Neder-L, no. 0306.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0306.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 30 Jun 2003 14:31:00 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0306.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0306.32: Nederlandse Taalkunde, jrg. 8, no. 2, juni 2003    |
| (2) Tyd: 0306.33: Vonk, jrg. 32, no. 4, maart-april 2003        |
| (3) Tyd: 0306.34: Vonk, jrg. 32, no. 5, mei-juni 2003          |
| (4) Tyd: 0306.35: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (5) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -------------30-juni-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0306.32=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 8, nummer 2, juni 2003.
ISSN 1384-5845.
Door: Corrie de Haan, Opleiding Nederlands, UL.
Leiden, juni 2003.

 • Hans van de Velde & Roeland van Hout.
  De deletie van de slot-n. Blz. 93-114.
  (Uit studies over deletie van de slot-n komt geen eenduidig beeld naar voren. Van de Velde en Van Hout hebben experimenteel onderzoek verricht op basis van een voorleestaak van Nederlandse en Vlaamse leraren. Deletie van de slot-n blijkt geen puur postlexicaal proces te zijn. Woordklasse, suffix en morfeem hebben ook invloed. Daarnaast blijkt er sprake te zijn van een verandering in de uitspraak van de slot-n. Vlamingen lijken de slot-n meer te gaan uitspreken, Nederlanders (die op dit moment vaker een slot-n realiseren dan de Vlamingen) juist minder.)
 • Reinhild Vanderkerckhove.
  De relativia ‘die’ en ‘dat’ in het dialect en de standaardtaal van West-Vlamingen. Blz. 115-129.
  (West-Vlaamse dialect- en standaardtaalsprekers gebruiken de betrekkelijk voornaamwoorden ‘die’ en ‘dat’ afwijkend van het Standaardnederlands. De keuze voor ‘die’ of ‘dat’ wordt in het West-Vlaams dialect niet bepaald door genus en getal van het antecedent, maar door de functie die het betrekkelijk voornaamwoord in de bijzin vervult. De meeste fouten die West-Vlamingen in de standaardtaal maken, zijn terug te voeren op het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord in het dialect.)
 • Helena Taelman & Steven Gillis.
  Hebben Nederlandse kinderen een voorkeur voor trochaische productievormen? Een onderzoek naar truncaties in kindertaal. Blz. 130-157.
  (Jonge kinderen laten vaak syllabes weg bij de productie van meersyllabische woorden (truncatie). Uit het onderzoek van Taelman en Gillis blijkt dat ritmische voorkeur voor een bisyllabische trochee (een sterke gevolgd door een zwakke syllabe), zoals geformuleerd in de trochaische templaathypothese, slechts een deel van de verklaring voor truncatie is. Ook de akoestische prominentie van syllabes lijkt een rol te spelen.)
 • Digitaal:
  Joep Kruijsen & Jos Swanenberg. Limburgse en Brabantse dialectdatabanken op internet. Blz. 158-162.
  (Kruijsen en Swanenberg bespreken drie databanken die via internet beschikbaar zijn gekomen: de dialectenquete uit 1914 van Schrijnen, Van Ginneken en Verbeeten, afleveringen van deel III (Algemene Woordenschat) van de woordenboeken van de Brabantse en Limburgse dialecten, en registers van de delen I (Agrarische Woordenschat) en II (Niet-agrarische vakterminologieen) van beide woordenboeken.)
 • Boekbeoordelingen. Blz. 163-175:
  . <Door: M. van Oostendorp:> R. Kager. Optimality Theory. CUP, Cambridge, 1999.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> J. van der Toorn-Schutte. Cultuur en tweedetaalverwerving. Een taalkundig-antropologische vergelijking tussen Oost en West. Boom, Amsterdam, 2001.
  . <Door: Johan de Caluwe:> G. Booij. The Morphology of Dutch. OUP. Oxford, 2002.
  . <Door: F. Kuiken:> N. Bienfait. Grammatica-onderwijs aan allochtone jongeren. Groningen Dissertations in Linguistics 38. Groningen, 2002.
 • Signalementen. Blz. 176-178:
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> N. Lemmens. Spelen met spreuken. Spreuken voor managers. Lemma, Utrecht, 2001.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> A. Carnie. Syntax. A generative introduction. Blackwell, Oxford, 2002. J.K. Trudgill & N. Schilling-Estes (red.). The Handbook of Language Variation and Change. Blackwell, Oxford, 2002. A. Spencer & A.M. Zwicky (red.). The Handbook of Morphology. Blackwell, Oxford, 2001. R. Wardhaugh. An introduction tot sociolinguistics. Blackwell, Oxford, 2002.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Wie en wat in de neerlandistiek in Nederland en Belgie. IVN, Woubrugge, 2001.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> W. Daniels. Gids voor de eindredacteur. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2002. H. Houet. Kramers stijlgids. Het Spectrum, Utrecht, 2002. J. Renkema. Schrijfwijzer. Sdu, Den Haag, 2002. Spellingwijzer Onze Taal. Veen/Wolters-Noordhoff, Amsterdam/Antwerpen/Groningen, 2002. Van Dale Klare taal. Van Dale, Utrecht/Antwerpen, 2002.
