Neder-L, no. 0407.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0407.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 31 Jul 2004 22:13:25 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0407.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 0407.22: Tsjip/Letteren, jrg. 14, no. 2, juni 2004       |
| (2) Tyd: 0407.23: De Zeventiende Eeuw, jrg. 19, no. 2, februari 2004  |
| (3) Tyd: 0407.24: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (4) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ----------za-31-juli-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0407.22=-=
TSJIP/LETTEREN, jaargang 14, nummer 2, juni 2004
ISBN: 11-112-1892-7.
Door: Anne-Mariken Raukema <amraukema@lezen.nl>
Amsterdam (Stichting Lezen: http://www.lezen.nl), 2 juli 2004.

 • Joop Dirksen.
  Literatuuronderwijs en emotionele intelligentie. Blz. 3-5.
  (Leerlingen literair competent maken is op zich al een moeilijke en tijdrovende zaak. Desondanks wordt in dit artikel gepleit om gedeelten van dat literatuuronderwijs ook nog in te zetten voor een ander doel, namelijk in het kader van het vergroten van de emotionele intelligentie van leerlingen.)
 • Frank Blaakmeer.
  Het hoofd van Arie Roos in; losse opmerkingen over het thema ‘roman en film’. Blz. 6-9.
  (Boeken doen iets met je: als je leest gebeurt er van alles in je hoofd. Maar dit geldt net zo goed zeker voor films. Waarom wordt een boek verfilmd? En waarom het ene boek wel en het andere niet? En waarom wordt mijn favoriete boek niet verfilmd?)
 • Frank Blaakmeer.
  Een scenarist en de mooie verhalen van een schrijver, Marieke van der Pol over De tweeling. Blz. 10-15.
  (In 1993 verscheen de roman De tweeling van Tessa de Loo. Het boek werd na gemengde recensies (‘een meeslepend epos’ versus ‘een barre baksteen’) een groot succes in de boekhandel en won in 1994 de Trouw Publieksprijs voor het Nederlandse Boek. De Tweeling vertelt het verhaal van Anna en Lotte, een tweeling die na de dood van hun ouders gescheiden wordt. Lotte groeit op in Nederland, Anna blijft in Duitsland. Verschillende pogingen van de zusjes om elkaar terug te vinden worden uiteindelijk door de oorlog gefrustreerd. Lotte hoort na de oorlog bij het kamp van de slachtoffers terwijl Anna als Duitse automatisch bij de schuldigen hoort. Als oude dames vinden ze elkaar terug in een kuuroord in Spa. De frustraties rond hun scheiding en vooral de oorlog blijken een echt gesprek tussen de beide zussen moeilijk te maken. Aan het slot is er toch sprake van verzoening. De scenes in Spa vormen een raamwerk waardoor de lezer steeds opnieuw zicht krijgt op de geschiedenis van de zusjes. In 2002 werd het boek verfilmd door Ben Sombogaart naar een scenario van Marieke van der Pol. In 2004 kreeg de film een Oscarnominatie, maar de makers zagen de prijs net aan zich voorbijgaan. Over het schrijven van het scenario en over de verschillen tussen boek en film liet Frank Blaakmeer de schrijfster van het scenario aan het woord.)
 • Ronald Piters.
  Onder de indruk van het boek, onderzoek naar genrebeleving. Blz. 16-19.
  (Het lezen van boeken mag zich in deze tijd van gedigitaliseerde informatieverschaffing nog steeds in een grote belangstelling verheugen. Voor elk soort boek is er wel een geinteresseerd lezer die, zodra deze een specifiek boek uit het enorme boekenaanbod aanschouwt, dat boek benoemt als onderdeel van een specifiek genre. Een verslag van een onderzoek naar genrebeleving.)
 • Ine Pels.
  Striptekenaars bewerken ‘Haar’, Kunstzinnige ontwikkeling via strips in de klas. Blz. 21-23.
  (‘Vanaf een bergtop kijkt een amazone neer op de karavaan die onder haar langs trekt.’ Dit is strook 90 uit het scenario dat striptekenaar Rolf Thijssen schreef voor het CKV-1 project ‘strips in de klas’ van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. Laury Persoon uit 4-vwo kreeg de opdracht om deze strook creatief in te vullen. De andere 209 leerlingen uit 4-havo en 4-vwo kregen eenzelfde opdracht voor de resterende 197 stroken. Het resultaat is het prachtige stripalbum Farao Feros dat in een oplage van 2300 exemplaren professioneel werd gedrukt. In maart van dit jaar zijn de 4-havo en 4-vwo klassen aan de slag gegaan met een stripalbum getiteld ‘Haar’.)
