Verschenen: Over Taal 54/1


Verschenen: Over Taal, tijdschrift over taal, tekst en communicatie. Jaargang 54 (2015), nummer 1.
In dit nummer:
Hoe Vlaams is het Standaardnederlands van ‘taalprofessionelen’?
‘De Noord-Nederlandse norm is tanende, zelfs bij taalprofessionelen. Slechts een minderheid van hen verdedigt hem nog, maar in de praktijk blijken ze hem niet eens zo goed te kunnen (of te willen) toepassen. Ze aanvaarden zelfs meer Vlaamse items dan gemiddeld en voor de Nederlandse staan ze nauwelijks meer open. Het wordt dus tijd dat het Vlaamse normendebat zich heroriënteert. Niet de vraag of Belgisch-Nederlands aanvaardbaar is, moet beantwoord worden, maar de vraag wat er precies toe behoort. De Nederlandse Taalunie beantwoordt die vraag bij monde van Taaladvies.net al vrij inclusief: de spraakmakende gemeente bestaat uit taalgebruikers ‘met een zeker prestige in de samenleving’ en daartoe behoren volgens dezelfde bron behalve journalisten, schrijvers, leerkrachten, radio- en televisiepresentatoren en acteurs, ook politici. Het hier beschreven onderzoek maakt duidelijk dat de Taalunie, als ze haar verklaringen ernstig neemt tenminste, haar taalbeschrijving dringend op een andere leest moet gaan schoeien.’
Dat schrijft Johan De Schryver, docent Nederlands aan de KU Leuven – campus Brussel, in zijn bijdrage Hoe Vlaams is het Standaardnederlands van taalprofessionelen? in het nieuwe nummer van Over taal . Dit artikel is ook te lezen op www.overtaal.be.

Verder:
Interview: Gonnie Put: klare taal rendeert
Sinds een dik jaar heeft juriste Gonnie Put een eigen bureau dat dienstverlening biedt aan de gerechtelijke wereld. ‘Bureau klare taal’ is actief op het kruispunt van recht en taal, en helpt zijn cliënten om tot een heldere schriftelijke communicatie te komen.
Taalwerk: Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!
Standaardwerken over Nederlandse spraakkunst hebben het over ‘achterzetsel’ of ook wel, niet belemmerd door enige vrees voor een contradictio in terminis, een ‘achtergeplaatst voorzetsel’. Maar hebben we wel nood aan zo’n vreemde woordsoort? Volgens Bert Cappelle helemaal niet.
Dossier: Een Deens acteur in een Europees taalproces. De zaak Alta Realitat s.l. / Erlock Films vs. Ulrich Thomsen
Isabelle Bambust doet aan de Universiteit Gent onderzoek rond taalbescherming. ‘Elke aanwezige in de EU heeft een eigen taal, maar houdt het procesgebeuren daar rekening mee? Krijgt bijvoorbeeld de bestemmeling van een gerechtelijk document komende uit een andere Europese lidstaat dit document in zijn eigen taal toegestuurd? En hoe moet die eigen taal van de burger vastgesteld worden?’
Taalkronkels: Het Echternach van het talenonderwijs
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V;) wil het vreemdetalenonderwijs aanscherpen: de eindtermen voor Frans, Engels en Duits in het Vlaams secundair onderwijs moeten ‘ambitieuzer’, zo luidt het in haar overigens nog vrij vage beleidsplan van oktober 2014. Filip Devos formuleert vier bedenkingen.
● en verder de vaste rubrieken Idioom & Co, Broodje taal, Te boek, Column en Quiz.