Neder-L, no. 9311.b

Subject: Neder-L, no. 9311.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 13 Nov 1993 22:50:30 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9311.b -----------ISSN-0929-6514-*
| Onderwerpen:                              |
| ============                              |
| (1) Vra: 9311.10: OPROEP: beste boeken neerlandistiek 1993?       |
| (2) Vac: 9311.11: Vacature: UHD Nederlands, RU Utrecht (pragmatische  |
|          taalkunde; verbale communicatie in sociale context)  |
| (3) Col: 9311.12: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje V      |
| (4) Lit: 9311.13: Proefschrift J. Beckers: Een tekst voor alle tijden. |
|          Een onderzoek naar de receptiesituatie van (...)   |
|          Lanseloet van Denemerken.               |
| (5) Med: 9311.14: SURFnet Gids 1993 en SURFnet Bulletin nu ook ontsloten|
|          via gopher.nic.surfnet.nl; EARN's Guide to Network  |
|          Resource Tools; Big Dummy's Guide to the Internet   |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 7 Nov 1993 23:10:11
From: Ben Salemans <B.Salemans@lett.kun.nl>
Subject: Vra: 9311.10: OPROEP: beste boeken neerlandistiek 1993?

Over enkele weken is het weer zover: pakjesavond (Sinterklaas, weet u nog wel, die stokoude baas die jammer genoeg niet het eeuwige leven lijkt te zijn beschoren) en Kerst. Mooie gelegenheden om intimi een boek te schenken.

Afgelopen jaar ben ik druk bezig geweest met mijn vermaledijde dissertatie, met Neder-L, etc. Door al die pretentieuze ‘projecten’, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, heb ik nauwelijks de tijd genomen om nieuwe boeken op het brede terrein van de neerlandistiek aan te schaffen of te lezen.

Een boek heeft in 1993 een ereplaats in mijn bibliotheek verworven: het eind 1992 in de Aula-reeks van uitgeverij Het Spectrum verschenen ‘Geschiedenis van het Nederlands’ van Marijke van der Wal (ISBN 90-274- 1839-X). De prijs van dit prettig leesbare prachtwerk weet ik niet meer precies. Ik meen iets van fl. 25,- of fl. 30,-. Ik heb er zelfs twee exemplaren van gekocht: een voor de boekenkast en een voor mijn exclusieve leestafel-met-boeken/tijdschriften-die-moeten-worden- gelezen, het kleine wastafeltje op het toilet.

Maar er moeten afgelopen jaar toch wel meer ‘scone boexkens’ op het terrein van de neerlandistiek zijn verschenen? Heb ik bijvoorbeeld een belangrijk literair debuut over het hoofd gezien? Of een boek van een van de (van ‘t) Reve’s?

Graag zou ik van de Neder-L-abonnees willen vernemen welke boeken volgens hen behoren tot de ‘beste boeken neerlandistiek 1993’. Het mogen zowel literaire, niet-wetenschappelijke, werken zijn als letterkundige, taalkundige of filologische studies op het brede en vage terrein van de neerlandistiek. Ik kan mij ook voorstellen dat er niet-Nederlandstalige boeken zijn verschenen, die voor neerlandici toch belangwekkend zijn. Wanneer u een boek van eind 1992 wilt aanbevelen, mag dat ook.

Voor de Neder-L-abonnees die op deze oproep willen reageren — een prachtige gelegenheid om het door u ‘ontdekte’ boek de bekendheid te geven die het verdient! –, geldt wel als voorwaarde dat zij beargumenteerde boekentips moeten sturen. Geef kort, in maximaal een paar honderd woorden, aan waarom het boek of de publicatie van uw keuze door neerlandici gelezen zou moeten worden. Voor de duidelijkheid meld ik dat u meer dan een werk onder de aandacht van neerlandici mag brengen. Graag zelfs. Vergeet niet een exacte titelbeschrijving (auteur, titel, uitgeverij, ISBN) en, als het even kan, ook de prijs te vermelden.

Anders, minder breedsprakig, geformuleerd: ik ben op zoek naar de beste ‘neerlandistische’ boeken in 1993. Kom op, schud uw eventuele elektronische angst en schroom van u af en stuur uw bijdrage naar
Neder-L!