 • Cor Geljon.
  Diploma vmbo-kunst. Blz. 24-27.
  (Voor havo- of vwo-leerlingen met kunstzinnige belangstelling staan er verschillende wegen open naar een opleiding met een artistiek perspectief. Voor leerlingen van het vmbo ligt dat een stuk moeilijker. Op verschillende scholen in het land zoekt men dan ook naarstig naar mogelijkheden om die doorstroming te vergemakkelijken. De Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam heeft het gezocht in een opleiding vmbo-kunst. Een gesprek met de kunstcoordinator vmbo van die school, Peter van den Heuvel.)
 • Lidwine Janssens.
  Internet en kunst, een artistieke en interactieve onderzoeksdidactiek voor CKV. Blz. 28-31.
  (Aanschouwelijk onderwijs is een oud en interactief onderwijs is een betrekkelijk nieuw begrip. Hoe beide kunnen samengaan onderzoekt de Noord Nederlandse interfaculteit der Kunsten (voortaan NNIK) bij het vak CKV.)
 • Margreet Feenstra en Hadelinde van der Hoek.
  Internet levert poezieles op maat. Blz. 32-34.
  (Een limerick die door elkaar is gegooid en waarvan de dichtregels in de correcte volgorde moeten worden gesleept, achttien vissengedichten in een vrolijk aquarium, die verschillende aspecten van het vissenbestaan uitdrukken, gedichten die in beweging worden gezet door Flash-movies, een interactieve literaire quiz en een Poezie Trivia Quiz. Dit en nog meer kunt u vinden op de website van Poezie in Beweging, http://www.poezie-in-beweging.nl.)
 • Harry Baggen.
  Digitaal kunstbeleven. Blz. 35-36.
  (Bij de invoering van het vak CKV-1 in het algemene deel van havo en vwo werd het noodzakelijk voor de leerling om verslag te doen van zijn of haar culturele beleving. Voor een havo-leerling betekent dit zes culturele activiteiten met een vorm van verslaglegging en voor de vwo-leerling maar liefst tien. Onder culturele activiteit valt een bezoek aan de bioscoop of schouwburg, maar ook een museumbezoek of het lezen van een boek uit de wereldliteratuur. De verslaglegging liep de afgelopen jaren niet altijd probleemloos. Woorden als ‘vet’ en ‘cool’ of – nog erger – ‘hartstikke chique’ en ‘gaaf’ werden door de doelgroep ruimschoots voldoende bevonden. Een bron was voor de leerling aanvankelijk niet bijvoorbeeld een krantenrecensie, maar ‘mijn zus met haar vriend’ of soms zelfs ‘mijn moeder’. Digitaal kunstbeleven bleek een oplossing.)
 • Guido Robben.
  De vivisectie van de puberale ziel, puberen in Oostenrijkse romans. Blz. 38-41.
  (In dit artikel bespreek ik twee romans uit de Oostenrijkse literatuur waarin de auteurs het thema puberteit op uiteenlopende wijze benaderen. Enerzijds Die Verwirrungen des Zoeglings Toerless van Robert Musil uit 1906 die zich afspeelt in de tijd van de ‘Keizerlijke en Koninklijke Donaumonarchie’ (‘Kakanie’); anderzijds Der Schueler Gerber van Friedrich Torberg uit 1930, de periode van de eerste republiek. In het schooljaar 2000-2001 heb ik beide romans met een gemotiveerde 6-vwo-klas gelezen. Het was de laatste generatie leerlingen, die eindexamen deed in het oude systeem, dus voordat de Tweede Fase integraal op school was ingevoerd. Afgaande op mijn gesprek met oud-leerlingen heeft met name Toerless grote indruk op een aantal leerlingen gemaakt, onder andere vanwege de perverse geaardheid van enkele personages. Al begrepen de leerlingen niet alles, ze beseften wel degelijk dat Musil de karakters had beschreven van fascisten en hun meelopers.)

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0407.23=-=
DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinairperspectief, jaargang 19, nummer 2, februari 2004.
ISSN 0921-142X. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden.
