Neder-L, no. 9302.c

Subject: Neder-L, no. 9302.c
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Sun, 28 Feb 93 18:18:15 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9302.c --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Edi: 9302.12: Stand van zaken maandelijks tijdschriftenoverzicht  |
| (2) Med: 9302.13: Eerste maandelijks overzicht tijdschriften: Forum der |
|          Letteren, Millennium, Neerlandica Extra Muros,    |
|          Reinardus, Taal en Tongval, Tabu, TNTL        |
| (3) Edi: 9302.14: Niet-Nederlandstalige bijdragen in Neder-L      |
| (4) Med: 9302.15: 4th International Conference on Bible and Computers  |
|          in Amsterdam, August 1994 (=AIBI 4); call for papers |
| (5) Vra: 9302.16: On-line verbindingen met Belgische biblioth.catalogi? |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sat, 27 Feb 1993 12:01 MET
From: Ben Salemans
Subject: Med: 9302.12: Stand van zaken maandelijks tijdschriftenoverzicht

Beste Neder-L-abonnees,

Er hebben zich weer Neder-L-abonnees aangemeld die periodiek de inhoud van tijdschriften op het terrein van de neerlandistiek aan Neder-L willen doorgeven. De nieuwe redacteurs zijn: Ton van der Wouden, die zich liet noteren voor GLOT en TABU, en Emmeken van der Heijden, die Neerlandica extra muros voor haar rekening zal nemen.

De lijst van Neder-L-tijdschriften, in alfabetische volgorde, ziet er op dit moment als volgt uit:

*---------------------------------------------------------------------*
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                    <mhuning@rulri.leidenuniv.nl> |
| Glot:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Literatuur: ------------> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Nieuwe Taalgids: -------> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| TNTL:           Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|                     <jvdhauwe@ictl.ufsia.ac.be> |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica extra muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
*---------------------------------------------------------------------*

Een aanzienlijk aantal tijdschriften. Helaas wordt dit overzicht nog ontsierd door enkele lelijke pijlen bij de tijdschriften Literatuur, de Nieuwe Taalgids en Spiegel der Letteren: daar hebben zich nog geen redacteurs voor aangemeld. Wellicht wil een nieuwe Neder-L-abonnee zo’n tijdschrift voor zijn/haar rekening nemen?

Wie de zware eisen kent, die aan ‘wetenschappelijk verantwoorde’ bibliografieen (kunnen) worden gesteld, weet dat het geen sine cure is zo’n ‘verantwoord’ overzicht van de inhoud van tijdschriften op het terrein van de neerlandistiek te presenteren. Het tijdschriften overzicht in Neder-L zal waarschijnlijk dan ook niet aan al die eisen voldoen.

Zelf vind ik dat niet bezwaarlijk, omdat het overzicht vooral een signaleringsfunctie heeft richting Neder-L-abonnees. Voor echt ‘wetenschappelijke’ beschrijvingen van de verschenen artikelen verwijs ik graag door naar toekomstige BNTL-uitgaven. Daarnaast wil en kan ik de vrijwillige redacteurs/samenstellers van het overzicht niet te zware (frustrerende?) bibliografische eisen opleggen. De tijd die zij besteden aan hun Neder-L-werkzaamheden moet binnen redelijke proporties blijven. Ik vind wel dat ik hun een enkele eis mag opleggen: alle hoofdartikelen uit een nummer van een tijdschrift moeten vermeld worden. Wat boekbesprekingen en aankondigingen in een tijdschrift betreft, geldt een soepelere regeling: de redacteurs beslissen zelf welke gegevens zij naar Neder-L opsturen. (Anders krijg ik nooit een redacteur voor Literatuur en de Nieuwe Taalgids!)