Ben Salemans

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sat, 13 Nov 1993 12:10:13
From: Ben Salemans <B.Salemans@lett.kun.nl>
Subject: Vac: 9311.11: Vacature: universitair hoofddocent vakgroep Nederlands, RU Utrecht (communicatiekunde / verbale communicatie in sociale context)

Voor u gelezen in de Volkskrant van zaterdag 13 november 1993, blz. 48 (voor nader info over het genoemde CLC, zie Neder-L-bericht 9309.01):

(…)

Faculteit Letteren

De Letterenfaculteit, gehuisvest in het centrum van de stad, is e’e’n van de grootste in het land. Zij profileert zich op vooraanstaande wijze op het gebied van taal, literatuur, kunsten en geschiedenis, met twee onderzoekinstituten en achttien studierichtingen, waarbij orie”ntatie op de maatschappij, aandacht voor alfa-informatica en interdisciplinaire samenwerking centraal staan.

Communicatiekunde is de studie van de bei”nvloedbare talige middelen waarmee de deelnemers aan communicatie streven naar de verwezenlijking van hun doelen. De studie van produktie en verwerking van teksten staat hierbij centraal. Het werkterrein van de UHD-plaats omvat in het bijzonder de verbale communicatie in haar sociale context, met speciale aandacht voor de verbale apecten van zowel communicatie binnen organisaties als communicatie tussen organisaties en hun externe doelgroepen.

UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT

U GAAT WERKEN bij de vakgroep Nederlands. Deze vacature valt binnen het vakgebied van de pragmatische taalkunde; er bestaat een overeenstemmingsrelatie met de hoogleraar toegepaste tekstlingui”stiek en Nederlandse taalbeheersing.

UW TAKEN bestaan uit het dragen van medeverantwoordelijkheid voor en participatie in het onderwijs van de afdeling op alle studieniveaus; het leveren van een bijdrage aan het onderwijs van de specialisatie Communicatiekunde; het verrichten en begeleiden van onderzoek binnen e’e’n van de projecten van het onderzoekprogramma van het Centre for Language and Communication (CLC) van de UU; het verrichten van bestuurlijke taken, inclusief het leggen en onderhouden van externe contacten met name voor stages en contractonderwijs.

WIJ VRAGEN iemand met een voltooid promotie-onderzoek of gelijkwaardig onderzoek op het betreffende vakgebied. U bezit een grondige kennis van de pragmatische taalkunde, met name van de studie van verbale communicatieprocessen in hun sociale context. U kunt bogen op wetenschappelijke creativiteit en produktie, blijkende uit een reeks publikaties van erkend gehalte op het betreffende vakgebied. U beschikt over ruime onderwijservaring en didactische kwaliteiten. Tevens beschikt u over goede contactuele eigenschappen en organisatorische kwaliteiten.

WIJ BIEDEN een aanstelling in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar met uitzicht op vaste dienst. De omvang van de functie is 100%. Uw salaris bedraagt maximaal f 9375,- (schaal 14 BBRA) bruto per maand.

HEEFT U BELANGSTELLING? Dan kunt u voor meer inlichtingen contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, prof.dr.mr. P.J. van den Hoven, telefoon (030)538093 (werk) of (01820)70688 (prive’). Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van de faculteit Letteren, t.a.v. de heer A. van Gulik, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht. Vacaturenummer 68347.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 5 Nov 1993 20:12:23
From: Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11.urc.kun.nl>
Subject: Col: 9311.12: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje V

LINGUISTISCH MINIATUURTJE V

De verwarring heerst overal. Zelfs de allereenvoudigste onderwerpen in een vak als traditionele zinsontleding, die de meest verstokte literatuur-neerlandici nog wel met enig zelfvertrouwen op de middelbare scholen durven te onderwijzen, blijken bij nadere beschouwing op drijfzand te rusten.

Al na de behandeling van onderwerp en persoonsvorm volgt het onderscheid tussen naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde. Traditionele voorbeeldzinnen illustreren het onderscheid: “Jan is ziek” en “Jan slaat Piet/Marie/de hond/de bal” (afhankelijk van de mate van beschaving in het tijdsgewricht). Het enige houvast dat naast deze voorbeelden gegeven kan worden is een vormelijk kenmerk (het kernwerkwoord van een naamwoordelijk gezegde is een koppelwerkwoord, van een werkwoordelijk gezegde is het een zelfstandig werkwoord) en een betekeniskenmerk (het naamwoordelijk gezegde drukt een toestand uit en het werkwoordelijk gezegde een handeling) van het onderwerp.

