Neder-L, no. 9302.b

Subject: Neder-L, no. 9302.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Wed, 17 Feb 93 02:38:40 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9302.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9302.07: Stavaza maandelijks overzicht tijdschriften in Neder-L|
| (2) Med: 9302.08: Discussiegroepen humanities              |
| (3) Med: 9302.09: TABU-special Morfologie                |
| (4) Med: 9302.10: Gratis proefexemplaar TEXT Technology         |
| (5) Med: 9302.11: STDH studiedag 11 mei 1993              |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 7 Feb 1993 10:01 MET
From: Ben Salemans
Subject: Med: 9302.07: Stavaza maandelijks overzicht tijdschriften in Neder-L

Beste Neder-L-abonnees,

In bericht 9302.01 meldde ik jullie dat al enkele Neder-L-abonnees zich hadden aangemeld die de inhoud van tijdschriften op het terrein van de neerlandistiek aan Neder-L willen doorgeven. Daarna hebben Roland de Bonth (KU Nijmegen) en Jo van den Hauwe (UFSIA/ICTL Antwerpen) zich nog als redacteur opgegeven.

De lijst van Neder-L-tijdschriften begint al redelijk acceptabel
te worden:

 • Roland de Bonth: TNTL
  Taal en Tongval
 • Peter-Arno Coppen: Gramma/TTT
 • Jo van den Hauwe: Leuvense Bijdragen
 • Matthias Huening: Forum der Letteren
 • Willem Kuiper: Spektator
 • Paul Wackers: Reinardus
  Millennium

Maar dat kan nog beter. Ik mis nog tijdschriften als:

 • Literatuur
 • Nieuwe Taalgids
 • Spiegel der Letteren
 • TABU

Ga nu niet hopen dat andere Neder-L-abonnees ‘het werk’ opknappen. (Zoveel werk is dat toch niet?) Niet flauw zijn: neem een van die tijdschriften onder je hoede.

Ik hoop dat door de opname van het tijdschriftenoverzicht in Neder-L het aantal abonnees zal groeien. Het voordeel daarvan is dat de respons op ingezonden berichten zal toenemen. En dat komt de Neder-L-abonnees, en zeker de inzenders van berichten, weer ten goede. Vandaar mijn gezeur …..

In het volgende Neder-L-bulletin, Neder-L, no. 9302.c, zal ik een overzicht geven van de tijdschrift-overzichten die ik tot nu toe ontvangen heb. Ondertussen wacht ik jullie aanmeldingen en eventuele tips nog steeds af.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 4 Feb 93 21:56:59 MET-1
From: Arrie van Berkel VBERKEL@let.rug.nl
Subject: Med: 9302.08: Discussiegroepen humanities

Een lijst met meer dan 800 discussiegroepen op het gebied van de humaniora (dus zoiets als NEDER- L) is met een anonieme FTP op te halen uit: ksuvxa.kent.edu
De filename is: library/acadlist.readme

Arrie van Berkel


Dr. Arrie van Berkel / Dep. of Language and Communication / University of Groningen / P.O.Box 716 / 9700 AS Groningen / The Netherlands /
Email: vberkel@let.rug.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 8 Feb 1993 14:11 MET
From: Matthias Huening MHUNING@rulcr1.LeidenUniv.nl
Subject: Med: 9302.09: TABU-special Morfologie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+                 +
+     AANKONDIGING      +
+                 +
+     TABU-special      +
+                 +
+  'Morfologie in Leiden 1992'  +
+                 +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Begin april van dit jaar zal er een dubbelnummer van het ‘Taalkundig Bulletin’ (TABU) verschijnen met een selectie van de lezingen die op 27 en 28 augustus 1992 gehouden zijn op de Morfologiedagen 1992 in Leiden. De bundel zal de volgende twaalf artikelen bevatten:

 • Harald Baayen
  Het type ‘ontzadelen’: deverbaal of denominaal?
 • Hans Bennis
  Morfologie bestaat niet? Over de verhouding tussen zinsbouw en woordvorming
 • Martin Everaert
  Morfologische vaste verbindingen: bestaande woorden
 • Casper de Groot
  De typologie van persoonsmarkering op pre- en postposities
 • Rienk de Haan & Jarich Hoekstra
  Morfologische problemen bij de lexicale uitbreiding van het Fries
 • Camiel Hamans
  Van ‘epicentrum’ tot ‘episch centrum’: enige notities over distinctieve morfologie
 • Frans Heyvaert & Rob Tempelaars
  Opnamecriteria voor samenstellingen in woordenboeken
 • Martin Hietbrink
  Tussen lexicon en syntaxis: een analyse van de het-constructie
 • Matthias Huening & Ariane van Santen
  Produktiviteit en populariteit
 • Jan Kooij
  Over morfologie en niet-bestaande woorden
 • Gertjan Postma
  ‘Jij kan’ en ‘hij heb’ – over structuurbehoud van analogische taalveranderingen
 • Piet van Sterkenburg
  Gelexicaliseerde woordgroepen van het type A + N

De bundel kan worden besteld door slechts hfl. 15,– over te maken voor 8 maart op postgiro 4493256 t.n.v. TABU/Nederlands Instituut, Groningen, onder vermelding van “TABU-special Morfologie”.

