Tag: stage

Stageplaatsen Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA)

Begin februari is de Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA) gelanceerd; zie hier voor de achtergrond. Het doel van DAGENTA is om historische werken over de Nederlandse taal te ontsluiten en daarmee het historisch taalonderzoek te stimuleren en vergemakkelijken, zowel voor de neerlandici in de Lage Landen als voor de neerlandici extra muros. Historische werken over het Nederlands zijn vanaf de 16de eeuw verschenen, in de Lage Landen, maar ook daarbuiten, zoals in buurlanden, Zuid-Afrika, Amerika, Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen. Van de elders verschenen werken is lang niet altijd een exemplaar beschikbaar in Nederland. Dergelijke werken kunnen nu voor het eerst systematisch worden opgespoord, doordat bibliotheekcatalogi digitaal raadpleegbaar zijn en er steeds meer werken gescand worden. Het almaar groeiende overzicht wordt via DAGENTA voor onderzoeksdoeleinden in open access beschikbaar gesteld. Daarbij is overleg met DBNL/KB. Lees verder >>

Stagiairs gezocht voor de internationale neerlandistiek

De Internationale Vereniging voor neerlandistiek (IVN) is op zoek naar stagiairs die hun steentje willen bijdragen aan neerlandistiek in de wereld, op onderzoeks- en productiegebied.

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.

De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 15.000 studenten (bron: TaalUnie.org). Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Nederlandse Taalunie. Lees verder >>

Stageplaats: dialectgebruik op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Onderzoeksopdracht Gemeente Eijsden-Margraten:
Dialectgebruik op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Achtergrond

Sinds 1997 is het Limburgs door de regering officieel erkend als streektaal. In artikel 2.12 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staat het volgende:

1. In een peuterspeelzaal wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt.
2. In afwijking van het eerste lid kan mede een andere taal als voertaal worden gebezigd, indien de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

(Bron )

Lees verder >>

Stage over tweetaligheid bij Fries-Nederlandse kinderen


Gezocht: stagiair voor het project ‘Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism among Frisian children’
Fryske Akademy
Evelyn Bosma & Eric Hoekstra
Universiteit Utrecht
Marjo van Koppen & Elma Blom
Het project
Deze studie onderzoekt de relatie tussen taal en cognitieve ontwikkeling bij Fries-Nederlandse tweetalige kinderen in de provincie Fryslân. Ben jij geïnteresseerd in tweetaligheid, taalverwerving en/of de Friese taal? De Fryske Akademy en de Universiteit Utrecht zijn op zoek naar een stagiair die wil helpen met het in kaart brengen van morfologische en syntactische variatie bij Fries-Nederlandse tweetalige kinderen van vijf en zes jaar oud. Het gaat om het classificeren van nominale meervouden en voltooide deelwoorden die de kinderen produceren in de Nederlandse en Friese versie van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK). Daarnaast is het mogelijk om te helpen met het onderzoek naar werkwoordsclusters in de narratieven van de kinderen.
De stage betreft een samenwerking tussen de Fryske Akademy en de Universiteit Utrecht. De stage zal uitgevoerd worden op de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Marjo van Koppen en aangestuurd worden vanuit de Fryske Akademy door Evelyn Bosma.

Lees verder >>

Stageplaats op Meertens Instituut: Taal en getal

Taal en Getal is een deelproject van het NWO Horizon project Knowledge and Culture. In dit deelproject wordt onderzocht hoe het cognitieve getalssysteem wordt uitgedrukt in de verschillende talen van de wereld. Eén van de doelen van het project is het maken van een typologische database van de morfosyntaxis van telwoordsystemen.

Recent onderzoek laat zien dat het aangeboren niet-talige cognitieve getalssysteem uit twee deelsystemen bestaat, een exact systeem voor aantallen van 1-4 (het zogenaamde Object Tracking System) en een niet-exact systeem voor aantallen vanaf 4 (het zogenaamde Approximative Number System). Volgens sommige studies speelt taal een cruciale rol in de integratie van deze twee deelsystemen (Spelke 2011). Er bestaat tot op heden echter nog geen systematisch onderzoek naar de linguistische eigenschappen van numerieke expressies. Een typologische database van de morfosyntactische eigenschappen van telwoorden is nodig om de variatie en grenzen aan variatie in numerieke expressies te kunnen onderzoeken.
Lees verder >>

Project TWIDENTITY zoekt drie masterstudenten


Het Meertens Instituut zoekt drie stagiaires voor het project TWIDENTITY:
Binnenkort gaat op het Meertens Instituut het door NWO gesubsidieerde project TWIDENTITY van start; de naam is een samentrekking van ‘Twitter’ en ‘identity’. We gaan onderzoek doen naar de vraag in hoeverre er op Twitter sprake is van constructie van lokale en/of sociale identiteiten door taalgebruik.
We zoomen daarbij specifiek in op het gebruik van Limburgs dialect en Fries (in afwisseling met het Standaardnederlands, Engels etc.).
TWIDENTITY is een vervolgonderzoek op het project TINPOT (Taal, Identiteit, Netwerk en Produktgeruchten op Twitter) dat door de KNAW werd gefinancierd. Vanuit dit project is onder andere TweetGenie ontwikkeld (www.tweetgenie.nl) die op basis van taalgebruik/taalgedrag op Nederlandse twitter-accounts het geslacht en de leeftijd raadt van twitteraars.

