Neder-L, no. 9912.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9912.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 29 Dec 1999 22:33:17 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 9912.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 9912.28: Moer, jrg. 31, no. 5, november 1999          |
| (2) Tyd: 9912.29: Moer, jrg. 31, no. 6, december 1999          |
| (3) Tyd: 9912.30: Tekst[blad], jrg. 5, no. 4, december 1999       |
| (4) Tyd: 9912.31: Vooys, jrg. 17, no. 2, augustus 1999         |
| (5) Tyd: 9912.32: Vooys, 17, nummer 3/4, december 1999         |
| (6) Tyd: 9912.33: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (7) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9912.28-=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 31, nummer 5, november 1999.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 17 december 1999.

 • Redactioneel.
  Mirjam Tuinder. Leren ze op de basisschool dan geen Nederlands? Blz. 263-264.
  (De auteur verbaast zich erover dat in het basisonderwijs de lessen taal nog steeds zo fragmentarisch – spelling, schrijven, aanvankelijk lezen, begrijpend lezen, enz. – gegeven worden, zeker nu ideeen over bijvoorbeeld taakgericht taalonderwijs steeds meer opgeld doen.)
 • Myl’ene Hanson & Marianne Boogaard.
  Handen wassen voor het bidden. Interculturele communicatie in het basisonderwijs. Blz. 265-277.
  (Sinds 1985 is intercultureel onderwijs wettelijk verplicht in het basisonderwijs. In de praktijk komt daar weinig van terecht: intercultureel onderwijs blijft een vaag begrip. De auteurs laten aan de hand van lesfragmenten zien hoe intercultureel onderwijs concreet gemaakt kan worden door leerlingen te oefenen in interculturele communicatie: niet zozeer kennisoverdracht moet centraal staan in intercultureel onderwijs, maar het uitwisselen van ervaringen.)
 • Bart van der Leeuw.
  Een les over leeuwen. MILE-Nederlands in de praktijk. Blz. 278-287.
  (Het expertisecentrum Nederlands in Nijmegen is bezig met het ontwikkelen van een Multimediale Interactieve Leeromgeving (MILE)- Nederlands, die voorlopig wordt geleverd op CD-ROM’s. Bart van der Leeuw beschrijft de ervaringen die Pabo Den Bosch inmiddels met MILE-Nederlands heeft opgedaan.)
 • Recensie, blz. 290-294.
  <Door: Charles Kalkhoven:> A. Van Dijk & M. Delcour, Horen, zien en dan schrijven. Leerplan Nederlands analfabete nieuwkomers in het voortgezet onderwijs. Partners Training & Innovatie, Rotterdam, 1998.
 • Literatuurmuur:
  Ilse Bolscher. Een oude toverfee en boekenwensen. Leesbevordering en schrijfvaardigheid in ‘e’en les. Blz. 295-297.
  (De leerlingen van Ilse Bolscher schrijven een brief met hun boekenwensen aan de boekenfee met behulp van S.Y.P.R.A.B.-gidsjes en Boekenmolens.)
 • Forum:
  Antoine Braet. De Raad voor de Neerlandistiek en het moedertaalonderwijs. Blz. 298-300.
  (De Raad voor de Neerlandistiek moet meer initiatieven ontplooien met betrekking tot het voortgezet onderwijs. A. Braet, E. Van Gemert en W. Klooster schreven een beleidsnotitie met aanbevelingen die inmiddels door de Raad is aangenomen.)
 • Leesvoer, blz. 302-306:
  . K. Groeneboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indie, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997.
  . Ed van Berkel e.a., Radio Lezerstraal. Malmberg, Den Bosch, 1999.
  . G.A. Mesters, Prisma Spreekwoorden. Het Spectrum, Utrecht, 1998.
  . J. Luif, In verband met de zin. Inleiding in de Nederlandse spraakkunst. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998.
  . Margreet Verboog, Leren spreken. Een didactische handleiding voor docenten NT2. Coutinho, Bussum, 1999.
  . Pieter Muysken, Talen. De toren van Babel. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1999.
  . Jan Stroop, Poldernederlands. Waardoor het ABN verdwijnt. Bert Bakker, Amsterdam, 1998.