Hoewel dit alles tamelijk helder lijkt, krioelen al snel de tegenvoorbeelden om de enkels van de argeloze grammaticaleerling: “het regent”, of “de bom ontplofte om zes uur”, lijkt geen handeling maar is toch werkwoordelijk gezegde. “Jan is in de tuin” lijkt wel op een naamwoordelijk gezegde maar is werkwoordelijk omdat “zijn” hier “zich bevinden” betekent.

Het is niet verwonderlijk dat er al jaren discussie bestaat over de status van het koppelwerkwoord en het naamwoordelijk gezegde. Aan de ene kant vinden we de grammatici die het hele onderscheid tussen naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde (meestal op syntactische gronden) afwijzen en aan de andere kant zijn daar de linguisten die het (met overwegend semantische argumenten) te vuur en te zwaard overeind proberen te houden. Zeer recente (te verschijnen) literatuur van de linguisten Schermer-Vermeer en Koster helt over naar het eerste standpunt.

In het (in Gramma/TTT) te verschijnen artikel van Schermer-Vermeer wordt de oude discussie helder samengevat. Van het zestal vormelijke kenmerken die het naamwoordelijk gezegde tot een speciale constructie maken zouden er twee als criterium voor een naamwoordelijk gezegde kunnen gelden: het naamwoordelijk deel mag niet achter de werkwoordelijke restpositie staan (*”dat Jan (al jaren) is ziek/ getrouwd/op de hoogte”) en bij naamwoordelijke gezegdes is een parafrase mogelijk met een graadpartikel (“Jan is ZO ziek, dat…”).

Deze, en alle andere mij bekende syntactische proeven voor het bepalen van naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde kennen tal van uitzonderingen: de bijzin “omdat Jan al jaren is getrouwd” is bij nader inzien misschien helemaal niet zo gek terwijl *”omdat Jan is in de tuin” absoluut zeker ongrammaticaal is. Verder is bij lang niet alle naamwoordelijke gezegdes een parafrase met graadpartikel mogelijk: *”die tafel is ZO van hout…”, *”Jan is ZO de volgende…”. Zelfs een zeer markante eigenschap van het naamwoordelijk gezegde, namelijk het pronomen “dat” als meervoudig onderwerp (“dat zijn kooplieden”) komt alleen voor bij een kleine subset van het aantal mogelijke naamwoordelijk-gezegdeconstructies.

Dient nu inderdaad, zoals veel taalkundigen willen, het naamwoordelijke kind met het badwater te worden weggegooid? Ik meen van niet. Er is volgens mij wel degelijk een syntactische onderbouwing mogelijk van het onderscheid tussen naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde, en wel op basis van het semantisch lege werkwoord “doen”. Met een voorbeeld: “Jan slaat de bal en ik doe dat ook”, “Jan wordt verkouden en ik ben dat al”. Hoewel deze doen-proef alleen maar het handelingsaspect van werkwoordelijke gezegdes naar boven lijkt te halen levert hij verrassend onproblematische resultaten bij gezegdes die helemaal geen handeling uitdrukken (maar een toestand) en toch werkwoordelijk zijn: “het regent en dat doet het al de hele dag”, “de bom ontplofte om zes uur en hij deed dat onverwacht.” De enige constructie waar de proef structureel niet op lijkt te gaan is het passief: *”Jan wordt geslagen en ik doe dat ook”. Maar fout is ook: *”Jan wordt geslagen en hij blijft dat de hele middag”.

Er bestaat nog een tweede constructie waarin dit verschil optreedt: bij werkwoordelijke gezegdes kan de infinitief van het werkwoord met eventuele voorwerpen en bepalingen vooraan de zin worden gezet, gesteund door het werkwoord “doen”: “boeken lezen doe ik graag”. “ontploffen deed de bom om zes uur”, “regenen doet het al de hele dag”. Bij naamwoordelijke gezegdes is deze vooropplaatsing onmogelijk: *”ziek zijn deed hij niet”. Het beste wat we hier kunnen verzinnen is iets als: “ziek zijn overkwam hem nooit”. Weer passen passieven niet zo goed in het plaatje: ?”geslagen worden deed hij niet zo graag”, of ?”geslagen worden overkwam hem dagelijks”?

