Neder-L, no. 9307.b

Subject: Neder-L, no. 9307.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Jul 1993 01:46:39 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9307.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9307.08: Grammaticaal geslacht van leenwoorden/citaten     |
| (2) Med: 9307.09: Call for Papers for the 7th ICNS, June 1-5, 1994,   |
|          Indiana University, Bloomington.           |
| (3) Lit: 9307.10: Th. Mertens e.a., Boeken voor de eeuwigheid.     |
|          Middelnederlands geestelijk proza.          |
| (4) Med: 9307.11: COLIBRI, elektr. nieuwsbrief voor computerlinguisten |
| (5) Rea: 9307.12: Diverse reacties m.b.t. adressen Nederlandse auteurs |
|          (n.a.v. Vra: 9307.07)                 |
| (6) Tyd: 9307.13: Literatuur, De Negentiende Eeuw en Ons Geestelijk   |
|          Erf in tijdschriftenoverzicht             |
| (7) Vra: 9307.14: Europese e-postadressen van neerlandici in Duitsland, |
|          Frankrijk, Belgie (etc.) gevraagd           |
| (8) Vra: 9307.15: Redactiebeleid Neder-L & omvang Neder-L-bulletins   |
| (9) Rea: 9307.16: Redactiebeleid Neder-L (antwoord op 9307.10)     |
|                                     |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L.    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 09 Jul 93 11:22:18 EST
From: "Werenfried Spit" SPIT@vm.ci.uv.es
Subject: Vra: 9307.08: Grammaticaal geslacht van leenwoorden/citaten

Is er een deskundige op het gebied van de Nederlandse grammatica in het gehoor die mij antwoord kan geven op de brandende vraag of er een regel of systeem bestaat volgens welk in het Nederlands een grammaticaal geslacht wordt toegekend aan een leenwoord of onvertaald geciteerd buitenlands woord?

Wat ik bedoel is het volgende: vaak gebruik je in het Nederlands buitenlandse leenwoorden of laat je een buitenlands woord onvertaald staan. (In mijn geval als Nederlander in het buitenland komt dat extra vaak voor: namen van straten, winkels of tijdschriften vertaal je niet naar het Nederlands; soms vertaal ik ook uitdrukkingen niet omdat ze geen Nederlandse vertaling hebben of omdat ik niet weet hoe het betreffende ding in het Nederlands heet.) Zo’n woord heeft natuurlijk een grammaticaal geslacht (als het een naamwoord is). Het is me opgevallen dat ik dat geslacht vrijwel altijd zonder enige twijfel kan toekennen, maar ik heb er geen systeem in kunnen ontdekken. Soms is het geslacht dat van de Nederlandse vertaling, maar soms ook juist niet, en vaak is er nu juist geen Nederlandse vertaling. Is er een vormsystematiek? Of is het wat anders?


Werenfried Spit email: spit@vm.ci.uv.es
tel: +34-6-386 4550
Dep. de Fisica Teorica, Universitat de Valencia

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 13 Jul 93 14:53:20 EDT
From: Ton.J.Broos@um.cc.umich.edu
Subject: Med: 9307.09: Call for Papers for the 7th ICNS, June 1-5, 1994, Indiana University, Bloomington.

Graag vraag ik aandacht vanuit de VS voor de volgende ICNS van de AANS en ik citeer uit de First Call for Papers:

“The American Association for Netherlandic Studies is pleased to announce that the Seventh Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies will take place June 1-5, 1994 at Indiana University in Bloomington.

Our goal is once again the holding of a conference that is multidisciplinary in nature. Accordingly we are inviting proposals for papers in literature, language, art, history, culture, social sciences and other related disciplines.

Papers must be based on original, unpublished research and should be no longer than 20 minutes. Selected papers will be published in the series Publications of the American Association for Netherlandic Studies.