Voorts zullen enkele conventies in acht moeten worden genomen om het overzicht prettig leesbaar te houden. De ene redacteur zal bijvoorbeeld gewend zijn om de titels van artikels tussen aanhalingstekens te plaatsen, waar de andere redacteur die weglaat. Enige uniformiteit is hier gewenst. Ik wil hier niet uit den treure alle conventies behandelen; ik hoop dat het hierna gepresenteerde overzicht voor zich spreekt. Vooral om mijzelf werk te besparen — Neder-L kost me veel tijd, terwijl ik bijvoorbeeld ook nog steeds moet promoveren! — meld ik:

 1. De beschrijving van een hoofdartikel uit een tijdschrift begint op een nieuwe regel met een streepje. Daarachter de auteursnaam, gevolgd door een punt.
 2. Op een nieuwe regel, iets verder inspringend, de titel van het artikel (zonder aanhalingstekens daaromheen), gevolgd door een punt.
 3. Op een nieuwe regel de aanduiding van de pagina (‘p.’) of pagina’s (‘pp.’) gevolgd door paginanummers, van elkaar gescheiden door een enkel streepje, gevolgd door een punt. Of is die p.-pp.-conventie te Engels?
 4. Weer op een nieuwe regel tussen haakjes, in kleine letters een korte omschrijving van de inhoud van het artikel in trefwoorden. De Neder-L-redacteur staat het vrij om zo’n omschrijving toe te voegen.
 5. Wat boekbesprekingen en aankondigingen in een tijdschrift betreft, meld ik vaag: zie het overzicht hieronder. Bij een recensie, wil ik voortaan wel graag plaats en jaar van verschijnen vermeld zien, en als het even kan ook het ISBN- nummer.

Wanneer de redacteurs nu ook nog als maximale regellengte 67 tekens (bij gebruik van WordPerfect: een Courier-12 letter, met een linkermarge van 2,54 cm en een rechtermarge van 4 cm) zouden willen hanteren, ben ik helemaal in mijn nopjes.

Vanzelfsprekend geldt dat Neder-L-abonnees die vinden dat ik hier te makkelijk over allerlei problemen heen stap, hun kritische opmerkingen kunnen zenden naar Neder-L.

Genoeg gepraat. Op naar het eerste tijdschriftenoverzicht in Neder-L, in bericht 9302.13.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 28 Feb 1993 16:46 MET
From: Ben Salemans
Subject: Med: 9302.13: Maandelijks overzicht tijdschriften: Forum der Letteren, Millennium, Neerlandica Extra Muros, Reinardus, Taal en Tongval, Tabu, TNTL


FORUM DER LETTEREN, jaargang 33, nummer 4, dec. 1992.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, vg. Nederlands, RUL. Leiden, 28-I-93.

 • Eric Vos.
  Tekst, beeld en ruimte: enkele methodologische problemen bij de bestudering van intermediale relaties.
  pp. 241-257.
  (semiotiek, concrete poezie)
 • Anneke Nunn.
  Een modulair model voor spelling en fonologie.
  pp. 258-274.
  (theoretische verantwoording van de relatie tussen uitspraak en spelling)
 • Mieke Bal.
  De grenzen van wetenschappelijkheid.
  pp. 275-283.
  (recensie-artikel n.a.v.: U. Eco, The Limits of Interpretation, en U. Eco e.a., Interpretation and Overinterpretation)
 • Saskia van As.
  Doubletten en het Humboldtiaans principe: het geval ‘nu/nou’.
  pp. 284-301.
  (semantisch-syntactische analyse van de relatie tussen ‘nu’ en ‘nou’ in het licht van het ‘een-vorm-een-betekenis’-principe)
 • Recensies:
  . J. de Caluwe. Nederlandse nominale composita in functionalistisch perspectief. (Door A. van Santen)
  . F. de Glas. Nieuwe lezers voor het goede boek: de Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De arbeiderspers voor 1940. (Door P. de Vroomen)
  . T. Givon. Syntax: A Functional-Typological Introduction II. (Door A. Siewierska)
  . A. Fokkema. Postmodern Characters. A Study of Characterization in British and American Postmodern Fiction. (Door A.H. den Boef)
  . S.C. Dik. Nederlandse Functionele Grammatica in Prolog. (Door M. Grootveld)
  . M. Berendsen. Reading Character in Jane Austen’s Emma. (Door A. Fokkema)
  . P.V. Zima. Literarische Aestetik. (Door M. Schipper)

MILLENNIUM, jaargang 6, nummers 1 (= Themanummer ‘middeleeuwse volkscultuur; pp. 1-96) + 2 (pp. 97-192), 1992.
ISSN 0922-0877.
Door: Paul Wackers, Vg. Nederlands, KUN. Nijmegen, 4-II-93.