Leiden, 29-7-2004.

 • Roeland Harms.
  Tot lering, maar vooral ter vermaak. Een vergelijking tussen de functie van het anekdotenboek en de zeventiende-eeuwse roman De Labourlotten. Blz. 154-168.
  (Kritische bespreking van de dissertatie van Inger Leemans uit 2002: ‘Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeen in Nederlandse pornografische romans 1670-1700.’ Een analyse van de roman ‘Het koddig en voddig leven der hedendaagsche Labourlotten’ maakt aannemelijk, dat niet zozeer moralisatie als wel puur vermaak de intentie van de auteur was. Ook in kluchtboeken speelt moralisatie een steeds minder grote rol.)
 • Wolter Seuntjes.
  Damp, walm en rook: Luchtige hartstochten in de literatuur van de zeventiende eeuw. Blz. 169-180.
  (Vondel, Bredero en Tengnagel spreken over dampen en dampjens, zuchten en geeuwen om de hartstochten uit te beelden. Ook bij medische auteurs, zoals Johan van Beverwyck, komen deze begrippen voor. Zij zijn ontstaan uit de moraalpathologie; reeds bij Homerus wordt gesproken over wind en vuur in het menselijk lichaam, corresponderend als microcosmos met de macrocosmos. Geleidelijkaan is deze theorie in de zeventiende eeuw terzijde geschoven, maar de metafoor van hartstochten als tochten van het hart blijft tot laat in de achttiende eeuw bestaan.)
 • Andrew Sawyer.
  The Tyranny of Alva: the creation and development of a Dutch patriotic image. Blz. 181-211.
  (De prent van Jan Pietersz. van de Venne (1622): Afbeeldinghe van den ellendighen staet der Nederlanden, onder de wreede tijrannije van den Hertoghe van Alba, geeft de politieke situatie weer zonder openlijk verzet te plegen en zonder aan te sporen tot geweld. Dit sluit aan bij een lange traditie van talrijke prenten (o.a. van Coornhert) en schilderijen (o.a. van Dirck van Delen.)
 • Ingeborg De Cooman.
  Van podium naar liedboek. Guilelmus Bolognino en de toneelliederen in ‘Dorothea Maeghet ende Marteleresse’ (1641). Blz. 212-225.
  (Liederen in een toneelstuk, dat in 1641 werd opgevoerd door jongens en meisjes van de Sint-Jorisparochie te Antwerpen, zijn ook terug te vinden in het liedboek van Bolognino uit 1645: Den gheestelycker leeuwercker. Hij, en niet Geeraard van den Brande, blijk daarmee de auteur te zijn.)
 • Recensies:
  . <Door: E. van den Boogaart, op p. 226-230:> B. Schmidt. Innocence abroad. The Dutch imagination and the New World, 1570-1670. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. XXIX, 450 p. ISBN 0-521-80408-6.
  . <Door: L.E.I.M. Jongen, op p. 231-232:> Ch. van Leeuwen. Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Johannes Stalpart van der Wiele, 1579-1630. SUN, Nijmegen, 2001. 389 p. ISBN 90-5875-009-4.
  . <Door: M.R. Prak, op p. 233-234:> C. Lesger. Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciele expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630. (Amsterdamse historische reeks. Grote serie, 27) 296 p. ISSN 0929-9769. ISBN 90-6650-686-1.
  . <Door: J. van der Veen, op p. 234-239:> M.E.W. Boers-Goosens. Schilders en de markt, Haarlem 1605-1635. Proefschrift Leiden, z.pl., 2001. 517 p. ISBN 90-901-4214-2.
  . <Door: H. Leeflang, op p. 239-240:> I.M. Veldman. Crispijn de Passe and his progeny (1564-1670). A century of print production. (Studies in Prints and Printmaking, vol. 3.) Sound & Vision Publishers, Rotterdam, 2001. 505 p. ISBN 90-75607-57-1. En: I.M. Veldman. Profit and pleasure. Print books by Crispijn de Passe. (Studies in Prints and Printmaking, vol. 4.) Sound & Vision Publishers, Rotterdam, 2001. 421 p. ISBN 90-75607-58-X.
