Neder-L, no. 9403.a

Subject: Neder-L, no. 9403.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 11 Mar 1994 03:47:05 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9403.a -----------ISSN-0929-6514-*
| Onderwerpen:                              |
| ============                              |
| (1) Col: 9403.01: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje IX:     |
|          "Moet wederkerigheid wel van twee kanten komen?"   |
| (2) Med: 9403.02: De kwadratuur van de cirkel: colloquium over     |
|          (om)spelling van bastaardwoorden, 15-IV-94, Nijmegen |
| (3) Med: 9403.03: Congres Louter Letteren 94, Promotie-onderzoek aan  |
|          de Faculteit der Letteren van de KU Nijmegen, 11-V-94 |
| (4) Lit: 9403.04: Het Wilhelmus, een bibliografie; door A. Maljaars &  |
|          S.J. Lenselink                    |
| (5) Med: 9403.05: Activiteiten Stichting Bibiliographia Neerlandica:  |
|          Bibliografische attenderingslijst (mede n.a.v.    |
|          Vra: 9312.06)                     |
| (6) Vra: 9403.06: Gegevens gewenst over Matthias-Kramerleerstoel    |
| (7) Vra: 9403.07: Schrijf je HaverSchmidt met een hoofdletter S?    |
| (8) Med: 9403.08: COSMAS, een grote databank met diverse Duitse teksten |
| (9) Med: 9403.09: Twee conferenties over Computer generated literature |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 25 Jan 1994 10:48:29 +0100 (MET)
From: Peter-Arno Coppen <U250005@HNYKUN11.URC.KUN.NL>
Subject: Col: 9403.01: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje IX: "Moet wederkerigheid wel van twee kanten komen?"

LINGUISTISCH MINIATUURTJE IX:
“Moet wederkerigheid wel van twee kanten komen?”
-0-0-0-0-0-0-0-

De semantiek van het wederkerige voornaamwoord “elkaar” is niet onproblematisch. De zin “Jan en Piet zien elkaar” wordt ondubbelzinnig begrepen als de bewering dat Jan Piet ziet en Piet Jan. Schematisch: als het subject van een transitief predikaat een tweevoud is, en het object “elkaar”, dan is het predikaat wederkerig van toepassing op de beide leden van het subject.

Wanneer nu het subject een meer-dan-tweevoud is, worden de zaken iets gecompliceerder. Wat betekent bijvoorbeeld: “Vier mensen schreven elkaar een brief”? Hoeveel brieven worden hier geschreven? Of erger nog: “Honderd mensen stonden geanimeerd met elkaar te praten”. Het lijkt fysiek onmogelijk dat hier elk van de honderd mensen simultaan 99 wederkerige gesprekken gaande houdt. Toch is de zin in het geheel niet vreemd.

Ook de ANS noemt een paar vreemde gevallen, bij combinaties van preposities en “elkaar”: “achter elkaar”, “boven op elkaar”, en het curieuze “in elkaar (storten)”, waar van wederkerigheid absoluut geen sprake is. Een collega maakte mij nog attent op: “ze volgen elkaar”.

Laten we de zaken eens inventariseren: “elkaar” is een gebonden anafoor, die een meervoudig antecedent vereist. Semantisch meervoud lijkt onvoldoende: *”PSV speelde elkaar de bal toe” lijkt me fout. Daarentegen is ?”De jury was het niet met elkaar eens” weer een stuk beter.

In ieder geval is “elkaar” distributief: het partitioneert het meervoudige subject in afzonderlijke deelverzamelingen. Dat is te zien aan het feit dat “elkaar” incompatibel is met andere distributieve elementen: *”Deze mensen zijn ieder bang voor elkaar”, *”Jan en Piet hebben elkaar allebei een brief geschreven”. Waar elementen als “ieder” en “allebei” het subject in losse elementen partitioneren, maakt “elkaar” groepjes van 2 elementen.

Hoe zit deze partitionering in elkaar? Met andere woorden, wanneer is de uitspraak “Honderd mensen stonden met elkaar te praten” een ware uitspraak? Vanuit de historische ontwikkeling van het woord “elkaar” (“elk” en “ander”) lijkt de volgende waarheidsconditie voor de hand te liggen: als er voor elk van de honderd mensen ten minste 1 ander uit die honderd is met wie hij/zij een gesprek voert. Wederkerigheid volgt nu vanzelf uit een tweevoudig antecedent: als elk van de twee met een ander iets moet hebben, dan is een ander automatisch de ander.

