Tag: Staat van het Nederlands

Nieuwe enquêtes Staat van het Nederlands online

Laat weten welke talen je in welke omstandigheden gebruikt en help het gebruik van Nederlands en tal van andere talen in kaart brengen in het onderzoek naar de Staat van het Nederlands.

Ook na de Week van het Nederlands kan iedereen die Nederlands spreekt zijn of haar stem blijven laten horen. De nieuwe enquêtes voor het tweejaarlijkse onderzoek naar de Staat van het Nederlands staan online. Hiermee willen de Taalunie, het Meertens Instituut in Nederland, de Universiteit Gent in België en het Instituut voor de Opleiding van Leraren en de Anton de Kom Universiteit van Suriname te weten komen welke talen mensen wanneer gebruiken of waarnemen, en wat ze hiervan vinden.   

Lees verder >>

Staat van het Nederlands: online bronmateriaal voor het onderwijs

Een van de rijke informatiebronnen die de Taalunie biedt is de Staat van het Nederlands, een tweejaarlijks onderzoek onder Nederlanders, Vlamingen, Brusselaars en Surinamers naar de talen die ze in verschillende sociale situaties gebruiken. De onderzoeksresultaten zijn te vinden op de website van de Taalunie, en een website van het Meertens Instituut. Infografieken met samenvattingen van de onderzoeksresultaten zijn te downloaden van de website over de Atlas van de Nederlandse taal van Uitgeverij Lannoo.  Met bronvermelding mogen deze infografieken ook verder worden gebruikt, zeker in het onderwijs. Meer informatie? Stuur een mail naar info@taalunie.org.

Wat is de Staat van het Nederlands?

Help ons het gebruik van het Nederlands opnieuw in kaart te brengen

Twee jaar geleden hebben duizenden mensen er mee voor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel.

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de Staat van het Nederlands was het mogelijk feitelijk onderbouwde uitspraken te doen over de positie van onze taal binnen onze samenleving. De resultaten konden dan ook rekenen op heel wat media-aandacht.

Hier kunt u alles nog eens nalezen.

Het is nu opnieuw mogelijk om aan het onderzoek deel te nemen, en wel aan de eerste herhaling van specifieke deelgebieden binnen het sociaal verkeer, het online gebruik en de wetenschap. Op deze manier kunnen we ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik opvolgen en bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen. Met deze eerste herhaling zal meer aandacht worden besteed aan talige variatie binnen het Nederlands en al dan niet erkende streektalen en zullen voor het eerst ook de talenkeuzes in Suriname worden geïnventariseerd. Lees verder >>

Werkt u (opnieuw) mee om het gebruik van het Nederlands en andere talen in onze samenleving in kaart te brengen?

(Bericht Nederlandse Taalunie)

Twee jaar geleden hebben duizenden mensen er mee voor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel.

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ was het mogelijk feitelijk onderbouwde uitspraken te doen over de positie van onze taal binnen onze samenleving. De resultaten konden dan ook rekenen op heel wat media-aandacht.

Hier kunt u alles nog eens nalezen.

Lees verder >>

‘Limburgs’, dialect, mosterd en de onderbuik

Een open brief aan Leonie Cornips

Door Frans Hinskens
Coördinator van de Nederlandse poot van het StaatNed project

Beste Leonie,

Anderhalve week geleden is het eindverslag gepresenteerd van een grootschalig onderzoek naar de plaats van het Nederlands in de huidige Nederlandse en Vlaamse samenlevingen. Het door de Nederlandse Taalunie (NTU) geïnitieerde onderzoek, dat alle twee jaar herhaald zal worden, heet Staat van het Nederlands (oftewel StaatNed). Het onderzoek is gebaseerd op twee typen gegevens: enerzijds de antwoorden van ruim 6.500 Nederlandstalige Nederlanders en Vlamingen op een serie online enquêtevragen, anderzijds cijfers in bijv. jaarverslagen en verkooplijsten en eigen tellingen van allerlei zaken waarvoor al dan niet het Nederlands ingezet kan worden. Naar aanleiding van de enquête (waarin de antwoordoptie ‘dialect’ ontbrak) en een onwelwillende uitleg van een antwoord van een ambtenaar van de Taalunie op een vraag daarover van een Limburger, heb jij een actie ontketend die onder meer bestaat uit columns van jouw hand, een TV optreden van jou op L1 en een petitie.

Verschuiven

Dat je dat allemaal gedaan hebt verbaast mij nogal. Toen je hiermee begon, wist je al (onder meer uit een gesprek met mij) dat het protest zowel wat de enquête als de positie van de NTU betreft mosterd na de maaltijd zou zijn. Lees verder >>

Ik neem afstand van deze eng regionalistisch gekleurde en misleidende oproep

Door Jos Van Hecke

Met verbazing las ik de oproep ‘Ondertekening: Staat van het Nederlands‘ op Neerlandistiek. Ik vind dit een subjectief lichtzinnige en misleidende ‘oproep’.

Bij mijn weten is de Nederlandse Taalunie het officiële orgaan van de Nederlandse, Vlaamse én Surinaamse overheden samen en is het niet bevoegd om te adviseren over ‘taal / talenbeleid’ maar enkel over de Nederlandse taal en het beleid dat uitsluitend m.b.t. de Nederlandse taal gemeenschappelijk door deze overheden kan worden gevoerd, zowel in een ‘nationale’ als in een ‘internationale context. De Nederlandse Taalunie is dus niet bevoegd om onderzoek te verrichten en gegevens, laat staan beleidsadvies te verstrekken over het gebruik van anderen talen dan het Nederlands. Dit is een bevoegdheid die enkel aan de betrokken nationale overheden afzonderlijk toekomt. Lees verder >>