Neder-L, no. 9404.a

Subject: Neder-L, no. 9404.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 5 Apr 1994 14:50:50 +0100
Content-Type:text/plain
                           ********************* 
*-------------------------- Neder-L, no. 9404.a -----------ISSN-0929-6514-*
| Onderwerpen:                              |
| ============                              |
| (1) Col: 9404.01: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje IX:     |
|          "Zoiets als van Victor Borge"             |
| (2) Med: 9404.02: Derde studiedag Stichting Tekstcorpora en Databases  |
|          in de Humaniora; 10 juni 1994, VU Amsterdam      |
| (3) Vra: 9404.03: Informatie over dichteres Margot Vos gewenst     |
| (4) Med: 9404.04: Leuk foutje                      |
| (5) Med: 9404.05: Programma 'De kwadratuur van de cirkel'; colloquium  |
|          over de (om)spelling van de bastaardwoorden; 15 april |
|          1994, KU Nijmegen                   |
| (6) Lit: 9404.06: 'Voorzetten': probleemstellende notities over onder- |
|          werpen die de Nederlandse Taalunie ter harte gaan   |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           ********************* 

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 24 Mar 1994 16:09:16 +0100 (MET)
From: Peter-Arno Coppen <U250005@HNYKUN11.URC.KUN.NL>
Subject: Col: 9404.01: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje X: "Zoiets als van Victor Borge"

LINGUISTISCH MINIATUURTJE X: “Zoiets als van Victor Borge”

Je hebt vaak dat je een constructie tegenkomt die alleen maar in spreektaal gebruikt wordt, en meestal denk je dan van “Laat maar zitten”, of je hebt zoiets van “Wat moet ik daarmee?”.

Veel mensen zullen de openingsalinea van dit miniatuurtje met afgrijzen van zich af schuiven; wat moet dat vage “hebben” daar, dat gekke overbodige “van”, en als klap op de vuurpijl die verwerpelijke constructie met “zoiets van”. Is het nou echt nodig dat dit soort constructies in het Nederlands integreert (“inburgert” zou ik haast zeggen)? Toch zullen de meeste taalkundigen de droge realiteit van de langzaam voortschrijdende ontwikkeling van deze constructies aanvaarden en proberen ze te beschrijven en te verklaren. En laten we wel wezen: vooral de constructie met “zoiets van” zit eigenlijk te ingewikkeld in elkaar om in schrijftaal ongebruikt te blijven (ja denkt u maar even).

Hoe zit die constructie dan eigenlijk in elkaar? Allereerst merken we op dat het werkwoord “hebben” hier centraal staat, met z’n gebruikelijke varianten “krijgen” (inchoatief aspect) en “houden” (duratief aspect): “en dan krijg je zoiets van “hou nou maar op” “, of: “je houdt natuurlijk altijd zoiets van “Tja, ik weet niet” “. Dit werkwoord “hebben” vertoont zowel syntactisch als semantisch erg veel overeenkomst met een koppelwerkwoord. Waar een koppelwerkwoord een subject met een predikaat verbindt (“de deur is op slot”), of een gebeurtenis introduceert (“het is zo, dat het regent”), doet “hebben” datzelfde, maar dan met de objectpositie in plaats van de subjectpositie: “we hebben de deur op slot”, of “je hebt wel eens dat het regent”. Het extra subject dat in de hebben-constructie gebruikt wordt, staat in een of andere relatie tot de object-predikaatverbinding of de gebeurtenis: hij heeft het bewerkstelligd (“hij heeft de bal eindelijk stilliggen”), of het overkomt hem (“hij heeft vaak dat de telefoon net ophoudt als hij ‘m oppakt”).

We hebben nu drie constructies: “hebben” als “bewerkstelligen”, waarbij het object een soort “small clause” is, een subject-predikaat- verbinding; “hebben” als “overkomen”, waarbij het object een dat-zin is, vaak in links- of rechtsgedisloceerde positie (“dat hou je toch, dat je niet precies weet waarover het gaat”); en tenslotte de zoiets-constructie, waarbij “hebben” iets betekent als “van mening zijn”, waar “zoiets” op de plaats van het object staat, en een zin in hoofdzinsvolgorde, samen met het voorzetsel “van” in rechtsgedisloceerde positie (“omdat ik meestal zoiets heb van “laat maar zitten” “, en niet *”omdat ik meestal zoiets van “laat maar zitten” heb”).

Het woordje “(zo)iets” draagt alle kenmerken van een plaatsvuller: je vindt het terug bij alle werkwoorden die een sententieel object vragen. Zelfs werkwoorden die uitsluitend een sententieel object willen hebben, accepteren nog pronomina als “dat” en “iets”: “je denkt iets”, maar niet *”Je denkt een idee”. Daarom is het verleidelijk om dit soort woorden helemaal niet te beschouwen als nominale woordgroepen, maar slechts als een soort sententiele anaforen.

Als “(zo)iets” een plaatsvuller is, dan is de van-constructie dus geen nabepaling daarbij, net zomin als een objectszin een nabepaling bij een voorlopig lijdend voorwerp is. De van-constructie is gewoon het eigenlijke object.

Twee vragen blijven nu over: waarom staat de bijzin in hoofdzinsvolgorde? En: wat doet dat “van” daarbij? Het antwoord op beide vragen is hetzelfde: het betreft hier een directe rede. Directe rede staat in het Nederlands altijd in de hoofdzinsvolgorde, en wordt gespeld met aanhalingstekens (de neiging om de zoiets-van-constructie met aanhalingstekens te spellen is erg groot).

Dat het woordje “van” bij directe rede voorkomt, is niet beperkt tot deze constructie. In het algemeen kan “van” in spreektaal gebruikt worden bij directe-redeconstructies (ik zei nog van “Wat moet dat daar?”). Het heeft dus blijkbaar als functie dat het de directe rede aankondigt. Maar waarom?

De oplossing hiervoor klinkt wellicht een beetje paradoxaal voor de bovengenoemde mensen die de zoiets-van-constructie als spreektaalconstructie verwerpen: “Van” wordt hier gebruikt om een schrijftaalconstructie in spreektaal uit te drukken. De directe rede is een typische schrijftaalconstructie (met dubbele punt en aanhalingstekens). Een jaar of 20 geleden heeft de Deense komiek Victor Borge ooit een “fonetisch leestekenalfabet” geintroduceerd, waarbij bijvoorbeeld de aanhalingstekens werden uitgesproken als twee snelle laterale clicks, ondersteund door een gebaar waarbij gekromde vingers op schouderhoogte op en neer bewogen. Blijkbaar was dit te komisch om in de levende taal opgenomen te worden, alhoewel ik het aanhalingstekengebaar nog wel eens tegenkom.

Maar je moet toch wat als spreker van een schrijftaal. Dus gebruik je het woordje “van” als talige vervanger van het leesteken voor de aanduiding van directe rede. Daarom concludeer ik: de zoiets-van- constructie is wel spreektaal, maar ze is bedoeld om een schrijftaalconstructie uit te drukken.

Peter-Arno Coppen

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 22 Mar 1994 15:01:26 +0100 (MET)
From: Eric Akkerman <eric@let.vu.NL>
Subject: Med: 9404.02: Derde studiedag Stichting Tekstcorpora en Databases in de Humaniora; 10 juni 1994, VU

*** AANKONDIGING ***

Studiedag: CORPORA IN ONDERZOEK EN ONDERWIJS
Organisator: Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora
Datum: 10 juni 1994
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Op vrijdag 10 juni 1994 organiseert de Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora een landelijke studiedag die gewijd zal zijn aan het gebruik van tekstcorpora in onderzoek en onderwijs. De relatie tussen onderzoek en onderwijs m.b.v. tekstcorpora zal daarbij centraal staan, terwijl ook aandacht zal worden besteed aan standaardisering op dit gebied. Het programma zal zijn gericht op een brede doelgroep van taal- en literatuurwetenschappers, zowel met als zonder ervaring op het gebied van tekstcorpora. In het programma zal tijd worden ingeruimd voor computer-demonstraties met operationele corpora.

Overzicht van de sprekers en het onderwerp van hun voordracht:

 • Prof. dr. J.M.G.A. Aarts en drs. B.J.M. van Halteren (Vakgroep Taal en Spraak, KUN):
  Geanalyseerde corpora in onderzoek en onderwijs.
 • Mw. dr. M.J.P. van Mulken (Afdeling Bedrijfscommunicatie, KUN) en mw. drs. Th.C.H. de Jong (Vakgroep Taalkunde, VUA):
  Onderzoek en onderwijsvormen gebaseerd op Oudfranse corpora.
 • Dr. F. Sierra Martinez (Vakgroep Spaanse taal- en letterkunde, UvA):
  Onderzoek en onderwijs gebaseerd op Spaanse taalverwervingscorpora.
 • Dr. W.P.M.S. Spooren (Vakgroep Tekstwetenschap, KUB):
  Het gebruik van een kindertaalcorpus voor onderzoek naar tekst- relaties.
 • Dr. A. Verhagen (Vakgroep Nederlands / CLC, UU):
  Het Eindhovens corpus in (scriptie-)onderzoek; enkele recente zoek- tochten naar betekenisvariatie.
 • Dr. J.B. Voorbij (Vakgroep Computer & Letteren, UU):
  Literatuur en moraal gesystematiseerd. Een (Middeleeuws-)Latijns corpus voor studeerkamer EN collegezaal?