Mathematisch correspondeert dit met het verzamelingstheoretische begrip pseudopartitie: een totale opdeling in mogelijk overlappende deelverzamelingen. Dit begrip is in de semantische analyse van meervouden al eens eerder gebruikt, door Verkuyl en Van der Does. De auteurs merken in dergelijke gevallen de neiging tot extreme interpretatie op: mensen zijn geneigd de partitie zo goedkoop of netjes mogelijk te maken: de grootst mogelijke pseudopartitie (alle mogelijke deelverzamelingen) of de kleinst mogelijke (een minimale set).

Bij de interpretatie van “elkaar” hebben we dezelfde neiging. Er zijn twee extremen: “iedereen met ieder ander”, of “iedereen met 1 ander”. Het eerste leidt tot wederkerigheid, het tweede treedt op in wat ik nu maar even voor het gemak sequentiele contexten noem. Contexten waarbij de elementen uit de verzameling in een rijtje geinterpreteerd worden. Dat kan locatief zijn: “honderd mensen stonden achter elkaar, zaten elkaar achterna, gaven elkaar een briefje door”, maar ook temporeel: “alle opeenvolgende koningen van Frankrijk hebben elkaar door vergiftiging om het leven gebracht, lieten elkaar een fortuin na”. In al deze gevallen kan men zich een interpretatie voorstellen door de elementen uit het antecedent op een rij te zetten en de relatie steeds tussen twee opeenvolgende elementen uit de rij te leggen. Overigens is de opdeling niet netjes: het eerste (of het laatste) element uit de rij doet niet mee.

In sommige Nederlandse dialecten corresponderen deze twee extremen van “elkaar”-interpretatie met twee verschillende vormen: in mijn dialect is het strikt sequentiele “elkaar” “ein” (“op elkaar” is “opein”), en de andere interpretaties worden geleverd door het woord “deindanger” (“de een de ander”). In sommige gevallen kan ik de twee vormen allebei gebruiken, met duidelijk betekenisverschil: “die touwtjes zaten aan elkaar vast”. In geval van “aanein” krijg ik de strikt sequentiele interpretatie, in geval van “aan deindanger” de andere (bij voorkeur wederkerige) pseudopartitie.

Het partitionerende karakter van “elkaar” en onze neiging tot extreme interpretatie geeft een verrassend inzicht in de voorkeur van politici voor een constructie als “laten we met elkaar vaststellen…”. “Elkaar” partitioneert de totale verzameling van toehoorders en spreker zodat niemand uitgezonderd wordt maar bedreigt de afzonderlijke kiezer niet: niemand hoeft in z’n eentje iets vast te stellen, hij is altijd samen met een ander. Bovendien gaat er van de extreme interpretatie een sterke suggestie uit dat iedereen samen met ieder ander iets vaststelt. Inclusief de spreker. Laat dat “met elkaar” weg en de oproep krijgt meteen iets massaals, waarbij de individuele toehoorder geen invloed heeft of zich kan verschuilen in de massa. Zeg in plaats van “met elkaar” “ieder” en iedere samenhang ontbreekt: ieder individu wordt op z’n verantwoordelijkheid aangesproken en de politicus verliest z’n greep op de massa.

Peter-Arno Coppen

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 02 Mar 1994 12:16 +0100 (MET)
From: Anneke Neijt <AHNEIJT@LETT.KUN.NL>
Subject: Med: 9403.02: "De kwadratuur van de cirkel": colloquium over (om)spelling van bastaardwoorden, 15 april 1994, Nijmegen

 ****************************************************************
 *                               *
 *           Vooraankondiging:            *
 *                               *
 *        "De kwadratuur van de cirkel".         *
 *  Colloquium over de (om)spelling van de bastaardwoorden,  *
 *                               *
 *       15 april 1994, 10.30 - 17.00 uur,        *
 *                               *
 *   CC5, Comeniuslaan, Nijmegen (t.o. Erasmusgebouw).    *
 *                               *
 * Aanmelden per e-mail bij Anneke Nunn <NUNN@LETT.KUN.NL>.  *
 *                               *
 ****************************************************************