 • Uit de tijdschriften. Blz. 179-180.
  (Deze rubriek geeft kort weer wat er in andere tijdschriften op het gebied van de taalkunde is verschenen.)

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0306.33=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 32, nummer 4, maart-april 2003.
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen.
Antwerpen, 12 juni 2003.

 • Marleen Kieft & Gert Rijlaarsdam.
  Recensies schrijven: de brug tussen schrijfvaardigheid en literatuur. Blz. 3-18.
  (Leerlingen uit de hogere jaren van het secundair onderwijs moeten wel eens een recensie schrijven. Marleen Kieft & Gert Rijlaarsdam ontwikkelden een lessenreeks voor het leren schrijven ervan. Een analyse van de manier waarop leerlingen met recensies moeten werken in veelgebruikte literatuur- en taalmethodes in Nederland was hun vertrekpunt. Verder lieten ze zich inspireren door inzichten in de vakliteratuur over verschillende schrijverstypes, namelijk de expressieven en de adaptieven. De pijlers waarop deze lessenreeks gebouwd is, worden met concrete voorbeelden geillustreerd. Bedoeling is om een brug te slaan tussen literatuur- en schrijfvaardigheidsonderwijs: leerlingen ontwikkelen hun literaire competentie en leren betere teksten schrijven.)
 • Jose Vandekerckhove.
  Kortverhalen schrijven, een module. Blz. 19-38.
  (Ook Jose Vandekerckhove overbrugt de afstand tussen literatuur en schrijfvaardigheid in de module ‘Kortverhalen schrijven’, bestemd voor leerlingen uit de hogere jaren van het secundair onderwijs. Zijn theoretisch uitgangspunt is het leerplan Nederlands van het katholiek onderwijs. Hoofddoel is het begeleid stimuleren van de creatieve schrijfvaardigheid van de leerlingen. Daarnaast wordt de kennis van de leerlingen over de verhaaltheorie opgefrist dan wel aangevuld met aspecten als vertelstandpunten, chronologie, structuurpatronen. Tot slot legt de module links naar de wereldliteratuur en kan ze gebruikt worden om de leerlingen bekend te maken met grote namen uit de wereldliteratuur.)
 • Dirkje Ebbers & Theun Meestringa.
  Het fictiedossier. Blz. 40-52.
  (Fictieonderwijs is in het Nederlandse beroepsonderwijs eerder gericht op smaakontwikkeling en leren reflecteren dan op technisch literaire kennis. In twee lessen helpen Dirkje Ebbers & Theun Meestringa deze doelgroep bij het aanleggen van een fictiedossier. De leerlingen leren hoe ze, naast een schriftelijk verslag, ook op andere manieren hun reactie op fictie vorm kunnen geven. Door een gedicht bijvoorbeeld, of een affiche, een collage of misschien wel een act. Rubriek ‘Spiekerskorner’.)
 • Vital Meij.
  ‘Die jeugd van tegenwoordig’. Een kennismaking met diverse aspecten van mondelinge taalvaardigheid. Blz. 54-60.
  (Op het Eldecollege in het Nederlandse Schijndel heeft een gemotiveerde groep leraren 10 jaar geleden het project ‘Die jeugd van tegenwoordig’ opgezet. Het is bedoeld om de leerlingen van de hogere jaren van het secundair onderwijs op een speelse maar doeltreffende manier te laten kennismaken met diverse aspecten van mondelinge taalvaardigheid. Hoe het project door de jaren heen geevolueerd is, en op welke manier het vandaag de dag aangepakt wordt, dat vertelt u de bezieler Vital Meij.)
 • Jan T’Sas.
  Rubriek ‘Interkl@s’. Blz. 61-63.
 • Rita Rymenans & Veerle Geudens.
  Rubriek Ingeblikt. Blz. 65-70.
  (Rubriek ‘Ingeblikt’ met signalementen van: Levende Talen Magazine 90/1-2; Poezie schrijven over liefde en relaties (Jeugd en Seksualiteit); Schrijven in de tweede fase op twee scholen (SLO); Klapper 10/3; Leesgoed 30/1; Leesidee jeugdliteratuur 8/9 & 9/1; Taalvariatie en taalbeleid; Meertaligheid in Brussel; Nova et Vetera LXXX/3; Sprankel 14/1; Ad Rem 17/1; Over taal 41/5; Ons Erfdeel XLVI/1.)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0306.34=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 32, nummer 5, mei-juni 2003 (Themanummer ‘ICT en Nederlands geintegreerd’, deel 1).
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen.
Antwerpen, 12 juni 2003.

 • Jan T’Sas.
  Prikkels in de klas. Blz. 3-8.
