Neder-L, no. 9505.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9505.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 30 May 1995 01:34:45 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9505.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9505.09: It Beaken, jrg. 56, no. 4, 1994            |
| (2) Tyd: 9505.10: Leuvense Bijdragen, jrg. 83, no. 3, september 1994  |
| (3) Tyd: 9505.11: Leuvense Bijdragen, jrg. 83, no. 4, januari 1995   |
| (4) Tyd: 9505.12: Neerlandica Extra Muros, jrg. 33, no. 2, mei 1995   |
| (5) Tyd: 9505.13: De Nieuwe Taalgids, jrg. 88, no. 2, maart 1995    |
| (6) Tyd: 9505.14: Spektator, jrg. 24, afl. 1, 1995           |
| (7) Tyd: 9505.15: Spiegel der Letteren, jrg. 37, no. 1, 1995      |
| (8) Tyd: 9505.16: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.09=-=-

IT BEAKEN, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jaargang 56, nummer 4, 1994.
ISSN 0005-738x.
Door: Henk Wolf.
Utrecht, 14 mei 1995.


Vooraf:

It Beaken is het tijdschrift van de Fryske Akademy. In It Beaken staan artikelen van verschillende aard (taalkundig, letterkundig, historisch, enz.) die betrekking hebben op de provincie Friesland. Met uitzondering van enkele themanummers is de inhoud zeer gevarieerd. De artikelen in It Beaken zijn doorgaans geschreven in het Fries, Nederlands of Engels. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Het laatste nummer van 1994 is recentelijk verschenen. Ik zal voortaan van elk nieuw nummer een inhoudsoverzichtje maken voor het tijdschriftenoverzicht van Neder-L.

Henk Wolf <lets6245@stud.let.ruu.nl>


 • Anne Dykstra.
  Nijsfrysk; Oer taal en ynh^ald fan ‘e radionijs’utstjoerings fan Omrop Frysl^an. Blz. 253-280.
  (Over het taalgebruik in de radiouitzendingen van Omrop Frysl^an en de invloed daarvan op het gesproken Fries.)
 • Jarich Hoekstra e.a.
  De ierappel op ‘e souwe; De dialektgeografyske en fonologyske ^untjouwingen fan it wurd ‘ierappel’ yn it Frysk. Blz. 281-298.
  (Over de etymologie van de woorden voor ‘aardappel’ in verschillende Friese dialecten.)

  Reaksje en replyk, op blz. 299-301:
  . Reactie van Pieter Breuker op het artikel ‘Yndielingskaarten fan Fryske plattel^ansdialekten’ van Klaas van der Veen in het vorige nummer van It Beaken.
  . Repliek van Klaas van der Veen.

  Besprek:
  . <Door Pieter Muysken:> Pieter Breuker (1993), Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk, Diss. RUG, Groningen: FFRYRUG. (Met samenvattingen in het Nederlands en Engels.)
  . <Door Gerrit Verhoeven:> Antheun Janse (1993), Grenzen aan de macht; De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400, Hollandse Historische Reeks XIX, Diss. RUL, Den Haag: Stichting Hollandse Historische Reeks.
  . <Door H. Halbertsma:> Egge Knol (1993), De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen, Diss. VU, Groningen: in eigen beheer.
  . <Door Gerard van Berkel:> K.F. Gildemacher (1993), Waternamen in Friesland, Diss. UvA, Rige Fryske nammen 9, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
  . <Door H. Schmidt:> N.E. Algra (1991), Zeventien keuren en vierentwintig landrechten, Doorn: Graal (2e druk).
  . <Door H. Feenstra:> Rita Mulder-Radetzky & Barteld de Vries (1994), Weidum, dorp van staten: geschiedenis van de bezittingen van de familie Buma, Alphen a/d Rijn: Canaletto.
  Oankundiging:
  . <Door Piet Hemminga:> Karl-Rudolf Fischer (red.) (1994), Aspekte der Minderheiten- und Volksgruppenpolitik. Vortraege einer Ringvorlesung, Kiel: Rektorat der Universitaet Kiel und Schleswig-Holsteinischer Landtag. (Gratis te bestellen bij de uitgever.)
  . <Door L.G. Jansma:> J. van Dijk (1993), Van Beijntum, Bolleholle en Keallesturt, Nunspeet: in eigen beheer. (fl. 20,-)
  . <Door J.A. Mol:> H. Halbertsma (1994), Het klooster Thabor bij Tirns, zijn stichter, Rienck Bockema en de heerscappie van Sneeck, Turns: Thabor Kommisje. (fl. 15,-)

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.10=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 83, nummer 3, september 1994.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, N.F.W.O. & Departement Linguistiek, K.U. Leuven.
Leuven, 11 april 1995.