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 21 Feb 1994 15:50:54 +0100 (MET)
From: Emmeken van der Heijden <v.d.Heijden@LETT.KUN.NL>
Subject: Med: 9403.03: Congres LOUTER LETTEREN 94, Promotie-onderzoek aan de Fac. Letteren, KU Nijmegen, 11 mei 1994

Beste Neder-L-abonnees,

Op 11 mei a.s. vindt er een Letterencongres plaats aan de KUN, georganiseerd door promovendi. Dit congres heeft ook neerlandici heel wat te bieden. Daarom is de aankondiging ervan op zijn plaats in Neder-L:

 *******************************************************************
 *                                 *
 *         CONGRES LOUTER LETTEREN 94           *
 *                                 *
 *    Promotie-onderzoek aan de Faculteit der Letteren,     *
 *       Katholieke Universiteit Nijmegen.         *
 *                                 *
 * Plaats: AULA/Congresgebouw Katholieke Universiteit Nijmegen,  *
 *     Comeniuslaan 2, 6525 HP NIJMEGEN            *
 * Tijd:  woensdag 11 mei 1994                  *
 *                                 *
 *******************************************************************
        *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

PROGRAMMA:

08.30 – 09.30 Registratie en koffie

09.30 – 09.45 Opening door prof.dr. J. Bots, decaan Faculteit der Letteren

09.45 – 10.15 Openingslezing drs. L. Koenen, ‘Moedwil en misverstand: de relatie tussen publiek, journalist en wetenschapper.’

10.15 – 11.45 SESSIE I

a. Middeleeuwen in een breed perspectief:

 • Istva’n Bejczy, ‘De middeleeuwen als uitvinding van de renaissance.’
 • Roland de Bonth, ‘”Losse Gissingen of beweezen Waarheden”. De studie van de etymologie in het begin van de achttiende eeuw.’
 • Gerard Sonnemans, ‘Middelnederlandse prologen in Europees
  perspectief.’

b. Vrouw in beeld:

 • Ineke van Geloven, ‘Een Latijns-amerikaanse visie op vrouwelijkheid. Het narratieve werk van de Argentijnse schrijfster Luisa Valenzuela.’
 • Nicole van Os, ‘Turkse vrouwen en de discussie over hun recht op onderwijs (1908-1935).’
 • Susanne Findenegg Lackner, ‘”Op zoek naar de moeder”. Een tegendraadse benadering van moeder-(re)presentaties in teksten van W.A. Mitgutsch, R. Hutmacher en H.M. Novak.’

c. Tekstanalyse:

 • Corine Schouten, ‘Indefiniete NP’s en de signalering van perspectief in teksten.’
 • Roos Scharten, ‘Griceaanse implicaturen en exhaustieve interpretatie.’
 • Bas van Bakel, ‘Transformationele Analyse Technieken.’

11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 SESSIE II

a. Literaire speurneuzen:

 • Jack van der Weide, ‘Problematische verhalen. Sherlock Holmes versus Sigmund Freud.’
 • Odin Dekkers, ‘John Mackinnon Robertson (1856-1933): laat-Victoriaans literair criticus.’

b. Spraak en schrift:

 • Catia Cucchiarini, ‘Fonetische transcriptie: een methodologische en empirische studie.’
 • Anneke Nunn, ‘Een gemeenschappelijk representatieniveau voor uitspraak en spelling.’

c. Economische en politieke geschiedenis:

 • Hennie Gooren, ‘Verschuivingen in de Drentse werkgelegenheidsstructuur tussen 1795 en 1850.’
 • Romke Visser, ‘Romanitas en Auctoritas: het vak oude geschiedenis en politieke propoganda in fascistisch Italie.’

14.00 – 14.15 Theepauze

14.15 – 15.45 SESSIE III

a. Middeleeuwse genres:

 • Anda Schippers, ‘Is elke fabel een fabel? Moderne en middeleeuwse meningen over een genre.’
 • Wilma Wissink, ‘De commentaartechniek in de Gentse Boethius’.
 • Otto Zwartjes, ‘”Louter medeklinkers”. De thematiek van de Andalusische kharja-s.’

b. Over taal gesproken:

