Neder-L, no. 9506.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9506.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Jun 1995 00:03:21 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9506.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9506.17: It Beaken, jrg. 57, no. 1, 1995            |
| (2) Tyd: 9506.18: Literatuur, jrg. 12, no. 3, mei-juni 1995       |
| (3) Tyd: 9506.19: Meesterwerk, no. 3, mei 1995             |
| (4) Tyd: 9506.20: De Negentiende Eeuw, jrg. 19, no. 2, juni 1995    |
| (5) Tyd: 9506.21: Queeste, jrg. 2, no. 1, 1995             |
| (6) Tyd: 9506.22: Tabu, jrg. 25, no. 1, 1995              |
| (7) Tyd: 9506.23: Volkskundig Bulletin, jrg. 21, no. 1, mei 1995    |
| (8) Tyd: 9506.24: (NIEUW:) Vonk, jrg. 24, no. 4, maart-april 1995    |
| (9) Tyd: 9506.25: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.17=-=-

IT BEAKEN, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jaargang 57, nummer 1, 1995.
ISSN 0005-738x.
Door: Henk Wolf.
Utrecht, 23 juni 1995.

 • W. van Anrooij.
  <<Dae cronika fan Hollandt>>; Bron en voorgeschiedenis van een Oudfries kroniekje. Blz. 1-11.
 • K. Terpstra.
  Adam Zelle en de Vrijmetselaarsloge ‘De Friesche Trouw’. Blz. 12-29.
 • H.C. Lutje Spelberg & B. Postma,
  Taalattitudes in een tweetalige situatie. Blz. 30-43.
  (Resultaten van een onderzoek naar taalhouding bij Nederlands- en Friestalige MDGO-leerlingen.)
 • Besprek:
  . <Door Otto S. Lankhorst:> Sluis, J. van & F. Postma (1990), Herman Alexander R”oell und seine ungarische Studenten, Peregrinatio Hungarorum 5. Szeged.
  . <Door Sj. v.d. Schaaf:> Fridsma, B.J. (1991), Nea ferbrutsen b^an. 60 jier Fryske aksje yn Amearika, Leeuwarden/Ljouwert: De Tille. (fl. 49,50)
  . <Door Huib Spekkens:> Bremmer jr., R.H. (1992), A bibliographical guide to Old Frisian studies, Odense: University Press. 97 blz.
  . <Door Anke Joldrichsen:> Kooi, J. v.d. & T. Schuster (1993), M”archen und Schw”anke aus Ostfriesland, Leer: Verlag Schuster. 430 blz.
  . <Door Johan Frieswijk:> Schaaf, Y., Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. 416 blz. (fl. 45,-)
  . <Door Harry Bekkering:> Drent, H. (1994), Durk en Djoke wurde wier grutter! Wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk ferheljend proaza foar bern en jongerein, Fryske Akademy nr. 787, diss. UvA, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy. 340 blz. (fl. 37,50)
  . <Door J. Kossmann-Putto:> Verhoeven, G. & J.A. Mol (1994), Friese testamenten tot 1550, Boarnerige nr. 4, Fryske Akademy nr. 778, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy/Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 664 blz. (fl. 125,-)
 • Oankundiging:
  . <Door J.A. Mol:> Vind, J.P.A. v.d. (1992), Die Fundm”unzen der r”omischen Zeit in den Niederlanden, abteilung 1 Provinze Friesland, Berlijn: Gebr. Mann Verlag. 168 blz.
  . <Door L.G. Jansma:> Sluis, J. v.d. (bewerker) (1994), Bekkeriana. Balthasar Bekker biografisch en bibliografisch, Rige St’udzjes en Boarnemateriaal nr. 17, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy. 118 blz. (fl. 20,-)
  . <Door L.G. Jansma:> Oostra, J. Rzn. (1993), Uit de geschiedenis van Jorwerd/Toponymy fan Jorwert, Frjentsjer/Franeker: in eigen beheer. 272 blz. (fl. 65,-)
  . <Door Johan Frieswijk:> Diederiks, H., J.Th. Lindblad & B. de Vries (red.) (1994), Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering, Hilversum: Verloren. 348 blz. (fl. 45,-)

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.18=-=-

LITERATUUR, jaargang 12, nummer 3, mei-juni 1995.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 19 juni 1995.

