REMLT 3.0

REMLT staat voor Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten, een encyclopedisch project dat 1 januari 1993 van start ging op het toenmalige P.J. Meertens Instituut KNAW. Het project beoogde alle Middelnederlandse epische eigennamen te indexeren: naam en vindplaats. Al vrij snel bleek dat deze doelstelling te kort schoot. Soms dragen meerdere personen dezelfde naam, soms draagt dezelfde persoon meer dan één naam. En dan heb ik het niet over de verhaspelingen en variante spellingen … Als coördinator en eindredacteur besloot ik daarop de eigennamen systematisch te identificeren: Wie is wie en waar ligt wat? Maar ook dat bleek onvoldoende. Personages uit de Oudheid en de Bijbel konden in de middeleeuwse literatuur zo verschillen met ons referentiekader dat de namen ook systematisch geannoteerd moesten worden om met vrucht gebruikt te kunnen worden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het REMLT in boekvorm gepubliceerd zou worden. Maar toen het project in de loop van het jaar omstreeks 1999 door het Meertens Instituut gestaakt werd, was het materiaal dat toen vergaard en geredigeerd was (nog) lang niet publicabel. Samen met mijn medewerkster Hella Hendriks heb ik in onze vrije tijd de artikelen naam voor naam doorgenomen en in januari 2003 zijn wij begonnen met het letter voor letter publiceren van het REMLT als pdf-bedtand op Internet. In de loop van 2005 stonden de letters A tot en met Z in een beta-versie on-line.
   Sindsdien is er constant gesleuteld aan de letters: Google Earth-links werden aangebracht, links naar Wikipedia en naar een on-line Vulgaat. Momenteel worden er links aangebracht naar de repertoria van Moisan en West voor respectievelijk de Karelepiek en de Arturroman in verzen en in proza.
    Het afgelopen half jaar heeft het werk aan het REMLT om meer dan één reden praktisch stil gelegen. Maar sinds mei wordt er weer systematisch geredigeerd. Het is mijn bedoeling elke eerste zondag van de maand een update van alle letters te plaatsen op de website van het REMLT: