Tag: Oproep

Dag van de Friese Taalkunde 2016

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de achtste Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, kindertaalverwerving, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.

Wanneer: vrijdag 21 oktober 2016
Waar: Fryske Akademy, Doelestrjitte 8, Leeuwarden

De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).

Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar voor 15 september – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar Eric Hoekstra (secretaris van het Wurkferbân): ehoekstra@fryske-akademy.nl

Scriptieprijs Frederik van Eeden Genootschap

Het Frederik van Eeden Genootschap zet zich in voor de verspreiding van het gedachtegoed en de (hernieuwde) bestudering van het werk van de schrijver, wetenschapper, sociaal hervormer en psychiater Frederik van Eeden (1860-1932). Het Genootschap beheert ook de nalatenschap van Van Eeden; de collectie handschriften, brieven, foto’s etc. is in bruikleen gegeven aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

frederikvaneedengenootschapHet Genootschap wil met deze scriptieprijs Bachelor en Master studenten aanzetten om zich te verdiepen in het werk en het leven van Van Eeden of in de manier waarop het denken en doen van deze auteur heeft doorgewerkt in het culturele en sociale leven na zijn dood.

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een bijzonder aandenken. De eerste keer zal de prijs worden uitgereikt in 2017. De uiterste inzenddatum is 1 januari 2017.

 

Lees verder >>

Letterenfonds vraagt nieuwe leden voor de Raad van advies

Vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van verschillende adviseurs roept het fonds kandidaten op voor de Raad van advies. Er is met name behoefte aan een (vertaal)deskundige op het gebied van de Slavische letteren, aan een deskundige op het gebied van de Friese letterkunde en aan deskundige met specifieke ervaring in de boekhandel.
Het Nederlands Letterenfonds laat zich voor de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed. De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen.
Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om een reguliere (bezoldigde) functie.

Lees verder >>

Valentiemorfeem in het Afrikaans

Benito Trollip van de Noord-Wes Universiteit Potchefstroom onderzoekt de tussenklank in het Afrikaans (het zogenoemde valentiemorfeem). Een voorbeeld is de -s- in koningsfamilie.

Voor het empirische onderdeel van zijn studie zoekt hij Nederlandstaligen die vreemdetaalsprekers van het Afrikaans zijn en ook Nederlandstaligen die geïnteresseerd zijn in het Afrikaans (maar het niet spreken of niet helemaal begrijpen). Zij kunnen tot 20 december deelnemen aan een online enquête.

Oproep: lacunes in datasets voor neerlandistisch onderzoek

Binnen de geesteswetenschappen van de KNAW ontwikkelt een consortium momenteel plannen om een onderzoeksagenda voor de toekomst (2025) te formuleren, getiteld DESIDERIA (Dutch Extensible and Searchable Infrastructure for Digital Explorative Reading and Information Analysis). Die agenda is gericht op onderzoek aan de hand van grote tekstcorpora en sluit aan bij huidige (inter)nationale projecten als CLARIN en CLARIAH. De agenda bouwt voort op bestaande projecten door op drie cruciale punten naar vooruitgang in reeds aanwezige tekstuele digitale infrastructuren te streven. Het accent ligt hierbij op infrastructuren rond Nederlandstalig materiaal, materiaal dat zich voor een belangrijk deel in Nederland bevindt, en taalbeschrijvingen die door Nederlandse onderzoekers zijn gemaakt.

Een van de drie actiepunten betreft het onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets die bias veroorzaken met betrekking tot de mogelijke representativiteit van de genereerde data waardoor vernieuwend onderzoek kan worden belemmerd, en hoe die lacunes met behulp van crowdsourcing kunnen worden opgelost. Daarvoor hebben we een enquête opgesteld. Wij zijn er erg mee geholpen als zoveel mogelijk onderzoekers en collectiebeheerders deze enquête invullen. De enquête is hier te vinden:

https://docs.google.com/forms/d/1LewrawQERiguWTF7kahcUq7gKiYRywRAdFeK5CuTr0E/viewform

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij coördinator Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl) of onderzoeksassistente Anna Kirstein (anna.kirstein@meertens.knaw.nl).

