Neder-L, no. 0406.a

Subject: Neder-L, no. 0406.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 13 Jun 2004 03:20:43 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Dertiende-jaargang------- Neder-L, no. 0406.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0406.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Boeken- en prentenmarkt 'Boeken langs de |
|           Amstel', zo 20 juni 2004              |
|          - Amsterdam: Tentoonstelling 'Aye-aye!! vingerdier', |
|           wo 23 juni - vr 1 oktober 2004           |
|          - Nijmegen: Oratie prof. dr. H. Knoors, getiteld   |
|           'Regulier basisonderwijs voor dove kinderen: een  |
|           lonkend perspectief?', do 24 juni 2004       |
| (2) Med: 0406.02: Overleden: Lodewijk Maria de Boer (1937-2004)     |
| (3) Vac: 0406.03: Vacature voor een hoogleraar Moderne Nederlandse   |
|          Letterkunde op de Universiteit Leiden (deadline: ma  |
|          12 juli 2004)                     |
| (4) Rub: 0406.04: Hora est! Promotie I.C. van Gijn op do 17 juni 2004  |
|          te Amsterdam (UvA)                  |
| (5) Web: 0406.05: Taalschrift mei 2004                 |
| (6) Web: 0406.06: Nieuws van de dbnl - 1 juni 2004: oplevering teksten |
|          juni 2004                       |
| (7) Web: 0406.07: Nieuws van de dbnl - 2 juni 2004: het 'Bio- en    |
|          bibliografisch lexicon van de neerlandistiek'     |
| (8) Lit: 0406.08: Te verschijnen: H. Bloemhoff en H. Nijkeuter. Drents. |
|          Deel van serie 'Taal in stad en land'. (Den Haag,   |
|          2004)                         |
| (9) Lit: 0406.09: Te verschijnen: M. Jansen en M. van Oostendorp. Taal |
|          van de Wadden. Deel van serie 'Taal in stad en land'. |
|          (Den Haag, 2004)                   |
|(10) Lit: 0406.10: Pas verschenen: Marcellus Emants. Schetsen uit    |
|          Spanje. Met een nawoord van dr. S. Faber en dr. G.  |
|          Mulder. (Leiden, 2004)                |
|(11) Lit: 0406.11: Aanbieding: Groene woordenboek en het Elektronisch  |
|          Groene boekje samen voor EUR 29,90          |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -----------zo-13-juni-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Jun 2004 14:14:16 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040601.html
Subject: Rub: 0406.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, omgeving Amstel bij het Muziektheater

Boeken- en prentenmarkt ‘Boeken langs de Amstel’, zondag 20 juni, 10.00-17.00 uur.

 • In ruim honderd marktkramen bieden veel Nederlandse antiquaren een grote keuze interessante en bijzondere boeken, tweedehands boeken, prenten en foto’s, die bijeen zijn gebracht uit alle delen van het land. Liefhebbers voor fotografie kunnen op deze Boekendag speciaal aan hun trekken komen, want deze markt heeft Fotografie als speciaal thema. Op 11 juli 2004 (De Dam) en op 22 augustus (Langs de Amstel) is Amsterdam nog twee keer Boekenstad van Nederland.

AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Tentoonstelling ‘Aye-aye!! vingerdier’, woensdag 23 juni – vrijdag 1 oktober 2004, ma.-vr. 13.00-17.00 uur.

 • De tentoonstelling ‘Aye-aye!! vingerdier; halfapen van Madagaskar’ toont tekeningen van deze bedreigde diersoort door Frits-Jan Maas, vervaardigd in opdracht van het Biodiversiteitcentrum van de Universiteit van Amsterdam. Verder worden prenten, boeken en dieren uit de collecties van de Artis-/Plantagebibliotheek, het Zoologisch Museum Amsterdam en de UB Amsterdam tentoongesteld. Opening van de expositie op dinsdag 22 juni om 17.00 uur in de Aula van de UvA (Singel 411) met een inleiding door prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff.

NIJMEGEN, Aula Katholieke Universiteit Nijmegen

Oratie prof. dr. H. Knoors, getiteld ‘Regulier basisonderwijs voor dove kinderen: een lonkend perspectief?’, donderdag 24 juni 2004, 15.45 uur.