  . Henk Donkers & Jaap Willems, Journalistiek schrijven voor krant, vakblad en nieuwe media (plus diskette). Coutinho, Bussum, 1999. – VON-info, blz. 308-310:
  De Stichting 108+: spreekbuis van 108 secties Nederlands?
  (Een kritische beschouwing van de activiteiten van de Stichting 108+.)

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9912.29-=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 31, nummer 6, december 1999.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 28 december 1999.

 • Redactioneel.
  Elsbeth van der Laan.
  Tussen liefde voor het vak en vakmanschap. Blz. 311-312.
  (De auteur gaat in op de campagne ‘Leraar, elke dag anders’ en vindt dat het ministerie van OC&W het beroep van leraar meer mogelijk moet maken om nieuwe belangstellenden voor het vak te trekken in plaats van te focussen op de inhoud van het beroep, zoals in de huidige campagne gebeurt.)
 • Richard Wassenburg.
  Spelenderwijs leren in de basisvorming. Blz. 313-319.
  (Richard Wassenburg ontwikkelde een spel voor (i)vbo- en mavo- leerlingen waarmee ze zowel de ‘gewone’ leerstof Nederlands als informatie over elkaars cultuur actiever kunnen verwerken door gebruik te maken van verschillende vaardigheden. Hij beschrijft het spel, ervaringen in de klas en de relatie met de methode Nederlands en hij geeft tips voor gebruik in andere onderwijstypen.)
 • Marlous Kemmeren & Ton Vallen.
  Op weg naar concreet taalbeleid. Blz. 320-329.
  (De auteurs beschrijven hoe op de Tilburgse basisschool Christoffel taalbeleid werd ingevoerd om het groeiende aantal meertalige allochtone leerlingen goed op te kunnen vangen.)
 • Recensies, blz. 329-345.
  <Door: Robbert Roosenboom:> Tanja Janssen, Literatuuronderwijs bij benadering. Een empirisch onderzoek naar de vormgeving en opbrengsten van het literatuuronderwijs Nederlands in de bovenbouw havo en vwo. Diss. Utrecht, z.p., z.j.
  <Door: Geert van de Ven:> Nora Bogaert, e .a., Klaar? Af!
  (Inleiding, Docentenhandleiding incl. werkbladen, 216 kopieerbladen voor leerlingen, Beeldwoordenboek). Steunpunt NT2, Leuven, 1998.
 • Forum.
  Piet Mooren.
  Tranen in de Tweede Kamer. Blz. 346-347.
  (Reactie op de tranen van Karin Adelmund naar aanleiding van de samenvatting van het recente minderhedenrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.)
 • Leesvoer, blz. 350-351:
  . Het Posterproject deel 2 (voor het voortgezet onderwijs). Partners Training en Innovatie, Rotterdam, 1999.
  . Het Posterproject basisonderwijs. Partners Training en Innovatie, Rotterdam, 1999.
  . Woorden voor alle vakken. Partners Training en Innovatie, Rotterdam, 1999.
  . Antoine Braet, Argumentatieve vaardigheden. Een praktische didactiek voor havo en vwo, met een inleiding in de argumentatieleer. Coutinho, Bussum, 1999.
 • VON-info, blz. 357-358:
  Nogmaals over TRiOS.
  (Informatie over het TRiOS-project. TRiOS staat voor Taal en Rekenen in Opleidingsdidactische Samenhang.)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9912.30-=-=
TEKST[BLAD], jaargang 5, nummer 4, december 1999.
ISSN 1382-5216.
Door: Judith Mulder, Tekst & Uitleg.
Almelo, 10 december 1999.

 • Monic Lansu.
  Mensen zijn meestal mannen. Het vermijden van discriminerende vanzelfsprekendheden in de taal. Blz. 2-7.
  (Interview met taalwetenschapper Agnes Verbiest, over het belang van bewustwording en de camouflagekleuren van ‘gender’.)
 • Rob Heukels.
  Teksten schrijven voor radio. De zinnen prikkelen van de luisteraar. Blz. 8-13.
  (Over luisteren, stileren, emotie overdragen, geluiden en verbeelding.)
 • Margreet Onrust.
  Overtuigen voor het goede doel. Blz. 14-16.
  (Een analyse van de vaste schema’s die schrijvers voor charitatieve fondsen hanteren.)
 • Ben Vroom & Judith Mulder.