Lees verder >>

Stage GTRP: verbeteren en aanvullen van transcripties van Nederlandse en Vlaamse Dialecten

In het  GTRP is een deeltijds stageplaats beschikbaar (minimaal 20 uur per week) waarvoor specifieke kennis van het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA) vereist is. Het GTRP bestaat uit meer dan 600 dialecten van Fries tot Ripuarisch. De dialecten worden gesproken in Nederland, Vlaanderen en enkele in Frans-Vlaanderen. Elk dialect bestaat uit een lijst van 1876 items (woorden, woordgroepen en een paar korte zinnetjes) getranscribeerd in het IPA. Inmiddels zijn er ook meer dan 110 te beluisteren op internet, ga naar:
click op plaatsen,vervolgens op bijvoorbeeld K: Kerkrade, transcriptie.
Het is de bedoeling dat de komende jaren alle dialecten zo beschikbaar komen.

Lees verder >>

Twee stageplaatsen datacuratie Nederlab

Het Meertens Instituut in Amsterdam is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Het Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Nederlab is een nieuw project dat in januari 2013 van start is gegaan, waarin een uiteenlopende groep onderzoekers, technici en redacteuren werkt aan het creëren van een laboratorium voor onderzoek naar veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur. Via Nederlab zullen onderzoekers en studenten alle gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten van ca. 800 tot heden gezamenlijk kunnen doorzoeken en analyseren met deels binnen Nederlab ontwikkelde, gebruiksvriendelijke tekstanalysesoftware.
Lees verder >>

Ten behoeve van de verwerking van dialectwoordenboeken: stagiairs met een technische achtergrond en stagiairs met een taalkundige achtergrond

Het Meertens Instituut is bezig met de samenstelling van een computationeel dialectlexicon en een zoekmachine die als hulpmiddel gebruikt kan worden om in dialectteksten te zoeken. Hiervoor worden de trefwoorden uit bestaande, digitaal beschikbare dialectwoordenboeken voorzien van een Standaardnederlandse vorm, zodat de dialectwoordenboeken toegankelijk worden via de Standaardnederlandse ingang. Het toevoegen van Standaardnederlandse vormen kan deels automatisch, maar daarvoor moet eenvoudig programmeerwerk worden verricht, waarvoor een stagiair wordt gezocht. De toegevoegde vormen moeten vervolgens handmatig worden gecontroleerd; ook daarvoor zoeken we een stagiair. Deze stagiair hoeft in principe geen kennis te hebben van een Nederlands dialect, hoewel dit een pre kan zijn. Voor de technische stagiair geldt dat enige vertrouwdheid met het werken met XML, met een programmeertaal als PHP, Java of Python, en met SQL-gebaseerde databases nuttig is.

Praktische informatie
De aanbevolen stageduur bedraagt 3 maanden. Het Meertens Instituut biedt een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (reiskosten, materiaalkosten alsmede een vergoeding van € 200 bruto per maand bij een volledige stage).

Begeleiding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met dr. Nicoline van der Sijs.

Beschikbaar: twee stageplaatsen datacuratie Nederlab


Het Meertens Instituut in Amsterdam is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Het Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Nederlab is een nieuw project dat in januari 2013 van start is gegaan, waarin een uiteenlopende groep onderzoekers, technici en redacteuren werkt aan het creëren van een laboratorium voor onderzoek naar veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur. Via Nederlab zullen onderzoekers en studenten alle gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten van ca. 800 tot heden gezamenlijk kunnen doorzoeken en analyseren met deels binnen Nederlab ontwikkelde, gebruiksvriendelijke tekstanalysesoftware.

Lees verder >>

Stagiairs gezocht voor taalkundig project


De Universiteit Utrecht is per direct op zoek naar stagair(e)s (BA of MA) voor het project The Uniformity of Linguistic Variation.
 
Geboden wordt een dynamische werkomgeving met veel aandacht voor je eigen onderzoek waarin je actief meewerkt aan en meedenkt over de verschillende praktische en wetenschappelijke aspecten van dit project. Je bouwt mee aan een database met onderzoeksgegevens waar je je eigen onderzoek op kunt baseren, maar waar vele wetenschappers na jou ook nog veel plezier aan zullen beleven.
Wie interesse heeft om in een actief onderzoeksteam mee te draaien en bij te dragen aan dit project, kan contact opnemen via de website van het project.

Bron: http://blog.hum.uu.nl/nederlands/2012/10/26/stageaires-gezocht-voor-een-taalkundig-project-bama/