 • Ondanks de toegenomen maatschappelijke participatie van dove mensen, blijft het aantal dove kinderen dat regulier basisonderwijs volgt gering. In zijn inaugurele rede gaat prof. dr. Harry Knoors – bijzonder hoogleraar Onderwijs aan en opvoeding van prelinguale auditieve gehandicapten – in op de oorzaken hiervan. De toegankelijkheid van de communicatie, de sociale relaties van dove kinderen en hun schoolprestaties komen aan bod. Knoors laat zien dat de terughoudendheid onnodig is en dat regulier basisonderwijs voor veel meer dove kinderen dan nu het geval is een lonkend perspectief kan zijn. Hij sluit zelfs niet uit dat een reguliere schoolsetting een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder dove kinderen en jongeren. Knoors benadrukt wel dat differentiatie in plaatsing noodzakelijk is. Hij is met name geporteerd van het groepsgewijs plaatsen van dove kinderen in klassen met horende leeftijdsgenoten.
  Prof. dr. Harry Knoors (H.Knoors@viataal.nl) is bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Sociale wetenschappen met als leeropdracht Onderwijs aan en opvoeding van prelinguale auditieve gehandicapten. Hij is directeur van Diagnostisch Centrum Viataal, een instelling voor diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een auditieve en communicatieve beperking. Knoors was zowel lid van de Commissie Nederlandse Gebarentaal als van de Gezondheidsraad inzake de advisering op het gebied van cochleaire implantatie bij dove kinderen.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Jun 2004 14:14:16 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040602.html
Subject: Med: 0406.02: Overleden: Lodewijk Maria de Boer (1937-2004)

=========
Overleden
=========

Op 4 juni 2004 overleed te Amsterdam de toneel- en hoorspelschrijver, regisseur en musicus Lodewijk Maria de Boer (* 11 februari 1937 te Amsterdam). De Boer debuteerde in 1960 met het verhaal ‘De omgekeerde god’. Vanaf 1963 schreef hij toneelstukken in absurdistische trant, in 1969 gebundeld in ‘De kaalkop luistert’, ‘De verhuizing’, ‘Borak valt’ en ‘Darts’. Grote bekendheid kreeg hij vooral door de neorealistische vierdelige serie ‘The Family’ (1972-1973), dat ook in het buitenland werd opgevoerd en onder eigen regie in 1973 werd verfilmd. Samen met Willem Breuker schreef hij de operasatire ‘Kain en Abel’ (1972). In 1977 volgde het libretto voor de satirische opera ‘Orpheus’ van Louis Andriessen. Nog in 2003 regisseerde hij Breukers muziektheaterproductie ‘Jona’.
Zie voor meer bio- en bibliografische gegevens:
http://www.tin.nl/DNT/auteurs_gegs.asp?aut_id=8;
http://www.literatuurplein.nl/authorinfo.jsp;jsessionid=D93F65A3E910C18 80920E1CB0BE95922?authorID=76042;
http://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01/bork001schr01_0099.htm.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 8 Jun 2004 11:21:54 +0200
From: Else Speelman <R.E.Speelman@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040603.html
Subject: Vac: 0406.03: Vacature voor een hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde op de Universiteit Leiden (deadline: ma 12 juli 2004)

===============
Vacature Leiden
===============

Universiteit Leiden
FACULTEIT der LETTEREN

Hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde

De Faculteit der Letteren vraagt:

hoogleraar (m/v)

in de Moderne Nederlandse letterkunde
vanaf de Romantiek tot heden (1.0 fte)

(vacaturenummer 4-132)

De positie omvat de volgende taken:

 • het geven van onderwijs op het gebied van de Nederlandse literatuur vanaf de Romantiek tot heden.
 • het verrichten van onderzoek op het terrein van de Nederlandse literatuur vanaf de Romantiek tot heden.
 • het entameren, stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek.
 • bestuurlijke taken, ook als voorzitter, binnen de opleiding Nederlands, binnen het Instituut Nederlands, Duits en Dutch Studies (NDD), in het onderzoeksinstituut Pallas, de onderzoekschool OSL, alsmede in de faculteit.
 • het representeren van de opleiding Nederlands en het bevorderen van de uitstraling van het vakgebied van de moderne Nederlandse letterkunde in de ruimste zin van het woord, ook buiten de universitaire gemeenschap.