 • Xavier Dekeyser.
  The multal quantifiers much/many and their analogues: a historical lexico-semantic analysis. Blz. 289-299.
 • Manfred Kohrt.
  Zur neueren Schriftlichkeitsforschung. Blz. 301-315.
  (Review artikel over Jurgen Baurmann, Hartmut Gunther & Ulrich Knoop (eds.). Homo scribens. Perspektiven der Schriftlichkeitsforschung. Niemeyer, Tubingen, 1993.)
 • Cor Van Bree & Marianne Van Scherpenzeel.
  Contact en nationaliteit. Bewustzijn omtrent vlamismen bij inwoners van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en naburige Nederlandse en Belgische plaatsen. Blz. 317-341.
 • Walter Behrendt.
  Ubersetzungen und Bearbeitungen des Pseudo-Bernhardus-Briefs “De cura rei familiaris” im 16. Jahrhundert (Joachim Humel, Johannes Spangenberg, Adam Walasser). Blz. 343-362.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door Peter Hesselmann, op blz. 363-365:> Walter Godden & Iris Nolle-Hornkamp (eds.). Westfalisches Autorenlexikon. Bd. 1. 1750-1800. Verlag Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1993.
  . <Door Peter Hesselmann, op blz. 366:> Georg Ruppelt & Sabine Solf (eds.). Lexikon zur Geschichte und Gegenwart der Herzog August Bibliothek Wolfenbuttel. Harrassowitz, Wiesbaden, 1992.
  . <Door Peter Hesselmann, op blz. 367-370:> Uberlieferung und Kritik. Zwanzig Jahre Barockforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbuttel. Harrassowitz, Wiesbaden, 1993.
  . <Door Heiko Girnth, op blz. 371-373:> Annette Trabold. Sprachpolitik, Sprachkritik und Offentlichkeit. Anforderungen an die Sprachfahigkeit des Burgers. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 1993.
  . <Door Jochen Splett, op blz. 374-380:> Worterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahre 1300. Erster Band, 5. bis 8. Lief. Veroffentlichungen der Kommission fur Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
  . <Door G. Kolde, op blz. 381-385:> Jeannette Chur. Generische Nominalphrasen im Deutschen. Eine Untersuchung zu Referenz und Semantik. Niemeyer, Tubingen, 1993.
  . <Door Bernd Naumann, op blz. 386-388:> Susanne Gunthner. Diskursstrategien in der interkulturellen Kommunikation. Analysen deutsch-chinesischer Gesprache. Niemeyer, Tubingen, 1993.
  . <Door Bernd Naumann, op blz. 389-391:> Christian Fandrych. Wortart, Wortbildungsart und kommunikative Funktion. Am Beispiel der adjektivischen Privativ- und Possessiv-bildungen im heutigen Deutsch. Niemeyer, Tubingen, 1993.
  . <Door Michael Jessen, op blz. 392-400:> Gerold Ungeheuer. Phonetik und angrenzende Gebiete. Miszellaneen, Fragmente, Aufzeichnungen aus dem Nachlass. Herausgegeben von Wilhelm H. Vieregge und Joachim Goschel. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1993.
  . <Door Marc Van De Velde, op blz. 401-402:> Wolfgang Schindler. Untersuchungen zur Grammatik appositionsverdachtiger Einheiten im Deutschen. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1990.
  . <Door Marc Van De Velde, op blz. 403-410:> Christoph Jager. Probleme der syntaktischen Kongruenz. Theorie und Normvergleich im Deutschen. Niemeyer Verlag, Tubingen, 1992.
  . <Door Bernhard Kelle, op blz. 411-422:> Lutz Hummel. Dialektometrische Analysen zum Kleinen Deutschen Sprachatlas. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1993.
  . <Door Franz Viktor Spechtler, op blz. 423-424:> Eva Klesatschke & Horst Brunner (eds.). Meisterlieder des 16. bis 18. Jahrhunderts. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1993.
 • Kroniek.
  Blz. 425-429.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.11=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 83, nummer 4, januari 1995.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, N.F.W.O. & Departement Linguistiek, K.U. Leuven.
Leuven, 11 april 1995.