  “Een formulier is niet alleen dat papiertje of stukje elektronica…” Formulierenspecialisten praten over hun vak. Blz. 17-21.
  (Formulierenmakers moeten opboksen tegen onzichtbare beslissers, huiver voor vernieuwingen en starre bedrijfsstructuren. Verslag van een inspirerend ronde-tafelgesprek.)
 • Nancy Brugman.
  De 2de International Workshop Technical Communication. Blz. 22-25
  (Over de voor- en nadelen van het gebruik van heuristieken bij het ontwerpen en evalueren van websites.)
 • Felix van de Laar.
  De nacht der hoge piefen. Blz. 26-28.
  (Gedachten over de millenniumwisseling.)
 • Ruth Houdijk.
  Over de diachronie in appeltaartrecepten. Blz. 29-33.
  (Appeltaartrecepten worden steeds langer. Een vergelijking tussen hedendaagse en 16de-eeuwse recepten.)
 • Luc Bouquet & Wil Notten.
  Information Mapping revisited. Blz. 34-39.
  (De aloude IMAP-methode blijkt uitermate geschikt voor het structureren van online informatie.)
 • Ted Sanders.
  Twee nieuwe hoogleraren in de sector taalgebruik en communicatie. Blz. 40-42.
  (Een bespreking van de oraties van twee nieuwe hoogleraren communicatiekunde: Gisela Redeker (RUG) en Carel Jansen (KUN).)
 • Felix van de Laar.
  Hoe Vlaams is de spraakmakende gemeente van het Nederlands? Van Dale 13: gelukkig weer niet perfect. Blz. 43-49.
  (Hoe staat de Vlaamse woordenschat tegenover de Noord-Nederlandse in de nieuwste Van Dale?)
 • Rob J.L. Visser.
  Photoreading, een nieuwe leestechniek. Blz. 50-53.
  (Ervaringen met de cursus Photoreading.)
 • Wilco Kalbfleisch.
  Van Tekstschrijven naar Communicatie. Blz. 54-57.
  (Over opleidingen aan de Hogeschool Holland.)
 • Annemiek Verhoef & Felix van de Laar.
  Ondernemer… of fictieve loonslaaf? Blz. 58-64.
  (In de jungle van de sociale zekerheid worden zelfstandige tekstschrijvers gemakkelijk voor werknemers aangezien.)
 • Nicole Ummelen.
  Het einde van… de Taalbeheersing? Blz. 65-68.
  (Vooruitblik op het VIOT-congres 1999, te houden op 20, 21 en 22 december 1999 aan de TU Delft.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Micha”el Steehouder, op blz. 69-70:> Monique de Koning. Eureka! Handleiding voor het samenstellen van registers. Samsom, Alphen aan den Rijn/Diegem, 1999.
  . <Door: Karel van der Waarde, op blz. 71-73:> Adinda Freudenthal. The design of home appliances for young and old consumers. Delft University of Technology, Subfaculty of Industrial Design Engineering, 1999.
 • Signalementen:
  . <Door: Hans Hoeken, op blz. 74-76:> Dual coding theory: illustraties, concreet taalgebruik en tekstbegrip.
  . <Door: Geert Jacobs, op blz. 76-78:> Schrijven voor bedrijven: taalkundig onderzoek over nieuwe media en interculturele verschillen.
  . <Door: Luuk Van Waes, op blz. 78-80:> Training in technische communicatie: afstandsonderwijs en nieuwe evaluatietechnieken.
  . <Door: Luuk Van Waes & Geert Jacobs, red., op blz. 80-83:> En verder ook nog…

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9912.31-=-=
VOOYS, TIJDSCHRIFT VOOR LETTEREN, jaargang 17, nummer 2, augustus 1999.
NLG 8,75 bij de betere boekhandel; jaarabonnement NLG 25,-.
Door: Wilbert Surewaard en Anneke Jansen.
Utrecht, 9 december 1999.

 • Frank van gestel.
  Monumentale vergetelheid. Over de ongenaakbaarheid van Hoofts Histoorien. Blz. 4-16.