De te benoemen hoogleraar is gepromoveerd. Hij/zij beschikt over:

 • uitstekende onderzoekskwaliteiten op het vakgebied van de leeropdracht, blijkend uit een ruime lijst van publicaties, verschenen bij voor het vakgebied gerenommeerde uitgevers of hiervoor toonaangevende periodieken.
 • uitstekende onderwijskwaliteiten (hij/zij is een inspirerend docent), almede een ruime ervaring in de verzorging van academisch onderwijs in zijn verschillende werkvormen en op alle niveaus.
 • aantoonbare bestuurlijke en managementcapaciteiten en de bereidheid actief deel te nemen aan bestuurs- en beheerstaken in de opleiding, de relevante onderzoeksverbanden en de Faculteit der Letteren.
 • ervaring met het werven van fondsen uit de tweede en derde geldstroom.
 • een relevant netwerk van contacten in binnen- en buitenland (in het bijzonder wat de neerlandistiek extra muros betreft) die hem / haar in staat stelt de opleiding ook buiten de universitaire gemeenschap op adequate wijze te representeren en de belangen van het vakgebied in de ruimste zin te bevorderen.

Het verzorgen van een proefcollege maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Bovendien vindt er onderzoek plaats naar de managementkwaliteiten van de kandidaat.

Zij die voor de functie in aanmerking menen te komen, en zij die de aandacht willen vestigen op eventuele kandidaten, dienen zich binnen vier weken na het verschijnen van deze advertentie (voor 12 juli 2004) schriftelijk te wenden tot de decaan van de Faculteit der Letteren, prof. dr. T. van Haaften, Faculteitsbureau Letteren, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. De sollicitatie dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae, een lijst van publicaties en een plan voor toekomstig onderzoek. Belangstellenden kunnen op het secretariaat van het faculteitsbureau, bereikbaar onder nummer +31 (0)71-527.23.18 / e-mail: m.l.p.remmerswaal@let.leidenuniv.nl, de profielschets opvragen. U treft deze tevens aan op onze website: http://www.leidenuniv.nl/let/faculteit/index.html, onder de rubriek ‘Hoogleraarsvacatures’. De decaan van de faculteit is bereid nadere inlichtingen omtrent de leerstoel te verstrekken; u kunt hem bereiken op het hiervoor genoemde telefoonnummer.

De Universiteit Leiden wil meer vrouwen in dienst nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Jun 2004 14:14:16 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040604.html
Subject: Rub: 0406.04: Hora est! Promotie I.C. van Gijn op do 17 juni 2004 te Amsterdam (UvA)

=========
Hora est!
=========

Donderdag 17 juni 2004, 10.00 uur, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411.
Mevrouw I.C. van Gijn: The quest for syntactic dependency. Sentential complementation in Sign Language of the Netherlands.
Promotores: mevrouw prof. dr. A.E. Baker en prof. dr. P.C. Hengeveld.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Jun 2004 16:45:19 +0200
From: Taalschrift <taalschrift@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040605.html
Subject: Web: 0406.05: Taalschrift mei 2004

====================
Taalschrift mei 2004
====================

De nieuwe editie van Taalschrift is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
“Zingen doe je in je moerstaal!”

“Taalvirtuozen als Freek De Jonge bewijzen elke dag opnieuw welke mogelijkheden onze taal heeft”, vindt de Vlaamse charmezanger Johan Verminnen. Voor hem hoeft het echt niet allemaal in het Engels. Zijn credo: “Als artiest ben je nog steeds het taalgevoeligst in je moedertaal.”

 • Johan Verminnen

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/000552.html

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onderaan de column.


REPORTAGE
Vlaanderen schuift op naar Nederland

Nederlanders houden hun gordijnen open, Vlamingen doen ze dicht. Vlamingen zijn Belgischer dan ze denken en hebben een ander tijdsbesef dan Nederlanders. En waarom bevallen Nederlandse vrouwen veel meer thuis dan Vlaamse? Ludo Permentier zoekt de cultuurverschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Samen met prof. Marinel Gerritsen en prof. Marie-Therese Claes botst hij op een kloof. Hoe breed die is?

