Neder-L, no. 9305.a

Subject: Neder-L, no. 9305.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Sun, 30 May 1993 23:58:20 MET
Content-Type:text/plain
*-------------------------- Neder-L, no. 9305.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9305.01: Gezocht: letterkunde op flop             |
| (2) Vac: 9305.02: Twee vacatures bij P.J. Meertens-Instituut      |
| (3) Edi: 9305.03: Maandelijks overzicht tijdschriften: Neerlandica   |
|          landica Extra Muros, Spektator            |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 18 May 1993 14:52 MET
From: VERBEIJ@rullet.LeidenUniv.nl
Subject: Vra: 9305.01: Gezocht: letterkunde op flop

De automatisering is ook aan de Neerlandistiek niet voorbijgegaan. Veel instituten en scholen herbergen tekstverwerkers; veel wetenschappers, docenten en studenten hebben een PC tot hun beschikking. Wie tegenwoordig zijn boeken, artikelen, lesmateriaal en scripties nog met de hand of de typemachine schrijft, valt oprecht te beklagen.

Verondersteld mag worden, dat er in den lande ook de nodige Nederlandse literatuur naar schijf wordt weggeschreven: gedichten, toneelstukken, literaire fragmenten of zelfs hele boeken. Vaak gebeurt dit voor persoonlijk gebruik, soms ten behoeve van breder wetenschappelijk onderzoek. Een voordeel van automatisering van tekstmateriaal is bijvoorbeeld, dat men gemakkelijk kan zoeken op woorden, en dat het maken van concordanties en dergelijke geen werk meer is van weken of zelfs maanden.

Niemand weet precies wat er aan geautomatiseerde Nederlandse literatuur is, en waar die zich eventueel bevindt. De Stichting Literatuurwetenschap heeft een Taakgroep Computerteksten voor de Neerlandistiek in het leven geroepen om (in eerste instantie) eens te inventariseren wat er zoal voorhanden is in Nederland en Vlaanderen. Het is de taakgroep dan specifiek te doen om Nederlandse en Vlaamse letterkunde (Nederlandstalige koloniale literatuur inbegrepen) van voor 1900. Op grond van de inventarisatie wordt dan bezien of er een literaire database opgebouwd kan worden, die vervolgens door belangstellenden te raadplegen valt: op floppy, compact disk, of wellicht on-line.

De belangstelling van de taakgroep gaat op dit moment niet alleen uit naar het eventuele ‘aanbod’, maar ook naar de ‘vraag’. Aan welke literaire computerteksten bestaat er in Nederland en Vlaanderen behoefte? Het is immers niet ondenkbaar dat de taakgroep te zijner tijd aan gerichte verzoeken kan voldoen, hetzij door reeds bestaande tekstbestanden aan te leveren, hetzij door nieuw materiaal te laten ‘inlezen’.

Kortom: voorziet U dat er in de nabije toekomst behoefte ontstaat aan bepaalde geautomatiseerde literaire teksten? Of heeft U bijvoorbeeld Anna Bijns, P.C. Hooft, Multatuli of Herman Gorter op flop? Schroomt U niet om het te laten weten.

Voor al uw inlichtingen en suggesties kunt u schrijven naar of bellen met:

Theo Meder
NLCM / Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Tel. 071-272783 (niet op vrijdag)

P.S.: Met Ben Salemans, redacteur van Neder-L, is afgesproken dat u uw reacties ook naar Neder-L kunt sturen. Geen e-berichten naar bovenstaand e-post-adres “verbey@…” sturen, want onder dat adres zal ik bij het verschijnen van dit Neder-L-bulletin wel niet meer bereikbaar zijn.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sat, 29 May 93 21:28:00 MET
From: Ben Salemans
Subject: Vac: 9305.02: Twee vacatures bij P.J. Meertens-Instituut

Gelezen in de Volkskrant van zaterdag 29 mei (twee vacatures):

P.J. Meertens-Instituut, Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het onderzoeksterrein van het PJMI wordt gevormd door de geografische, de sociale en de historische verscheidenheid van de Nederlandse taal en cultuur.

De afdeling Dialectologie zoekt:

 • TAALKUNDIGE M/V
 • VOOR 38 UUR PER WEEK
 • voor de uitvoering van een zgn. regionaal project, behelzende de diepgaande analyse van in het dialect in kwestie voorkomende grammaticale verschijnselen. Voorkeur gaat uit naar concentratie op een van de oostelijke dialecten of het Zeeuws. Bekendheid met een van deze dialecten strekt tot aanbeveling.
 • Aanstelling: de aanstelling (bij voorkeur op post-doc niveau) geldt in principe voor twee jaar, met mogelijke verlenging met nog eens twee jaar.
 • Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal f 6.858 (schaal 11) bruto per maand, bij een 38-urige werkweek (bij vervulling op post-doc niveau).
 • TAALKUNDIGE M/V
 • VOOR 38 UUR PER WEEK
 • voor het opzetten van een databank dialectgegevens, op basis van dialectwoordenboeken. De kandidaat dient te beschikken over voldoende kennis op het gebied van de automatisering om een dergelijke databank zelfstandig op te zetten, en dient daarnaast affiniteit te hebben met grootschalig grammaticaal onderzoek.
 • Aanstelling: de aanstelling geldt in principe voor twee jaar.
 • Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal f 6.858 (schaal 11) bruto per maand, bij een 38-urige werkweek.

