Neder-L, no. 9501.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9501.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 29 Jan 1995 23:55:53 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9501.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9501.11: De Achttiende Eeuw, jrg. 26, no. 2, 1994       |
| (2) Tyd: 9501.12: Forum der Letteren, jrg. 35, no. 4, december 1994   |
| (3) Tyd: 9501.13: Meesterwerk, jrg. 1, no. 1, december 1994   (NIEUW!)|
| (4) Tyd: 9501.14: Millennium, jrg. 8, no. 2, december 1994       |
| (5) Tyd: 9501.15: Volkskundig Bulletin, jrg. 20, no. 3, 1994  (NIEUW!)|
| (6) Tyd: 9501.16: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9501.11=-=-

DE ACHTTIENDE EEUW, jaargang 26, nummer 2, 1994.
ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
Nijmegen, 02-01-1995.

 • Woord vooraf. Blz. 119.
 • P. Buijnsters.
  Het heilsperspectief van de Verlichting. Een reflectie bij het 25-jarig bestaan van de Werkgroep 18e Eeuw. Blz. 121-132.
 • R. De Schryver.
  Grenzen en periodisering met betrekking tot de achttiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Blz. 133-146.
 • E. Haitsma Mulier.
  De achttiende eeuw als eeuw van het historisch besef. Blz. 147-152.
 • A. van de Sande.
  De achttiende eeuw in de ogen van negentiende-eeuwers. Blz. 153-168.
 • W. van den Berg.
  De achttiende-eeuwse letterkunde door negentiende-eeuwse bril. Blz. 169-176.
 • J. Kloek.
  De lezer als burger. Het literaire publiek in de achttiende eeuw. Blz. 177-192.
 • A. Clement.
  Migratie onder musici. Een aspect van het muziekleven in de Noordelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Blz. 193-210.
 • W. Mijnhardt.
  Vijfentwintig jaar Werkgroep Achttiende Eeuw. Blz. 211-227.
 • Aankondigingen. Blz. 228.
 • Over de auteurs. Blz. 229.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9501.12=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 35, nummer 4, december 1994.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 20 januari 1995.

 • Odile Heynders.
  Dichters lezen dichters I: Jacques Hamelink en Paul Celan. Blz. 241-255.
  (Deel 1 van een drieluik in voorbereiding.)
 • Arie Verhagen.
  Taalverandering en cultuurverandering: ‘doen’ en ‘laten’ sinds de 18e eeuw. Blz. 256-271.
  (Na Duinhoven in FdL 35/2 probeert nu Verhagen een verklaring te vinden voor de veranderingen van de causatieve constructies met ‘doen/laten’. Vervolgens reageren Duinhoven en Verhagen op elkaars artikelen:)
 • A.M. Duinhoven.
  ‘Doen’ en ‘laten’ in beweging. Blz. 272-276.
 • Arie Verhagen.
  ‘Doen’ of ‘laten’: woordbetekenis of (ook) structuur? Blz. 277-281.
 • Leonie Cornips.
  De hardnekkige vooroordelen over de regionale ‘doen+infinitief’- constructie. Blz. 282-294.
  (Cornips onderzoekt perifrastische constructies met ‘doen’ in het HAN, het Heerlens Algemeen Nederlands, om af te rekenen met taalkundige attitudes ten opzichte van regionaal taalgebruik.)
 • Ernst van Alphen.
  De grenzen van poezie, ofwel Faverey’s poetische dood. Blz. 295-300.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Margreet den Buurman:> Rene Marres. Polemische interpretaties. Van Louis Couperus tot W.F. Hermans. ‘s-Gravenhage: BZZToh, 1992.
  . <Door Sonja Kobus:> Els Schrover. Deconstructie en literatuur. Muiderberg: Coutinho, 1992.
  . <Door Cor van Bree:> A. Weijnen. Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten. ‘s-Gravanhage: SDU-uitgeverij, 1991.
  . <Door Jemeljan Hakemulder:> Gerbert Kraaykamp. Over lezen gesproken. Een studie naar sociale differentiatie in leesgedrag. Amsterdam: Thesis Publishers, 1993.
  . <Door Els Elffers:> Ad Foolen. De betekenis van partikels. Nijmegen 1993 (diss.).
  . <Door Odile Heynders:> Els Andringa & Sytze Wiersma (red.). ‘Behandel de paarden met zachtheid’. Moderne Europese poezie tussen autonomie en engagement. Leuven/Apeldoorn, 1993.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9501.13=-=-

NIEUW IN TIJDSCHRIFTENOVERZICHT NEDER-L: MEESTERWERK.

