Neder-L, no. 0405.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0405.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 30 May 2004 03:06:43 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0405.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0405.31: Nederlandse Taalkunde, jrg. 9, no. 1, februari 2004  |
| (2) Tyd: 0405.32: Nederlandse Taalkunde, jrg. 9, no. 2, mei 2004    |
| (3) Tyd: 0405.33: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (4) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -----------zo-30-mei-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0405.31=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 9, nummer 1, februari 2004.
ISSN 1384-5845.
Door: Corrie de Haan, Opleiding Nederlands, UL.
Leiden, mei 2004.

 • W. Zonneveld.
  De verwerving van een morfologisch proces: Nederlandse meervoudsvorming. Blz. 1-28.
  (Zonneveld onderzoekt hoe de verwerving van het Nederlandse meervoud plaatsvindt tegen de achtergrond van het ‘dual-route-model’ zoals ontwikkeld door Pinker.)
 • M. de Vries.
  Congruentie-effecten in uitbreidende en vrije relatieve zinnen. Blz. 29-47.
  (In dit artikel staat naamvals- en persoonscongruentie centraal in uitbreidende (of appositieve) betrekkelijke bijzinnen met een pronominaal antecedent. Het gaat om het constrast tussen “Ze kijkt naar mij, die ze nooit eerder opgemerkt heeft” en *”Ze kijkt naar mij, die haar grootste bewonderaar ben.”)
 • F. van de Velde.
  De Middelnederlandse onpersoonlijke constructie en haar grammaticale concurrenten. Semantische motivering van de argumentstructuur. Blz. 48-76.
  (De centrale hypothese van het artikel is dat voor processen van gewaarwording geldt dat het gebruik van een bepaalde constructie semantisch gemotiveerd is. Van de Velde onderzoekt dit voor de Middelnederlandse onpersoonlijke constructie.)
 • Boekbesprekingen, blz. 77-89:
  . <Door: R. Salverda:> G. Extra, R. Aarts, T. van der Avoird e.a. (red.). De andere talen van Nederland. Thuis en op school. Coutinho, Bussum, 2002.
  . <Door: A.M. Duinhoven:> Syntaxis. Een generatieve inleiding. Coutinho, Bussum, 2002.
  . <Door: L. Lagerwerf:> P. Meuris. Vormen van verklaren. De globale structuur van alledaagse verklarende teksten. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2002.
  . <Door: C. van Bree:> R. Willemyns, W. Daniels (red.). Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Standaard Uitgeverij/Het Spectrum, Antwerpen/Utrecht, 2003.
 • Signalementen, blz. 90-93:
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  G.A.S. Seyger. Twente tussen west, zuid en oost (1336-1500). Variabelenlinguistisch onderzoek op oorkonden uit de steden Almelo, Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum en voorts van ambtman en rentmeester in Twente. Enschede, 2002.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  L. Cornips. Heerlens Nederlands. Sdu, Den Haag, 2003.
  J.C. Groothuis. Proeve eener Nederbetuwsche spraakkunst. Arend Datema Instituut, Kesteren, 2002.
  M.C.A. Kessels-van der Heijde. Maastricht, Maestricht, Mestreech. Verloren, Hilversum, 2002.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  J. van Borsel. Kinderen met spraakproductieproblemen. Fonologische procesanalyse met oefeningen. Acco, Leuven/Leusden, 2003.
  R. Ellis (red.). Form-focused instruction and second language learning. Blackwell, Oxford, 2001.
  M. Verrips, R. Dekkers. Taalverwerving bij kinderen in beeld gebracht. Coutinho, Bussum, 2002.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  M. Ooms, Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel III Algemene woordenschat sectie 2: Het huiselijk leven. Aflevering 1, de woning. Van Gorcum, Assen, 2003.
  H. Roskam. Boeven-jargon. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2002. H. Scholtmeijer. Water werk woorden. Vier vaktalen uit het westen van Overijssel. IJsselacademie, Kampen, 2002.
  Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2). Van Dale, Utrecht/Antwerpen, 2003. P.J. Veth. Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indie. Bezorgd door N. van der Sijs. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2003.
  Vlaams-Nederlands woordenboek. Standaard Uitgeverij/Het Spectrum, Antwerpen/Utrecht, 2003.
 • Uit de tijdschriften. Blz. 94-95.
  (Deze rubriek geeft kort weer wat er in andere tijdschriften op het gebied van de taalkunde is verschenen.)
 • Ontvangen boeken. Blz. 96.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0405.32=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 9, nummer 2, mei 2004.
ISSN 1384-5845.
Door: Corrie de Haan, Opleiding Nederlands, UL.
Leiden, mei 2004.