  (‘De pc raakt maar moeilijk ingeburgerd in de klas’, aldus Jan T’Sas. Mogelijke redenen hiervoor zijn: de toegankelijkheid van de schoolpc’s, verouderde onderwijsmethodes, angst voor technische problemen en het vermeende gebrek aan educatief lesmateriaal. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het echter noodzakelijk om de pc systematisch in de les te introduceren. Enkel op die manier kan de digitale kloof tussen de ‘haves’ en de ‘havenots’ overbrugd worden. Als steuntje in de rug om met de pc aan de slag te gaan, zet de auteur vijf basisprincipes op een rij. Zo houdt hij bijvoorbeeld een pleidooi voor een geintegreerde aanpak en voor samenwerking in heterogene duo’s.)
 • Veerle Geudens.
  Efficient zoeken op internet. Blz. 9-12.
  (Rubriek ‘Faq’.)
 • Kris Van Rhode.
  Internet in de lessen Nederlands. Nachtmerrie of droom? Blz. 13-20.
  (Biedt het internet hulp aan de leraar Nederlands in het secundair onderwijs of is hij er alleen maar een slachtoffer van? Dat is de centrale vraag die Kris Van Rhode aan de orde stelt. In deze bijdrage stelt ze enkele didactische mogelijkheden van internet voor: als naslagwerk en catalogus, als leverancier van lesmateriaal en als communicatiekanaal. Tot slot kan de creatieve leraar ook zelf een interactieve site maken of zijn leerlingen aan het ontwerpen zetten. Bij elke gebruiksmogelijkheid verwijst ze naar websites die inspirerend kunnen werken, en ook haar eigen site is een haast onuitputtelijke bron.)
 • Jeroen Devlieghere & Ine Callebaut.
  Droogsurfen. Blz. 21-25.
  (Rubriek ‘Faq’.)
 • Ann Vercouter.
  Mailfor2. Een e-mailproject met gebruik van Blackboard. Blz. 27-42.
  (Het Sint-Godelievecollege in Gistel heeft een interscolair e-mailproject opgezet in het tweede leerjaar A: ‘Mailfor2’. Vorig schooljaar was er een partnerschool, nu zijn het er drie. Op het teleleerplatform ‘Blackboard’ maken de leerlingen een homepage aan, wisselen ze gegevens uit en maken ze gebruik van het discussieforum. Ann Vercouter beschrijft de inhoud en timing van het project en illustreert een en ander met concreet leerlingenwerk en lessuggesties. Uit de reacties van alle betrokkenen is de meerwaarde van dit project als aanzet tot zelfstandig leren duidelijk gebleken. Na een grondige evaluatie zijn aandachtspunten voor de toekomst geformuleerd.)
 • Katrien Durnez, Marleen Lippens & Fransien Vandermeersch.
  Op queeste met het vak Nederlands. Surfen met resultaat. Blz. 43-53.
  (“Een webquest is een gestructureerde leeractiviteit waarbij leerlingen gebruik moeten maken van informatie die op het internet te vinden is.” Katrien Durnez, Marleen Lippens & Fransien Vandermeersch presenteren er drie: een ‘verhalencafe’ (over oude verhalen); ‘kies, Koos, gekozen’ (over voornamen) en ‘hoe meer talen, hoe meer talent’ (over zin en onzin van een meertalige opvoeding). De lesmodellen zijn bruikbaar in de tweede en derde graad aso/tso en in de derde graad bso. Rubriek ‘Spiekerskorner’.)
 • Annemarie Huysmans & Jan T’Sas.
  Duizend-en-een sites. Blz. 55-64.
  (Een bonte verzameling websites en werkvormen voor het basisonderwijs. Rubriek ‘Interkl@s’.)
 • Boekbespreking (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 65-67.):
  . <Door: Vincent Donche:> J. Elen: ‘Technologie voor en van het onderwijs. Een inleiding in onderwijstechnologische inzichten en realisaties’. Leuven/Leusden: Acco, 2000.
  . <Door: Rita Rymenans:> J. Elen & E. Laga (red.): ‘Muizen in het auditorium. ICT in het hoger onderwijs’. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2002.
  . <Door: Rita Rymenans:> S. Van Ryssen: ‘De hoop van Pandora. ICT in het onderwijs’. Leuven/Apeldoorn: Garant, 2001.
 • Rita Rymenans & Veerle Geudens.
  Rubriek ‘Ingeblikt’. Blz. 68-76.
  (Rubriek ‘Ingeblikt’ met signalementen van: Moer 2003/1; Levende Talen Magazine 90/3; Levende Talen Tijdschrift 4/1; School- en klaspraktijk (Nieuw en anderstalig); TASAN; Dertien doelen in een dozijn; Tsjip/Letteren 13/1; Klapper 10/4; Leesgoed 30/2; Leesidee jeugdliteratuur 9/2 & 9/3; Openbaar 33/1; Hoe onderhuids de lente wacht (KCLB); Uit de boeken (NCJ/Villa Kakelbont); Mediargus; Pedagogische Studien 79/6 & 80/2; Nova et Vetera LXXX/4; IVO 90; Welwijs 14/1; Ad Rem 17/2; Over taal 42/1; Ons Erfdeel XLVI/2.)
 • Jaarregister 32e jaargang.
  Blz. 77-82.
(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0306.35=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| de Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0306.c --------------------------*