 • P. Kralt.
  Trouw en verraad in het werk van S. Vestdijk. Vermommingen van Judas. Blz. 126-131.

  Literatuur in vertaling:
 • Mjongsoek Chi.
  Bekeert Max Havelaar de Koreanen? Blz. 132-133.
 • Nel van Dijk.
  Paul Rodenko tussen Forum en Vijftig. Blz. 134-139.

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  De uitgeverij als kraamkliniek. Blz. 140-141.
 • Marleen de Vries.
  Over eerzucht en onsterfelijkheid in de achttiende-eeuwse literaire genootschappen. Dichten voor de eeuwigheid. Blz. 142-149.

  Blokuur Nederlands:
 • Annette Portegies.
  Een race tegen de klok. Blz. 150-151.
  (Over het literatuuronderwijs van Inez Postema aan Scholengemeenschap Helinium in Hellevoetsluis.)
 • Hans van Stralen.
  Over Rutger Koplands gedicht ‘Zelfportret’. En de kunst lijkt af te staan wat je ooit hebt liefgehad. Blz. 152-154.

  De buitenstaander:
 • Jacqueline Bel.
  Judith Belinfante: ‘Voelt u zich niet lekker? Lees dit – dan gaat het wel over’. Blz. 155-158.
 • Ina Giard-Kramer.
  Maurice Maeterlinck bij Louis Couperus. Waart de schim van Maeterlinck door Couperus’ Psyche? Blz. 159-165.

  Literatuur-nieuws. Blz. 166-174.
  (Met o.a. de verschijning van het eerste deel van de Couperus Cahiers, geschreven door Jeanette E. Koch: Zingende lijnen, gebeeldhouwde impressies. Louis Couperus, Reis-Impressies (1894); verkrijgbaar bij het Louis Couperus Genootschap, Postbus 339, 2300 AH Leiden.)

  Literatuur-recensies. Blz. 175-183:
  . <Door Henk Struik:> Mijn naam is haas. Dierenverhalen in verschillende culturen. Onder red. van W.L. Idema, M. Schipper en P.H. Schrijvers. Ambo, Baarn, 1993. fl. 49,50.
  . <Door Jeroen Jansen:> Constantijn Huygens. Trijntje Cornelis. Uitgeg. door H.M. Hermkens. HES Uitgevers, Utrecht, 1992. Dl. 2, 2 dln. 288 en 152 (ongep.) en 139 pp. fl. 212,-.
  . <Door K.D. Beekman:> August Hans den Boef. Musil? Ken ik niet. Ter Braak en du Perron over Modernisten en epigonen. Dimensie, Leiden, 1991; Manu van der Aa. E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1994. De nieuwe Engelbewaarder 5; Petronella Elisabeth Maria van Dijk. De politiek van de literatuurkritiek. De reputatie-opbouw van Menno ter Braak in de Nederlandse letteren. Eburon, Delft, 1994. Diss. KUB.
  . <Door Jeroen Jansen:> Flor van Vinckenroye. De achttiende-eeuwse rederijkers in Belgisch Limburg. Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde, Brussel, 1993. Cahier 9. 116 pp. fl. 20,-; Kare Langvik-Johannessen. De Brusselse hoofdtonelen. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Brusselse theater in de Oostenrijkse tijd. Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde. Cahier 10. 168 pp. fl. 32,-. De twee cahiers kosten samen fl. 49,- (verkrijgbaar door storting op bankrekening 13.06.25.787 (Rabobank Luyksgestel) o.v.v. het gewenste cahier, alsmede van naam en adres van de besteller).
  . <Anneke Reitsma:> Frans Berkelmans. Stralende aanhef. Over Kosmos, de eerste bundel van Ida Gerhardt. Sint-Adelbertabdij, Egmond-Binnen, 1993. 79 pp. fl. 30,-.
  . <Nico Laan:> Maarten Doorman. Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst. Amsterdam, Bert Bakker, 1994. 303 pp. fl. 49,90.