Beste Neder-L-abonnees,

In december 1994 is het eerste nummer van het tijdschrift Meesterwerk verschenen. De volledige ondertitel van dit periodiek, dat drie maal per jaar zal uitkomen, luidt: Berichten van het Peeter Heynsgenootschap voor de Geschiedenis van het Taal- en Letterkunde-onderwijs in de Nederlanden.
Dit eerste nummer bevat onder andere de teksten van de lezingen die gehouden zijn op de eerste studiedag van het Peeter Heynsgenootschap, op 3 juni 1994.

Het lidmaatschap van het Peeter Heynsgenootschap staat open voor iedere belangstellende. De contributie is voorlopig vastgesteld op f25,-. Leden ontvangen Meesterwerk gratis. U kunt zich aanmelden bij de secretaris/ penningmeester drs. F. Wilhelm, Weezenhof 26-02, 6536 JA NIJMEGEN.

Met vriendelijke groet,

Roland de Bonth.


MEESTERWERK, jaargang 1, nummer 1, december 1994.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth (Vakgroep Nederlands, KUN)
Nijmegen, 20 januari 1995.

 • G.R.W. Dibbets.
  Peeter Heyns: “een ghespraecksaem man, van goede gheleertheydt”. Blz. 3-15.
 • Christopher Stray.
  Nominor quia Leo: Latin grammar, pedagogy and politics in Victorian England. Blz. 16-21.
 • Peter Mack.
  Understanding the rhetoric textbook: bibliography, commentary, syllaby, outcomes. Blz. 22-28.
 • Ruth Beijert.
  Poelhekke en de Tachtigers: literatuuropvattingen in schoolpoetica’s. Blz. 29-35.
 • Frans Wilhelm.
  J.C.G. Grase als exponent van de Nederlandse Reformbeweging. Blz. 36-47.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9501.14=-=-

MILLENNIUM, jaargang 8, nummer 2, december 1994.
ISSN 0922-0887.
Door: Paul Wackers, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 2 januari 1995.

 • Jelle Koopmans.
  Jean Molinet tussen opdrachtgevers en integriteit als dichter. Blz. 100-108.
 • Antoinette Naber.
  Bourgondische ridderethiek: ontwikkeling en verspreiding. Blz. 109-116.
 • Saskia Raue.
  De bibliofiele belangstelling van drie Bourgondische hertoginnen. Blz. 117-124.
 • Herman Brinkman.
  De weerklank van de Bourgondische hofliteratuur in het Middel- nederlands. Blz. 125-133.
 • Rineke Nieuwstraten.
  Vervaardigers en bezitters van Raoul Lef’evres Histoire de Jason: kanalen voor de verbreiding van een idee. Blz. 134-147.
 • Bernhard Ridderbos.
  Vlaamse meesters en Italiaanse opdrachtgevers in de vijftiende eeuw. Blz. 148-161.
 • Wilma Keesman.
  De Bourgondische invloed op de genealogische constructies van Maximiliaan van Oostenrijk. Blz. 162-172.
  Recensies. Blz. 173-190.
  . <Door Maarten Hoenen:> E.P. Bos en P.A. Meyer (ed.). On Proclus and His Influence in Medieval Philosophy. Brill, Leiden etc., 1992.
  . <Door Jan Kuys:> Les Chevaliers de l’Ordre de la Toison d’or au XVe si’ecle. Notices bio-bibliographiques, red. R. de Smedt. Peter Lang, Frankfurt a. Main etc., 1994.
  . <Door David F. Johnson:> Richard North. Pagan Words and Christian Meanings. Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1991.
  . <Door Godfried Croenen:> A. Smolar-Meynart. La justice ducale du plat pays, des forets et des chasses en Brabant (XIIe-XVIe siecle). S’en’echal, maitre des bois, gruyer, grand veneur. Annales de la Societe royale d’Arch’eologie de Bruxelles 60 (1991).
  . <Door Julia C. Szirmai:> P-M. Bogaert (ed.). Les Bibles en Francais. Histoire illustree du Moyen Age a nos jours. Brepols, Turnhout, 1991.
  . <Door Marc Boone:> Peter C.M. Hoppenbrouwers. Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca.1360-ca.1515). Nederlands Agronomisch-historisch Instituut, Groningen, 1992. 2 dln.
  . <Door Rob Faesen S.J.:> De Brieven uit “Der Rechte Wech” van de Oisterwijkse begijn en mystica Maria van Hout (gest. Keulen, 1547), toegelicht, uitgegeven en vertaald door J.M. Willeumier-Schalij. Peeters, Leuven, 1993.
  . <Door Jacques Tersteeg:> Frank Willaert e.a. Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Prometheus, Amsterdam, 1992.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9501.15=-=-

NIEUW IN TIJDSCHRIFTENOVERZICHT NEDER-L: VOLKSKUNDIG BULLETIN.