 • Ludo Permentier

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/000553.html


OPROEP
Heeft u een leuke taalfoto?

Mail die dan naar Taalschrift (redactie@taalschrift.org). De ingezonden foto’s worden t.z.t. geplaatst in een nieuwe rubriek: Het Taalschrift Fotoalbum. De beste vijf inzendingen worden beloond met een boekenbon.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Jun 2004 10:10:32 +0200
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040606.html
Subject: Web: 0406.06: Nieuws van de dbnl - 1 juni 2004: oplevering teksten juni 2004

===============================================================
Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/
===============================================================

Oplevering teksten juni 2004 http://www.dbnl.org/nieuws/opl062004.htm

 • P.J. Andriessen, De Hollandsche Robinson Crusoe
 • Frans Coenen, Verveling
 • Justus van Effen, De Hollandsche Spectator
 • Johan Fabricius, De scheepsjongens van Bontekoe
 • Tijs Goldschmidt, ‘Een olifant in de Schwebebahn’
 • Johannes Hazeu Cornelisz., Kinderspelen, in leerzame gedichtjes
 • Hopmanius, Losse bladen uit het zondenregister van ondeugende kinderen
 • Pieter Louwerse, Alles zingt
 • Karel van Mander, Het schilder-boeck
 • Middelnederlandse geneeskundige recepten
 • Petronella Moens, Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen
 • J. Norweb, Stoute kinderen voor zoete kinderen
 • C.P.E. Robide van der Aa, Veldviooltjes
 • J.H. Swildens, Deugden-boekje
 • J.H. Swildens, Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlansche jeugd
 • Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Zevende deel: Vertalingen uit het Latijn van Vergilius, Horatius en Ovidius
 • Erich Wichman, Het witte gevaar. Over melk, melkgebruik, melkmisbruik en melkzucht

Nieuwe gedichten juni 2004 http://www.dbnl.org/gedichten/

 • B. Zwaal, ‘ik was de linde toegedaan’

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 2 Jun 2004 13:23:59 +0200
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040607.html
Subject: Web: 0406.07: Nieuws van de dbnl - 2 juni 2004: het 'Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek'

================================================================
Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren:
http://www.dbnl.org/
================================================================

2 juni 2004
Een galerij van spraakmakende taal- en letterkundigen

Vandaag (2 juni 2004) verschijnt de eerste aflevering van het ‘Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek’: http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01/. Het bevat bij dit eerste verschijnen vijftig bondige levensbeschrijvingen van vooraanstaande neerlandici, en de komende jaren zullen daar nog vele tientallen biografieen aan worden toegevoegd.

Uit het ten geleide van de redactie:

‘Onder de titel “Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek” wordt vanaf einde 2003 gewerkt aan een nieuw biografisch woordenboek waarin leven en werk van onderzoekers op het brede terrein van de Nederlandse taal- en letterkunde worden beschreven. De relatief beknopte lemma’s hebben een gelijkvormige opzet en zijn voor een algemeen publiek geschreven. In aanmerking voor opname komen (niet meer in leven zijnde) geleerden op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde, uit heden en verleden. De nadruk zal daarbij vanzelfsprekend komen te liggen op de periode na 1800. Ieder lemma gaat zo mogelijk vergezeld van een karakteristieke foto of gravure. Regelmatig zullen nieuwe lemma’s worden toegevoegd en de reeds verschenen lemma’s worden bijgewerkt.’

Deze eerste aflevering bevat biografieen van onder anderen J.H. van Dale, H.A. Gomperts, W.Gs. Hellinga, R. Nieuwenhuys en C.G.N. de Vooys. Tegelijkertijd presenteert de dbnl naast haar veelgebruikte totaaloverzicht van auteurs voor het eerst een afzonderlijk overzicht van taal- en letterkundigen.