  . <Door: N. Moser, op p. 241-243:> F. de Bree, M. Spies & R. Zemel (red.) ‘Teeckenrijcke woorden’ voor Henk Duits. Opstellen over literatuur, toneel, kunst en religie, meest uit de zestiende en zeventiende eeuw. Stichting Neerlandistiek, VU / Nodus Publikationen, Amsterdam / Muenster, 2002. 289 p. ISBN 90-72365-71-2, 3-89323-445-4.
  . <Door: St. vanden Broecke, op p. 243-245:> G. Wiesenfeldt. Leerer Raum in Minervas Haus. Experimentelle Naturlehre an der Universitaet Leiden, 1675-1715. (History of science and scholarship in the Netherlands, vol. 2). KNAW, Amsterdan, 2002. 464 p. ISSN 1569-3481. ISBN 90-6984-339-0.
  . <Door: M.R. Prak, op p. 245-247:> M. van Tielhof. The ‘Mother of all trades’. The Baltic grain trade in Amsterdam from the late 16th to the early 19th century. (The Northern World, vol. III). Brill, Leiden, 2002. 370 p. ISBN 90-04-12546-9.
  . <Door: G.A.C. van der Lem, op p. 247-249:> H. Daussy. Les Huguenots et le roi: le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay (1572-1600). (Travaux d’Humanisme et Renaissance, nr. 364.) Droz, Geneve, 2002. 694 p. ISBN 2-600-00667-2.
  . <Door: J.L. Price, op p. 249-250:> R. Po-Chia Hsia & H.F.K. van Nierop (eds.) Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 187 p. ISBN 0-521-80682-8.
  . <Door: J. Becker, op p. 250-254:> H. Borggrefe, Th. Fusenig & B. Kuemmel (eds.) Ut pictura politeia oder der gemalte Fuerstenstaat: Moritz der Gelehrte und das Bildprogramm in Eschwege. (Studien zur Kultur der Renaissance, herausgegeben am Wederrenaissance-Museum Schloss Brake, Nr. 1). Jonas Verlag, Marburg, 2000. ISBN 3-89445-280-3.
 • Signalementen:
  . <Door: F.J. Dijksterhuis, op p. 255:> A. Hoving & C. Emke. De schepen van Abel Tasman / The ships of Abel Tasman. Box met boek, tekeningen en CD-rom. Met een inleiding door P. Sigmond. Verloren, Hilversum, 2000. 144 p. ISBN 90-6550-086-3.
  . <Door: G. Vanpaemel, op p. 255-256:> F. Depuydt & M. Goossens (red.) Van Mercator tot computerkaart. Een geschiedenis van de cartografie. Brepols, Turnhout, 2001. 137 p. ISBN 90-5622-040-3.
  . <Door: P. Knevel, op p. 256-257:> J. Frieswijk, A.H. Huussen, Y.B. Kuiper & J.A. Mol (red.) Fryslan, staat en macht, 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998. Verloren / Fryske Akademy, Hilversum / Leeuwarden, 1999. 245 p. ISBN 90-6550-043-X.
  . <Door: M.A.G. de Jong, op p. 257-258:> J. Francke. Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige oorlog, 1688-1697. (Werken, deel 12). Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, 2001. 498 p. ISBN 90-70534-33-9.
  . <Door: H.C. Dibbits, op p. 258-259:> M. Westerman (ed.) Art & home. Dutch interiors in the age of Rembrandt. Denver Art Museum, Denver, 2001. 240 p. ISBN 0-914738-46-1.
  . <Door: P.E.L. Verkuyl, op p. 259-260:> H.F.J. Horstmanshoff e.a. (red.) The four seasons of human life. Four anonymous engravings from the Trent collection. Erasmus Publishing / Trent Collection, Rotterdam / Durham, 2002. 109 p. & CD-rom. ISBN 90-5235-13618.
  . <Door: H. Miedema, op p. 260:> M.-C. Heck, F. Lemerle & Y. Pauwels (eds.) Theorie des arts et creation artistique dans l’Europe du Nord du XVIe au debut du XVIIIe siecle. Actes du colloque international organise les 14 et 16 decembre a l’Universite Charles-de-Gaulle-Lille 3 par le Centre de Recherches en Histoire de l’art. 2001. 370 p. ISBN 2-84467-035-0.
  . <Door: G.A.C. van der Lem, op p. 261:> P. Williams. Philips II. (European History in Perspective.) Palgraven Basingstoke, 2001. 302 p. ISBN 0-333-69336-1.