Kosten: Fl. 15,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie, thee, een eenvoudige lunch en een samenvatting van de voordrachten. Betaling aan de zaal.
Plaats: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, Amsterdam.
Tijd: 10 juni 1994, 10.00 uur precies; registratie en koffie vanaf 9.15 uur.

S.v.p. aanmelden voor vrijdag 20 mei, mede in verband met de lunch.

Aanmelden/informatie bij:

Vrije Universiteit
Faculteit der Letteren
t.a.v. Eric Akkerman
de Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Tel.: 020-5483051
E-mail: STDH@let.vu.nl

Vermeld s.v.p. uw adresgegevens.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 Mar 1994 17:13:11 GMT
From: David G. Jones <djones@hpb.hwc.ca>
Subject: Vra: 9404.03: Informatie over dichteres Margot Vos gewenst

Can someone tell me about the Dutch poetess Margot Vos? I have three small books of her poems published in the 1920’s and would like some bio info. Thank you.


<<<<<DGJ at BRPM/APB/TBS/GoC/K1A 0R5/Ottawa, Canada>>>>>>

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 29 Mar 1994 13:50:54 +0200
From: Henny Klein <KLEIN@let.rug.nl>
Subject: Med: 9404.04: Leuk foutje

In de Volkskrant van 28 maart j.l. trof ik het volgende snoepje van een taalfout aan, ik laat jullie graag even meegenieten:

Vlak voor het tumult over de opheffing van IRT verscheen er bijvoorbeeld een bericht in de landelijke pers over een strafzaak waarin een proces-verbaal was gepresenteerd waarin werd voortbeduurd op verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken.

Dit is beslist geen tikfout, schrijver dezes moet een werkwoord ‘voortbeduren’ veronderstellen dat net als de andere be-werkwoorden (betreuren, beantwoorden) een voltooid deelwoord kent zonder prefix ge-.

Henny Klein

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 30 Mar 1994 12:59 +0100 (MET)
From: Anneke Nunn <NUNN@LETT.KUN.NL>
Subject: Med: 9404.05: Programma 'De kwadratuur van de cirkel'; colloquium over de (om)spelling van de bastaardwoorden; 15 april 1994, KUN

*** De kwadratuur van de cirkel ***
Colloquium over de (om)spelling van de bastaardwoorden

15 april 1994,
Katholieke Universiteit Nijmegen, Collegezalencomplex zaal 5, Mercatorpad 5 (tegenover het Erasmusgebouw)

Wijziging van de spelling:

 • de noodzaak
 • de geschiedenis
 • het onderzoek
 • de wijzigingsvoorstellen
 • het wetenschappelijke debat

Sprekers : Guido Geerts, Vincent van Heuven, Anneke Neijt en Georges de Schutter.
Debatleider: Geert Booij.
Organisatie: Iris Roggema, Anneke Nunn en Anneke Neijt (Vakgroep Nederlands, KUN)

In een viertal korte lezingen geven enkele leden van de commissie
Geerts toelichting op hun voorstellen. Maar dit colloquium is
uitdrukkelijk niet alleen bedoeld om het werk van de commissie te
presenteren. De voorliggende wijzigingsvoorstellen geven aanleiding tot
een taalkundige discussie over de vormgeving en de toekomst van de
spelling. Wij nodigen wetenschappers van verschillende disciplines
(taaltheoretici, taalbeheersers, psycholinguisten, historisch
taalkundigen en vakdidactici) uit om het debat over de spelling van de
bastaardwoorden aan te gaan.