 • Hans Van der Velde, ’60 jaar (r)evolutie. Een onderzoek naar veranderingen in het gesproken standaard Nederlands.’
 • Mirjam Woutersen, ‘Een taal een taal, een woord een woord: een impressie van de organisatie van het tweetalige mentale lexicon.’
 • Henk Barkema, ‘De Grammaticale Flexibiliteit van Engelse Idiomen: een corpusgebaseerde studie.’

c. Beeldende kunst, architectuur en muziek:

 • Elisabeth Bosland, ‘Heeft de sonatevorm een taille?’
 • Pieter-Matthijs Gijsbers, ‘Bernini’s Sant’Andrea al Quirinale te Rome.’
 • Bram de Klerck, ‘Antonio Campi, Carlo Borromeo en de mysterien van de passie.’

d. Oorlog en vrede:

 • Hub Nijssen, ‘De droom van een beter Duitsland.’
 • Saskia Gieling, ‘Mobilisatie der martelaren: de rechtvaardiging van de Iran-Iraq oorlog in Iraanse vrijdagspreken.

15.45 – 16.00 Theepauze

16.00 – 16.45 Slotlezing door prof. dr. H.W. von der Dunk, ‘De industrialisatie van wetenschappelijk onderzoek.’

16.45 – 18.00 Borrel

        *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

N.B.: Bovengenoemde sessies zijn onderverdeeld in secties. Elk van deze secties bestaat uit twee of drie afzonderlijke lezingen van 20 minuten, gevolgd door 10 minuten discussie. Ofschoon de verschillende lezingen in een sectie op elkaar aansluiten, is het na elke lezing mogelijk om van sectie te wisselen.

DEELNAME
bedraagt voor STUDENTEN f 15,00 (deelname) of f 20,00 (deelname en lunch);
bedraagt voor OVERIGEN f 20,00 (deelname) of f 32,50 (deelname en lunch).
Het inschrijfgeld (eerst genoemde bedrag) is inclusief koffie en borrel.

U kunt zich opgeven door een aanmeldingskaart op te sturen naar
Secretariaat Vakgroep Nederlands
Erasmusgebouw, kamer 4.18
Postbus 9103,
6500 HD Nijmegen.
O.v.v. Inschrijving Louter Letteren 94
en het inschrijfgeld en eventueel de kosten voor de lunch voor 9 april 1994 over te maken op gironummer 1803523, tnv. K.U. directoraat A-faculteiten Nijmegen, onder vermelding van congres Louter Letteren 94 budgetnummer 283018.

Bent u niet in het bezit van een officiele aanmeldingskaart, dan kunt u ook een briefje sturen met daarop uw naam, adres, deelname en/of lunch en eventueel uw collegekaartnummer.

Voor verdere informatie kunt u bellen naar 080 -61 29 70 (drs. E. van
Hest) of 080 – 61 28 81 (drs. E. van der Heijden).

De congrescommissie,

Prof. dr. W. Bronzwaer,
Drs. P.-M. Gijsbers,
Drs. M. Goris,
Drs. E. van der Heijden,
Drs. E. van Hest,
Drs. A. de Klerck,
Prof. dr. A.M. Koldeweij,
Prof. dr. A. Neijt.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 24 Feb 1994 11:26:52 +0100 (MET)
From: Frank Peeters <f.peeters@PICAMAIL.PICA.NL>
Subject: Lit: 9403.04: Het Wilhelmus, een bibliografie; door A. Maljaars & S.J. Lenselink.

Beste Neder-L-abonnees,

Eind december 1993 verscheen:

Het Wilhelmus : een bibliografie / A. Maljaars & S.J. Lenselink. – ‘s-Gravenhage : Stichting Bibliographia Neerlandica, 1993. – 156 p. : ill. ; 27 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-71313-54-9

Met betrekking tot het Wilhelmus zijn er nog altijd enkele kwesties die niet tot een definitieve oplossing gekomen zijn. De vragen: waartoe, waar, wanneer en wie?, zijn ondanks de vele publikaties die over het Nederlandse volkslied geschreven zijn, nog altijd niet volledig beantwoord. Met deze beredeneerde en overzichtelijke bibliografie, waarin alles is opgenomen wat in de loop der eeuwen over het Wilhelmus te berde is gebracht, beogen de samenstellers de taak van de toekomstige onderzoekers te vergemakkelijken.

Verkrijgbaar bij:
Stichting Bibliographia Neerlandica
Postbus 90751, 2509 LT Den Haag
Tel.: 070-3140285
Prijs: f. 39,90 (exl. portokosten)

Ook verkrijgbaar via de erkende boekhandel (geen portokosten!).