 • H. Broekhuis.
  Het voorzetselvoorwerp. Blz. 97-131.
  (Voorzetselvoorwerpen worden voorafgegaan door een vast voorzetsel. De keuze hiervoor wordt bepaald door het werkwoord. In dit artikel onderzoekt Broekhuis welke typen voorzetselvoorwerpwerkwoorden er bestaan.)
 • K. Kuiper.
  Etnografisch onderzoek en taalverschuiving: Nederlandse taalreservaten in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Blz. 132-143.
  (Het Nederlands in Nieuw-Zeeland is een uitstervende taal die slechts nog gesproken wordt in bepaalde domeinen, zoals bijvoorbeeld de kerk. Kuiper stelt een nieuwe methode voor om onderzoek te doen naar taalverschuiving en taalverlies, namelijk participerend etnografisch onderzoek.)
 • G. Postma.
  Structurele tendensen in de opkomst van het reflexief pronomen ‘zich’ in het 15de-eeuwse Drenthe en de Theorie van Reflexiviteit. Blz. 144-168.
  (Aan de hand van een corpus 15de-eeuwse Drentse rechtsteksten wordt de opkomst van het lexicale reflexief ‘sick/sich’ bestudeerd. De opkomst lijkt eerder samen te hangen met taalinterne ontwikkelingen dan met het prestige van de nieuwe vorm.)
 • H. Schultink.
  De beklemtoning van samenstellingen en afleidingen in diachronisch perspectief. In het voetspoor van Eli Fischer-Jo/rgensens ‘Tryk i aeldre dansk’. Blz. 169-174.
  (Schultink bespreekt de monografie van de Deense Eli Fischer-Jo/rgensens (geboren in 1911) ‘Klemtoon in ouder Deens, Samenstellingen en afleidingen’ die in 2001 verscheen. De studie heeft een voorbeeldfunctie voor een nog ontbrekende historiografie van het Nederlandse woordaccent en in het boek wordt de Nederlandse invloed op de accentuering van het Deens besproken.)
 • Digitaal:
  F. Moerdijk. Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Blz. 175-182.
  (Sinds 1999 wordt op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie gewerkt aan aan nieuw on line woordenboek: het ANW. Moerdijk beschrijft het project en het woordenboek dat in 2019 gereed moet zijn.)
 • Signalementen, blz. 183-186:
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  J. ter Horst m.m.v. A. Bogstra. Rapporteren in de hulp- en dienstverlening. Coutinho, Bussem, 2003.
  R. Reinsma. De tekstdokter. Honderden ingrepen om je tekst prettig leesbaar te maken. Het Spectrum, Utrecht, 2003.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  A. Baker, B. van den Bogaerde, O. Crasborn (red.). Cross-linguistic perspectives in sign language research. Selected papers from TISLR 2000. Signum, Seedorf/Hamburg, 2003.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  C. Buddingh. Citaten & aforismen. Het Spectrum, Utrecht, 2003. J. van der Toorn-Schutte. Verhaal halen. Een zoektocht naar de oorsprong van Nederlandse uitdrukkingen. Boom, Amsterdam, 2003.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:>
  W. Coster, J. Jager. ‘Hollandski’. Russische invloeden op de Nederlandse taal en andersom. Het Spectrum, Utrecht, 2003.
  W. Daniels m.m.v. L. Hazelaar-Heebing. Duoboek. Het Spectrum, Utrecht, 2004.
  F. Debrabandere. Woordenboek van de familienamen in Belgie en Noord-Frankrijk. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2003.
  J.M. Salgado. Kramers Encyclopedisch Businesswoordenboek in zeven talen. Het Spectrum, Utrecht, 2003.
  G. van Schaaik. Klein woordenboek Turks. Coutinho, Bussum, 2003.
  M. van der Valk. Jofel Jiddisj. Van achenebbisj tot zwansen. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2003.
  H.H.A. van de Wijngaard. Woordenboek van de Limburgse dialecten. Deel III Algemene woordenschat, sectie 2: het huiselijk leven, aflevering 1, de woning. Van Gorcum, Assen, 2003.
 • Uit de tijdschriften. Blz. 187-190.
  (Deze rubriek geeft kort weer wat er in andere tijdschriften op het gebied van de taalkunde is verschenen.)
 • Ontvangen boeken. Blz. 191-192.
(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0405.33=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| De Achttiende Eeuw    Inger Leemans <inger.leemans@let.uu.nl>    |
| De Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Indische Letteren:    Adrienne Zuiderweg <A.M.Zuiderweg@uva.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>        |
| Tiecelijn:        Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>  |
| De Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| De Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0405.c --------------------------*


--
Dit bericht is gescanned op virussen en andere gevaarlijke
inhoud door de DutchNet MailScanner en lijkt schoon te zijn.

--
DutchNet MailScanner
Email Virus Scanner
www.dutch-net.nl/mailscanner/
DutchNet Internet bedankt MailScanner voor hun ondersteuning