  Signalementen. Blz. 184-188:
  . <Door Mandy Ruthenkolk:> Jacob Campo Weyerman. Den Laplandschen Tovertrommel (1731). Stichting Jacob Campo Weyerman, Amsterdam, 1994. 72 pp. fl. 25,-.
  . <Door Willem Kuiper:> Jan van Boendale. Boek van de wraak Gods. Vert. door Wim van Anrooij. Meulenhoff, Amsterdam, 1994. Griffioen-reeks.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> R. Lindeman, Y. Scherf en R.M. Dekker. Reisverslagen van Noord-Nederland van de zestiende tot begin negentiende eeuw, een chronologische lijst. Stichting Egodocument, Haarlem, 1994. 218 pp.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> Jan Paul Hinrichs. Van Nachtwacht tot Huizinga. Russische dichters over Nederland. Plantage, Leiden, 1994. Slavische prospekten 7. 46 pp. fl. 19,50.
  . <G. van Bork:> Paul de Wispelaere. De kunstopvattingen en literair- kritische praktijk van Louis Paul Boon in de bladen De Roode Vaan en Front (1945-1950). 4e Louis Paul Boon-lezing. 36 pp.
  . <Door G.F.H. Raat:> Hugo Claus. Gedichten 1948-1993. De Bezige Bij, Amsterdam, 1994. fl. 95,-.
  . <Door G. van Bork:> Hugo Brems. Een zangwedstrijd. Over liteatuur en macht. Davidsfonds/Clauwaert, Leuven.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Mieke Paulissen. Het tijdschrift Schuim (1972-1979). Archief- en Documentatiecentrum van de Provincie Limburg, Hasselt, 1993. Bibliografische analyses 12. 352 pp. 300 Bfr.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.19=-=-

MEESTERWERK, berichten van het Peeter Heynsgenootschap voor de geschiedenis van het taal- en letterkundeonderwijs in de Nederlanden, nummer 3, mei 1995.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 8 juni 1995.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • P.L.M. Loonen.
  Nathanael Duez. Biography and a first bibliography. Blz. 2-15.
 • N.A. van Uchelen.
  Onderwijs Hebreeuws in Amsterdam. Premi’eres in de 16e en 17e eeuw. Blz. 16-21.
  (over de hebra”ici Gualterius Delenus en Stephanus Morinus)
 • Verslag van de bijeenkomst op vrijdag 3 maart 1995. Blz. 22-23.
 • Vaste rubrieken:
  . Leden stellen zich voor. Blz. 23.
  . Publikaties. Blz. 23-24.
  . Uit de tijdschriften. Blz. 24-25.
  . Berichten en aankondigingen. Blz. 25-26.
  . Uitnodiging voor de jaarlijkse studiedag. Blz. 27.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.20=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 19, nummer 2, juni 1995.
(Geen ISSN.)
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 19 juni 1995.