Binnenkort hoop ik u verder te informeren over uitgaven van de Stichting Bibliographia Neerlandica.

Met vriendelijke groet,

Frank Peeters.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 04 Mar 1994 10:36:17 +0100 (MET)
From: Frank Peeters <f.peeters@PICAMAIL.PICA.NL>
Subject: Med: 9403.05: Activiteiten Stichting Bibiliographia Neerlandica: Bibliografische attenderingslijst (mede n.a.v. Vra: 9312.06)

Beste Neder-L-abonnees,

Via dit bericht wil ik enige informatie verstrekken over activiteiten van de Stichting Bibliographia Neerlandica.

Ten behoeve van docenten Neerlandistiek in het buitenland worden sinds 1986 per jaar vier afleveringen verzorgd van de Bibliografische attenderingslijst. Dit tijdschrift, samengesteld door het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek, geeft een overzicht van recent in Nederland en Vlaanderen verschenen literair werk en wetenschappelijke publikaties over Nederlandse taal- en letterkunde, kunst en vaderlandse geschiedenis. Ook worden er boeken over actuele onderwerpen in gesignaleerd. Aan de titels zijn beknopte samenvattingen, prijsinformatie en trefwoorden toegevoegd.

Het blad wordt gratis toegezonden aan docenten Neerlandistiek in het buitenland en aan Nederlandse en Belgische ambassades. Ook andere geinteresseerden kunnen zich abonneren. De abonnementsprijs bedraagt dan per jaargang van vier afleveringen, inclusief verzendkosten, voor Nederland f. 45,-, Europa f. 56,- en de rest van de wereld, per luchtpost, f. 75,-.

Bestellingen kunnen worden gericht aan de Stichting Bibliographia Neerlandica, postbus 90751, 2509 LT Den Haag (tel.: 070-3140285).

Ik hoop met deze informatie ook enigszins geantwoord te hebben op de vraag van Annelies Hoogcarspel (9312.06).

Met vriendelijke groet,

Frank Peeters.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 23 Feb 1994 12:02:42 +0100 (MET)
From: Roland de Bonth <deBonth@LETT.KUN.NL>
Subject: Vra: 9403.06: Gegevens gewenst over Matthias-Kramerleerstoel

Beste Neder-L-abonnee,

Er schijnt ergens op deze aardkloot een Matthias-Kramerleerstoel te zijn of te zijn geweest. Dat vernam ik gisteren tijdens een telefoongesprek. De beller verbaasde zich erover dat hij nergens gegevens over deze Matthias-Kramerleerstoel kon vinden. Mijn vraag luidt dan ook: weet een van de Neder-L-abonnees misschien meer over die leerstoel te vertellen?

Met vriendelijke groeten,

Roland de Bonth
(vakgroep Nederlands, KUN)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 28 Feb 1994 15:40:51 +0100 (MET)
From: Anna Belsems <A.Belsems@kun.nl>
Subject: Vra: 9403.07: Schrijf je HaverSchmidt met een hoofdletter S?

Beste Neder-L-lezers,

In het tijdschriftenoverzicht van februari wordt in overzicht 9402.16 m.b.t. De Negentiende Eeuw (jrg. 18, no. 1, januari 1994) de naam Haverschmidt consequent met een hoofdletter S geschreven; ‘HaverSchmidt’ dus. Kan iemand mij vertellen of dat inderdaad de correcte schrijfwijze is? A.u.b. geen scheldkanonnades als het antwoord op mijn vraag in de uitgave van De Negentiende Eeuw te vinden is. Ik heb dat tijdschrift nog steeds niet kunnen inzien….

Groet van Anna.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 29 Feb 1994 00:12:34
From: Ben Salemans <B.Salemans@lett.kun.nl>
Subject: Med: 9403.08: COSMAS, een grote databank met diverse Duitse teksten

Beste Neder-L-abonnees,

Wie van jullie geinteresseerd is in elektronische teksten, databanken, e.d. moet eens een kijkje nemen in COSMAS. Nadere gegevens daarover in onderstaande mededeling van Cyril Belica. Mogelijk dat je de mededeling al kende, omdat ze al in Colibri heeft gestaan.