Wat is nu de conclusie uit deze overwegingen? Het onderscheid tussen naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde zou onderbouwd kunnen worden middels de (puur syntactische) “doen-proef”. De proef is helder en haalt een onderscheid naar boven dat ontegenzeggelijk in de taal opgesloten zit. De consequentie is dat de (toch wat artificiele) benoeming van “Jan is in de tuin” als werkwoordelijk gezegde herzien moet worden. Maar voor de helderheid is dit een kleine prijs. Een moeilijk punt vormen (alleen?) de passiefconstructies. De doen-constructie ontbreekt hier geheel, dus we zouden geneigd zijn ze als naamwoordelijk gezegde op te vatten. Of hebben we gewoon drie soorten gezegdes: naamwoordelijk, werkwoordelijk en passief?

Peter-Arno Coppen

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 9 Nov 1993
From: J. Beckers, Begijnenhofstraat 25, NL-6131 EW Sittard
Subject: Lit: 9311.13: Proefschrift J. Beckers: Een tekst voor alle tijden. Een onderzoek naar de receptiesituatie van (…) Lanseloet van Denemerken.

– INGEZONDEN MEDEDELING –

Op 28 oktober 1993 promoveerde J.J.M. Beckers aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de letteren op het proefschrift ‘Een tekst voor alle tijden. Een onderzoek naar de receptiesituatie van de oudste overgeleverde versies van Lanseloet van Denemerken.’ Promotor was prof. dr. H. Pleij.

Binnen de literatuurwetenschap staat tegenwoordig de historische gebondenheid van literatuur weer nadrukkelijk voorop. Een probleem daarbij is, dat het niet altijd mogelijk is om teksten in een concrete historische situatie te plaatsen. Bij Lanseloet van Denemerken beschikken we echter over een aantal betrekkelijk goed te dateren teksten. Die uitgaven vertonen naast overeenkomsten ook onderlinge verschillen. Bewerkers vonden het nodig om de tekst aan te passen aan de veranderende smaak van het door hen beoogde publiek. Bestudering van de verschillen tussen de bewaard gebleven teksten kan inzicht verschaffen in opvattingen over veranderingen van de levens- en gedachtenvormen binnen de maatschappij waarin die teksten verschenen.

Ik heb me in mijn proefschrift beperkt tot de bestudering van de oudste overgeleverde Lanseloet van Denemerken-teksten. Daarin zijn drie groepen te onderscheiden. Van de oudste is maar e’e’n tekst bewaard gebleven, namelijk die in het handschrift-Van Hulthem (H). De voornaamste tekst van de tweede groep werd in Gouda omstreeks 1490 door Govert van Ghemen gedrukt (GL). Van de derde groep is een druk door Willem Vorsterman (AM) de belangrijkste vertegenwoordiger. Dit werk verscheen omstreeks 1520 in Antwerpen.

In H zijn aanwijzingen te vinden dat deze tekst bedoeld was voor een publiek van burgers. De tekst bevat denkbeelden die goed aansluiten bij een burgerlijke huwelijksmoraal en bij het ethisch practicisme. Van een discrepantie tussen deze burgerlijke moraal en de veronderstelde hoofse boodschap van de epiloog hoeft geen sprake te zijn. De juistheid van de burgerlijke opvattingen op een aantal terreinen wordt gedemonstreerd aan de hand van voorvallen in een imaginaire ridderwereld. Om die wereld vorm te geven, is gebruik gemaakt van elementen uit de hoofse denkwereld.

GL wijkt op een aantal plaatsen van H af. Er lijken expliciteringen aan te wijzen, die nodig waren omdat zaken en begrippen die voor het Brabantse publiek rond 1400 duidelijk waren nu extra toelichting nodig hadden. Daarnaast is op een aantal plaatsen mogelijk sprake van rationalisatie. Verder komen er ook veranderingen voor, die het gevolg lijken van het verminderen van reminiscenties aan de ridderlijke leef- en denkwereld. De boodschap van de tekst met zijn nadruk op de beteugeling van de hartstochten en zijn positieve waardering voor het huwelijk, was voor Hollandse burgers nog volop actueel. Op twee terreinen zijn echter al in H aanwezige elementen van een burgermoraal verder aangescherpt. De gehoorzaamheid en de onderdanigheid van de echtgenote krijgt nog meer nadruk en de moeder van Lanseloet wordt nog negatiever geschilderd.

