Nieuwe website eduperron.nl gelanceerd

Edgar du Perron, kleinzoon van de schrijver, dichter en journalist E. du Perron (1899-1940), heeft op 15 oktober 2015 in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de website eduperron.nl gelanceerd.
Voor een breed publiek en voor wetenschappelijk onderzoekers is de nieuwe website een rijke bron van informatie over de persoon E. du Perron en zijn werk, en ook over het culturele en literaire leven tijdens het interbellum, waarbinnen hij een vooraanstaande rol vervulde. 
Du Perrons bekendste boek is Het land van herkomst (1935). Met Menno ter Braak leidde hij het invloedrijke literaire tijdschrift Forum en hij was degene die Ter Braak stimuleerde tot oprichting van het antinationaalsocialistische ‘Comité van waakzaamheid’. 

Door zijn kosmopolitische oriëntatie, zijn levendige en soms felle polemieken, en zijn  kritische en onafhankelijke stellingname bij politieke en maatschappelijke ontwikkelingen inspireert Du Perron nog steeds.

Voor eduperron.nl zijn alle zelfstandig uitgegeven werken van E. du Perron gedigitaliseerd en ook het eerder uitgegeven Verzameld Werk, zijn correspondentie (5500 brieven, waarvan ca. 750 nu voor het eerst gepubliceerd worden), biografische gegevens en een grote hoeveelheid beeldmateriaal. 
De website eduperron.nl is een coproductie van het E. du Perron Genootschap en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, met medewerking van het Letterkundig Museum, de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting Menno ter Braak (mennoterbraak.nl)
De website eduperron.nl kwam tot stand dankzij subsidies van de Stichting Dioraphte, Fonds21 en bijdragen van diverse particulieren. 
Wie is de schrijver E. du Perron
De schrijver, dichter en journalist Charles Edgar du Perron (1899-1940) heeft gedurende zijn leven maar kort in Nederland gewoond, maar zijn invloed is aanzienlijk geweest. Du Perron is opgegroeid in Nederlands-Indië; zijn artistieke oriëntatie ontwikkelde zich volkomen ‘Europees’, in Brussel en Parijs; als volwassen schrijver, denker en criticus was hij actief vanuit Parijs en – opnieuw – Nederlands-Indië. Pas kort voor zijn dood vestigde hij zich in Nederland, waar hij enkele uren na de Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940 overleed.
Juist vanwege zijn vanzelfsprekende internationale oriëntatie voorzag Du Perron de sterk verzuilde en naar binnen gekeerde Nederlandse literatuur in het interbellum van impulsen uit Frankrijk, België en Nederlands-Indië. Consequent zocht hij de dialoog met creatieve, oorspronkelijke en fatsoenlijke schrijvers en intellectuelen. Fel, direct en persoonlijk was hij in zijn kritiek op halfzachtheid, provincialisme en bekrompen kleinburgerlijkheid. Het literaire tijdschrift Forum, dat door Du Perron samen met zijn vriend Menno ter Braak
werd opgericht, was in dit verband toonaangevend voor de culturele elite in de jaren dertig, terwijl de nawerking op de generaties na de Tweede Wereldoorlog diepgaand en invloedrijk is geweest. Het was ook Du Perron die Ter Braak stimuleerde  tot de oprichting van het ‘Comité van Waakzaamheid van Anti-nationaalsocialistische Intellectuelen’. 
Aanvankelijk was Du Perron op zoek naar verwante geesten om samen mee op te trekken, later ook als mentor en stimulator. Du Perrons inzet om in de jaren dertig, tegen het heersende politieke en maatschappelijke klimaat in, jonge intellectuelen in Nederlands-Indië te betrekken bij het culturele, artistieke en politieke engagement verdient speciale vermelding. Niet toevallig heet de jaarlijkse, Nederlandse culturele prijs voor de bevordering van wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen ‘E. du Perronprijs’.
Naast creatief werk, waarvan zijn roman Het land van herkomst (1935) als hoogtepunt geldt, schreef Du Perron in zijn korte leven meer dan 6.000 brieven. Deze geven een gedetailleerd en tintelend-levendig beeld van het Nederlandse letterkundige klimaat tijdens het interbellum. Tevens leest deze hoogstpersoonlijke correspondentie als een zeldzaam getuigenis van een intellectueel die zich rekenschap geeft over politieke en maatschappelijke verschijnselen van zijn tijd, waarbij de opkomst van het fascisme en nationaalsocialisme een grote, navrante plaats inneemt.
Bij het Letterkundig Museum heeft E. du Perron als een van de honderd schrijvers een plaats gekregen in de vaste tentoonstelling ‘Het Pantheon: 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur’.
Citaten van E. du Perron:
  • Ik houd van een vent die zichzelf durft zijn, die vat op zich geeft, die zich niet achter het een of ander voetstukje verstopt onder voorwendsel dat hij er soms bovenop gaat staan; een vent die weet wàt de dood voor het leven beteekent, maar die dat niet alleen in een berookte kamer bij Dostojevski heeft ‘bestudeerd’. 24-2-1929  (Brieven I).
  • Ieder mensenkind draagt de kiem van twijfel in zich als hij geboren wordt en niet ieder verliest die voorgoed met zijn navelstreng.  (Nutteloos verzet, 1929).
  • Voor mij is een bepaalde literatuur de uitdrukking van mijn ernstigste waarden, allerminst een liefhebberij. 15-7-1937 (Brieven VII).
  • De Hollander denkt dat hij juist ziet, als hij de scherpe kantjes eraf heeft geslepen, als hij ‘ieder het zijne’ heeft gegeven (d.w.z. dènkt dat te hebben gedaan). 1-8-1939 (Brieven VIII).Bijlage 2
De website eduperron.nl
De website eduperron.nl is een dynamische bron. Hij is op dit moment in opbouw en zal voortdurend worden aangevuld en uitgebreid. Hebt u aanvullende informatie, neemt u dan contact op.
De website eduperron.nl bevat de volgende afdelingen:
Leven en werk
Met o.a. de volledige tekst van de uitvoerige biografie door Kees Snoek, ‘E. du Perron, Het leven van een smalle mens’ (2005).
Boeken
Alle zelfstandig verschenen werken, fulltext met scans van de originele uitgaven in eerste druk.
Artikelen
Alle bijdragen gepubliceerd in kranten en tijdschriften: artikelen, gedichten en hoofdstukken uit later zelfstandig verschenen werken.
Brieven
Alle bewaard gebleven brieven van / aan E. du Perron en zo’n 190 personen en instellingen (ca 5.500), waaronder een groot aantal niet eerder gepubliceerde brieven, geïllustreerd met scans van de originelen. Ook het informatieve commentaar en de annotaties bij de gedrukte uitgaven van Du Perrons brieven zijn opgenomen.
Foto’s en documenten
Zeven niet eerder gepubliceerde fotoalbums met foto’s uit Nederlands-Indië, België, Frankrijk en Nederland; de verzameling foto’s en afbeeldingen van E. du Perron uit het Letterkundig Museum in Den Haag; en archivalia.
Over Du Perron
Verwijzingen/ links naar andere websites, zoals dbnl.nl, mennoterbraak.nl, en (literair)historische dataverzamelingen en collecties die Du Perrons creatieve werk en zijn correspondentie in historisch perspectief plaatsen. 
Zoeken

Een Eduperron-WebEncyclopedie is in ontwikkeling, evenals een EduPerron-Webkalendarium, dat E. du Perron in zijn tijd plaatst.