Programma

10.00 koffie in de kantine van het collegezalencomplex
10.30 Guido Geerts (KU Leuven): “Besluitvorming in het spellingdebat”. Inleiding – noodzaak – geschiedenis.
11.15 Vincent van Heuven (RU Leiden): “‘Sublexicons'”. Definities van inheems, bastaard en vreemd (en Grieks en Latijn).
lunchpauze
13.30 Anneke Neijt (KU Nijmegen): “Gescheiden systemen?”. Het systeem van de spelling van de inheemse woordenschat. Het systeem van de spelling van de bastaardwoorden.
14.15 George de Schutter (Universiteit Antwerpen): “De spelling van het Nederlands”. De vereenvoudigingsvoorstellen van de commissie.
thee
15.15 Debat

Toegang gratis. In verband met beperkte zaalomvang WEL AANMELDEN bij Anneke Nunn, vakgroep Nederlands, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen, of nunn@lett.kun.nl.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 24 Mar 1994 14:35:11 +0100 (MET)
From: G.F.L. Peeters <f.peeters@PICAMAIL.PICA.NL>
Subject: Lit: 9404.06: 'Voorzetten': probleemstellende notities over onderwerpen die de Nederlandse Taalunie ter harte gaan

Beste Neder-L-abonnees,

De Nederlandse Taalunie, geregeld per verdrag tussen Nederland en Belgie, heeft tot doel ‘de integratie van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in Belgie op het gebied van taal en letteren in de ruimste zin’. Daartoe is onder andere een reeks ‘Voorzetten’ in het leven geroepen waarin probleemstellende notities verschijnen over onderwerpen die haar ter harte gaan.

Die notities zijn doorgaans ook geschreven in opdracht van de Taalunie. Dat betekent dan dat de keuze van de onderwerpen afkomstig is van die organisatie, en soms zelfs de vraagstelling. De door de auteur(s) ingenomen standpunten geven niet noodzakelijkerwijs ook de opvattingen van de Taalunie weer.

In de reeks, uitgegeven door de Stichting Bibliographia Neerlandica, zijn inmiddels de volgende titels verschenen:

