Naschrift

Toen ik vrijdagochtend 10 februari 2012 kort na middernacht het eerste hoofdstuk van de Historie van Valentijn ende Oursson als feuilleton in Neder-L publiceerde, kon ik mij geen voorstelling maken van hoe lang het zou duren voordat ik het laatste woord “F I N I S” op het beeldscherm zou zien verschijnen. Dat gebeurde vanavond, zaterdag 4 augustus 2012.
   Evenmin van de belangstelling. Dankzij de ‘Statistieken’ van dit blog kon ik zien hoeveel ‘pageviews’ er wereldwijd waren kort na het verschijnen van een hoofdstuk. Dat aantal groeide in de loop der maanden van iets meer dan 10 tot een kleine 40 trouwe lezers.

   In de ‘Verantwoording van de editie’ overwoog ik de mogelijkheid om een composiet-editie te maken: Bouman aanvullen met Verdussen als Verdussen overeenstemt met Maillet. Gaandeweg heb ik dit idee laten varen zonder het helemaal op te geven. Bouman kan met behulp van Verdussen op vele plaatsen worden aangevuld, en waar Verdussen weglaat kan Bouman aangevuld worden met Maillet, maar als je dat ‘verantwoord’ wilt doen door middel van [haken] dan krijg je een resultaat dat er niet uitziet. Verantwoord je niet met haken dan krijg je een editie die oncontroleerbaar is en als tekst nooit bestaan heeft. Vandaar dat ik vooralsnog niet van plan ben zo’n composiet-editie te maken.
   Wat ik wel van plan ben is deze synoptische studie-editie iets leesvriendelijker te maken dan hij vooral in de eerste hoofdstukken was, en hem zo vorm te geven dat hij dubbelzijdig afgedrukt kan worden en als p-book gelezen kan worden. Deze herziene en hier en daar verbeterde cumulatieve editie in staat van wording vindt u hier.
   Deze maand zal ik alles wat ik de afgelopen jaren en maanden te weten ben gekomen over Valentin et Orson / Valentijn en Oursson samenvatten in een (vervolg)artikel dat ik zal aanbieden aan Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek, waarin ik al eerder over de Twee Gebroeders publiceerde.
   Als dat gedaan is, zal ik een nieuw Neder-L feuilleton beginnen, waarin ik een andere onuitgegeven laatmiddeleeuwse roman, die in zijn tijd grote bekendheid en waardering genoot, synoptisch editeer met de brontekst:

Een schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sydonie, welcke waren beyde van coninclijker afcoemsten: Ponthus des conincx Tybours sone, coninck van Galissien, ende Sidonie des conincx Huguets dochter van Britanigen, seer ghenuechelijck om lesen, soo in amoreusheyt ende strijden, welcke veel wonderlijcke fortuynen van feyten van wapenen binnen sijnen leven ghehadt heeft ende namaels noch ghecroont wert coninck van Galissien ende van Britanigen. Geprint t’Antwerpen op die Lombaerde veste tegen over die Gulden Hant by mi Niclaes vanden Wouwere. Anno .DLXIIIJ.

Tot ziens!