Tag: scriptieprijs

EFNIL Masterscriptiewedstrijd

Oproep aan masterstudenten (toegepaste) taalwetenschap, taalsociologie, taalrecht, taalethiek en aanverwante talige onderzoeksdomeinen

(Persbericht EFNIL)

EFNIL (the European Federation of National Institutions for Language / de Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) roept masterstudenten op om deel te nemen aan de wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het vlak van taalgebruik, taalbeleid / -politiek en meertaligheid.

Lees verder >>

Oproep scriptieprijs 2018 werkgroep De Zeventiende Eeuw

In het jaar 2000 heeft de Werkgroep De Zeventiende Eeuw de DZE-scriptieprijs ingesteld. Sindsdien wordt deze prijs jaarlijks – en vanaf 2007 tweejaarlijks – uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, in de ruime betekenis van het woord.

Ook in 2018 wordt de tweejaarlijkse prijs (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum). Lees verder >>

Dr. P.A. Tiele-Stichting Scriptieprijs 2017

In 2017 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en lezingen en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2017

De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2016 1 september 2017. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. Lees verder >>

Oprop Skripsjepriis 2016-2018

De Fryske Akademy hat in twajierlikse priis foar it bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer. De Skripsjepriis waard ynsteld by it fyftichjierrich bestean fan ’e Fryske Akademy yn 1988, mei as doel om studinten dy’t wittenskiplik ûnderwiis folgje in oantrún te jaan har ûndersyk op Fryske tema’s te rjochtsjen. De priis is in som fan 1000 (tûzen) euro.

Studinten fan ’e universiteit kinne oant 1 juny 2018 harren masterskripsje ynstjoere foar de Skripsjepriis. Der binne in tal betingsten:

  • It ûnderwerp fan ’e skripsje moat lizze op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer, lykas Fryske taal- en letterkunde, skiednis of sosjale wittenskippen.
  • De skripsje moat skreaun wêze (en goedkard troch de oplieding) nei 1 juny 2016 en foar 1 juny 2018.
  •  Allinnich WU-skripsjes kinne yn ’e beneaming komme foar de Skripsjepriis.

Lees verder >>

Oproep Scriptieprijs 18e Eeuw 2016

Jaarlijks reikt de Werkgroep 18e Eeuw de Scriptieprijs 18e Eeuw uit aan de auteur van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). Scripties kunnen zowel in het Nederlands, Engels, Frans en Duits zijn opgesteld. Voor deze editie dient de scriptie in 2016 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden.

De prijs bestaat uit een korte voorstelling van de scriptie op het jaarcongres van de Werkgroep 18de Eeuw, een geldbedrag van € 250 en de mogelijkheid tot publicatie van de scriptie in artikelvorm in het jaarboek van de werkgroep. Lees verder >>

Oproep: de beste scriptie, het beste artikel en het beste proefschrift over taalkunde

Heeft u het afgelopen jaar een scriptie, artikel of proefschrift beoordeeld? Zaten daar uitstekende kandidaten tussen?

In 2014 heeft de  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nieuwe prijzen in het leven geroepen voor de beste dissertatie, de beste scriptie en het beste artikel op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Deze prijzen, die jaarlijks uitgereikt worden, zijn bedoeld om excellente studenten en onderzoekers van het Nederlands meer kans te geven bij sollicitaties en subisidieaanvragen, bijvoorbeeld bij NWO en FWO. Het gaat dus met nadruk om prijzen voor onderzoek van veelbelovende jonge onderzoekers. Lees verder >>

Scriptieprijs Poëziecentrum


Het Poëziecentrum wil de studie naar Nederlandse poëzie, vertaalde Nederlandse poëzie en poëzie in Nederlandse vertaling stimuleren en richt daartoe een tweejaarlijkse scriptieprijs voor poëzie in.
Voor de scriptieprijs van Poëziecentrum komen scripties in aanmerking die in de twee voorgaande academisch jaren voorgelegd zijn aan of beoordeeld zijn aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit of hogeschool, of aan een vakgroep neerlandistiek van een buitenlandse universiteit of hogeschool, om een graad als MA of licentiaat te behalen.
Poëziecentrum voorziet 3 prijzen. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een jaar lang een gratis abonnement op Poëziekrant, de tweede prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar en een poëzieboekenpakket, de derde prijs  is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar.