  (Alleen al de aanblik van de vele kloeke delen van Hoofts Histoorien, doet veel lezers in afgrijzen het hoofd afwenden. Opmerkelijk genoeg wordt dit veelomvattende geschiedwerk toch gezien als de kroon op het oeuvre van de Drost, en zelfs geroemd als een van de allergrootste werken uit de gehele Nederlandstalige literatuurgeschiedenis. Aan de omvang van de Histoorien kan het niet all’e’en liggen. Volgens Frank van Gestel is de impopulariteit van Hoofts Histoorien eerder een gevolg van het gebrek aan leesbare, toegankelijke edities van dit werk. In zijn bijdrage verbindt hij derhalve een grondige bespreking van de Historieen aan een oproep aan degenen die zich aangesproken voelen “een groot werk aen te gaan”.)
 • Dieuwke van der Poel.
  Dansende maagden. Het liederenhandschrift Brussel, KB II 2631. Blz. 18-26.
  (De Middeleeuwse geestelijke liederen zijn over het algemeen in de literatuurwetenschap ogenschijnlijk al uitgebreid geinventariseerd en geanalyseerd. Toch blijkt dit veelzijdige materiaal steeds weer aanleiding te geven tot hernieuwde bestudering vanuit andere invalshoeken, tot ‘enen nyen sanc’, kortom. Dieuwke van der Poel kijkt in haar bijdrage naar een Middeleeuwse liederenverzameling en vraagt zich af in hoeverre deze liederen als ‘vrouwenliteratuur’ te typeren zijn.)
 • Tom van Deel.
  Column “Over den po”ezy! Why? It’s poetry”. Blz. 27-29.
  (Tom van Deels column waarin hij dieper ingaat op de diverse problemen in en rond de poezie.)
 • Gaston Franssen.
  Met gelatenheid te dulden. Over Simon Vestdijks ‘De uiterste seconde’. Blz. 30-38.
  (Over sommige gedichten raken critici nooit uitgepraat. Het gedicht ‘De uiterste seconde’ van Simon Vestdijk behoort zeker tot de gedichten die tot interpretatie en discussie uitnodigen. In zijn bijdrage neemt Gaston Franssen deel aan de discussie rond dit gedicht en geeft zijn visie op ‘De uiterste seconde’. Alvorens hij, met behulp van een model voor structuuranalyse, een nieuwe lezing van het gedicht voorstelt, laat hij de voorgaande interpreten nogmaals aan het woord.)
 • Katrin L”uthi.
  Hoofs koket of boers vloekend. Het vrouwbeeld in de Ivens saga. Blz. 39-44.
  (In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de roman Le chevalier au lion van Chr’etien de Troyes en een Oud-Noorse vertaling van dit werk, de Ivens saga. Voornaamste doel hiervan, is te onderzoeken welke veranderingen de vertalers of bewerkers hebben aangebracht met betrekking tot vrouwelijke figuren. Door vergelijking kan het beeld van de vrouw in de Scandinavische Middeleeuwen worden belicht en de veranderingen die dit vrouwbeeld in de Oud-Noorse vertaling, ten opzichte van Le chevalier au lion, ondergaat tot uiting komen.)
 • Duodecimo’s, blz. 45-51.
  . “Een idee van Tim Krabb’e”; Jeroen Kapteijns over de waarde van de ideeen van Tim Krabb’e.
  . “Fantasie aan het woord”; Rens Fromm’e en Marieke Kuyper over de dubbele laag of twijfel over fantasie en werkelijkheid in het boek Die Unendliche Geschichte.
 • Karin Smeets
  Interview. “Poezie is het zeehondje van de literatuur. Interview met Ingmar Heytze.” Blz. 53-56.
  (Ingmar Heytze, een jonge dichter die naast het schrijven van zijn bundels De allesvrezer (1997) en Sta op en wankel (1999) talloze literaire optredens organiseert, vertelt over zijn speciale band met Utrecht, zijn plaats in de literaire traditie en over het verschil tussen hardlopen en poezie schrijven.)
 • Recensies, blz. 57-64.
  . <Door: G.F.H. Raat:> Evert van der Starre, ‘Vestdijk over Frankrijk’. Zutphen (Walburg Pers 998. 211 blz. NLG 39,50.
  . <Door: Dennis van den Broek:> Nico van der Sijde, ‘Het literaire experiment: Jacques Derrida over literatuur.’ Amsterdam/Meppel (Boom) 1998. 311 blz. NLG 65,-.