 • Aaron Goerjewitsj.
  Middeleeuwse volkscultuur: een herwaardering.
  pp. 4-16.
 • Rosamond McKitterick.
  Mondelinge overlevering en geletterdheid in de vroege middeleeuwen: definitieproblemen.
  pp. 17-39.
 • Jean-Claude Schmitt.
  De historicus en het “bijgeloof” in de middeleeuwen.
  pp. 40-54.
 • Jos Koldeweij.
  In middeleeuwse handschriften geschilderde pelgrimstekens: een voorbeeld uit de Noordelijke Nederlanden.
  pp. 99-110.
 • Rob Meens.
  Fragmenten van een wereldbeeld: Historisch onderzoek naar volkscultuur in vroegmiddeleeuwse boeteboeken.
  pp. 111-128.
 • Gerard Sonnemans.
  Visuele hulpmiddelen in Middelnederlandse handschriften.
  pp. 129-146.
 • Recensies:
  . J. Voorbij. Het ‘Speculum Historiale’ van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis. 1992.
  pp. 59-61. (Door J. Biemans)
  . R. Zemel. Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergus en de Middelnederlandse Ferguut. Amsterdam, 1991.
  pp. 61-63. (Door G. Claassens)
  . M. Gosman (red.). Europees toneel van middeleeuwen naar renaissance. Groningen, 1991.
  pp. 76-79. (Door B. Ramakers)
  . T. Meder. Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem vn Hildegaersberch (ca. 1400). Amsterdam, 1991.
  pp. 79-81. (Door G. Sonnemans)
  . R. Schlusemann. Die hystorie van reynaert die vos und The history of reynard the fox. Die sp”atmittelalterlichen Prosabearbeitungen des Reynaertstoffes. Frankfurt a.M. etc., 1991.
  pp. 184-188. (Door R. Resoort)

NEERLANDICA EXTRA MUROS, jaargang 31, nummer 1, feb. 1993.
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, Vg. Nederlands, KUN. Nijmegen, 17-II-93.

 • Frits van Oostrom.
  Het hof daer goede liede comen – en de Middelnederlandse letterkunde.
  pp. 1-13.
 • Ludo Beheydt.
  Corpus, introspectie en intersubjectieve gegevens in de hedendaagse taalkunde.
  pp. 14-25.
 • Laurette Artois.
  Nederlandstalige Kongo-literatuur.
  pp. 26-37.
 • Amand Berteloot.
  Een vos uit Ieper?
  pp. 38-44.
 • Theo Hermans.
  Het plezierpaard lijf (Kroniek van de poezie).
  pp. 45-50.
 • Guy Janssens.
  Cultuur en wetenschap in Vlaanderen (Kroniek van land en volk).
  pp. 51-55.
 • A.M. Musschoot.
  Tekst en Context (Kroniek van de literatuurwetenschap)
  pp. 56-60.
 • Boekbesprekingen en aankondigingen (pp. 61-72):
  . ‘Een slipje van de sluier’, een opmerkelijke collectie taalkronkels verzameld door het genootschap Onze Taal. Weert, 1991. (Door Frida Balk)
  . Jules Welling. Taxibedrijf antiloop en andere taalcuriosa. Weert, 1991. (Door Frida Balk)
  . Anton Shenouda Mosad. Nederlands voor Arabieren. Utrecht, 1991. (Door Tjits Roselaar)
  . G.C. Molewijk. Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden). Den Haag, 1992. (Door J.W. de Vries)
  . H. van Gessel e.a. (red.). De Volkskrant: Stijlboek. Den Haag, 1992. (Door H.J. Boukema)
  . Tineke ter Meer. Snel en dicht. Een studie over de epigrammen van Constantijn Huygens. Amsterdam, 1991. (Door Frida Balk)
  . De kracht van het woord. 100 jaar Germaanse filologie aan de RUG (1890-1990). Red. Marysa de Moor. In: Studia Germanica Gandensia 24, 1991. (Door Theo Hermans)
  . Mieke Bal. Verf en verderf, Lezen in “Rembrandt”. Amsterdam, 1990. (Door Frida Balk)
  (Aankondigingen:)
  . Nederlands, de taal van twintig miljoen Nederlanders en Vlamingen. Stichting Ons Erfdeel, Belgie.
  . Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag, 1992. Paperback-editie.
  . Van Dale Taalbrief, maandblad met praktische informatie voor overheid en bedrijfsleven.
  . Neder-L, electronische distributielijst voor de neerlandistiek.
  . Frits van Oostrom. Court and Culture Dutch Literature, 1350-1450. Translated from the Dutch by Arnold J. Pomerans. Berkeley 1992.