Lees verder >>

Scriptieprijs Achttiende Eeuw 2014 (deadline 1 juli 2015)

Jaarlijks reikt de Werkgroep Achttiende Eeuw de Scriptieprijs Achttiende Eeuw uit aan de schrijver of schrijfster van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient in 2014 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden. Zowel scripties in het Nederlands als het Engels komen in aanmerking.

Tiele-Scriptieprijs 2014


De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van “de boekwetenschap in de ruimste zin des woords”. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2013 – 1 september 2014 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.
De prijs voor de beste inzending is € 1000,-; daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie.

Lees verder >>

Scriptieprijs Achttiende Eeuw (2013)

De Scriptieprijs Achttiende Eeuw wordt jaarlijks uitgeloofd aan de schrijver of schrijfster van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient in 2013 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden.

De prijs bestaat, naar goed achttiende-eeuws gebruik, uit een genootschappelijk eerbetoon aan de winnaar, te weten 1) De gelegenheid om ten overstaan van de leden van de Werkgroep 18e Eeuw de betekenis van de scriptie uiteen te zetten; 2) Publicatie van de scriptie in artikelvorm in het tijdschrift De Achttiende Eeuw; 3) Een geldbedrag van € 250,00.

Het materiaal uit de scriptie mag niet al elders gepubliceerd of aan andere tijdschriften aangeboden zijn. Publicatie in De Achttiende Eeuw vindt alleen plaats op voorwaarde dat het artikel door de redactie is goedgekeurd. De inzendtermijn voor de Scriptieprijs Achttiende Eeuw sluit op 1 mei 2014. De inzendingen worden gejureerd door een gezamenlijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vereniging, het bestuur van de Werkgroep 18e Eeuw en de redactie van De Achttiende Eeuw.

De scriptie dient in drievoud (hard-copy) te worden toegestuurd aan:

Kornee van der Haven
Universiteit Gent
Nederlandse literatuur
Blandijnberg 2
9000 Gent – België

Van de auteur wordt een beknopt curriculum vitae verwacht, aangevuld met enkele gegevens over de thesis, zoals de periode van verslaglegging, naam van de begeleider(s) en de onderwijsinstelling.

Neerlandiaprijs (laatste kans!)

Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) looft ook in 2013 weer de Neerlandiaprijs voor masterscripties uit. Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) is een internationale vereniging die zich in de Lage Landen en wereldwijd inzet voor de Nederlandse taal en cultuur.

De deelname aan de scriptieprijsvraag staat open voor alle studenten aan (Nederlandse, Vlaamse of buitenlandse) hogescholen en universiteiten.

De masterscripties dienen in het Nederlands gesteld te zijn. Ze moeten de Lage Landen in historisch, cultureel, economisch, politiek, maatschappelijk, taalkundig of literair opzicht als onderwerp hebben, ofwel bijdragen tot de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, of tot de kennis van andere gebieden die tot de Nederlandse taalgemeenschap behoren, of tot de versterking van het belang van het Nederlands in de wereld.

De masterscripties die in 2013 een positieve academische evaluatie kregen, moeten het ANV vzw, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel per elektronische post (PDF) bereiken tussen 1 juli 2013 en 27 september 2013. (anv.vlaanderen@edpnet.be).

Zie hier voor meer informatie.

Neerlandicus Edwin de Vette wint scriptieprijs ‘Islam in Europa’


Edwin de Vette heeft de scriptieprijs ‘Islam in Europa’ gewonnen voor zijn scriptie Mohammed en de islam in de Middelnederlandse letterkunde, die hij schreef in het kader van zijn masteropleiding Neerlandistiek aan de Universiteit Leiden.
De scriptieprijs werd vrijdag 30 augustus 2013 aan de Leidse universiteit uitgereikt in het kader van het facultaire onderwijsthema ‘Islam in Europa’, in 2012-2013 aan de Faculteit der Geesteswetenschappen geïnitieerd door Wim van Anrooij en Asghar Seyed-Gohrab.
Op vrijdag 6 september a.s. om 19.00 uur wordt de winnaar geïnterviewd door Theodor Holman in het radioprogramma Oba Live (Human, Radio 5) over de islam in de moderne Nederlandse en Europese context.
Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Leiden, waar ook de winnende scriptie te lezen is.

