Verschenen: Syntax of Dutch. Adjectives and Adjective Phrases

Deafgelopen vijftigjaar zijner tallozewetenschappelijkeen vaakspecialistischewerken overgrammaticaverschenen. Indiezelfde periodeis echterniet alleende discussieover grammaticaveranderd, maarook depresentatie vanformelestructuren ende interpretatievan informatie.Gedegenantwoorden overde structuurvan eenbepaalde taalzijn daaromniet eenvoudigte vinden. SyntaxofDutch slaagthier echteruitstekend in.

Hetwerk richtzich opéén enkelkernaspect vande Nederlandsegrammatica: desyntaxis (deleer vande zinsbouwen woordgroepen).Ondanks hetspecialistischeonderwerp bestaathet uitmaar liefstzeven delen,waaraan intotaal meerdan tienjaar isgewerkt. Hetresultaat iseen unieknaslagwerk voortaalkundigen éngeïnteresseerdeleken metenige taalkundigeachtergrond diemeer willenweten overde syntactischeeigenschappen vande Nederlandsetaal.
In2012 verschenende eerstetwee delen,die zelfstandignaamwoorden enzelfstandignaamwoordgroepenbehandelen.Zojuist ishet derdedeel verschenen,dat gaatover bijvoeglijkenaamwoorden enbijvoeglijknaamwoordgroepen.Het isgeschreven doorHansBroekhuisen isop dezelfdemanier opgebouwdals detwee eerderverschenen delen.In hetnajaar volgthet vierdedeel overvoorzetsels envoorzetselgroepen.De Syntaxof Dutchverschijnt bijAmsterdamUniversityPress.