  . <Door: J.W. Spaans, op p. 261-262:> P. O’Brien (ed.) Urban achievement in early modern Europe. Golden ages in Antwerp, Amsterdam and London. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 361 p. ISBN 0-521-59408-1.
  . <Door: C.L. Heesakkers, op p. 262-263:> T. Van Houdt, J. Papy, G. Tournoy & C. Matheeussen (eds.) Self-presentation and social identification. The rhetoric and pragmatics of letter writing in early modern times. Supplementa Humanistica Lovaniensia, 18. University Press, Leuven, 2002. vi, 478 p. ISSN 0775-1117; ISBN 90-5867-212-3.
  . <Door: H. Miedema, op p. 263:> H. Leeflang, G. Luijten e.a. (red.) Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen. Waanders, Zwolle, 2003. 368 p. ISBN 90-400-8793-8.
  . <Door: J.W.H. Konst, op p. 263-264:> J. Verberckmoes (red.) Vreemden vertoond. Opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld. Peeters, Leuven, 2002. 239 p. ISBN 90-429-1247-2.
  . <Door: C.M. Lesger, op p. 264-265:> J. Parmentier, C.A. Davids & J. Everaert (eds). Peper, Plancius en porselein. De reis van het schip ‘Swarte Leeuw’ naar Atjeh en Bantam, 1601-1603. (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, 101.) Walburg Pers, Zutphen, 2003. 237 p. ISSN 0168-7107; ISBN 90-5730-210-1.
  . <Door: J. Bloemendal, op p. 265-266:> J.P. Guepin. Drietaligheid. Uitgeverij Voltaire, ‘s-Hertogenbosch, 2003. 272 p. ISBN 90-5848-038-0.
  . <Door: J.W. Spaans, op p. 266-267:> W. Frijhoff. Embodied belief. Ten essays on religious culture in Dutch history. (Studies in Dutch Religious History, 1.) Verloren, Hilversum, 2002. 300 p. ISBN 90-6550-723-X.
  . <Door: H.L. Houtzager, op p. 267-268:> M.J. van Lieburg. Nieuw licht op Hendrik van Deventer (1651-1724). Erasmus Publishing, Rotterdam, 2002. 120 p. ISBN 90-5235-163-5.
  . <Door: H.J. den Heijer, op p. 268:> Francois Valentijn. Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der groote Mogols; als ook een keurlyke verhandeling van ’t wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius. Van Wijnen, Franeker, 2002. 316, 428 p. ISBN 90-5194-226-5.
  . <Door: L. Kooijmans, op p. 268-269:> S. Groenveld, J.J. Huizinga & Y. Kuiper (red.) Nassau uit de schaduw van Oranje. Van Wijnen, Franeker, 2003. 160 p. ISBN 90-5194-261-3.
  . <Door: C.M. Lesger, op p. 269:> A. Taennesen. ‘Al het Hollandse volk dat hier nu woont’. Nederlanders in Helsinger, circa 1550-1600. Vert. J. Roding. (Zeven Provincien Reeks XXI) Verloren, Hilversum, 2003. 102 p. ISBN 90-6550-197-5.
  . <Door: L. Noordegraaf, op p. 269-270:> Z. van Ruyven-Zeman, X. van Eck & H. van Dolder-de Wit. Het geheim van Gouda, de cartons van de Goudse Glazen. Walburg Pers, Zutphen, 2002. 157 p. ISBN 90-5730-167-9.
  . <Door: E.E.P. Kolfin, op p. 270-271:> A.K. Wheelock Jr. (Ed.) Aelbert Cuyp. Thames & Hudson, New York, 2001. 320 p. ISBN
  0-500-51057-1.
(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0407.24=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| De Achttiende Eeuw    Inger Leemans <inger.leemans@let.uu.nl>    |
| De Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Indische Letteren:    Adrienne Zuiderweg <A.M.Zuiderweg@uva.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>        |
| Tiecelijn:        Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>  |
| De Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tsjip/Letteren:     Anne-Mariken Raukema <amraukema@lezen.nl>   |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| De Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0407.c --------------------------*


--
Dit bericht is gescanned op virussen en andere gevaarlijke
inhoud door de DutchNet MailScanner en lijkt schoon te zijn.

--
DutchNet MailScanner
Email Virus Scanner
www.dutch-net.nl/mailscanner/
DutchNet Internet bedankt MailScanner voor hun ondersteuning