Goede voornemens!

De redactie van Neder-L is voortdurend op zoek naar al dan niet gediplomeerde neerlandici om de, overigens behoorlijk anarchistisch georganiseerde en door niets of niemand betaalde, redactie te komen versterken. Heb je zin om af en toe, of heel vaak, berichten te plaatsen op ons weblog op het gebied van de neerlandistiek (nieuwsberichten, aankondigingen, recensies, opinies)? Heb je het idee dat jouw deel van het vakgebied of het taalgebied ondervertegenwoordigd is? Meld je bij de redactie met een korte beschrijving van hoe je zou kunnen bijdragen. Wie weet verschijnt jouw bericht dan ook binnenkort op dit weblog.

Oproep: Word abonnee van de Bert van Selm-lezingen!

Sinds 1992 vindt elk jaar, in de eerste week van september, de Bert van Selm-lezing plaats, ter nagedachtenis aan de Leidse boekwetenschapper Bert van Selm (1945-1991). De tekst van de lezing wordt telkens in boekvorm uitgebracht, in een bijzondere, bibliofiele uitgave van 200 genummerde exemplaren. U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Eerlijk gezegd, zouden we heel goed wat extra abonnees kunnen gebruiken. Dat heeft allerlei voordelen: U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch een uitnodiging voor de lezing toegestuurd én u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst, tegen een voordeelprijs (€ 10 euro i.p.v. € 12,50). Uw exemplaar ligt op de dag van de lezing klaar of wordt u nadien toegezonden.

Dit jaar wordt de lezing op 2 september gehouden door Frans Blom onder de titel ‘Pennen in beweging. De reizende schrijver in kaart’. Wilt U bijdragen aan het behoud van deze mooie Leidse traditie? Als u abonnee wordt, krijgt u bovendien drie oude nummers naar keuze gratis! Meer informatie: www.bertvanselmlezing.leidenuniv.nl. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl.

Oproep: onderzoek vraagzinnen

Wat is er aan de hand met vraagzinnen? Heidi Klockmann en Franca Wesseling (Universiteit Utrecht) doen onderzoek naar vraagzinnen in het Nederlands. Om vraagzinnen in het Middelnederlands te onderzoeken wordt (o.a.) het Corpus Gysseling ingezet, voor de variatie in het huidige Nederlands hebben ze uw hulp nodig. Ze zouden zeer gebaat zijn als u onderstaande link aanklikt en de vragenlijst invult. Bedankt!

https://www.surveymonkey.com/s/vraagzinnen

Oproep: taalgebruiksgidsen

In het Engelse taalgebied is al bijna 200 jaar een rijke traditie aan usages guides: gidsjes die de taalgebruiker adviseren op het gebied van uitspraak, woordkeuze, zinsbouw en nog veel meer. Voorbeelden van besproken usages problems zijn de split infinitive (“to boldly go”), het gebruik van het woord hopefully en vele andere glibberige stenen in de rivier van juist taalgebruik. Dit soort probleempjes worden samengebracht en van vaak bijtend commentaar voorzien in boeken zoals The King’s English van Kingsley Amis of A Dictionary of Modern English Usage van de gebroeders Fowler.

Al die Engelse usages guides worden momenteel in kaart gebracht door prof. Ingrid Tieken cum suis in het project Bridging the Unbridgeable (zie hiervoor een beschrijving van het project en hiervoor het interessante onderzoeksblog). Aan dit project zit ook een jaarlijks mastervak vast op de Universiteit Leiden: Testing Prescriptivism. Binnen dit vak is nu de vraag gerezen waarom er eigenlijk zo weinig Nederlandse usages guides zijn.
Lees verder >>

Redacteuren gezocht!

