Toetsbare feiten

Door Linde van den Bosch
voormalig algemeen secretaris  Nederlandse Taalunie
(november 2004 – april 2012)


Over Taalunie-beleid valt te twisten. Tijdens haar hele bestaan zijn er discussies geweest over de positie van de Taalunie; wat zou ze wel of niet moeten doen en hoe dan wel. Moesten er accenten liggen op de taalinfrastructuur, de neerlandistiek extra muros, literatuur en lezen, onderwijs binnen het taalgebied?  Moest de Taalunie initiëren, faciliteren, promoten en ontwikkelen of liever makelen en schakelen? In de schijnwerpers, achter de schermen? Afhankelijk van de mate van waardering en onder invloed van economische ontwikkelingen werden budgetten gekort of verruimd.
Persoonlijk heb ik altijd in een toegevoegde waarde van de Taalunie geloofd. Misschien niet op alle terreinen in vergelijkbare mate, maar er zijn diverse voorbeelden te noemen die aantonen dat het bestaan van de Taalunie een verschil maakt. De neerlandistiek extra muros is er daar zeker één van. 
Het was een voorrecht om als algemeen secretaris, samen met gedreven en kundige betrokkenen binnen en buiten het taalgebied, het leren en doceren van het Nederlands te stimuleren en te ondersteunen. 

Toen het Comité van Ministers zijn vertrouwen in de toenmalige Taalunie-koers hernieuwde met de toekenning van een tweede (en laatste) termijn als algemeen secretaris, heb ik die mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Bij mijn vertrek in april 2012 was de Taalunie een financieel gezonde organisatie. Zowel de jaarrekening van 2011 als die van 2012 vertoonden een positief resultaat (onafhankelijk getoetst en opvraagbaar  voor iedereen die dat wil controleren). Tevens lag er een nieuw, vastgesteld meerjarenbeleidsplan met begroting voor de periode 2013-2017 waarin een bescheiden besparing van 6,5% was gerealiseerd (zie de besluiten van de 76e en 77e vergadering van het Comité van Ministers). Een basis om op voort te bouwen met stevige ankers en met bakens die desgewenst verzet konden worden.

Maar, zoals gezegd, over Taalunie-beleid valt te twisten. Het is dan ook niet vreemd dat een organisatie die zich steeds opnieuw moet bewijzen, onder een nieuw bewind en in een tijd waarin van iedereen financiële offers worden gevraagd, haar keuzes heroverweegt. De steven wordt nu gewend. Of dat in de juiste richting gaat, laat ik aan de huidige interne en externe betrokkenen ter beoordeling over. Ik vertrouw er echter wel op dat uitspraken van de Taalunie over het verleden en het heden op toetsbare feiten worden gebaseerd en dat uitlatingen waarvan eerder op dit forum gewag werd maakt – vóór 2012 was het Taalunie-beleid slecht, er was 1 miljoen euro verlies ontstaan – dan ook berusten op een vergissing. Daarmee zou immers niet alleen onrecht gedaan worden aan al die mensen die zich met hart en ziel voor de Taalunie en de Nederlandse taal hebben ingezet (en dat nog altijd doen), maar wordt ook de feiten geweld aangedaan.