Please send text or abstract asap, but no later than November 15, 1993 to either of the following: Prof. William Z. Shetter Dept. of Germanic Studies Indians University, Bloomington IN 47405 Tel: 812- 855-1080 e-mail: Shetter@ucs.indiana.edu ; Prof. Molly Faries, Dept of Art History Indiana University, Bloomington, IN 47405.

Be sure to indicate your need of any special audiovisual equipment. Contributors outside the United States are encouraged to forward submissions to us, and to seek funding from their local institutions, as soon as possible.”

De laatste toevoeging is niet overbodig want het is mijn ervaring dat sommige sprekers uit Europa denken dat ze hier in de VS betaald krijgen voor een lezing op een conferentie. Sind een paar jaar zijn de straten hier niet meer met goud bedekt.

Groeten uit Ann Arbor,

Ton Broos.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

From: Thom Mertens, Ruusbroecgenootschap, UFSIA Antwerpen (nog geen e-post-adres)
Date: 20 juli 1993
Subject: Lit: 9307.10: Th. Mertens e.a., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza.

  *------------------------------------------------*
  |                        |
  |       Boekaankondiging:         |
  |                        |
  | Th. Mertens e.a., Boeken voor de eeuwigheid. |
  | Middelnederlands geestelijk proza.      |
  | Amsterdam (Prometheus) 1993 (509 blz; f 75). |
  |                        |
  *------------------------------------------------*

Literairhistorische studies van Middelnederlands geestelijk proza

Eind juli 1993 is bij uitgeverij Prometheus (Amsterdam) verschenen: Th. Mertens e.a., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (509 blz.; f 75,-). Aan deze bundel van negentien artikelen werkten eenentwintig medioneerlandici uit Nederland en Vlaanderen samen. Vooraf gaat een uitgebreide inleiding en het boek wordt afgesloten met een lijst van termen uit het kerkelijk leven van de late middeleeuwen en hun historische achtergrond.

Het boek wil een krachtige impuls geven aan de studie van het Middelnederlands geestelijk proza vanuit literair-historisch perspectief. Dit proza wordt doorgaans alleen bestudeerd door historici vanuit het oogpunt van de mentaliteitsgeschiedenis en theologen van het oogpunt van de geschiedenis van sprititualiteit en de mystiek. Dergelijke benaderingen richten zich eerder op de historische werkelijkheid a c h t e r de teksten dan op de werkelijkheid v a n de teksten, die ook op zich als cultuurhistorische verschijnselen onderzoek behoeven. Dergelijk onderzoek is ook van belang voor historici en theologen.

In deze bundel gaat de aandacht voornamelijk uit naar teksten, auteurs en verschijnselen die weinig bestudeerd zijn en vaak juist daardoor onbelangrijk worden geacht. Inhoudelijk-thematisch onderzoek komt slechts zijdelings aan bod. Het gaat voornamelijk om de literaire – of neutraler – tekstuele aspecten van teksten en hun concrete historische gebondenheid: gebondenheid aan de literaire genre-traditie, aan het gebruiksdoel van de literaire, redactionele en grafische middelen, aan de mogelijkheden en beperkingen van de handschriftelijke overlevering, aan de omgang met boek en tekst in bepaalde milieus. In een aantal bijdragen worden de grenzen verkend van alle aspecten die in de ondertitel van dit boek tot uitdrukking komen: de relatie tussen Middelnederlands en Latijn, geestelijk en wereldlijk, proza en rijm.