  . <Door: Helen Jochems:> Thomas Vaessens, ‘Circus Dubio & Schroom; Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme.’ Amsterdam/Antwerpen (De Arbeiderspers). 1998. 267 blz. NLG 49,50.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9912.32-=-=
VOOYS: TIJDSCHRIFT VOOR LETTEREN, jaargang 17, nummer 3/4, december 1999.
NLG 12,50 bij de betere boekhandel; jaarabonnement NLG 25,-.
Door: Wilbert Surewaard en Anneke Jansen.
Utrecht, 9 december 1999.

 • L’eon van Schoonneveldt.
  Het ware leven? De (auto)biografie gedeconstrueerd… in de fictionele (auto)biografieen van Vladimir Nabokov. Blz. 4-21.
  (Schrijvers bestaan bij de gratie van taal: zonder taal kunnen zij niet werken. Tegelijkertijd zorgt de taal vaak voor moeilijkheden: hoe is dat ene idee, dat pakkende beeld of die beschrijving van een situatie adequaat in woorden weer te geven? In een tweeluik laat L’eon van Schoonneveldt zien hoe poststructuralisten als Paul de Man en Jacques Derrida omgaan met de verhouding tussen taal en metataal. Daarnaast toont hij aan dat het poststructuralisme een goed interpretatiekader biedt voor enkele fictionele (auto)biografieen van Vladimir Nabokov (zoals ‘The Real Life of Sebastian Knight’), daar waar het modernistische kader tekortschiet.)
 • Gert-Jan Johannes en Rudolf Dekker.
  Het egodocument: stiefkindje of oogappel? Blz. 22-29.
  (Lange tijd werden egodocumenten beschouwd als een marginaal literair genre en als een historische bron van twijfelachtige waarde. De afgelopen decennia krijgen egodocumenten echter steeds meer serieuze aandacht van onderzoekers uit verschillende wetenschappen. Een stroom van monografieen, artikelen en historisch-kritische tekstedities plaatst de diverse onder deze noemer gebrachte tekstsoorten in het middelpunt van de belangstelling. In dit artikel geven Gert-Jan Johannes en Rudolf Dekker een beknopt overzicht van de kwesties die thans spelen, en van lopend onderzoek op dit gebied.)
 • Wim Berkelaar.
  Uitgeblust nihilisme. Over W.F. Hermans, zijn biograaf, zijn bewonderaars en zijn critici. Blz. 30-37.
  (Vier jaar na zijn dood is W.F. Hermans nog steeds onderwerp van discussie. In ‘De Revisor’ ontketende Oek de Jong in 1998 een polemiek over Hermans’ wereldbeschouwing. Opmerkelijk genoeg rept Hans van Straten in de eerste grote biografie over Hermans met geen woord over De Jongs aanval. Van Straten schreef een feitenbiografie, waarin hij gewaagde interpretaties schuwt. Historicus Wim Berkelaar bespreekt de biografie en valt Oek de Jong bij in zijn kritiek op Hermans, al deelt hij diens godsdienstige argumentatie niet.)
 • Milla van der Have.
  Het ik zijn anderen. De poetische identiteitscrisis van Fernando Pessoa. Blz. 38-47.
  (Dat er auteurs zijn die onder pseudoniem boeken publiceren terwijl ze daarnaast een ander leven leiden, mag bekend verondersteld worden. De Portugese dichter Fernando Pessoa ging echter verder. Hij schreef naast zijn eigen poezie het werk van drie andere, door hem zelf gecreeerde persoonlijkheden: zijn heteroniemen. In haar artikel geeft Milla van der Have een nadere beschouwing van het verschijnsel heteronymie bij Pessoa, en gaat zij in op de verschillende heteroniemen en hun poezie.)
 • Duodecimo’s, blz. 48-55.
  . “Van alfa tot beta”; Jeroen Kapteijns over de (stereotiepe) verschillen tussen de geestes- en de natuurwetenschappen en de implicaties daarvan voor de recent verschenen autobiografieen van Boudewijn B”uch en Gerrit Krol.
  . “Wie kiest is nooit zonder verlangen”; Milla van der Have over de kracht van de verleiding in het werk van Tolkien.
 • Sonja van Stek en Mari”elle van Gelderen.
  Interview: “De deur tussen kunst, literatuur en leven staat wijd open”; interview met Leo Jansen en Hans Luijten, editeurs van de brieven van Vincent van Gogh. Blz. 56-64.