Scriptieprijs Tiele-Stichting 2013

In 2013 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

 

Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2012 – 1 september 2013 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.

De jury bestaat uit drie personen: dr. Sandra van Voorst (voorzitter), universitair docent Moderne Letterkunde, Kunstsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen; Erik Geleijns, informatiespecialist Bijzondere Collecties in de Koninklijke Bibliotheek; en dr. Boudien de Vries, universitair hoofddocent Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting € 1.000,- uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal € 1.000, – beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2013.

 

Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij Maaike Napolitano, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, e-mail: info@tiele-stichting.nl, website: www.tiele-stichting.nl.

 

De scriptie dient in papieren vorm in tweevoud te worden gestuurd naar:

Jury Scriptieprijs Dr. P.A. Tiele-Stichting

p/a Koninklijke Bibliotheek

Postbus 90407

2509 LK Den Haag

Daarnaast dient de scriptie als een PDF- of Word-document via e-mail gezonden te worden aan info@tiele-stichting.nl.

 

Scriptieprijs Poëziecentrum


Het Poëziecentrum in Gent lanceert een jaarlijkse scriptieprijs om de studie naar Nederlandse poëzie, vertaalde Nederlandse poëzie en poëzie in Nederlandse vertaling te stimuleren.
Voor de scriptieprijs van Poëziecentrum komen scripties in aanmerking die in het voorgaande academisch jaar voorgelegd zijn aan of beoordeeld zijn aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit of hogeschool, of aan een vakgroep neerlandistiek van een buitenlandse universiteit of hogeschool, om een graad als MA of licentiaat te behalen. Een deskundige jury, met als voorzitter de directeur van het Poëziecentrum, zal de scripties beoordelen op wetenschappelijke waarde en maatschappelijke relevantie.
Het Poëziecentrum stelt drie prijzen beschikbaar: de eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een jaar lang een gratis abonnement op Poëziekrant, de tweede prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar en een poëzieboekenpakket, de derde prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar. De winnaars worden bekend gemaakt op Gedichtendag 2014.
Meer informatie is te vinden in het volledige reglement (pdf). De uiterste inzenddatum voor de eerste Poëziecentrum Scriptieprijs is 30 september 2013.

Geert Grote Pen 2013


In juni vindt de uitreiking plaats van de Geert Grote Pen 2013, een prijs voor de beste masterscriptie filosofie geschreven in de Nederlandse taal. Deze scriptieprijs is een initiatief van de Stichting Geert Grote Pen, die met de prijs aandacht wil vragen voor herwaardering van het gebruik van de Nederlandse taal, niet alleen in de filosofie maar in het onderwijs en de (geestes)wetenschappen in het algemeen.
De genomineerden voor de prijs worden op 7 juni bekend gemaakt op de website. De uitreiking vindt plaats op 28 juni vanaf 14.30 in de Latijnse school in Deventer. Het exacte programma verschijnt eveneens binnenkort op de site.
Bundel

De Stichting Geert Grote Pen wil de genomineerde scripties, waaronder die van de winnaar en het juryrapport, graag als bundel in druk en als e-boek presenteren. Om deze uitgave mogelijk te maken is de Stichting nog op zoek naar intekenaren. Voor meer informatie zie: http://www.geertgrotepen.nl/download/ggpen_2013_crowdfunding.pdf.

Prijs van de Limburgse Taalkunde 2013

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde looft eens per twee jaar een prijs uit voor de beste universitaire afstudeerscriptie (BA, MA of anderszins) op het gebied van de taalkunde of naamkunde van het Limburgs (of direct aangrenzende dialecten). Met deze prijs wil de vereniging het taalkundig onderzoek naar het Limburgs stimuleren.
De beste inzending wordt beloond met 500 euro en een aanbod tot publicatie van een samenvatting in het Jaarboek van de VLDN. De winnaar wordt bekend gemaakt op het congres van de VLDN, zaterdag 30 november 2013 te Tongeren.
Scripties moeten op papier en digitaal worden ingezonden. Ze dienen vergezeld te gaan van een kopie van een tentamenbriefje of een ander gedateerd bewijs van acceptatie; zie www.vldn.be voor het volledige reglement.