Inhoudsopgave:

 • Th. Mertens, Boeken voor de eeuwigheid. Ter inleiding
 • Geert Warnar, Biecht, gebod en zonde. Middelnederlandse moraaltheologie voor de wereldlijke leek
 • Mikel M. Kors, Epistolaire aspecten van de geestelijke brief (ca. 1350-1550)
 • G.C. Zieleman, Preken als litteraire documenten
 • Theo Coun, De Zuidnederlandse vertaling van de vier evangelien
 • J.M.C. Verbij-Schillings, Woord en weerwoord. Over functionele vormgeving van exempelen
 • Orlanda S.H. Lie, De Middelnederlandse vertalers van het ‘Purgatorium Sancti Patricii’: hun medium en publiek Frank Willaert, De prozaist als dichter. Berijmd proza en verzen in de werken van Jan van Ruusbroec Guido de Baere, Ruusbroec ‘Spieghel’ in de Latijnse vertaling van Geert Grote
 • Hilde Noe, ‘Onder u tafele als een hondeken’. Willem Jordaens en de waarheid in ‘De oris osculo’
 • D. Geirnaert en J. Reynaert, Geestelijke spijs met zalige vermaning. Verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen
 • R.Th.M. van Dijk, Methodologische kanttekeningen bij het onderzoek van getijdenboeken
 • J.B. Oosterman, Om de grote kracht der woorden. Middelnederlandse gebeden en rubrieken in het Brugge van de vroege vijftiende eeuw
 • A.M.J. van Buuren, ‘Wat materien gheliken op sonnendage ende hoechtijde te lesen’. Het Middelnederlandse collatieboek van Dirc van Herxen M.K.A. van den Berg, Tekstgeleding in de ‘Noordnederlandse historiebijbel’
 • C. Lingier, Boekengebruik in vrouwenkloosters onder de invloed van de Moderne Devotie
 • Ludo Jongen en Wybren Scheepsma, Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literairhistorisch perspectief
 • Karl Stooker en Theo Verbeij, ‘Uut Profectus’. Over de verspreiding van Middelnederlandse kloosterliteratuur aan de hand van de ‘Profectus religiosorum’ van David van Augsburg
 • R.Th.M. van Dijk en Th. Mertens, Termen uit het kerkelijk leven van de late middeleeuwen

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 9 Jul 93 11:43:25 +0200
From: Andre' Schenk Andre.Schenk@let.ruu.nl
Subject: Med: 9307.11: COLIBRI, elektronische nieuwsbrief voor computerlinguisten

*BS* Voorgeschiedenis bij dit bericht

*BS* Op 1 juli 1993 gaf Hans Voorbij van de RUU aan mij door dat hij de elektronische Nieuwsbrief COLIBRI mistte in het overzicht van linguistische distributielijsten (bericht 9306.08) wordt vermeld. Omdat ik COLIBRI niet kende, heb ik Andre Schenk van COLIBRI gevraagd de Neder-L-abonnees te informeren over de nieuwsbrief. Dat resulteerde in onderstaand, door mij licht gewijzigde bericht.

*BS* Overigens verzocht Hans Voorbij mij duidelijker aan te geven waar ik als Neder-L-redacteur op- of aanmerkingen toevoeg aan berichten van Neder-L-abonnees. Ik besloot regels met mijn toelichting/commentaar vooraf te laten gaan door mijn initialen door sterretjes omgeven: ‘BS’. Niet echt mooi, zoals u hier ter plekke kunt zien, maar in elk geval wel duidelijk.

*BS* Ben Salemans, editor Neder-L

Hierbij stuur ik informatie over COLIBRI. Overigens zal de inhoud en de coverage de komende maanden veranderen. Ik stuur tegen die tijd een nieuw bericht naar Neder-L.

Namens de redactie,
Andre’ Schenk

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

COLIBRI heeft tot doel om de communicatie tussen de leden van de computerlinguistische gemeenschap in en buiten Nederland te bevorderen door middel van het verspreiden van nieuws over de CL-wereld.

COLIBRI is een electronische nieuwsbrief en wordt verstuurd naar ruim 250 adressen.