 • Ilse Depraetere.
  Factors requiring, promoting and excluding the use of a (non-)restrictive relative clause. Blz. 433-458.
  (Weerlegt o.m. de stelling dat het onderscheid restrictief vs. non-restrictief een continuum is eerder dan een binaire oppositie.)
 • Peter Bakema.
  Pragmatische Perspectieven op Diminutieven en Augmentatieven. Blz. 459-484.
  (Besprekingsartikel van Wolfgang U. Dressler & Lavinia Merlini Barbaresi. Morphopragmatics. Diminutives and intensifiers in Italian, German, and other languages. Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 1994.)
 • Andreas Klare.
  Literarisierung von historischen Figuren am Beispiel des Hoyer von Mansfeld in Wirnts “Wigalois”. Blz. 485-521.
 • Boekbesprekingen
  . <Door W.L. Braekman, op blz. 523-524:> Marcel Van Der Voort. Van serpenten met venine. Jacob van Maerlants boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien. Uitg. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door Thomas Bein, op blz. 525-526:> Alfred Noe. Der Einfluss des italienischen Humanismus auf die deutsche Literatur vor 1600. Ergebnisse jungerer Forschung und ihre Perspektiven. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1993.
  . <Door Elmar Neuss, op blz. 527-529:> Jurgen Macha & Wolfgang Herborn (eds.). Kolner Hexenverhore aus dem 17. Jahrhundert. Bohlau Verlag, Koln/Weimar/Wien, 1992.
  . <Door Peter Hesselmann, op blz. 530-534:> Winfried Freund. Die Literatur Westfalens. Von ihren Anfangen bis zur Gegenwart. Verlag Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1993.
  . <Door Peter Hesselmann, op blz. 535:> Walter Godden & Iris Nolle-Hornkamp (eds.). Westfalisches Autorenlexikon. Bd. 2. 1800-1850. Verlag Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1994.
  . <Door H. Weber, op blz. 536-539:> Peter Gallmann. Kategoriell komplexe Wortformen. Das Zusammenwirken von Morphologie und Syntax bei der Flexion von Nomen und Adjektiv. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1990.
  . <Door A. Foolen, op blz. 540-545:> Inger Rosengren (eds.). Satz und Illokution. 2 Bande. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1992/3.
  . <Door Johan De Caluwe, op blz. 546-548:> Ralf Meyer. Compound Comprehension in Isolation and in Context. The contribution of conceptual and discourse knowledge to the comprehension of German novel noun-noun compounds. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1993.
  . <Door Wilfried Kuhn, op blz. 549-554:> Walter Bisang. Das Verb im Chinesischen, Hmong, Vietnamesischen, Thai und Khmer. Vergleichende Grammatik im Rahmen der Verbserialisierung, der Grammatikalisierung und der Attraktorpositionen. G. Narr, Tubingen, 1992.
  . <Door Jerzy Welna, op blz. 555-558:> Orrin W. Robinson. Old English and Its Closest Relatives. A survey of the earliest Germanic languages. Stanford University Press, Stanford, 1992.
 • Inhoud van tijdschriften.
  Blz. 559-568.
 • Kroniek.
  Blz. 569-574.
 • Aankondigingen.
  Blz. 575-576.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.12=-=-

NEERLANDICA EXTRA MUROS, jaargang XXXIII, nummer 2, mei 1995.
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, vakgroep Nederlands. KUN.
Nijmegen, 17 mei 1995.

 • Josine Lalleman.
  Het nut van grammatica-onderwijs aan anderstaligen. Blz. 1-19.
 • Anthony Mertens.
  De onzichtbaarheid van het postmodernisme. Blz. 20-29.
 • Frida Balk.
  Valsheid in geschrifte? Over de rol van close reading in de literaire kritiek. Blz. 30-33.
 • Guy Janssens.
  Nationalisme en taal: overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Midden-Europa. Blz. 34-41.
 • G. Quist & L. Gilbert.
  Een kritiek op de functioneel-notionele benadering met verwijzing naar de leergang Code Nederlands. Blz. 42-46.
 • Theo Hermans.
  Diep in de druipsteengrot. Kroniek van de poezie. Blz. 47-53.
 • Guy Janssens.
  De nieuwe Vlaamse Taalstrijd. Kroniek van Land en Volk. Blz. 54-60.