REINARDUS, Yearbook of the International Reynard Society. Special volume: the fox and other animals. ed. by B. Levy & P. Wackers.
Amsterdam: Benjamins, 1993.
(ISSN van vorige Reinardus-jaarboeken, uitgegeven door Alfa te Grave, was: 0925-4757; huidig ISSN-nummer zal wel veranderd zijn. B.S.)
ISSN 0922-0877.
Door: Paul Wackers, Vg. Nederlands, KUN. Nijmegen, 4-II-93.

 • Paul Wackers.
  The image of the fox in middle dutch literature.
  pp. 181-198.

TAAL EN TONGVAL, jaargang 44, nummer 2, 1992.
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, Vg. Nederlands, KUN. Nijmegen, 8-II-93.

 • A. Goeman.
  De Presensvervoeging in de dialecten van Nederland; ja-nee versus gradueel.
  pp. 97-139.
  (dialectkunde)
 • Jo Verhoeven.
  Fonetische Kenmerken van Sleep- en Stoottoon in het Dialect van Weert.
  pp. 140-155.
  (dialectkunde)
 • Jo Daan.
  Wat is een dialect? De betekenisnuances van dit woord in Nederland, bij Lambert ten Kate en in latere eeuwen.
  pp. 156-187.
  (geschiedenis van de taalkunde; dialectkunde)
 • Marijke Mooijaart en Peter van der Heijden.
  Linguistische en geografische afstand in dertiende-eeuws Middelnederlands.
  pp. 188-216.
  (dialectkunde; Middelnederlands)
 • L. Vauterin.
  De umlaut in het Nederlands, een vijf-a-zesde-eeuwse aangelegenheid.
  pp. 217-220.
  (historische taalkunde)
 • Boekbesprekingen:
  . A.H.G. Schaars, Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten. WALD. De mens en de weerld-B.
  pp. 221-224. (Door Dr. Har Brok)
  . Henk Bloemhoff, Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie
  pp. 224-228. (Door G. de Schutter)

TABU, jaargang 22, nummer 4, 1992.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, Vg. Nederlands, RUG. Groningen, 18-II-93.

 • Ben Hermans.
  Extra-nucleaire consonanten en onbeklemtoonde lettergrepen: een natuurlijke klasse in het Limburgs.
  pp. 187-198.
  (fonologie: het Limburgs van Maasbracht als toontaal)
 • Jelly Julia de Jong.
  Het voorzetsel ‘a’ als een dummy casus-markeerder.
  pp. 199-213.
  (syntaxis: Iberische voorzetsels vanuit Chomskyaans perspectief)
 • Hein Nieuwhof.
  Experiencer-werkwoorden en conceptuele structuur.
  pp. 215-227.
  (syntaxis/semantiek: over afwisselingen als “John fears gosts” – “Ghosts frighten John”)

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE (= TNTL), jaargang 108, aflevering 4, 1992.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, Vg. Nederlands, KUN. Nijmegen, 9-II-93.

 • W. van Anrooij.
  Maerlant, Heraut Gelre en de ‘Korte kroniek van Holland’.
  pp. 289-323.
  (Middelnederlandse letterkunde)
 • G.H.P. Sonnemans.
  Middelnederlandse versprologen. De oorspronkelijkheid van de overgeleverde redacties.
  pp. 324-353.
  (Middelnederlandse letterkunde)
 • Theo A.J.M. Janssen
  Het indirect object. Een grammatisch-theoretisch sjibbolet en een culturele identiteit, maar geen grammatische categorie?
  pp. 354-371.
 • Boekbesprekingen:
  . W.J.M. Haeseryn. Syntactische normen in het Nederlands. Een empirisch onderzoek naar volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep (diss. KUN). Nijmegen, 1990.
  pp. 372-379. (Door A. Sassen)
  . J.P.G. Heersche, Syntactische verschijnselen in het
  Vroegmiddelnederlands ambtelijk proza (diss. UVA). z.pl. 1991.
  pp. 379-382. (Door A.M. Duinhoven)
  . Frank Willaert (red.), Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Amsterdam, 1992
  pp. 382-384. (Door G.C. Zieleman)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 28 Feb 1993 10:18 MET
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9302.14: Niet-Nederlandstalige bijdragen in Neder-L?