COLIBRI bestaat uit de volgende secties:

 • Aankondiging conferenties, lezingen, workshops, etc. en calls for papers
 • Aankondiging banen
 • Varia: meestal aankondigingen boeken en software

Voor een abonnement op COLIBRI moet een e-mail worden gestuurd naar:
colibri@let.ruu.nl
met de vraag of wij je op de lijst willen zetten. (Op dit moment werkt onze listserver nog niet perfect.) Kopij voor COLIBRI moet naar hetzelfde adres worden gestuurd.

Editors:
Andre’ Schenk (andre.schenk@let.ruu.nl)
Koen Versmissen (koen.versmissen@let.ruu.nl)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 29 Jul 93 00:20:20
From: Ben Salemans u216013@hnykun11.bitnet
Subject: Rea: 9307.12: Diverse reacties m.b.t. adressen Nederlandse auteurs (n.a.v. Vra: 9307.07)

Ton Broos (Ton.J.Broos@um.cc.umich.edu) gaf mij de volgende tips:

 1. Aarts Letterkundige Almanak.
 2. Het Literaire Produktiefonds in Amsterdam beschikt over de nodige adressen van auteurs.
 3. Een briefje aan de uitgever wil ook wel eens helpen.

Ronny Boogaart (boogaartr@jet.let.vu.nl) tipte ook Aarts (evenals Niek van der Donk Niek.vanderDonk@let.ruu.nl):
In Aarts Letterkundige Almanak van 1985 (te vinden in de betere ramsj) is een op het eerste gezicht vrij volledige adressenlijst van Nederlandse auteurs te vinden. Overigens heeft Mulisch als enige een postbusnummer. Nadeel is wellicht dat deze lijst als gedateerd moet worden beschouwd?

Paul Wackers (u216002@hnykun11> gaf de volgende suggesties:
– Als je weet waar een auteur woont (Mulisch woont in Amsterdam) kun je het telefoonboek proberen. Als de auteur beroemd is, loop je het risico van een geheim nummer, maar het is een manier. Als je het netjes wil doen, schrijf je een brief naar de (of: een) uitgever van de auteur en vraagt om het adres, of als de auteur dat geheim wil houden, of ze bereid zijn een brief aan de auteur door te zenden.

Korrie Korevaart (KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl) meldde:
– Uitgevers van Mulish (etc.) zullen post wel doorsturen, maar niet het prive adres geven (soms wel; Ploegsma gaf mij laatst zonder aarzelen het adres van Ernst van Altena). Stonden prive adressen (vroeger) niet in Aerts’ Letterkundige Almanak? Misschien dat Dick Welsink (werkt bij het Letterkundig Museum en de KB en samensteller van die almanak) een vlekkeloos antwoord op je vraag heeft.

Jos Joosten (U216007@HNYKUN11) reageerde uitvoering:
– Voor mijn eigen onderzoek heb ik nogal wat adressen moetemn opsporen -vooral in Vlaanderen overigens- en er zijn verschillende manieren.

 1. Het meest voor de hand ligt het gebruik van Aarts’ Letterkundig Almanak. Probleem is een beetje dat die nogal gedateerd is -het zou me niet verbazen als Herman Gorters en Willem Kloos’ prive-adres er nog in stond: hij is van 1986 en sindsdien niet meer bewerkt. Wat wel helpt is het adres uit Aarts’ te checken met het telefooboek van de gevonden woonplaats.
 2. Recenter is het “Mekka Jaarboek voor lezers” (heet het, geloof ik); het nadeel daarvan is dat bij zeer veel auteurs gemakshalve p/a hun uitgeverij vermeld staat.
 3. Wat op zich de volgende methode is: de uitgeverij van het slachtoffer aanschrijven. Zij zullen je niet aan zijn adres helpen, maar beslist wel je post doorsturen.
 4. Tot slot is er natuurlijk nog het commercieel naslagwerk “Wie is wie in Nederland (cq. Vlaanderen)?” dat in iedere beetje goed uitgeruste leeszaal te vinden is (en een heeeeel kleine kans heb je ook nog in de zogenaamde ANP-bio’s, maar die schrijven slechts zeer aselectief: alleen zeer groten en bovendien lang niet altijd met adres.)