Lees verder >>

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont onderzoek over relatie tussen lezen en mediaDe Scriptieprijs Stichting Lezen, die op initiatief van Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland elke twee jaar de beste afstudeerscriptie over lezen beloont met een geldprijs van 2.500 euro, is toegekend aan Renée Moernaut voor haar scriptie Van volksverheffing tot ‘pretliteratuur’? De evolutie van De Standaard der Letteren tussen 1956 en 2011. Ze diende deze scriptie in bij de masteropleiding Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel.

In haar onderzoek stelt Moernaut één vraag centraal: verandert de informatie over literaire romans in de media doorheen de tijd?
Lees verder >>

Taalunie Scriptieprijs 2012 voor werkstuk over Kader Abdolah


De Taalunie Scriptieprijs 2012 is toegekend aan Willem Bongers-Dek voor zijn scriptie geschreven aan de Universteit Utrecht, over de literaire identiteit van de Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah. Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, reikte de prijs vrijdag 8 februari uittijdens het tweejaarlijkse Cross-over Congres voor letterkundige neerlandici aan de Universiteit van Gent. Centraal in de bekroonde scriptie staat de vraag: Welke verhalen vertelt de auteur Abdolah over zichzelf en hoe wordt hierop gereageerd?

Lees verder >>

Siegenbeek Scriptieprijs 2012 voor neerlandici


Wie in 2012 zijn of haar scriptie heeft afgerond over een onderwerp op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde of cultuur binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies, kan  meedingen naar de Siegenbeek Scriptieprijs. Er is € 500,- en een oorkonde te winnen.
Iedereen die in het jaar 2012 zijn of haar master heeft gehaald binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies en een 7,5 of hoger voor zijn/haar masterscriptie kreeg, kan meedingen naar de Siegenbeek Scriptieprijs 2012. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Die jury bestaat uit de Siegenbeek-leden Jan Bos (boekhistoricus en penningmeester van Siegenbeek), Jos Paardekooper (docent en stadsdichter van Deventer), Kees Thomassen (conservator en marge-drukker) en Christine Swanckhuizen (Tabula Rasa).
De uiterste inleverdatum is 31 januari 2013. Na die datum zal de jury zich buigen over de ingeleverde werken. De winnaar van de Siegenbeek Scriptieprijs zal worden gehuldigd tijdens de jaarlijkse Siegenbeek alumnidag in het voorjaar van 2013. De uitslag wordt ook bekendgemaakt op de website van Siegenbeek en het juryrapport verschijnt tevens in Metaal, tijdschrift voor Leidse neerlandici.
De commissie ziet graag één papieren exemplaar, en een digitaal bestand.
Je  kunt een papieren versie sturen naar:

Siegenbeek, Alumnivereniging voor Leidse Neerlandici
Postbus 9515  2300 RA Leiden
o.v.v. Siegenbeek Scriptieprijs;


en een digitale versie naar siegenbeek@gmail.com

Zie voor meer informatie de website van de Siegenbeek Scriptieprijs.

Scriptieprijs Indische Letteren

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkundelooft de Indische Letteren Scriptieprijsuit. Deze prijs, waaraan een bedrag van 500 euro is verbonden, is bedoeld om het onderzoek naar de Indische literatuur te stimuleren en wordt ééns in de drie jaar uitgereikt.
In aanmerking komen alle bachelor- en masterscripties, voltooid tussen 1 september 2010 en 1 september 2012, die op Indische literatuur betrekking hebben.
De jury wordt gevormd door Reggie Baay, Liesbeth Dolk, Bert Paasman en Gerard Termorshuizen, leden van de redactieraad van het tijdschrift Indische Letteren. De winnaar wordt bekend gemaakt op het aan Hella S. Haasse gewijde symposium van de Werkgroep van 11 november 2012 op Bronbeek.
Deelnemers wordt verzocht hun scriptie voor 1 september 2012 in geprinte vorm en in viervoud te zenden naar het redactiesecretariaat:
Marian Fillié
Klaverhof 110
2403 XH Alphen aan den Rijn

(Bron: http://ldolk.home.xs4all.nl/Indische_Letteren/IL_nieuws.html)