 • G.J. Vis.
  De jongste van de klas. L.G. Visscher (1797-1859): tussen literatuur en wetenschap. Blz. 97-108.
 • Maurits Verhoeff.
  Zuster Dientje en Broeder A.J.G. Staffhorst. Twee Zwijndrechtse Nieuwlichters. Blz. 109-121.
  (Over familieleden van Nescio, ps. van J.H.F. Groenloh.)
 • Richard Bionda.
  Geen ‘potboiler’ maar een ‘spirit’. Matthijs Maris’ zogenaamde Extase. Blz. 122-129.
 • Literatuuroverzicht. Blz. 130-140.
  1. Algemeen/archieven.
  2. Bestuur, politiek, sociale zorg en strijd.
  3. Onderwijs en opvoeding.
  4. Godsdienst.
  5. Medicijnen en gezondheidszorg.
  6. Economie, nijverheid en scheepvaart.
  7. Landbouw en natuurwetenschappen.
  8. Militaire geschiedenis.
  9. Vrouwengeschiedenis.
  10. Kunst en kunstnijverheid.
  11. Pers- en boekwetenschap.
  12. Taal- en letterkunde.
  13. Architectuur.
  14. Diversen/’van gewest tot gewest’.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 141-144.
 • Op bezoek bij Memling. Blz. 34-52.
  (Over de bezoekers van het Janshospitaal in Brugge (in 1843-1883), het atelier van Memling.)
 • P.G.J.M. Raedts.
  Het schuldenboek onzer vaderen. Thijm en de katholieke geschiedschrijving in de negentiende eeuw. Blz. 53-63.
 • Jacqueline Bel.
  Het beeld van de middeleeuwen in de Nederlandse fin de siecle-literatuur. Huysmans en Maeterlinck als intermediairs van middeleeuwse kunst. Blz. 64-77.
 • Evert van Uitert.
  De middeleeuwen volgens Johan Thorn Prikker en geestverwante schilders. Blz. 78-91.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 92-95.
  Met onder andere de aankondiging van de start van de reeks Cahiers voor de Nederlandse Letterkunde. De reeks is bestemd voor de publikatie van ‘langere artikelen van 20-30 of van 50-60 pagina’s. Een raad van gespecialiseerde adviseurs houdt toezicht op dit Groningse initiatief, waarbij de oplage van een cahier bepaald wordt door het aantal intekenaren. Rond mei 1995 zal de eerste aflevering verschijnen. De opgenomen bijdragen, die deze keer allebei betrekking hebben op de negentiende-eeuwse letterkunde zijn:
  Rob van de Schoor en Cathalijne Boland, ‘”Jong Holland” (1881) van Marcellus Emants’, en J.M.J. Sicking, ‘Literaire dromen in historisch perspectief’. Men kan deze aflevering bestellen door binnen een maand f 25,- over te maken op postbank nummer 3808367, t.n.v. Uitgeverij Passage te Groningen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij E.M.A. van Boven, p/a Nederlands Instituut, Postbus 716, 9700 AS Groningen
 • .

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.21=-=-

QUEESTE, Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, jaargang 2, nummer 1, 1995.
ISSN 0929-8592.
Door: Theo Meder.
Schiedam, juni 1995.

 • Jan Willem Klein.
  (Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies. Blz. 1-30.
  (Lekenscriptoria en drukkerijen waren eenmansbedrijfjes, en alleen bij de produktie van omvangrijke teksten kwam er wel eens samenwerking tot stand. Het type handschrift en de vorm wordt in beginsel bepaald door de hoeveelheid tekst. Dat specifieke codex-typen in een specifieke functie voorzagen, is een misvatting.)
 • Frank Brandsma.
  Opening up the Narrative. The Insertion of New Episodes in Arthurian Cycles. Blz. 31-39.
  (In de Lancelotcompilatie worden kopiistentoevoegingen uitgelokt door ‘open plekken’ of ‘uitnodigende lacunes’ in de oorspronkelijke tekst, en dit is op een manier geschied, vergelijkbaar met de invoegingen in de Oudfranse teksten.)
 • W. van Anrooij.
  Boendales “Boec van der wraken”: datering en ontstaansgeschiedenis. Blz. 40-53.
  (Boendale schreef de eerste versie van zijn “Boec van der wraken” in 1346, waarschijnlijk voor het Antwerpse stadsbestuur. De tweede versie vervaardigde hij kort voor zijn dood in 1351, en hij droeg deze op aan hertog Jan III van Brabant.)
 • F.J. Lodder.
  Een genre der boerden? Blz. 54-71.
  (Het woord “boerde” was in de middeleeuwen niet een eenduidig genre-begrip. Ter afbakening van het onderzoeksobject wordt het contemporaine begrip “komische versvertellingen” geintroduceerd. Meer specifiek geformuleerd: zelfstandige korte voordrachtsteksten in versvorm met een komische intrige rond menselijke hoofdpersonen.)
 • Jos A.A.M. Biemans.
  “Arturs Doet” op papier of perkament? Blz. 72-73.
  (De recent gevonden handschriftfragmentjes van “Arturs Doet”, uitgegeven door G. Croenen en J.D. Janssens in de eerste aflevering van ‘Queeste’, zijn niet van papier maar van perkament.)
 • Naar aanleiding van…
  . <Door Wybren Scheepsma, op blz. 74-78:> Paul Vandenbroeck (red.). Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, vanaf de 13de eeuw.
  . <Door Frank Brandsma, op blz. 78-82:> Les Manuscrits de Chretien de Troyes: The Manuscripts of Chretien de Troyes. Edite par / edited by Keith Busby, Terry Nixon, Alison Stones and Lori Walters.
  . <Door Ben Salemans, op blz. 82-92:> Josephie Brefeld. A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computer-Aided Textual Criticism.
  . <Door Wim Husken, op blz. 93-96:> Uyt Ionsten Versaemt. Het Landjuweel van 1561 te Antwerpen. Catalogus van de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek, Nassaukapel, van 30 september tot 29 oktober 1994.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.22=-=-