Robert Arpots (R.Arpots@ubn.kun.nl) kwam met de volgende tip:
– Kijk in de regelmatig verschijnende lijst van leden van de beroemde Mij. Ned. Letterkunde te Leiden. Omdat tegenwoordig vrijwel iedereen daarvan lid kan worden, staan ze d’r bijna allemaal in.

Iedereen hartelijk bedankt! Ben Salemans.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 29 Jul 93 00:40:20
From: Ben Salemans u216013@hnykun11.bitnet
Subject: Tyd: 9307.13: Literatuur, De Negentiende Eeuw en Ons Geestelijk Erf in tijdschriftenoverzicht

Korrie Korevaart (Leiden) en Thom Mertens (Antwerpen) zijn toegetreden tot het redactieteam voor het tijdschriftenoverzicht van Neder-L. Korrie Korevaart neemt Literatuur en De Negentiende Eeuw onder haar hoede en Thom Mertens Ons Geestelijk Erf. Dat betekent dat we het nieuwe academische jaar 1993-94 kunnen starten met 15 vooraanstaande tijdschriften op het terrein van de neerlandistiek in de redactie-portefeuille. Niet gek toch? Er komen echter nog meer tijdschriften voor opname in Neder-L in aanmerking: Spiegel der Letteren, De Achttiende Eeuw etc.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 29 Jul 93 00:40:37
From: Ben Salemans u216013@hnykun11.bitnet
Subject: Vra: 9307.14: Europese e-postadressen van neerlandici in Duitsland, Frankrijk, Belgie (etc.) gevraagd

Op dit moment heeft Neder-L 176 abonnees, verspreid over 12 landen in de wereld: Australie 2, Belgie 7, Canada 7, Denemarken 1, Engeland 6, Japan 1, Nederland 98, Noorwegen 1, Spanje 1, USA 47, Zuid-Afrika 3, Zweden 2. Het aantal niet direct geabonneerde Neder-L-lezers (die Neder-L lezen via Internet, Gopher of Netnews) bedraagt vele honderden, zo niet duizenden.

Twee vragen:

 1. Opvallende afwezigen in deze landenlijst zijn: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, Italie, etc. Kunnen Neder-L-abonnees mij helpen aan elektronische-postadressen van neerlandici of in de neerlandistiek geinteresseerden uit die Europese landen?
 2. Het aantal Belgische Neder-L-abonnees is nog niet erg hoog. Dat moet beter kunnen, in ons aller belang. Wie kan mij aan e-post-adressen van Belgische neerlandici helpen?

Groet van Ben

P.S.: Ikzelf (niet als Neder-L-editor) zou graag willen weten of de Brusselse Ria Janssen-Sieben en de Gentse Jo Reynaert een e-post-adres hebben.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 09 Jul 1993 11:15:29 +0100 (MET)
From: Matthias Huening MHUNING@rulcri.LeidenUniv.nl
Subject: Vra: 9307.15: Redactiebeleid Neder-L & omvang Neder-L-bulletins

Beste Ben,

Het lijkt erop dat het nu eindelijk wat wordt met Neder-L. De afleveringen worden ‘dikker’, er komen vaste rubrieken, er worden mededelingen geplaatst, en er worden vragen gesteld. Prachtig allemaal!

Het nadeel is dat je soms wel erg lang moet ‘bladeren’ voordat je de tekst voor ogen hebt die je zoekt. Vooral lastig als je de volgende dag nog eens even een bepaalde bijdrage opnieuw wilt bekijken (die staat nl. natuurlijk ‘altijd’ achterin…)

Vandaar mijn vraag: zou het niet zinvol zijn om de afleveringen te splitsen en langere bijdragen (bijv. het tijdschriftenoverzicht of de `linguistische miniatuurtjes’ van Coppen) apart te versturen?