Een aantal andere verschillen tussen H en GL is mogelijk het gevolg van de ontwikkeling van een speeltekst naar een leestekst. De religieuze implicaties van de tekst die in H alleen een bijzaak waren om de wereldse strekking van de tekst te onderstrepen, zijn in GL bovendien een belangrijker aspect van de tekst geworden.

AM lijkt een goedkopere uitgave dan GL. Opvallend is dat Sanderijn nu in de titel voor Lanseloet wordt genoemd. Haar schoonheid en edelheid krijgen, net als de jeugdigheid van Lanseloet en Sanderijn, meer aandacht in de tekst. Deze wijzigingen houden mogelijk verband met het feit dat jongeren en in het bijzonder jonge vrouwen de belangrijkste lezers van deze teksten werden. Het verhaal van Lanseloet en Sanderijn lijkt in Antwerpen vooral te zijn geinterpreteerd als een tragische liefdesgeschiedenis en een waarschuwing tegen ongelijke liefde.

Het proefschrift is in eigen beheer uitgegeven. De prijs bedraagt f 35,- exclusief verzendkosten. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met J. Beckers, Begijnenhofstraat 25, 6131 EW Sittard.

Jo Beckers

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 8 Nov 1993 23:55:01
From: Ben Salemans <B.Salemans@lett.kun.nl>
Subject: Med: 9311.14: SURFnet Gids 1993 en SURFnet Bulletin nu ook ontsloten via gopher.nic.surfnet.nl; EARN's Guide to Network Resource Tools; Big Dummy's Guide to the Internet

Af en toe ontvang ik vragen van Neder-L-abonnees over Gopher, ftp, e-post, etc. In dit artikel duid ik wegen aan die zij moeten bewandelen om zelf antwoorden op hun vragen te vinden. Daarbij zal ik vooral verwijzen naar publikaties van SURFnet bv. Ik verwijs graag naar die voorbeeldige SURFnet-uitgaven: ze zijn prettig leesbaar, ook voor de niet-techneuten onder ons, en hebben een aantrekkelijke vormgeving. Hulde! Sinds kort zijn papieren SURFnet-publicaties ook handig elektronisch te raadplegen op gopher-site gopher.nic.surfnet.nl. Ik kom daar dadelijk op terug.

De eerste SURFnet-publikatie die ik onder uw aandacht wil brengen, is de Nederlandse computerbijbel ‘SURFnet Gids 1993’ (verschenen in 1992; ISBN 90-737749-02-6). Weliswaar heb ik in Neder-L al eerder naar dit werk verwezen. Maar omdat het aantal Neder-L-abonnees de laatste maanden sterk is gegroeid — Neder-L heeft thans 290 geregistreerde abonnees –, lijkt me een herhaalde verwijzing gerechtvaardigd.

U kunt dit gratis (!) boekje op verschillende manieren bemachtigen. Ten eerste is het, naar alle waarschijnlijkheid, verkrijgbaar op het computercentrum van uw instelling, mits die zich bevindt in Nederland. Ten tweede bestaan er twee elektronische versies van het boekje, in het Nederlands en het Engels, in maar liefst drie verschillende formaten: WP, ASCII en Postscript. Die elektronische versies kunt u via ftp naar uw computer overhevelen. Ftp-adres: ftp.nic.surfnet.nl; directory: user-support/gids. Ten derde kunt u het ook aanvragen bij SURFnet bv, Postbus 19035, 3501 DA Utrecht, waarbij ik er overigens vanuit ga dat alleen aanvragen uit Nederland zullen worden gehonoreerd. Voor de bibliofielen onder ons: de SURFnet Gids 1993 misstaat zeker niet in de boekenkast; de Gids is geselecteerd als een van De Best Verzorgde Boeken van 1992 door de jury van de Stichting Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Met spanning wacht ik de SURFnet Gids 1994 af….