Het ‘Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek’ is een samenwerkingsproject van Commissie Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl). De redactie wordt gevoerd door Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 10 Jun 2004 14:17:06 +0200
From: Yvonne Tindemans <Y.Tindemans@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040608.html
Subject: Lit: 0406.08: Te verschijnen: Henk Bloemhoff en Henk Nijkeuter. Drents. Deel van serie 'Taal in stad en land'. (Den Haag, 2004)

================================
Te verschijnen (op 17 juni 2004)
================================

Henk Bloemhoff en Henk Nijkeuter. Drents. Deel in serie ‘Taal in stad en land’, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2004. Paperback, geillustreerd, 128 pag.; EUR 12,50; ISBN: 90-12-09018-0.

 • Wat te doen met een ‘hugerd’?
 • Wat is er met je aan de hand als je op hoge leeftijd nog ‘schrollen in de kop’ krijgt?
 • Wat is er bijzonder aan ‘een peerd met een brakke kop’?
 • En wat gebeurt er als je ‘een woeps deur de kont’ krijgt, als je op een wagen rijdt?

Het Drents, dat is natuurlijk de aloude Drentse streektaal. Zoals niet-Drenten die vroeger kenden van Bartje, en zoals we die tegenwoordig horen van de muziekgroep Skik. Maar wanneer spreken we eigenlijk van Drents? Wat voor soorten Drents kunnen we onderscheiden? Zijn er typisch Drentse klanken en woorden? Bestaat er een Drentse literatuur, en wat doet de moderne Drent met zijn streektaal? Wat zijn de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen van het Drents? Op deze vragen wordt in dit boek ingegaan.

Auteurs

Dr. Henk Bloemhoff (Nijeberkoop, 1948) is werkzaam als streektaalfunctionaris voor het Stellingwerfs.
Dr. Henk Nijkeuter (Gieten, 1956) is werkzaam als hoofd archieven van het Drents Archief.

Zie ook de speciale website van ‘Taal in stad en land’ voor de overige delen uit deze reeks: http://www.taalinstadenland.nl.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 10 Jun 2004 14:17:06 +0200
From: Yvonne Tindemans <Y.Tindemans@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040609.html
Subject: Lit: 0406.09: Te verschijnen: Mathilde Jansen en Marc van Oostendorp. Taal van de Wadden. Deel van serie 'Taal in stad en land'. (Den Haag, 2004)

================================
Te verschijnen (op 17 juni 2004)
================================

Mathilde Jansen en Marc van Oostendorp, Taal van de Wadden. Deel in serie ‘Taal in stad en land’, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2004. Paperback, geillustreerd, 124 pag.; EUR 12,50; ISBN: 90-12-09713-4.

 • Wat is de ‘hele hiebediebedeensie’?
 • Wat is de herkomst van ‘oerol’ in de naam van het Oerolfestival?
 • Is een ‘overkonter’ hetzelfde als een ‘seumerfeugel’?
 • Wat is een ‘nijtjeloper’?

De bewoners van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben al eeuwenlang contacten met mensen uit allerlei andere streken – eerst vanwege de vissersvaart, en tegenwoordig vooral vanwege het toerisme. Dat heeft zijn sporen nagelaten in de dialecten van de eilandbewoners. De dialecten worden met name gekenmerkt door Hollandse en Friese invloeden, waarbij in het algemeen gesteld kan worden: hoe oostelijker je komt, des te Friezer men spreekt.

Tegelijkertijd zijn de eilandbewoners altijd gesteld geweest op hun eigenheid en hebben ze die ook in hun taal willen bewaren. De laatste jaren neemt de belangstelling voor de eigen taal zelfs weer toe: er ontstaan dialectclubs, er verschijnen woordenboeken, en er wordt in het dialect gedicht.
Zullen de Waddendialecten de jaarlijkse toestroom van toeristen overleven? Wat zijn de verschillen tussen de eilanden onderling en hoe kunnen deze verklaard worden? En wat is er allemaal in de dialecten van de eilanden geschreven? In dit boek worden deze en tal van andere vragen op een onderhoudende en informatieve manier beantwoord.

Auteurs

Mathilde Jansen (Den Burg-Texel, 1977) bereidt op het Meertens Instituut in Amsterdam een proefschrift voor over dialectverlies en dialectbehoud op Ameland.
Marc van Oostendorp (Rotterdam, 1967) werkt als taalkundig onderzoeker op het Meertens Instituut.