Als u overigens vindt dat dit soort mededelingen niet in Neder-L thuishoren, moet u me dat laten weten. Zelf vind ik bijvoorbeeld het volgende bericht 9403.09 net iets over het randje gaan…..

Ben Salemans

********************************************************************
* On-line access to the 30 million collection of German corpora  *
* at the Institut fuer deutsche Sprache, Mannheim (IDS), Germany  *
* is now available for non-profit institutions.          *
*                                 *
* The collection contains lemmatized written and spoken German   *
* texts including literature, novelettes, scientific texts,    *
* dialogues, interviews, autobiographies, magazines and newspapers.*
*                                 *
* To run the demo version (full text access, no file transfer, no *
* user-specific environment, access time limited to 30 minutes per *
* session) of the COSMAS retrieval software in Mannheim:      *
*                                 *
* $telnet IDSserver.IDS-Mannheim.DE                *
* login: cosmas-demo                       *
* Password:                            *
*                                 *
* The software runs e.g. on vt100(-emulated) terminals using the  *
* German version of the ISO-646 for keyboard and display coding.  *
* Further details (on permanent access, contact persons, ...) are *
* given in the demo version.                    *
*                                 *
* Cyril Belica (Belica@IDS-Mannheim.DE)              *
********************************************************************

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 22 Feb 1994 00:37:34 -0500 (EST)
From: lenoblem@ERE.UMontreal.CA (Lenoble Michel)
Subject: Med: 9403.09: Twee conferenties over "Computer generated literature"

Pour ceux que la Litterature generee par ordinateur interesse, voici deux conferences faisant le point de la question a la fois sous l’angle des techniques informatiques et de la theorie litteraire.

Those interested in Computer generated literature, please take note of two conferences to be held in Paris in april 1994.

Organise’ en collaboration avec la Faculte’ de Lettres de Paris 7
Jussieu, la Faculte de Lettres de l’universite d’Artois, la
Federation ITEM-SUP et l’Association E.P.I.

             * * *       COLLOQUE DE PARIS VII - JUSSIEU

      LITTERATURE GENEREE PAR ORDINATEUR
       COMPUTER GENERATED LITERATURE

          20-22 avril 1994

Mercredi 20 avril 1994: 9.00 h. – 9.30 h.
Mot de bienvenue: Alain Vuillemin – Michel Lenoble

Mercredi 20 avril 1994: 9.30 h. a 13.00 h.
SEANCE 1: GENERATION ET GENERATEURS
Pre’sidence: Michel Lenoble

Marco Maiocchi (ETNOTEAM & Milamo University – Italy)
A program telling folktales

Paolo Ferrara (ETNOTEAM & Milamo University – Italy)
TEAnO, an organization for the application of
computers to art production

Pedro Barbosa (Lisboa – Portugal)
SINTEXT: un ge’ne’rateur de textes litte’raires

PAUSE CAFE

Stuart Moulthrop (Georgia Tech. – Atlanta – U.S.A.)
De-generating computer-generated literature

Selmer Bringsjord (Rensselaer Polytechnic Institute – U.S.A.)
Are story grammars dead?

Bernard Magne’ (Toulouse II – France)
Un ge’ne’rateur simple: les e’le’mentaires morales frinnoises

             * * *

Mercredi 20 avril 1994: 14.30 h. a 18.30 h.
SEANCE 2: GENERATION DE POESIE
Pre’sidence: Jean-Pierre Balpe

Patrick-Henri Burgaud (Nederland)
La poe’sie anime’e: premiers pas vers une poe’sie inconnue

Philippe Bootz (Mots-Voir – Lille – France)
Gestion du temps et du lecteur dans les poe’sies dynamiques

Jacques Donguy (Paris III – France)
Poe’sie expe’rimentale et ordinateur

Alain Vuillemin (Universite’ d’Artois – France)
Deux revues franc,aises sur disquettes: KAOS et ALIRE

PAUSE CAFE

Lusson Pierre (Paris – France)
Imposition de contraintes rythmiques et hypertexte

Paul Braffort (C.I.P. – Paris & Univ. Chicago – U.S.A.)
ALAMO, une expe’rience de douze ans.