TABU, Bulletin voor taalwetenschap, jaargang 25, nummer 1, 1995.
ISSN-0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, BCN/Vakgroep Nederlands, RU Groningen.
Groningen, 15 juni 1995.

(Dit nummer is grotendeels een selectie uit de voordrachten van de op 1 september 1994 te Groningen gehouden morfologiedag.)

 • Ton van der Wouden.
  Ter inleiding: morfologie in Nederland in de jaren ’90. Blz. 1-2.
  (Morfologie leeft!)
 • Johan De Caluwe.
  Categoriale polysemie en familiegelijkenis: deverbaal “-er” revisited. Blz. 3-13.
  (Over betekenis- en gebruiksapecten van het suffix “-er”.)
 • Frank Drijkoningen.
  Syntaxis, argumentstructuur en derivatie. Blz. 15-32.
  (Waarin gepoogd wordt, bepaalde uiterst elementair geachte morfologische principes terug te voeren op nog veel elementairder syntactische beginselen.)
 • Eric Hoekstra.
  Functionele hoofden in derivationele morfologie. Blz. 33-44.
  (Een poging om morfologische problemen – de relatie tussen de naam “Drachten” en het adjectief “drachtster” aan te pakken met behulp van de meest recente syntactische middelen.)
 • Hans Smessaert.
  Morfo-syntaxis van het Westvlaamse “be-jaa-k-gie”. Blz. 45-60.
  (Een functionalistische benadering van enclitische pronomina in de partikels “ja” en “nee” in het Westvlaams.)
 • Ton van der Wouden.
  De reflectie van logische relaties in woordstructuur: de distributie van het prefix “on”. Blz. 61-71.
  (Polaire uitdrukkingen zijn ook te vinden onder het woordniveau, getuige het contrasten als “onuitstaanbaar”/”*uitstaanbaar”.)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.23=-=-

VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, jaargang 21, nummer 1, mei 1995.
ISSN 0166-0667.
Door: Theo Meder.
Schiedam/Amsterdam, juni 1995.