Neder-L is een elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek dat op een aantal verschillende manieren gelezen kan worden: via een weblog bijvoorbeeld, of via een dagelijkse gratis e-mail. Sinds het begin, in 1992, is Neder-L onafhankelijk van iedere vorm van subsidie. We zijn inmiddels hét informatieblad voor de neerlandistiek in brede zin.

Om te kunnen blijven groeien, zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe medewerkers. Vooral hebben we behoefte aan mensen die nieuwsberichten willen opsporen en plaatsen: persberichten over promoties, nieuwe publicaties en opvallende en interessante gebeurtenissen in de neerlandistiek in brede zin, recensies van nieuwe boeken, aankondigingen van congressen, advertenties met vacatures, enzovoort.

Ook mensen die goede achtergrondartikelen kunnen schrijven, vooral over literatuurwetenschappelijke onderwerpen, zijn van harte welkom. Ook bijdragen buiten Nederland zijn meer dan welkom!

Neder-L heeft geen inkomsten en kan dus op dit moment ook niets bieden behalve collegialiteit en de gelegenheid om een grote groep belangstellenden in de neerlandistiek in brede zin te bereiken. Bovendien krijgen bloggers bij ons, na een korte proefperiode, alle vrijheid. Voor studenten is het waarschijnlijk wel mogelijk om het werk de status te geven van een stage, natuurlijk in overleg met de onderwijsinstelling.

Hoe vaak zou je mee moeten bloggen? Zo vaak als je zint, al heeft het misschien niet veel zin om het minder dan één keer per maand te doen, en willen we onze lezers ook weer niet bijvoorbeeld meerdere berichten per uur voorschotelen. Maar ieder aantal tussen die extremen is welkom.

Meld je bij redactie.neder.l@gmail.com voor meer informatie!

Werkgroep Zeventiende Eeuw: Call for Papers, congres 2013

Het komende congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw op 24 augustus 2013 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag staat in het teken van De zingende Nederlanden: actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur. Het congres biedt een podium voor lezingen van (cultuur)historici, kunsthistorici, muziek- en theaterwetenschappers, etnologen en letterkundigen rond de centrale vraagstelling: hoe functioneerden liederen als emotionerende, identiteitsvormende en opiniërende media? De drie invalshoeken actualiteit, identiteit en emotie zijn gekozen met het oog op de speciale functionaliteit van het lied. Zingen in groepsverband kan identiteiten, emoties en opinies tot uitdrukking brengen en versterken. Liederen hadden door hun multimediale karakter, door hun verwevenheid met toneel en schilderkunst en door hun bruikbaarheid in huiskamers, theaters, kroegen, kerken en op kermissen en marktpleinen ook een veel groter verspreidingspotentieel dan andere media. Hoe is de opiniërende, emotionerende en identiteitsvormende functie van het lied in de vroegmoderne Nederlanden ingezet om bevolkingsgroepen een stem te geven en te mobiliseren? Hoe kon juist het lied nieuws en opinies zo razendsnel, en zonder onderscheid naar leeftijd, gender of sociale klasse verspreiden? En hoe functioneerden liedteksten en melodieën als bemiddelaars van opinies, emoties en identiteiten?

De spreektijd voor lezingen is 20 minuten. Ook voorstellen voor thematische panels van drie papers zijn zeer welkom. De voertaal van het congres is Nederlands, maar presentaties in het Engels, Frans en Duits zijn ook welkom. Abstracts (max. 200 woorden) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 mei 2013. Zie voor meer informatie: http://www.zeventiende-eeuw.nl/congres.html.

Call for papers Morfologiedagen 2013 in Leeuwarden


Deadline: 15 september 2013
Datum: Vrijdag 13 december 2013
(en afhankelijk van deelname ook zaterdag 14 december 2013)
Locatie: Fryske Akademy, Leeuwarden

Na het succesvolle congres in Leiden in september 2012 zal de volgende editie van de Morfologiedagen op vrijdag 13 december 2013 (en afhankelijk van deelname ook zaterdag 14 december 2013) plaatsvinden in Leeuwarden. De Fryske Akademy – die dit jaar 75 jaar bestaat – heeft de organisatie van de Morfologiedagen 2013 op zich genomen.