  Boekbesprekingen en aankondigingen:
  . <Door L. Beheydt, op blz. 61-63:> F. Devos, R. de Muynck en L. Martens. Nederlands, Frans en Engels in contrast. Deel 2: De zin.
  . <Door Magdalena Koch, op blz. 63-64:> Jelica Novakovic-Lopusina. Basiswoordenboek Nederlands-Servokroatisch. Basiswoordenboek Servokroatisch-Nederlands.
  . <Door Hans Hulshof, op blz. 65-67:> Frida Balk-Smit Duyzentkunst. De woorden en hun zin. Grammatica voor iedereen. Blz. 65-67.
  . <Door Eep Francken, op blz. 67-68:> Hans Ester. Land onder die suidersterre. Opstellen, voordrachten gesprekken en recensies over Zuidafrikaanse letterkunde.
  . <Door P. de Kleijn, op blz. 68-71:> Mediaproject Nederlands.
  . Aankondiging van Johan Snapper & Tom Shannon (red.) The Berkeley Conference on Dutch Literature 1991. Europe 1992: Dutch Literature in an International Context. Blz. 71.
  . Diversen. Blz. 72.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.13=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 88, nummer 2, maart 1995.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 11 mei 1995.

 • Erica van Boven.
  Realisme en ideologie. Schrijfsters rond 1915 en de reactie op de vrouwenbeweging. Blz 97-110.
  (De vaak beschimpte vrouwenromans uit het begin van deze eeuw zijn niet zozeer realistische romans als wel ideologische romans, waarbij de aandacht voor het kleine en huiselijke een functie heeft.)
 • H. Schultink.
  Van conversie en nog wat. Kanttekeningen bij het proefschrift van Jan Don. Blz. 111-123.
  (Besprekingsartikel van Dons proefschrift.)
 • Louise Cornelis.
  Problemen met het passief. Blz. 124-136.
  (Een functieverschil tussen actieve vorm en passieve vorm moet niet worden verklaard vanuit topic-comment-verhoudingen, maar vanuit mogelijke identificatie van de participanten.)
 • Jan Konst.
  Nederlandse literatuur 1576-1754 in de Bibliotheka Gdanska. Blz 137-149.
  (Beschrijving van de collectie Nederlandstalige literatuur in de bibliotheek te Gdansk, in het bijzonder de unieke edities.)
 • Jan Nijen Twilhaar.
  Synchrone en diachrone eigenschappen van Middelnederlandse -schap-woorden I. Blz. 150-163.
  (De analyse van Trommelen en Zonneveld, waarin het woord ‘schap’ een niet-neutrale inheemse samenstelling oplevert, en het suffix ‘-schap’ een neutrale afleiding, kan niet zonder meer worden aangewend ter verklaring van de Middelnederlandse feiten. In deel II volgt de analyse voor het Middelnederlands.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Ton van Strien:> N.F. Streekstra, Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens’ Donnevertalingen.
  . <Door Ans van Kemenade en Wim Zonneveld:> Colette M. van Kerckvoorde, An Introduction to Middle Dutch; O.W. Robinson, Old English and its Closest Relatives.
  . <Door Hans Hulshof:> Frida Balk-Smit Duyzentkunst, De woorden en hun zin. Grammatica voor iedereen.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.14=-=-

SPEKTATOR, Tijdschrift voor Neerlandistiek, jaargang 24, aflevering 1, 1995.
ISSN 0165-084X.
Door: Willem Kuiper.
Amsterdam, 8 mei 1995.

 • Heynders, Odile.
  De toekomst van poetica-onderzoek: Problemen van een reconstructieve-institutionele benadering. Blz. 3-20.
 • Kusters, Wiel.
  Wij zijn een volkslied, wij zijn een vlag. Over het publieke woordvoerderschap in twee gedichten van M. Nijhoff. Blz. 21-31.
 • Smith, Simon.
  Intertekstualiteit in opmars. Blz. 32-54.
 • Beijer, C.H.M. en J.J.V.M. de Vet.
  Faverey’s ‘Reeks tegen de dood’: meer dan een bezwering. Blz. 55-69.
 • Lier, Peter van.
  Het ontbrokene. Hans Faverey bezien vanuit Zen-boeddhistisch perspectief. Blz. 70-84.

  Aankondiging en bespreking:
  . <Door J.A. van Leuvenstein, op blz. 85-87:> Mooijaart, M.A. Atlas van Vroegmiddelnederlandse taalvarianten. Utrecht, LEd, 1992, XV, 411 p. Ill. (Diss RULeiden).
  . <Door Wouter Abrahamse, op blz. 88:> Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies. Onder red. van Henk Duits, Arie Jan Gelderblom en Mieke B. Smits-Veldt. Hilversum, Verloren, 1994.