 • Rob Mens.
  Religieuze volkscultuur in de elfde eeuw. Een handboek voor de zielszorg als spiegel van religieus gedrag. Blz. 1-26.
 • Rene Huiskamp.
  Tussen centrum en periferie. Giften en corruptie in de vroegmoderne politiek. Blz. 27-58.
 • Jozien Jobse-van Putten.
  Onderscheid moet er zijn. Culturele heterogeniteit in de Nederlandse voeding. Blz. 59-88.
 • Berichten & verslagen.
  . <Door A.J. Dekker, H.W. Roodenburg, G.W.J. Rooijakkers, op blz. 89-90:> 5. Internationaler Kongress der Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), Wenen 12-16 september 1994.
  . <Door P.J. Margry, op blz. 90-92:> Symposium Religie thuis: religiebeleving in het katholieke huisgezin in Nederland rond 1900, Tilburg 8 december 1994.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door Charles Caspers, op blz. 93-94:> Arnold Angenendt. Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom fruhen Christentum bis zur Gegenwart.
  . <Door Marc Wingens, op blz. 94-95:> J. Pieper, P. Post, M. van Uden (red.). Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit.
  . <Door Theo Meder, op blz. 95-96:> Jacques Berlioz & Marie Anne Polo de Beaulieu. Les exempla medievaux. Introduction a la recherche, suivie des tables critiques de l’Index Exemplorum de Frederic C. Tubach.
  . <Door Joost Rosendaal, op blz. 97-98:> Machteld Bouman. De Uitvaert van het Vryje Metzelaersgilde. Een anti-maconnieke klucht uit 1735.
  . <Door Theo Meder, op blz. 98-99:> Peter Burger. De wraak van de kangoeroe. Sagen uit het moderne leven.
  . <Door Jozien Jobse, op blz. 99-101:> Thomas Kutsch. Ernahrungsforschung – interdiziplinar.
  . <Door Jozien Jobse, op blz. 101-103:> Hans J. Teuteberg (ed.). European food history. A research review.
  . <Door Charles Caspers, op blz. 103-105:> Ingolf Bauer (red.). Frommigkeit, Formen, Geschichte, Verhalten, Zeugnisse.
  . <Door Ton Dekker, op blz. 106-107:> Heidi Gansohr-Meinel. “Fragen an das Volk”. Der Atlas der deutschen volkskunde 1928-1945. Ein Beitrag zur Geschichte einer Institution.
  . <Door Heidi Dahles, op blz. 108-110:> Rob van Ginkel. Tussen Scylla en Charybdis. Een etnohistorie van Texels vissersvolk (1813-1932).
  . <Door Eveline Doelman, op blz. 110:> Karl-Heinz Ziessow, Utz Maas, Georges Frechet e.a. Hand.Schrift – Schreib.Werke. Schrift und Schreibkultur im Wandel in regionalen Beispielen des 18. bis 20. Jahrhunderts.
  . <Door Eveline Doelman, op blz. 110:> Elfriede Heinemeyer. Schreibgarnituren aus der Sammlung Kommerzienrat F. Soennecken.
  . <Door Marc Jacobs, op blz. 111-112:> Jan Art (red.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?
  . <Door P.J. Margry, op blz. 112-113:> M. Cloet, P. Nissen en H. Storme (red.). Kerk en Kansel. Preken in de Nederlanden van Trente tot Vaticanum II. Themanummer van Trajecta (1993) 2 & 3.
  . <Door Louis Peter Grijp, op blz. 113-114:> John M. Kirk & Colin Neilands. Images, Identities and Ideologies.
  . <Door Luuc Kooijmans, op blz. 114-115:> Yme Kuiper. Adel in Friesland 1780-1880.
  . <Door Jozien Jobse, op blz. 115-119:> A. Wierlacher, G. Neumann & H.J. Teuteberg. Kulturthema Essen. Ansichten und Problemfelder.
  . <Door Louis Peter Grijp, op blz. 119-120:> Lutgard Mutsaers. Haring & Hawaii. Hawaiianmuziek in Nederland, 1925-1992.
  . <Door H.W. Roodenburg, op blz. 120-121:> Roy Porter (ed.). Myths of the English.
  . <Door Charles Caspers, op blz. 121-122:> Irene Faber, Monique van Rompay-Daniels & Jeroen Westerman (red.). “Neemt en eet”. Avondmaal en eucharistie in kunst- en kerkhistorisch perspectief.
  . <Door Jozien Jobse, op blz. 122-124:> Dirk Reinhardt, Uwe Spiekermann & Ulrike Thoms. Neue Wege zur Ernahrungsgeschichte. Kochbucher, Haushaltsrechnungen, Konsumvereinsberichte und Autobiographien in der Diskussion.
  . <Door H.W. Roodenburg, op blz. 124-125:> Peter Nissen. De folklorisering van het onalledaagse.
  . <Door Ton Dekker, op blz. 125-126:> Reinhard Schmook. “Gesunkenes Kulturgut – primitive Gemeinschaft”. Der Germanist Hans Naumann (1886-1951) in seiner Bedeutung fur die Volkskunde.
  . <Door Eveline Doelman, op blz. 126-127:> Thomas Schurmann & Egbert Uekermann. Das verkleidete Fenster. Die Kulturgeschichte der Gardine 1800 bis 2000.
  . <Door Peter Jan Margry, op blz. 127-128:> Klaus Herbers & Robert Plotz. Spiritualitat des Pilgerns. Kontinuitat und Wandel.
 • Ingekomen boeken. Blz. 129-144.
 • Personalia. Blz. 145.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.24=-=-

VONK, tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 24, nummer 4, maart-april 1995.
Door: Rita Rymenans, departement Didactiek en Kritiek (vakgroep Nederlands), UIA (Universiteit Antwerpen).
Antwerpen, 16 juni 1995.