 1. Grammatica. W.Haeseryn en J. de Rooij. ISBN 9001365213. 1985. 27 blz. f. 9,95; BF. 185
 2. Terminologie. – W. Haeseryn. ISBN 9001365205. 1985. 20 blz. f. 9,95; BF. 185
 3. Spelling: wettelijke en bestuurlijke aspecten. – J. de Rooij en W. Haeseryn. ISBN 9001763103. 1985. 22 blz. f. 9,95; BF. 185
 4. Spelling: inhoudelijke aspecten. – J. de Rooij. ISBN 9001763111. 1985. 71 blz. f. 12,95; BF. 240
 5. Nederlands bij buitenlanders. – F. Montens en A.G. Sciarone. ISBN 9001598609. 1985. 40 blz. f. 9,95; BF. 185
 6. Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap. Tweede geheel herz. druk onder red. van P.W.H. Fasol. – W. Duthoy. ISBN 9071313514. 1993. 56 blz. f. 13,00; BF. 240
 7. Het certificaat Nederlands en Nederlands als tweede taal. – L. Beheydt. ISBN 9001945902. 1987. 51 blz. f. 9,95; BF. 185
 8. Normen en taal. – W. Haeseryn. ISBN 9001365221. 1987. 27 blz. f. 9,95; BF. 185
 9. Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland. – S. Verhallen. ISBN 9071313042. 1986. 238 blz. f. 19,50; BF. 365 (Uitverkocht)
 10. Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse Taalunie. – N. Sybesma-Knol en K. Wellens. ISBN 9071313050. 1987. 317 blz. f. 24,95; BF. 465
 11. Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel. – J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt. ISBN 9071313107. 1988. 119 blz. f. 16,95; BF. 315
 12. Witboek vaste boekenprijs. – ISBN 9071313093. 1987. 79 blz. f. 14,75; BF. 275
 13. Beter een certificaat in de hand… – J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt. ISBN 9071313123. 1988. 85 blz. f. 11,95; BF. 225
 14. Lerarenopleiders over literatuurdidactiek. – T. Janssen, M. Overmaat, N. Rowan en B. Vandecasteel. ISBN 9071313131. 1989. 115 blz. f. 16,50; BF. 310
 15. Leraren over literatuuronderwijs. – J. Thissen, D. Deyts en N. Rowan. ISBN 9071313158. 1989. 143 blz. f. 16,50; BF. 310
 16. Certificaatexamens voor het vreemde talen-onderwijs. – S. Verhallen. ISBN 9071313143. 1988. 55 blz. f. 13,50; BF. 250
 17. Lexicografie en overheid: aanzet tot een woordenboekbeleid. – G. Janssens. ISBN 9071313166. 1988. 63 blz. f. 13,50; BF. 250
 18. Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie. 2e dr. – L. van de Poll. ISBN 9071313174. 1993. 179 blz. f. 24,95; Bf. 465
 19. De Nederlandse Taalunie en de spelling: enige juridische beschouwingen. – K. Wellens. ISBN 9071313182. 1989. 81 blz. f. 13,50; BF. 250
 20. Rapport van de Werkgroep ad hoc spelling. – ISBN 9071313190. 1989. 171 blz. f. 19,50; BF. 365
 21. Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen. – L. Beheydt. ISBN 9071313204. 1989. 64 blz. f. 11,95; BF. 225
 22. Mag het een ietsje meer zijn?: verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1988. – ISBN 9071313212. 1989. 64 blz. f. 13,50; BF. 250
 23. Etnische minderheden en Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen. – Sjaak Kroon en Ton Vallen (red.). ISBN 9071313220. 1989. 112 blz. f. 16,50; BF. 310 (Uitverkocht)
 24. Aanzet tot een grammaticaal woordenboek. – Rita Devos en Ludo Beheydt. ISBN 9071313239. 1989. 92 blz. f. 13,50; BF. 250
 25. Advies aan de Nederlandse Taalunie inzake de EEG-rechtelijke aspecten van een vaste boekenprijs. – M. van Empel. ISBN 9071313255. 1990. 130 blz. f. 17,95; BF. 350
 26. Taalzorg: overheid en burger I. – ISBN 9071313247. 1989. 137 blz. f. 16,50; BF. 310
 27. Taalzorg: overheid en burger II. – ISBN 9071313263. 1990. 170 blz. f. 19,95; BF. 370
 28. Ontbreken van een vaste boekenprijs: gevolgen voor het Vlaamse boekenvak. – Carlo van Baelen. ISBN 907131328x. 1990. 50 blz. f. 11,95; BF. 225
 29. Moeilijkheden en drempels bij (TV-)co-produkties van de BRT en de Nederlandse publieke omroepen. – ISBN 9071313298. 1990. 109 blz. f. 17,95; BF. 350
 30. Belemmerende en bevorderende regelingen met betrekking tot het boekenverkeer in Nederland en Belgie. – G.W.J. Oosterholt. ISBN 907131331x. 1990. 133 blz. f. 17,95; BF. 350
 31. Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen. – Tanja Janssen en Brigit Triesscheijn. ISBN 9071313328. 1990. 119 blz. f. 16,50; BF. 310
 32. Terminologie in het Nederlandse-taalgebied. – W. de Vroomen (red.). ISBN 9071313301. 1990. 207 blz. f. 21,50; BF. 400 (Uitverkocht)
 33. Taal en omroep. – Ludo Beheydt (red.). ISBN 9071313336. 1991. 131 blz. f. 17,95; BF. 350
 34. De Nederlandse taal en letteren in een Europa zonder binnengrenzen: (een inventarisatie). – E. Baeten, S. Overfeldt (red.); E. Nordlohne (eindred.). ISBN 9071313352. 1991. 86 blz. f. 14,75; BF. 275
 35. Literatuur ingeblikt: verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1990. – ISBN 9071313379. 1991. 62 blz. f. 13,95; BF. 260
 36. Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Frans-Vlaanderen). – M. Wera (red.); E. Nordlohne (eindred.). ISBN 9071313395. 1992. 116 blz. f. 19,50; BF. 365
 37. Van onbegrensd belang: de staat van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen: rapport van de Taakgroep Nederlands. – ISBN 9071313417. 1992. 96 blz. f. 17,95; BF. 350
 38. Terminologieleer: beleid en praktijk: Verslagen en rapporten van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT). – Red.: A.J. Vervoorn. ISBN 9071313441. 1992. 138 blz. f. 24,95; BF. 465
 39. Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie: aanvullingen. ISBN 9071313468. 1993. 85 blz. f. 22,50; BF. 420
 40. Onderwijsonderzoek voor beleid en praktijk. – Red.: C.M. Bouma en M.M.A.J. Goemans. ISBN 9071313506. 1993. 110 blz. f. 19,50; BF. 365
 41. Lijst van landnamen: namen van landen, alsmede opgave van de daarbij behorende bijvoeglijke naamwoorden en inwoneraanduidingen en van de namen van de hoofdsteden. – ISBN 9071313492. 1993. 45 blz. f. 13,50; BF. 250
 42. Moet nog verschijnen.
 43. De literaire canon in het onderwijs. – Red.: Wil van Peer, Ronald Soetaert. ISBN 9071313530. 1993. 118 blz. f. 24,95; BF. 465

De boeken zijn te bestellen via de boekhandel of bij de Stichting Bibliographia Neerlandica. Postbus 90751, 2509 LT Den Haag, 070-3140285.

Met vriendelijke groet,
G.F.L. Peeters.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9404.a --------------------------