Beste Neder-L-abonees,

Wellicht wekt het uw verbazing dat ik zo af en toe een Engelse bijdrage in het Nederlandse Neder-L plaats. Ik ga ervan uit dat de Neder-L-abonnees geinteresseerd zijn in algemene computertoepassingen op taal- en letterkundig terrein. Omdat met name het gebruik van de computer bij letterkundig en filologisch onderzoek van teksten binnen de neerlandistiek nog maar in de kinderschoenen staat (spreek mij a.u.b. tegen!), zijn we wat dat betreft afhankelijk van buitenlandse ontwikkelingen. Als een niet-Nederlandstalige bijdrage naar Neder-L wordt gestuurd en ik vermoed dat die bijdrage interessant genoeg is voor de Neder-L-abonnees, wordt ze geplaatst.
As simple as that.

Neem bijvoorbeeld de volgende bijdrage van Eep Talstra. Die heeft betrekking op een symposium over Bijbel-onderzoek waarbij de computer een belangrijke rol speelt. Ik denk dat op zijn minst enkelen onder jullie dat interessant vinden.

Voor jullie commentaar hierop sta ik uiteraard open.

Groet van Ben Salemans.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 24 Feb 93 18:28:34 +0100
From: Eep Talstra eep@th.vu.nl
Subject: Med: 9302.15: 4th International Conference on Bible and Computers in Amsterdam, August 1994 (=AIBI4); call for papers

Beste Neder-L-abonnees,

AIBI is de Association International Informatique et Bible, opgericht ongeveer 1984. Het is een samenwerkingsverband van Bijbelgeleerden over de hele wereld, die bij hun onderzoek gebruik maken van computers, in de meest brede zin: tekstverwerking met exotische lettertekens tot en met de opbouw van databanken met geanalyseerde tekst-data.

Elke drie jaar is er een conferentie. De laatste was in Tubingen (1991), de eerst volgende wordt door mij georganiseerd, samen met collega Vervenne uit Leuven, en zal plaats vinden van 14-18 augustus 1994 aan de VU. We worden door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bijgestaan in de organisatie.

Bijdragen die passen in het thema van de conferentie zijn nog steeds welkom (zij het dat ze dan wel uiterlijk eind maart binnen moeten zijn). Ter info druk ik hierna de tekst van de Call for Papers af.

Met een vriendelijke groet,

E. Talstra


CALL FOR PAPERS
AIBI 4 – Amsterdam 1994
August 14 – 18

Invitation

The A.I.B.I invites you to participate in the 4th International Conference on Bible and Computers to be held in Amsterdam from the 14th to the 18th of August 1994.
The “Werkgroep Informatica”, Faculty of Theology, Vrije Universiteit has accepted to welcome the Conference and to organize it. The chairmanship is held by prof. dr. Eep Talstra (Amsterdam) and prof. dr. Marc Vervenne (Leuven).

The Netherlands Bible Society is contributing to the organization of the Conference.

The language of the conference will be English.

Theme

Desk and Discipline
The impact of computers on Biblical Studies

The art of biblical exegesis in the first place is a matter of close reading and arguing with linguistic data in order to analyse and understand the text. Secondly it is also a matter of using extra-linguistic data, i.e. historical and cultural information to produce a more extensive explanation of the text, its setting and its audience. In most cases textual analysis uses a mixture of linguistic observations, literary theory and extra-linguistic information.

The main question about Bible and computers is: What help can be expected from computers in the process of textual analysis? Is the machine strictly speaking only organizing your desk, or is it also capable of organizing your discipline? In other words, does the computer rearrange your desk by replacing your books (dictionaries, text editions) and files (catalogues on cards), or does the computer also rearrange your discipline in changing or making explicit the order and the type of your linguistic and literary argumentation? Important here is the concept of “modelling”. It implies that one tries to let the computer imitate the process of selecting and arguing with textual data.