Vooraf:

Vonk is het tijdschrift van VON-Belgie (Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw), bestemd voor leraren Nederlands van de basisschool tot en met de volwasseneneducatie. Het volgt de nieuwste vakdidactische ontwikkelingen op de voet en vertaalt die naar praktisch georienteerde bijdragen. Elke jaargang telt ongeveer 350 pagina’s en bevat ten minste een themanummer dat al dan niet gekoppeld is aan een VON-studiedag. Vonk heeft ook een aantal vaste rubrieken. ‘Spiekerskorner’ presenteert inspirerende lesmodellen voor het basis- en secundair/voortgezet onderwijs. In ‘Grof Geschud’ wordt een standpunt ingenomen over een of ander aspect van het onderwijs Nederlands. De recensierubriek ‘Ingeboekt’ wordt aangevuld met ‘Ingeblikt’ waarin de lezer geattendeerd wordt op interessante tijdschriften, artikelen, brochures en lesmaterialen. ‘Tussendoor’ verschijnen korte telexberichten over niet te missen manifestaties en wetenswaardigheden allerlei. Verschijnt 5 keer per jaar. Hoofdredacteur: Rita Rymenans, Romeinse put 50, B-2650 Edegem, tel. 00-32-3-457.34.50.
Abonnementen: Geert Van hoogenbemt, Eeklostraat 149, B-9030 Mariakerke,
tel. 00-32-9-226.00.58.

 • Lies Sercu.
  Interculturele competentie: een nieuwe uitdaging voor het moedertaalonderwijs. Blz. 3-15.
  (Dit artikel geeft een aanzet voor een intercultureel georienteerd curriculum Nederlands met interculturele doelstellingen en onderwijsactiviteiten, een checklist met criteria waaraan goed intercultureel lesmateriaal moet voldoen, en concrete lessuggesties.)
 • Kristel De Wulf.
  L’etranger, c’est mon ami… Intercultureel onderwijs in Vlaanderen. Blz. 17-31.
  (Een interview met twee pedagogisch begeleiders uit het basis- en secundair/voortgezet onderwijs over de manier waarop intercultureel onderwijs (ICO) in Vlaanderen structureel wordt vormgegeven.)
 • Jan Blommaert.
  Interculturele communicatie in de sector. Blz. 32-38.
  (Eerste resultaten van een interviewproject uitgevoerd bij ervaren hulpverleners in de sector van de migranten- en asielwerking, met als doel zicht te krijgen op interculturele communicatie.)
 • Koos Hawinkels.
  Gedachten over didactieken voor intercultureel literatuuronderwijs. Blz. 39-48.
  (Voor intercultureel literatuuronderwijs moet geen aparte didactiek ontwikkeld worden, maar kan een selectie worden gemaakt van bruikbare didactische werkwijzen uit het literatuur- en geschiedenisonderwijs.)
 • Barbara Linsen & Machteld Verhelst.
  Interculturaliteit in materiaal basisonderwijs Steunpunt NT2. Blz. 49-58.
  (Lesmodellen voor het kleuter- en lager onderwijs.)
 • Ilse Humblet.
  Interulturele taalbeschouwing in het secundair onderwijs. Blz. 59-65.
  (Lesmodellen voor het secundair/voortgezet onderwijs.)
 • Katrien De Vlaemynck.
  Project Algemene Vakken, thema interculturalisme in een zevende jaar BSO. Blz. 67-73.
  (Project voor een zevende jaar beroepsonderwijs.)
 • Ilse Humblet.
  Bibliografie Intercultureel onderwijs. Blz. 74-76.
  (Geannoteerde bibliografie van drie recente inventarissen en interessant aanvullend materiaal.)
 • Boekbespreking:
  . <Door Ilse Humblet, op blz. 77-78:> Dichters tegen racisme. Wie nu nog ZWIJGT, moet alles VREZEN. Dichtbundel en educatieve map. EPO, Berchem, 1994.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9506.25=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9506.c --------------------------