhang daarvan in belangrijke mate toegenomen. Bovendien is ook de taal zelf aan verandering onderhevig, net als de normen van de taalgemeenschap en de visies op variatie binnen en buiten de standaardtaal. De nieuwe ANS zal een betrouwbare en geactualiseerde grammaticale beschrijving van de hedendaagse taalrealiteit bieden, binnen een flexibele digitale omgeving met zoek- en navigatiemogelijkheden voor de verschillende categorieën van gebruikers.
Functie
De inhoudelijke revisie wordt uitgevoerd door twee postdoctorale onderzoekers – één met standplaats Leiden, één met standplaats Gent – onder begeleiding van een team van senioronderzoekers van de vier deelnemende universiteiten. Het takenpakket van de projectuitvoerders zal bestaan uit:
  • de uitwerking van gedetailleerde revisievoorstellen, in nauw overleg met de collega-uitvoerder en met het team van supervisoren;  
  • voorbereidende werkzaamheden, zoals het inventariseren en synthetiseren van de relevante grammaticale literatuur die sinds de vorige ANS (1997) is verschenen en het raadplegen van deskundigen;
  • de inventarisatie van grammaticale problemen die met het oog op een adequate beschrijving nader onderzoek behoeven, en het leveren van aanzetten tot dat vervolgonderzoek – eventueel in samenwerking met collega-uitvoerder, senioronderzoekers en/of studenten. 

Voor deze functie zoeken we een taalkundige met:

  • een afgeronde promotie op het terrein van de (Nederlandse) taalkunde;
  • een aantoonbaar brede belangstelling voor verschillende domeinen van de grammatica van het Nederlands;
  • de vaardigheid om inzichten uit de taalkundige literatuur op een toegankelijke manier te presenteren aan een breed publiek van grammaticaal geïnteresseerden;
  • goede organisatorische en sociale vaardigheden en het vermogen om in een interuniversitair team te werken.

Strekken verder tot aanbeveling:

  • ervaring met empirisch onderzoek naar de distributie van grammaticale verschijnselen in corpora;
  • vertrouwdheid met verschillende grammaticale theorieën en theoretische kaders.

Een meer gedetailleerde projectbeschrijving is op verzoek beschikbaar.


We bieden een voltijdse aanstelling voor een termijn van twee jaar, vanaf de vroegst mogelijke aanvangsdatum (maar uiterlijk vanaf 1 april 2016). Wie geïnteresseerd is in deze functie, maar deze alleen in deeltijd wil vervullen, wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om ook te reageren. Uiteraard is het mogelijk om zowel voor de vacature met standplaats Gent als voor de vacature met standplaats Leiden te kandideren.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Om te solliciteren stuurt u uiterlijk 20 januari 2016 een motivatiebrief en curriculum vitae via e-mail naar Timothy Colleman (vacature Gent; timothy.colleman@UGent.be) en/of Ronny Boogaart (vacature Leiden; R.J.U.Boogaart@hum.leidenuniv.nl). De eventuele sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden eind januari of begin februari.