Beste Neder-L-abonnees,

Het ‘Volkskundig Bulletin’ (roepnaam: VB), hoort dat wel thuis op NEDER-L? Ja, want het tijdschrift bevat regelmatig artikelen die ook voor neerlandici van belang zijn. En de benaderingswijzen van de volkskunde sluiten ten nauwste aan bij de onderzoeksmethoden zoals die vandaag de dag in de neerlandistiek worden gehanteerd. De lezer oordele zelf op grond van de hieronder vermelde beginselverklaring:

‘Volkskundig Bulletin, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap’ wil een podium zijn voor onderzoek naar Nederlandse cultuurverschijnselen in verleden en heden waarin traditie en mode een dominante rol spelen, zoals feesten, rituelen, geloofsvoorstellingen, kleding, voeding, wooncultuur, omgangsvormen en muzikale en literaire uitingsvormen. Daarbij richt de aandacht zich zowel op de historische ontwikkeling en de geografische en sociale verspreiding van deze verschijnselen als op hun functies en betekenissen. Tevens wordt getracht deze te plaatsen in en te verklaren uit hun maatschappelijke context. Hiertoe worden zij in verband gebracht met enerzijds de normen, waarden en behoeften van de samenleving of van sociale groepen daarbinnen, anderzijds met factoren die die samenleving beinvloeden, zoals ontwikkelingen op sociaal-economisch, technologisch en godsdienstig terrein.

Volkskundig Bulletin wordt uitgegeven door het P.J. Meertens-Instituut. Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar, en een jaargang heeft een omvang van ca. 300 pagina’s. Er wordt naar gestreefd eenmaal per jaar een themanummer uit te brengen.
Redactie- en administratieadres: P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Keizersgracht 569-571, 1017 DR Amsterdam, tel. 020-6234698.
Abonnement: f. 35,- per jaargang (studenten, AIO’s en OIO’s f. 25,-).


VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, jaargang 20, nummer 3, december 1994.
Themanummer/Jubileumnummer: ‘Antiquaren, liefhebbers en professoren. Momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse Volkskunde’.
ISBN 90-70389-45-2.
ISSN 0166-0667.
Door: Theo Meder.
Schiedam/Amsterdam, januari 1995.

 • Ton Dekker, Paul Post en Herman Roodenburg.
  Ter inleiding. Blz. 227-228.
 • Paul Post.
  Volkskunde in Nederland. Notities over disciplinaire eigenheid. Blz. 229-244.
 • Willem Frijhoff.
  Volkskundigen voor de volkskunde? Blz. 245-267.
 • Herman Roodenburg.
  Tussen ‘volksgeest’ en ‘volksverheffing’. Over volkskunde en nationale identiteit aan het begin van de negentiende eeuw. Blz. 268-289.
 • Ad de Jong.
  Volkskunde in de open lucht. Musealisering en nationalisering van het platteland 1850-1920. Blz. 290-308.
 • Louis Peter Grijp.
  Daniel Francois Scheurleer (1855-1927) en het volkslied. Blz. 309-322.
 • Jurjen van der Kooi.
  De volkskunde aan de Nederlandse universiteiten. Een historisch overzicht. Blz. 323-342.
 • Ton Dekker.
  Het Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur. Een mislukt initiatief tijdens de Tweede Wereldoorlog. Blz. 343-374.
 • Stefaan Top.
  Volkskundig onderwijs en onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1937-1994). Bijdrage tot de wetenschapsgeschiedenis van een discipline. Blz. 375-393.
 • Jozef Vos.
  De oprichting van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de volksliedstudie. Blz. 394-413.
 • Paul Post.
  Belangstelling vergeleken: een actuele plaatsbepaling van de Nederlandse volkskunde. Blz. 414-427.
  Personalia. Blz. 428-429.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9501.16=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9501.c --------------------------