Generally speaking one can observe three different contributions of the computer to biblical studies:

 • at the level of presenting scientific texts, i.e. the use of text processing facilities to present sources or products of research. For instance, text processors that can handle the mixture of different character sets on screen or on paper, scanners that are used for digitizing documents with ancient texts or pictures. This is the process of imitating the documents.
 • at the level of preparing scientific results, i.e. the use of facilities for searching and sorting linguistic material, needed to collect and select data during the process of textual research. This is the process of imitating the classical tools, i.e. the use and production of more or less traditional concordances the compilation of data bases with grammatical or semantical information. This implies, the researcher is provided with materials only, not with machine-made analytical proposals;
 • at the level of scientific argumentation, i.e. the application of software for textual analysis at the level of parsing clauses, analyzing text-syntactic or text-semantic structures, or identifying the actants in the text. This software is/should be capable of confronting the user with machine-made analytical proposals. This is the process of imitating the argumentation in textual analysis.

Call for papers AIBI 4: Session 1

Chair: Alan Groves and Marc Vervenne

CLAUSE ANALYSIS OF ONE CHAPTER FROM THE HEBREW BIBLE

In this session, we are seeking three papers representing three different perspectives in the area of clause segmentation and clause analysis in a single chapter from the Hebrew Bible. (The precise chapter will be determined later but each paper will treat the same passage thus facilitating a comparison of the various approaches. Choosing a single passage also has the advantage that attendees for the conference might take the time to prepare the passage in advance themselves.)

We ask that each paper be structured as follows:

 1. Overview of the approach
  a. What is the textual basis for application? (e.g. which version of the machine-readable text?)
  b. Which morphologically analyzed text was employed? (Please include a guide to the morphological encoding.)
 2. Overview of clause segmentation process
  a. Automatic, manual or a combination?
  b. Criteria used for clause segmentation
  c. Steps in the process
 3. Overview of analysis
  a. Automatic, manual or a combination?
  b. Type of analysis — clause identification hierarchy, etc.
  c. Criteria used in analysis
  d. Steps in the analysis
 4. A summary of the results with conclusions.

We suggest this tighter structure with the aim of trying to showcase several approaches juxtaposed with one another in a fashion that will make it most possible for the audience to distinguish the approaches and to compare. By working from the same passage and beginning at the same linguistic level, we also hope to make clearer how approaches are similar and dissimilar.
To summarize, we are most interested in laying bare the linguistic and literary theory underlying a given approach, coupled with an outline of how a method deals with clause segmentation and clause analysis with the aid of the computer.

What should the proposal contain?

Besides the standard name, address, etc. for all papers, we would like one to two pages with very brief answers to the four points above (any longer supporting documents relevant to your work are strongly encouraged and most welcome too and can be sent with the proposal.)
We are suggesting that we do either Joshua 2, Genesis 39, or Deuteronomy 6, 7, or 8. Please indicate any of these you could not do but also list your preference. Also indicate other chapters in which you have special interest and would be willing to do.

Call for papers AIBI 4: Session 2

Chair: Mike Cheney and Gregory Bloomquist

NEW TESTAMENT STUDIES AND COMPUTER AIDED EXEGETICAL METHODS

This session will be open to contributions relating to three areas of discussion.

I. Recent discussions of the possibilities and realities of computer supported or aided exegetical research on the NT have revealed that considerable amount of research and development has taken place in the last decade. The majority of these efforts appear to have been undertaken in the philological realm and important tools for scholarly research have emerged as a result. The information previously found only in concordances and word lists can now be accessed with much greater speed and search queries of great complexity can be carried out electronically. This session will seek to describe the tools that are presently available specifically for NT research and at the same time provide a forum for discussion of possible improvements.

II. Computer aided research on the language of the NT outside of the philological realm does not appear to have advanced along the same lines as in OT studies. For example, a computer aided NT project with a syntactic focus has yet to emerge, despite the fact that a morphologically tagged text has been available for some years. In this session, we like to have contributions exploring the nature of and/or the reasons for the differences between OT and NT studies and investigating various methodological questions related to problems in computer aided analysis which are specific to the NT.