De SURFnet Gids 1993 sinds enige tijd ook via Gopher te raadplegen. Als u dat niets zegt, ‘Gopher’, dan moet u te rade gaan bij de computergoeroes in uw directe omgeving of bij het computercentrum van uw instelling. Uiteraard vindt u ook informatie over Gopher in de papieren SURFnet Gids 1993. Vanuit het eerste scherm ‘SURFnet informatie’ van de Gopher InfoServer van SURFnet (gopher.nic.surfnet.nl), moet u zich begeven naar de directory ‘SURFnet publikaties’. U zult zien dat er op dit moment drie publikaties elektronisch worden aangeboden: SURFnet Gids 1993, Het SURFnet Bulletin en NetNieuw Elektronische Nieuwsbrief. Wanneer u de cursor plaatst op SURFnet Gids 1993 en op de return- of enter-toets drukt, krijgt u het volgende scherm voorgeschoteld (afhankelijk van de Gopher-client-software die u gebruikt):

———————————————————————
| SURFnet Gids 1993
|
| <document> Uitleg bij dit menu
| <search> Zoeken in tekst en overzichten van de gids
| <menu> Inleiding
| <menu> 1. Het landelijke netwerk: SURFnet
| <menu> 2. Informatiediensten
| <menu> – Actuele overzichten van informatiediensten
| <menu> 3. Andere netwerken
| <menu> 4. Wenken bij het netwerkgebruik
| <menu> Annexen en voorbeeldsessies
| <menu> Literatuur
| <menu> Verklarende woordenlijst
| <menu> Systeemspecifieke delen (SURFnet Gids 1991)
———————————————————————

Ik wil u hier alleen attenderen op het tweede en het laatste item. Via het tweede item kunt u op trefwoord in de SURFnet Gids 1993 zoeken. Uiterst handig. Via het laatste item krijgt u de beschikking over extra elektronische versies van ‘systeemspecifieke delen’ afkomstig uit de SURFnet Gids 1991; ze maken dus geen onderdeel uit van de SURFnet Gids 1993. In die delen wordt aandacht besteed aan het gebruik (met speciale aandacht voor mail) van de volgende systemen: NOS/VE met MAIL/VE, Unix met ELM, Unix met MAIL, VAX/VMS en VM/CMS.

SURFnet bv geeft ook een gratis driemaandelijks tijdschrift over communicatie- en informatiedienstverlening voor het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland: SURFnet Bulletin. Een abonnement op dat tijdschrift dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het redactieadres: SURFnet Bulletin, Postbus 19035, 3501 DA Utrecht. Ook dit tijdschrift van SURFnet bv is zeer lezenswaard en bevat actuele informatie en tips over vele computeraangelegenheden. Het tijdschrift is eveneens elektronisch raadpleegbaar (zie afbeelding hierboven).

Voordat u gaat denken dat ik aandelen in SURFnet bv heb, haast ik mij een derde gratis niet-Nederlandse publikatie onder uw aandacht te brengen: de ‘Guide to Network Resource Tools’ van EARN Association, September 15, 1993, Document Number: 2.0 (ISBN 2-910286-03-7). Naar alle waarschijnlijkheid ligt dit Engelstalige werkje in gedrukte vorm op de balie van het computercentrum van uw instelling. Ook deze publicatie biedt de nodige informatie over computernetwerkfaciliteiten. De tekst van het boekje is ook in elektronisch Postscript- en ASCII- formaat verkrijgbaar. U moet dan een e-post-bericht sturen naar:
listserv@earncc.bitnet
met als boodschap (voor het Postscript-document):
get nettools ps
of als boodschap (voor het ASCII- ofwel ‘plain text’-document):
get nettools memo

Voor wie meer wil weten over het wereldwijde computernetwerk Internet en gebruiksaspecten daarvan, heeft de “Big Dummy’s Guide to the Internet” (copyright: Electronic Frontier Foundation 1993) heel wat te bieden. Hierin wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: (Advanced) E-mail, de belangrijkste Unix commando’s, Usenet, Mailing lists and Bitnet, Telnet, Telnet Sites, Finding someone on the Net, FTP, FTP sites, Gophers, WAISs and the World-Wide Web.

Om de Big Dummy’s Guide te bemachtigen moet u ftp’en naar ftp.eff.org en u met het cd-commando begeven naar de directory /pub/Eff/papers. Daarin staat de Guide in diverse opmaakformaten. De ASCII-versie van de Guide heeft de bestandsnaam big-dummys-guide.txt. Dat bestand heeft een omvang van 361840 bytes en bevat 7456 regels.

Ben Salemans

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9311.b --------------------------