Met het oog op de enorme hoeveelheid ‘post’ die je binnenkrijgt (vooral als je op meerdere discussie-/distributielijsten geabonneerd bent), lijkt het me bovendien wenselijk om de abonnees de mogelijkheid te geven Neder-L wat selectiever te lezen. Dat kan door de afleveringen te splitsen: als lezer kun je dan heel makkelijk bepaalde bijdragen bewaren of, na een blik op het ‘subject’, ongelezen weggooien. (Ik begrijp natuurlijk wel dat je juist dit laatste wilt voorkomen, maar ja …)

Met vriendelijke groeten,

Matthias Huening mhuning@rulcri.leidenuniv.nl

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 29 Jul 1993 00:15:29
From: Ben Salemans u216013@hnykun11.urc.kun.nl
Subject: Rea: 9307.16: Redactiebeleid Neder-L (antwoord op 9307.10)

Beste Matthias,

Dank voor je bericht, waar ik direct op wil reageren.

Lastig ‘bladeren’ in Neder-L?
– Er zullen misschien wel meer Neder-L-abonnees moeite hebben met het bladeren in het omvangrijkere Neder-L. Ik wijs erop dat helemaal aan het begin van een Neder-L-bulletin een inhoudsopgave staat, waarin op twee manieren de bijdragen genummerd zijn. Dat is ook in het bulletin het geval dat je nu aan het lezen bent: enerzijds is er de oplopende nummering (1), (2), (3) etc. en anderzijds de eveneens stijgende nummering 9307.08, 9307.09, 9307.10. Ik weet niet met welk mail-programma werkt, maar het lijkt me stug dat daarin geen zoek-commando (‘search’, ‘locate’, ‘find’?) tot je beschikking staat waarmee je kunt zoeken naar het voorkomen van cijfer- en letterreeksen. Als je bij het lezen van de inhoudsopgave direct door wilt naar bericht (3), geef je het commando ‘search (3)’ of iets dergelijks.

Langere bijdragen apart versturen?
– Je vraagt of het niet zinvol zijn om de afleveringen te splitsen en langere bijdragen (bijv. het tijdschriftenoverzicht of de `linguistische miniatuurtjes’ van Coppen) apart te versturen? In verband hiermee wil je ook kleinere Neder-L-afleveringen die abonnees het mogelijk maken Neder-L selectiever te lezen.
Uit mijn antwoord op de vorige vraag moge blijken dat ik het selectief lezen van Neder-L-berichten, goed mogelijk acht. Ik begrijp natuurlijk wel dat het opslaan van een compleet Neder-L- bulletin met vele honderden regels tekst veel schijfruimte vergt, zeker wanneer je maar een bericht van enkele regels wilt bewaren. Maar je suggestie om vaker kleinere Neder-L-bulletins rond te sturen neem ik niet over. In de eerste plaats is dat arbeidsintensiever voor mij. Neder-L kost me nu al wekelijks zo’n 8 uur, waarbij het nodige werk achter de schermen plaatsvindt. In de tweede plaats heb ik, en met mij veel Neder-L-abonnees (bijv. Hans Voorbij, Onno Boonstra, etc.) een hekel aan distributielijsten die veelvuldig berichten over computernetwerken spuwen. Kortom: een bulletin per week lijkt me zat.
Toch wil ik een suggestie van je overnemen: het apart versturen van het tijdschriftenoverzicht. Uit de vele positieve reacties daarover maak ik op dat dat overzicht het populairste onderdeel van Neder-L is. De oude conventie was om het tss-overzicht in het laatste Neder-L-bulletin van een maand op te nemen. Naar aanleiding van jouw suggestie scherp ik die conventie aan: het laatste Neder-L-bulletin van de maand zal voortaan alleen maar het tijdschriften-overzicht bevatten. Okee?

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9307.b --------------------------