III. The third area covered by this session will be implementations
of non-philologically based investigations of NT passages. Here we
would like to have papers which examine individual passages from the
NT. The paper should include the following points (not necessarily
in the order listed):

 1. Method and Materials.
  a. A description of the theoretical basis of the study.
  b. An account of textual materials used and the way(s) in which those materials were prepared, e.g. morphological encoding, segmentation marking.
 2. The Analysis.
  a. An overview of the stages of analysis.
  b. The roles played by computer and human in the actual execution of the analysis.
  c. Linguistic and other criteria used in the analysis. This section should include a discussion of how the computer is used to implement these criteria.
 3. The Results.
  a. A sketch of the passage investigated, including the significant structural, syntactic or other interconnections which have been discovered in the analysis.
  b. Reading the passage informed by computer analysis: a discussion of the consequences of the analysis for interpretation of the passage.

Call for papers AIBI 4: Session 3

Chair: Eep Talstra and Philippe Cassuto

PARADIGM SHIFT: BIBLE AND INFORMATION TECHNOLOGY
The discussion of computer and exegetical methods.

The third AIBI conference in Tbingen (1991) made clear that the discussion about the contribution of computers to biblical studies becomes almost identical to a debate about the different methods used in textual research.

In the first place this is a positive point, because it demonstrates that exegetes want their computers to perform more than the sorting and concording. They want their computers to be of assistance in experimenting with the different ways the methods of biblical exegesis refer to textual data as a main part of their argumentation.

Secondly, however, the discussion about Bible and computer appears to be a rather complicated one. The computer world tends to force people to think in terms of capacities and facilities only: capacity of RAM, harddisk, laser printers with Postscript fonts, Windows, etc. Of course, all of these are important contributions to the development of new analytical instruments. Nevertheless one is missing the main point: a computer cannot be of any substantial use, if one is not researching the possibilities of formalizing exegetical methodology. Too often theologians and philologians think that the use of a computer only means a higher level of typewriting or working with cardboxes. Therefore it is important to unravel the mixture of grammatical, semantical and literary arguments that are being used by exegetes and put them in some clearly defined theoretical order: does ‘form’ go before ‘function’ and ‘grammatical function’ before ‘lexical information’? How does one perform both paradigmatic research (looking for one linguistic feature in the entire corpus) and syntagmatic research (analyzing all the different linguistic features and their interactions within one textual composition)?

Two considerations are important here.

 • The type of linguistic information argued with in any exegetical method:words, syntax, semiotics, units of poetical structure;
 • The level at wich a machine could deal with this information (produce it, or only store it) or imitate the process of argumentation (calculate with it). It seems that the combination of these two considerations decide on the type of computerized analysis one is using or developing.

Papers for this session should include at least

 • a contribution to the discussion on computers and methods of biblical interpretation
 • an explanation why or for what goal computers are used in the particular project one is presenting
 • a description of the type of linguistics one is working with
 • a reflexion about the contribution of the computer: what kind of information is being handled. Does the machine present, sort or also produce linguistic and textual data? What new type of information is being produced?

Call for papers AIBI 4: Session 4

Chair: Ferdinand Poswick, Christof Hardmeier and Johannes de Moor

WHAT DO WE NEED? ORIENTATION IN AVAILABLE TOOLS

In this session we will focus on the various helps needed for various kind of users.

Scholarship has its own demands, but the majority of people are using the Bible and its message not for research. At least not the kind of research currently made in schools and universities. In this session, therefore, we will take a look at tools from a broader perspective.

What is available today?
What are the criteria of a “good” electronic presentation of Biblical data according to various audiences?
What is lacking and sequently, what is still needed?

We see at least 4 lines of development:

 1. Specific reference tools in the shape of “Smartbooks”
 2. CD-ROM (or equivalent) important and coherent Data Bases with various access and search procedures (from hypertext tot logico-pedagogical menu-driven interface).
 3. Huge Data Banks accessible on-line, with E-Mail and Listserve facilities attached.
 4. Pedagogical aids (that may come from any previous environment, but may first be accessible as single little programs for individual (personal) computers): languages of the Bible; chronology; bibliographical update; historical, geographical and cultural initiations to the biblical contexts; special writings management; etc…

A general introduction to some of those elements (notably E-mail facilities) will be welcomed.

At least some items will be presented along each of those lines.

