Reorganisatie van het INL en omvorming tot een INT

Gezamelijk persbericht INL en Nederlandse Taalunie

Eind 2014 heeft het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie beslist vanaf dit jaar € 400.000 te bezuinigen op het Nederlands-Vlaamse Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Tegelijkertijd werd besloten te onderzoeken of het instituut op termijn omgevormd kan worden tot een breder Instituut voor Nederlandse Taal (INT). Op dit moment wordt aan de bezuiniging invulling gegeven door een reorganisatie. De komende weken worden gesprekken gevoerd om de omvorming tot een breder INT mogelijk te maken. Hierover zijn de afgelopen week afspraken gemaakt tussen het INL, de Taalunie en de Nederlandse en Vlaamse overheden.


Het INL wordt door de Taalunie gefinancierd. Door de structurele bezuiniging van € 400.000 loopt de basisfinanciering vanaf dit jaar terug van € 2.345.000 naar € 1.945.000. Mede als gevolg daarvan is een reorganisatie met banenverlies onvermijdelijk geworden. Tegelijkertijd biedt de omvorming van het INL tot een breder INT de mogelijkheid om de basisopdracht van het instituut te verbreden en de toekomst van het taalinstituut te bestendigen.

Woordenboek en wetenschap

Tot nu toe richtte het INL zich vooral op lexicografie – het beschrijven van de Nederlandse woordenschat – en het maken van lexicografische producten zoals (digitale) woordenboeken. Het instituut is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aanleveren van het materiaal van het Groene Boekje en de website woordenlijst.org van de Taalunie. Het INL faciliteert nu ook het doorzoekbaar maken van de boeken, kranten en tijdschriften die de KB op haar website Delpher aanbiedt. Om aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen in de Geesteswetenschappen (Digital Humanities), zal het instituut straks ook nieuwe wegen inslaan. Dat alles betekent onder andere dat het project Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) op een aangepaste wijze, en versneld, zal worden afgerond. 

Voor het vormgeven van het INT zullen, afhankelijk van financiële randvoorwaarden, het komende half jaar concrete stappen gezet worden met als doel het begin 2016 van start te laten gaan.