Philippe Castellin, Jean Torregrosa (AKENATON – Ajacio – France)
Indiffe’rence informatique et cre’ativite’

             * * *

Jeudi 21 avril 1994: 9.00 h. a 12.30 h.
SEANCE 3: GENERATION – HYPERTEXTE ET THEORIE LITTERAIRE
Pre’sidence: Alain Vuillemin

Orlando Carreo (Madrid – Espaa)
Litte’rature interactive:
un nouveau courant dans la litte’rature

Christopher Keep (Queen’s University – Canada)
Lost in the funhouse: hypertext, fiction and wreading

Espen Aarseth (University of Bergen – Norway)
The computer’s text is half constructed:
problems in automated poetics

PAUSE CAFE

Janet H. Murray ( Massachusetts Institute of Technology – U.S.A.)
Hamlet on the holodeck or towards an aesthetics of cyberspace

Michel Lenoble (Montre’al – Que’bec)
Litte’rature ge’ne’re’e par ordinateur et critique ge’ne’tique

Jacques Roubaud (Paris – France)
Structure et processus d’engendrement de
l’hypertexte Le grand incendie de Londres

             * * *

Jeudi 21 avril 1994: 14.30 h. a 18.30 h.
SEANCE 4: GENERATION DE TEXTES – MODELISATION ET STYLISTIQUE
Pre’sidence: Colette Charpentier

Tony C. Smith (University of Waikato – New Zealand)
Models for computer-generated parody

Steven To”to”sy de Zepetnek (University of Alberta – Canada)
The study of literature:
consensus ex machina and systems theory

Michel Gauthier (France)
Exe’ge’se de Mallarme’

PAUSE CAFE

David Porush (Israel & RPI – U.S.A.)
GAMEWORLD: An IA system for the production of literary texts

Selmer Bringsjord (Rensselaer Polytechnic Institute – U.S.A.)
Why Hendrik Ibsen threatens computer generated literature?

Sheldon Klein (University of Wisconsin – Madison – U.S.A.)
Logical quatification of scripts by analogy: A
post-structuralist view of structuralism.

             * * *

Vendredi 22 avril 1994: 10.00 h. a 12.30 h.
SEANCE 5: TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET TABLE RONDE
ROUND TABLE AND SCIENTIFIC MEETING

Travaux:
e’changes d’informations pratiques sur publications personnelles, groupes de recherche, etc.

Bilan et perspectives d’avenir:

“Entre art et commercialisation: la litte’rature ge’ne’re’e par ordinateur en Europe et en Ame’rique du Nord.”

“Between art and Commercialisation: Computer Literature in Europe and North America”

=================================================================

Seconde conference presentant des communications portant sur la Litteature generee par ordinateur

=================================================================

COLLOQUE ALLC-ACH 94
LA SORBONNE

LITTERATURE GENEREE PAR ORDINATEUR
COMPUTER GENERATED LITERATURE

22 avril 1994

16.00-18.00 Vendredi 22 avril 1994.
Salle Richelieu
GENERATED LITERATURE: Chair : Michel Lenoble

Jacques Anis (Paris X – France)
La ge’ne’ration de textes litte’raires: cas particulier ou discipline a’ part?

Jean-Pierre Balpe (Paris VIII – France)
Pourquoi e’crire avec un ordinateur?

Michel Bernard (Paris III – France)
Lire l’hypertexte

Jean Cle’ment (Paris VIII – France)
L’hypertexte de fiction: naissance d’un nouveau genre?

Tibor Papp (France)
Formes poe’tiques visuelles et ordinateur

             * * *

2 speakers in isolated sessions:

**Salle Richelieu – Mardi 19 avril 1994 – Atelier Textual Studies
14.00 h 15.30 h.

Bernard Gicquel (France)
Stylistique litte’raire assiste’e par ordinateur


**Salle Descartes – Mercredi 20 avril 1994 – Atelier Hypertexte et Litterature anglaise – 16.00 h. 18.00 h.

Janet H. Murray ( Massachusetts Institute of Technology – U.S.A.)
Hamlet on the holodeck or towards an aesthetics of cyberspace

=====================================================================
Michel Lenoble |
Litterature Comparee | NOUVELLE ADRESSE – NEW E-MAIL ADDRESS
Universite de Montreal | —> lenoblem@ere.umontreal.ca
C.P. 6128, Succ. “A” |
MONTREAL (Quebec) | Tel.: (514) 288-3916
Canada – H3C 3J7 |
=====================================================================

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9403.a --------------------------