>>DIT IS DE ENIGE MOGELIJKHEID DE tabu-SPECIAL MORFOLOGIE LOS TE KOPEN! <<

+++++++++++++++++++ TABU-special +++++++++++ Morfologie +++++++++++++++++++

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 08 Feb 93 07:03:50 CST
From: "Eric Johnson DSU, Madison, SD 57042" ERIC@SDNET.BITNET
Subject: Med: 9302.10: Gratis proefexemplaar TEXT Technology

Readers of this list who would like to receive a complimentary copy of the most recent issue of the journal TEXT Technology should send a request to me by email at eric@sdnet.bitnet or johnsone@columbia.dsu.edu, or send a request to me by regular mail to the address listed at the end of this message.

Since it is a printed journal, we must have a regular mail address (snail mail address) in order to send a copy.

TEXT Technology publishes articles and reviews about all facets of using computers for the creation, processing, and analysis of texts. It is designed for academic and corporate writers, editors, and teachers. The bi-monthly journal contains timely reviews of software for writing and publishing, discussions of applications for the analysis of literary works and other texts, notices of significant events in computing around the world, bibliographic citations, and much more.

Submissions of articles and reviews are welcome. They should be sent as ASCII files via e-mail to the Editor, Eric Johnson, at ERIC@SDNET.BITNET, or they may be submitted on MS-DOS disks sent to

Eric Johnson
TEXT Technology
114 Beadle Hall
Dakota State University
Madison, South Dakota 57042, USA

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 10 Feb 1993 15:32:18 +0000 (GMT)
From: Hans.B.Voorbij@let.ruu.nl
Subject: Med: 9302.11: STDH studiedag 11 mei 1993

*-------------------------------------*
|                   |
| Computer-ondersteunde tekstanalyse |
|                   |
|       11 mei 1993      |
|                   |
|   Universiteit van Amsterdam   |
|                   |
*-------------------------------------*

Op dinsdag 11 mei 1993 organiseert de Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH) een landelijke studiedag met als thema computer-ondersteunde tekstanalyse. De studiedag is bedoeld voor een breed letterenpubliek met een taal- of letterkundige achtergrond. De nadruk zal liggen op letterkundige toepassingen binnen corpusonderzoek. Het ligt in de bedoeling om over ca. een half jaar een tweede studiedag met een meer specialistisch karakter te organiseren.

Onderwerpen:

 • Tekstinvoer: typen of scannen
 • Het belang van tekstcorpora voor niet-taalkundig onderzoek
 • Strategie‰n voor het opzetten van tekstcorpora
 • Computerprogrammatuur voor corpusonderzoek en -ontwikkeling
 • Woordenboekbestanden

Kosten: f 15,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie, thee, een eenvoudige lunch en een samenvatting van de voordrachten.

Aanmelden/informatie bij:

Universiteit van Amsterdam
ComputerCentrum Letteren, t/a Mw. J. Kaersenhout
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
Tel. 020-5254643
Email: stdh@alf.let.uva.nl

Vermeld s.v.p. uw adresgegevens

Tijd en precieze plaats worden nader bekend gemaakt. Betaling aan de zaal.
Aanmelden s.v.p. voor 1 april 1993, mede in verband met de lunch.

Achtergrondinformatie:

Onder tekstcorpora wordt verstaan: grote verzamelingen van talige gegevens in computerverwerkbare vorm, die zorgvuldig zijn samengesteld speciaal met het doel te voorzien in de behoefte aan empirische gegevens van een scala van wetenschappelijke onderzoekingen.

De Stichting Databestanden en Tekstcorpora in de Humaniora, opgericht 21 december 1990, heeft als doel het onderzoek op het gebied van de tekstcorpora en databestanden in de humaniora te bevorderen en de kennis op dit gebied te verbreiden. De Stichting stimuleert en co”rdineert aktiviteiten als corpus-onderzoek, alsmede de aanleg, uitbreiding en verrijking van tekstcorpora en het ontwikkelen van (met name softwarematige) hulpmiddelen daarvoor. Nadere informatie over de STDH kan worden verkregen bij J.B. Voorbij (secretaris), p/a Vakgroep Computer & Letteren RUU, Achter de Dom 22-24, 3512 JP Utrecht, tel. (030) 536417.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9302.b --------------------------