E.g.: 1. – The electronic Bible from Selectronic and/or Franklin
– The Sony Data-Discman “King James”
2. – The CD-WORD Library (Dallas)
– The ABS/FABS Reference Bibles (New York)
– CATTS Data Base (Philadelphia)
– The CETEDOC Vulgate and Latin patristic base (Louvain-la-Neuve)
– The Jewish global corpus (Bar-ILan)
3. – TlBible (Bordeaux, Maredsous)
– AIBI-L (Ottawa)
4. – Selection of MacIntosh and MS-DOS based Bibles
– MicroBible (Maredsous)
– QUEST-ECA (Amsterdam, Philadelphia, Bielefeld)
– Some Archeological program
– “Jrusalem en l’an-10” (Paris, D. Cattin)
– The Greek Factor (Toronto)
– Multilingual Scholar
– Nota Bene
– ChiWriter
– Word-Perfect Fonts
– Non-latin alphabets (John Clews – Sesame) and UNICODE
– Word for Windows
– Scholar TEX

Contributions

Colleagues working in the field of Bible and Computer that are interested in contributing a paper are invited to fill in the form attached to this Call for Papers and send it back to the AIBI secretary in Maredsous. Dead-lines: see below. Contributions accepted by the organizing Committee will be published on the basis of a camera-ready text to be submitted at the Conference. Proceedings of the first three AIBI Conferences have been published at Slatkine (Geneva).
Language:

 • at the conference: English
 • written contributions: English, French or German, with an abstract in English.
  There will be respondents or a panel introducing the discussion about the themes of the main sessions.

Deadlines

 • Febr. 28, 1993: Abstracts of proposed contributions submitted to the program Committee (if possible give also an alternative title or subject)
 • April, 1993: Selection by the Program Committee and report the contributors about the status of their proposals: whether or not accepted, which session and why.
 • Febr. 1, 1994: Definitive text of Abstract submitted to the Program Comittee for publication in the Conference Book of Abstracts.
 • July 1, 1994: Camera-ready text of the main contributors (to leave some time to the respondents to prepare their contributions to the discussions).
 • Aug. 14, 1994: Camera-ready text of short papers or other contributions, at the Conference.
 • Publication of the Proceedings: the end of 1994 or spring 1995.

Registration

Information about Registration and Accomodation (hotels, rooms) will be sent out as soon as possible. Registration will be organized through the Netherlands Bible Society. Conference fees will be about $ 100,- for AIBI members, $ 130,- for non-members.

Program Committee

Members: Gregory Bloomquist (Ottawa) – Philippe Cassuto (Lyon) – Mike Cheney (Lund and Edmonton) – J. Alan Groves (Philadelphia) – Christof Hardmeier (Bielefeld) – Johannes C. de Moor (Kampen) – R.-Ferdinand Poswick (Maredsous) – Eep Talstra (Amsterdam) – Marc Vervenne (Leuven).

Chair:
prof. dr. E. Talstra prof. dr. Marc Vervenne
Werkgroep Informatica Faculty of Theology
Faculty of Theology Katholieke Universiteit Leuven
Vrije Universiteit Sint-Michielsstraat 6
De Boelelaan 1105 3000 Leuven, B
1081 HV Amsterdam, NL

Tel. 31 (0)20.548.4650 or 31 (0)20.548.5440
E-Mail: eep@th.vu.nl Tel. 32 (0)16.28.38.28
Fax: 31 (0)20.66.12.937 Fax: 32 (0)16.28.38.58


| Form ….
| mention: themes of the sessions;
| lecture 25 min or short paper 12 min.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 17 Feb 93 08:30:55 MET
From: jos joosten
Subject: Vra: 9302.16: On-line verbindingen met Belgische bibliotheekcatalogi?

Beste Neder-L-abonnees,

Ik zou graag weten of iemand mij omtrent het volgende informatie zou kunnen geven: is het mogelijk om on-line Vlaamse Universiteitsbibliotheken of de KB Brussel te raadplegen? Ik ben benieuwd of Vlaamse Neerlandici (zijn die eigenlijk ook aangesloten?) of computer-ingewijden mij hierover iets kunnen meedelen.

Met hartelijke groet,

J o s J o o s t e n

(Instituut Nederlands Nijmegen)

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9302.c --------------------------