’n Nuwe inleiding tot die taalkunde in Afrikaans op pad

Door Wannie Carstens

n Opwindende nuwe boek oor die Afrikaanse taalkunde sal teen Februarie 2014 in Suid-Afrika gepubliseer word. Hiermee behoort ‘n groot gaping in die onderrig van die Afrikaanse taalkunde gevul te word.

Dié boek sal die resultaat wees van ‘n aantal Afrikaanse taalkundiges wat saamgewerk het om ’n boek tot stand te laat kom wat gebruik kan word om die kennisvlakke van voorgraadse studente rakende kennis van die breë beginsels van die taalkunde op dieselfde vlak te bring aan die einde van die derdejaarstudie.

Dit gebeur so dikwels dat kursusmateriaal aan universiteite die voor- en afkere van dosente verteenwoordig, en dat in hierdie proses sekere kennisvlakke verlore kan gaan omdat die beskikbare dosente nie noodwendig oor die vaardighede en materiaal beskik om die breë spektrum van die taalkunde te dek nie. SA universiteite is ook bekend daarvoor dat daar nie altyd voldoende personeel is om alle kundigheidsterreine te dek nie en daarom word dikwels slegs oorsigtelik te werk gegaan met vakinhoude. Verder wissel studente op nagraadse vlak (honneurs en MA) dikwels tussen universiteite en die behoefte was dat almal na afloop van hulle voorgraadse studie op ongeveer dieselfde vlak behoort te wees wat kennis betref. Dit is natuurlik ‘n ideaal wat deur die praktyk agterhaal kan word, maar die visie en behoefte word ten minste gekoördineerd aangepak.


Tydens die 2011- en 2012-kongresse van die LVSA (Linguistevereniging van Suider-Afrika) het die meerderheid Afrikaanse taalkundiges (d.w.s. diegene wat verbonde is aan SA universiteite en daar Afrikaanse taalkunde doseer) vergader en daar is besluit op die inhoud van die boek en hoe dit saamgestel sou word. Aanvanklik is gedink dat dit ’n hersiening van Botha, TJR e.a. (reds.) se Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde (1989) moet behels, maar mettertyd is geoordeel dat dié boek ‘n belangrike historiese taalkundige dokument in Afrikaans is en as sodanig behou moet word. Hierdie boek het sy doel gedien vir die tyd toe dit geskryf is en dit word net so gehandhaaf.

Die nuwe boek – met as titel Kontemporêre Afrikaanse taalkunde – verteenwoordig moderner sienings oor hoe die toepaslike taalkundige dissiplines in Afrikaans tot hulle reg kom. Hoofstukke word aangebied oor die volgende terreine en fokusgebiede in Afrikaans: die diachronie van Afrikaans; fonetiek, fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek, sosiolinguistiek, leksikografie, dokumentontwerp, normatiewe taalkunde asook taalverwerwing en taalonderrig. Die inhoud is gemik op voorgraadse studente, maar dit hoofstukke bevat ook voldoende materiaal wat op nagraadse vlak gebruik sal kan word.

Die taak is aan prof Wannie Carstens (NWU-Potchefstroom) en dr Nerina Bosman (Universiteit van Pretoria) opgedra om die redakteurstaak te verrig. Die boek is tans by die uitgewer en daar word volstoom gewerk om die boek vroeg in 2014 op die mark te plaas. Die boek gaan ook aangevul word met ’n webblad waar oefeninge en begrippelyste geplaas sal word. Die oefeninge en begrippelyste sal dan voortdurend bygewerk kan word soos die dosente met die boek self in die praktyk te doen kry.

Die voorlopige publikasiebesonderhede van hierdie boek is:

Redakteurs: Carstens, WAM & Nerina Bosman
Medewerkers: Elbie Adendorff (US), Nerina Bosman (UP), WAM Carstens (NWU), Jac Conradie (UJ), Leon de Stadler (US), Ilse Feinauer (US), Rufus Gouws (US), Gerald Groenewald (UJ), Jako Olivier (NWU), Annél Otto (NMMU), Marné Pienaar (UJ), Elvis Saal (UNISA), Piet Swanepoel (UNISA), Gerhard van Huyssteen (NWU), Angelique van Niekerk (UV), Bertus van Rooy (NWU), Daan Wissing (NWU).
Titel: Kontemporêre Afrikaanse taalkunde
Uitgewer: JL van Schaik, Pretoria
ISBN: 978 0 627 03019 2
Die plan is om afloop van hierdie projek ook ’n gesamentlike boekprojek aan te pak oor hoe die toegepaste taalkunde tot sy reg kom in Afrikaans. Dit sal dan onder meer die volgende terreine insluit: vertaalkunde, tolkopleiding, akademiese geletterdheid, taaltegnologie, korpuslinguistiek, kognitiewe linguistiek, tekslinguistiek, diskoersanalise, taalonderrig, taaltoetsing, leksikologie, e.a. Ook hierdie boek sal die resultaat wees van samewerking tussen die SA universiteite en dit behoort teen 2015/2016 gepubliseer te word.

Wannie Carstens
30/07/2013