Voor beide functies geldt:
Standplaats: Amsterdam.

Inlichtingen worden verstrekt door Dr. J.B. Berns, hoofd van de afdeling Dialectologie, telefoon 020-6234698.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u – binnen veertien dagen – richten aan het hoofd van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut, Keizersgracht 569-571, Postbus 19888, 1000 GW Amsterdam.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 30 May 93 22:08:13 MET
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9305.03: Maandelijks overzicht tijdschriften: Neerlandica Extra Muros, Spektator


NEERLANDICA EXTRA MUROS, jaargang 31, nummer 2, 1993.
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, Vg. Nederlands, KUN. Nijmegen,
4-V-93.

 • J.W. de Vries.
  Het Nederlands na 2000: een taal van semi-speakers?
  pp. 1-7.
 • M. de Smedt.
  Over de vernederlandsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen in de negentiende eeuw.
  pp. 8-19.
 • Ton J. Broos.
  De oudste neerlandicus extra muros: Nederlands op Krinke Kesmes en andere merkwaardige gevallen.
  pp. 20-31.
 • Paul R. Sellin.
  Zeventiende-eeuwse criteria voor psalmvertalingen: loftuitingen van Hooft en Huygens aan het adres van Rutger Wessel van den Boetzelaar, Baron van Asperen.
  pp. 32-35.
 • F. Jansen & H. van Kampen.
  Video in de praktijk: Nederlands als vreemde taal.
  pp. 36-45.
 • R.P. Meijer.
  Zelfportret en zelfironie (Kroniek van het proza).
  pp. 46-51.

Boekbesprekingen/recensies (pp. 52-69):
. G. Geerts & H. Heestermans. Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
(door J.W. de Vries)
. M. Kiris. Nederlands-Turks/Turks-Nederlands Woordenboek.
(door Dick Koopman)
. Prof. dr. H.L. Cox (e.a.). Spreekwoordenboek in zes talen. Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Latijn.
(door J.W. de Vries)
. E.C. Schermer-Vermeer e.a. (eds.). De kunst van de grammatica. Artikelen aan geboden aan Frida Balk-Smit Duyzentkunst.
(door M. Huning)
. H. Methorst. Heeft het Nederlands nog toekomst?
(door Ludo Beheydt)
. M.J. Hooyman. De rol van de computer bij het vertalen.
(door Ludo Beheydt)
. Marijke van der Wal (e.a.) Geschiedenis van het Nederlands.
(door Theo A.J.M. Janssen)
. Jaap de Jong & Peter Burger. Onze Taal. Zestig jaar strijd en liefde voor het Nederlands.
(door L. Beheydt)
. J. Janssens e.a. Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift.
(door A. Berteloot)
. Jo van Eetvelde. Van den vos Reynaerde.
(door A. Berteloot)
. Olf Praamstra. Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Busken Huet.
(door H.J. Boukema)
. Multatuli. Max Havelaar of de Nederlandsche Handelsmaatschappij: Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. Kets-Vree.
(door J. Koch)

Van buiten de muren.
pp. 69-72.


SPEKTATOR, jaargang 22, afl. 1, 1993.
ISSN 0165-084X.
Door: Willem Kuiper, Vg. Nederlands UvA & P.J. Meertens-Instituut.
Amsterdam, 18-V-1993.

 • H. Broekhuis.
  Verb Projection Raising.
  pp. 28-47.
 • M. Everaert.
  Vaste verbindingen (in woordenboeken).
  pp. 3-27.
 • S. Raue.
  Kleren maken de vrouw: een onderzoek naar de mislukking van een Middelnederlandse kledingallegorie.
  pp. 48-64.
 • G. de Schutter.
  De ‘Brabantse sandhi’-regel opnieuw bekeken.
  pp. 65-73.

Aankondiging/bespreking:
. A.F. Florijn. Beregeling van de Nederlandse woordvolgorde.
Amsterdam 1992. diss. UvA.
pp. 74-77.
(door K. Romijn)
. E.C. Schermer-Vermeer. Substantiele versus Formele Taalbeschrijving: het Indirect Object in het Nederlands.
Amsterdam 1991. diss. UvA.
pp. 78-80.
(door E. Hoekstra)


*--------------Redacteurs-Neder-L-tijdschriftenoverzicht--------------*
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Glot:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|                     <jvdhauwe@ictl.ufsia.ac.be> |
| Literatuur: ------------> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica extra muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| Nieuwe Taalgids:     Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
*---------------------------------------------------------------------*
| Herhaalde oproep: wie neemt Literatuur of Spiegel der Letteren voor |
| zijn/haar rekening?                         |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde——————– Neder-L, no. 9305.a ————————–