Nederlands Letterenfonds vraagt nieuwe leden voor Raad van advies

Raad van advies
Het Nederlands Letterenfonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed. De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd.

Het Letterenfonds is op zoek naar adviseurs op het terrein van de Nederlandse literatuur, internationale literatuur (in vertaling), jeugdliteratuur en literaire manifestaties. In totaal gaat het om zeven vacatures.
Voor de commissie Projectwerkbeurzen vertalers zoekt het Letterenfonds twee nieuwe adviseurs. De commissieleden adviseren over projectvoorstellen van literaire vertalers. Zowel de literaire kwaliteit van de voorliggende buitenlandse boeken als de kwaliteit van de vertaler(s) spelen hierbij een belangrijke rol. Naast een brede kennis van de internationale  literatuur is kennis van of ervaring met het literair vertalen in het Nederlands een pre. Geadviseerd wordt over (vertalingen van) fictie en non-fictie en het betreft zowel moderne als historische literatuur.
Gezien de huidige bezetting van de commissie zoekt het Fonds een vertaaldeskundige Franse en/of Italiaanse literatuur en een deskundige in een of meer Germaanse talen (Duits, Engels, etc) met bijzondere belangstelling voor literaire non-fictie (in vertaling).
Voor de adviescommissie die adviseert over projectvoorstellen van literaire auteurszoekt het Letterenfonds drie nieuwe adviseurs. De commissie adviseert over subsidieaanvragen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Een brede kennis van de Nederlandse letteren, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur is  gewenst.
Gezien de huidige bezetting van de commissie zoekt het Fonds specifiek:
        

  • Een deskundige kinder- en jeugdliteratuur. Vereist is een brede en actuele kennis van de jeugdliteratuur.
  • Een deskundige literaire non-fictie. Vereist is een brede en actuele kennis van de literaire non-fictie, in al haar verschijningsvormen.
  • Een deskundige poëzie. Vereist is een brede en actuele kennis van de Nederlandse poëzie.

Voor de advisering over uitgavenvan (geïllustreerde) jeugdliteratuurzoekt het Letterenfonds een adviseur die de kwaliteit van het beeld in samenhang met de (kwaliteit) van de tekst van jeugdboeken kan beoordelen. Kennis van de digitale ontwikkelingen bij het uitgeven van jeugdliteratuur is een pre.
Voor de adviescommissie Literaire Manifestaties en Projecten zoekt het Letterenfonds één nieuwe adviseur. De commissie adviseert over incidentele én meerjarige subsidieaanvragen voor literaire manifestaties/festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur vallen binnen het bereik van de regeling. Commissieleden moeten in staat zijn zowel de kwaliteit (programmering, deelnemende auteurs) als het cultureel ondernemerschap en publiekbereik van de manifestatie  te beoordelen.

Gezien de huidige samenstelling van de commissie wordt specifiek gezocht naar een deskundige die goed op de hoogte is van de internationale ontwikkelingen cq internationale context van literaire festivals.
Algemeen profiel
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze zonder last of ruggespraak in een relatief beperkt tijdsbestek kunnen oordelen over de kwaliteit van de literaire teksten en/of vertalingen en de subsidieaanvragen/werkplannen van schrijver of vertalers, en hun mening hierover goed kunnen beargumenteren. Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel.

Aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie, die het bestuur adviseert over de samenstelling van de Raad van advies. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling.

Voor algemene informatie over de advieswerkzaamheden en de Raad van advies kunt u terecht bij Pieter Jan van der Veen tel 020-5270300)
Een motivatiebrief met cv kunt u tot maandag 28 oktober 2013 richten aan het Nederlands Letterenfonds, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam, onder vermelding van ‘Raad van advies’. Dit kan ook per e-mail aan pj.vander.veen@letterenfonds.nl.

Voor algemene informatie en informatie over de subsidieregelingen zie www.letterenfonds.nl