Zie ook de speciale website van ‘Taal in stad en land’ voor de overige delen uit deze reeks: http://www.taalinstadenland.nl.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 4 Jun 2004 11:10:20 +0200
From: Gijs Mulder <gijsmul@dds.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040610.html
Subject: Lit: 0406.10: Pas verschenen: Marcellus Emants. Schetsen uit Spanje. Met een nawoord van dr. Sebas Faber en dr. Gijs Mulder. (Leiden, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

Marcellus Emants. Schetsen uit Spanje. Met een nawoord van dr. Sebas Faber en dr. Gijs Mulder. Leiden: Menken Kasander & Wigman, 2004. 246 pagina’s, geillustreerd. ISBN 90-74622-45-3. EUR 19,50.

In het najaar van 1885 vertrekt de schrijver Marcellus Emants (1848-1923) voor meer dan een halfjaar naar Spanje. Hij verblijft onder meer in Barcelona, Madrid en Andalusie. ‘Schetsen uit Spanje’ is het verslag van deze rondreis.

Deze ‘Schetsen’ zijn geen lofzang op het romantische Spanje waar er in de negentiende eeuw al zoveel van waren verschenen, maar een onbevangen en vaak vermakelijk verslag over het land zoals dat zich aan een nuchtere Haagse heer voordoet. Zo neemt Emants ons mee naar hanen- en stierengevechten in Alicante en Madrid, gaat hij op bezoek bij een heuse Don Juan in Elche en leert hij in Granada het zigeunerleven kennen.

Voor deze geillustreerde uitgave, de eerste volledige editie sinds 1891, werd de spelling geactualiseerd. De oorspronkelijke tekst is aangevuld met een hoofdstuk over Mallorca dat Emants na het verschijnen van de eerste druk elders publiceerde. In een nawoord plaatsen de hispanisten dr. Sebas Faber en dr. Gijs Mulder de ‘Schetsen’ van Emants in de traditie van literaire reisverslagen over Spanje.

De eerste bladzijden zijn in pdf te lezen op http://www.xs4all.nl/~menken/emsc.html.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Jun 2004 12:34:47 +0200
From: Yvonne Tindemans <Y.Tindemans@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/06/040611.html
Subject: Lit: 0406.11: Aanbieding: Groene woordenboek en het Elektronisch Groene boekje samen voor EUR 29,90

==================================================================
Woordenboek en cd-rom: goed gespeld voordeel t.w.v. bijna EUR 50,-
==================================================================

Of het nu gaat om een persoonlijke brief, een e-mail of een zakelijke tekst, aan het taalgebruik en de stijl leid je direct af of iemand zorgvuldig te werk is gegaan. En daar kun je soms wel wat hulp bij gebruiken. Wij doen u daarom een aantrekkelijk aanbod.


Het Groene woordenboek en het Elektronisch Groene boekje samen voor maar EUR 29,90.

‘Het Groene woordenboek’, het enige woordenboek Nederlands volgens de officiele spelling, bevat de meest actuele woordenschat, eenvoudige uitspraakinformatie, veel voorbeelden per trefwoord en encyclopedische informatie.
Snel de spelling van teksten en documenten controleren? Raadpleeg dan het ‘Elektronisch Groene boekje’. De complete ‘Woordenlijst Nederlandse taal’, inclusief alle mogelijke verbuigingen en vervoegingen, op een handige cd-rom. Zo’n 300.000 woordvormen!


Bestel vandaag nog

Uw voordeel is ruim 60 procent: de normale setprijs is namelijk EUR 77,50. Tot en met 30 juni 2004 is de actieprijs EUR 29,90. Het is uw laatste kans, want de actie is voor de allerlaatste keer verlengd. Bestellen is eenvoudig: ga snel naar http://www.sdu.nl/actie/1163GW405 en vul uw gegevens in. Uw bestelling wordt u dan zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0406.a --------------------------*

--
Dit bericht is gescanned op virussen en andere gevaarlijke
inhoud door de DutchNet MailScanner en lijkt schoon te zijn.

--
DutchNet MailScanner
Email Virus Scanner
www.dutch-net.nl/mailscanner/
DutchNet Internet bedankt MailScanner voor hun ondersteuning