  (Wordt tegenwoordig de correspondentie van Vincent van Gogh voornamelijk beschouwd als een kunstenaarscorrespondentie, het grootste deel van zijn leven echter, was Van Gogh geen kunstenaar en liet hij zich in zijn brieven uit over alledaagse gebeurtenissen, zichzelf en wat hem bezighield. Sonja van Stek en Mari”elle van Gelderen spraken met de editeurs van Van Goghs brieven over deze markante schilder en schrijver, over zijn brieven en over de te verschijnen geannoteerde brievenuitgave.)
 • Gerrold van der Stroom.
  Werken om niet dom te blijven. Anne Frank en haar dagboeken. Blz. 65-72.
  (Otto Frank, de vader van Anne, overleed in 1980. Datzelfde jaar werden de handgeschreven dagboekaantekeningen van zijn dochter aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) overgedragen. Otto Frank had dit materiaal bij testamentaire beschikking aan het Instituut overgemaakt. Gerrold van der Stroom was toentertijd wetenschappelijk medewerker van het RIOD. “Eigenlijk was ik daar een vreemde eend in de bijt,” zegt hij daarover,”want ik was niet afgestudeerd in geschiedenis, maar in Nederlandse taal- en letterkunde. Ik had mij toen, in de vroege jaren tachtig, als neerlandicus verbonden aan een wetenschappelijke editie van werk van P.C. Hooft. De ideeen die ik voor de uitgave van Hooft had ontwikkeld, kwamen nu goed van pas bij het werk aan de dagboeken van Anne Frank.” Tezamen met Harry Paape, de directeur van het instituut, en collega David Barnouw vormde Van der Stroom het team dat de volledige uitgave van ‘De dagboeken van Anne Frank’ zou maken.)
 • Emanuel Overbeeke.
  Ex cathedra in alles. De egodocumenten van Matthijs Vermeulen. Blz. 74-83.
  (“De melodie is een in tonen uitgesproken gemeodsbeweging.” Deze uitspraak zou een muzikale Tachtiger niet misstaan hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Matthijs Vermeulen de man achter deze uitspraak, Alphons Diepenbrock, beschouwde als zijn ‘ma^itre spirituel’. Diepenbrock, die men zou kunnen zien als de ‘huiscomponist’ van de Tachtigers, heeft zich echter niet duidelijk uitgelaten over zijn leven buiten de muziek. Dit in tegenstelling tot zijn beschermeling, die hiermee een unieke positie inneemt op het gebied van de egodocumenten geschreven door componisten. Vermeulen heeft zijn hoogstpersoonlijke zieleroerselen uitgebreid beschreven en zijn brieven getuigen van een grote behoefte zijn gevoelens te uiten. Emanuel Overbeeke laat zien dat Vermeulen niet alleen in zijn composities, maar ook in zijn brieven zijn gemoedsbeweging uitspreekt.)
 • Recensies, blz. 85-96.
  . <Door: Rianne Kootstra:> Edith Koenders, ‘Hans Christiaan Andersen. Nooit rijk, nooit tevreden, nooit verliefd’. Amsterdam/Antwerpen (De Arbeiderspers) 1998. 275 blz., NLG 49,90.
  . <Door: Wilbert Smulders:> Dorian Cumps, ‘De eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld van F. Bordewijk en de mythe van de hermafrodiet’. Amsterdam (Amsterdam University Press) 1998. 301 blz., NLG 49,50.
  . <Door: Yolanda Rodriguez P’erez:> Kees Fens en Uta Janssens, ‘Poseren voor de bladspiegel. Lezers in de lijst’. Amsterdam (Querido) 1999. 124 blz., NLG 37,50.
  . <Door: Fleur Speet:> Melissa M”uller, ‘Anne Frank. De biografie’. Amsterdam (Bert Bakker) 1998. 306 blz. NLG 34,90.
(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9912.33-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| de Achttiende Eeuw:                           |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Willem Kuiper <Willem.Kuiper@hum.uva.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Taalschrift:       Ewoud Sanders (via:) <secr@ntu.nl>       |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Dick Wortel <wortel@inl.nl>          |
| Trefwoord:        Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@Meertens.KNAW.nl (voor  |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9912.c --------------------------*