Voor inlichtingen, abonnementen en kopij: Willem.Kuiper@Let.UvA.NL.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.15=-=-

SPIEGEL DER LETTEREN, tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, jaargang 37, nummer 1, 1995.
ISSN 0038-7479.
Door: Betty van Wonderen, UB Amsterdam.
Amsterdam, 15 mei 1995.

 • H. van Uffelen.
  “Hij is een boek, zij is een boek, mijn boek is hun boek tussenin”. Ivo Michiels als alchimist.
  (Een interpretatie van het werk van Ivo Michiels aan de hand van begrippen uit de alchimie.)
 • W. van Oostrum.
  De Lannoy’s “Aan myn Geest” (1766): een ingenieus debuut?
  (In het gedicht Aen myn Gesst van Juliana Cornelia de Lannoy (1738- 1782) wordt niet alleen een sociale kwestie aangesneden, maar ook een persoonlijk conflict onder woorden gebracht.)
 • In margine:
  . D. Geirnaert.
  Een spierinkje weer opgehaald; een nieuwe middelnederlandse tekstgetuige van H. de Mondevilles “Chirurgia”. Blz. 39-43.
  . H. Vandenvoorde.
  Onbekend journalistiek werk van Karel van de Woestijne in de NRC. Blz. 44-50.
  . A. Deprez.
  Bedenkingen van de tekstbezorgster. Blz. 51-55
  . S. Bakker.
  Wat is nieuwe zakelijkheid in de Nederlandse letterkunde? Of: waarom Bordewijk geen nieuwzakelijke auteur is. Blz. 56-64.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door R. Sleiderink, op blz. 65-68:> R. Stein. Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de 15e eeuw. Leuven, Peeters, 1994.
  . <Door P. Couttenier, op blz. 68-71:> J. van Iseghem. Guido Gezelles “vlaemsche Dichtoefeningen”(1858). Een benadering van de dichter en het werk. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993.
  . <Door J.J.M. Westenbroek, op blz. 72-73:> K. van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk, XIV. Gent, Cultureel Documentatiecentrum.
  . <Door R. Henrard, op blz. 73-75:> R. Marres. Arthur van Schendels werk Revisited: leven in vrijheid of gebondenheid. Leiden, Dimensie, 1994.
  . <Door P. Couttenier, op blz. 75-77:> W. Elsschot. Brieven (ed. V. van de Reijt). Amsterdam, Querido, 1993.
  . <Door R. Ghesquiere, op blz. 78-80:> S. Janssen. In het licht van de kritiek. Variaties en patronen in de aandacht van de literatuurkritiek voor auteurs en hun werk. Hilversum, Verloren, 1994.
  . <Door P. Peeters, op blz. 80-82:> T. van Dijk e.a. (red.). Het is kermis hier. Lezingen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Nederlands aan de Vrije Universiteit.
  . <Door P. Peeters, op blz. 82-83:> M. Paulissen. Schuim (1972-1979). Hasselt, Provinciaal Archief- en Documentatiecentrum, 1993.
 • Verder ontvingen wij:
  . <Door A.J.G., op blz. 84:> Aernout van Overbeke. Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naer Oost-Indien. Ruygh-bewerp deel XVIII.
  . <Door K.P., op blz. 84:> Arie-Jan Gelderblom en Harald Hendrix (red.). De vrouw in de Renaissance.
  . <Door K.P., op blz. 84-85:> Catalogus van de gedrukte werken aanwezig in de collectie van het Bilderdijkmuseum gevestigd te Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam University Press.
  . <Door P.C., op blz. 85:> Tilly Baute en Ada Deprez. Onze Vlag (1884) Ons vaderland (1888-1889) Land en Volk (1890-1896). Gent Cultureel Documentatiecentrum, 1993.
  . <Door E.M.A. van Boven, op blz. 85:> Tineke Hellwig. Adjustment and discontent. Representations of women in the Dutch East Indies. Windsor, Netherlandic Press, 1994.
  . <Door E.M.A. van Boven, op blz. 86:> Cahiers voor Nederlandse letterkunde. Groningen, 1995.
  . <Door H. Roos, op blz. 86-87:> De kantieke Schoolmeester. Halfjaarlijks tijdschrift voor de Boonstudie. Nummer 5 (oktober 1994).

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9505.16=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@STUD.LET.RUU.NL>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9505.c --------------------------