De Morfologiedagen bieden een forum voor wetenschappelijk debat over alle mogelijke aspecten van met name de Nederlandse en Friese morfologie. De voertalen zijn Nederlands, Engels en Duits.
De organisatie ontvangt graag abstracts (max. 300 woorden) over alle mogelijke aspecten van met name de Nederlandse en Friese morfologie vóór 15 september 2013 per e-mail op het volgende adres: jspoelstra@fryske-akademy.nl, met als onderwerp ‘abstract Morfologiedagen’.

Presentaties: 30 min. (incl. 10 min. discussie)

Organisatie: Siebren Dyk, Eric Hoekstra, Janneke Spoelstra en Willem Visser (Fryske Akademy, Leeuwarden)

Voor meer informatie: ehoekstra@fryske-akademy.nl.

Siegenbeek Scriptieprijs 2012 voor neerlandici


Wie in 2012 zijn of haar scriptie heeft afgerond over een onderwerp op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde of cultuur binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies, kan  meedingen naar de Siegenbeek Scriptieprijs. Er is € 500,- en een oorkonde te winnen.
Iedereen die in het jaar 2012 zijn of haar master heeft gehaald binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies en een 7,5 of hoger voor zijn/haar masterscriptie kreeg, kan meedingen naar de Siegenbeek Scriptieprijs 2012. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Die jury bestaat uit de Siegenbeek-leden Jan Bos (boekhistoricus en penningmeester van Siegenbeek), Jos Paardekooper (docent en stadsdichter van Deventer), Kees Thomassen (conservator en marge-drukker) en Christine Swanckhuizen (Tabula Rasa).
De uiterste inleverdatum is 31 januari 2013. Na die datum zal de jury zich buigen over de ingeleverde werken. De winnaar van de Siegenbeek Scriptieprijs zal worden gehuldigd tijdens de jaarlijkse Siegenbeek alumnidag in het voorjaar van 2013. De uitslag wordt ook bekendgemaakt op de website van Siegenbeek en het juryrapport verschijnt tevens in Metaal, tijdschrift voor Leidse neerlandici.
De commissie ziet graag één papieren exemplaar, en een digitaal bestand.
Je  kunt een papieren versie sturen naar:

Siegenbeek, Alumnivereniging voor Leidse Neerlandici
Postbus 9515  2300 RA Leiden
o.v.v. Siegenbeek Scriptieprijs;


en een digitale versie naar siegenbeek@gmail.com

Zie voor meer informatie de website van de Siegenbeek Scriptieprijs.

CODL: Uitnodiging om mee te werken.

In oktober 2012 is het NWO-internationaliseringsproject CODL van start gegaan. CODL staat voor An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature. Deze titel zegt in het kort waarover het gaat: we willen een internationaal netwerk van neerlandici consolideren en we willen de internationale verspreiding van de Nederlandse literatuur bestuderen. 

CODL start tien groepen op die elk de circulatie van één werk uit de Nederlandse literatuur bestuderen in vertalingen, bewerkingen of andere vormen. We willen je uitnodigen om aan één van die groepen deel te nemen. Je werkt dan samen met een internationale en interdisciplinaire groep rond één casus. Je post vertalingen en bewerkingen op de virtual collaboratory, je discussieert over je onderzoek naar de verspreiding van het gekozen boek, je bereidt samen een presentatie of panel voor op één van de workshops, je draagt bij aan een gemeenschappelijke publicatie (en/of deelpublicaties in open access op de website) etc. Je kan ook deelnemen aan het project door met een vertaalgroep aan de hand van de bij het project behorende ‘Reader voor CODL vertaalgroepen’ (binnenkort beschikbaar) een selectie teksten met studenten en docenten te vertalen in je eigen taal. Voor elke groep zal er één voorzitter zijn, die de werkgroep coördineert. Het project loopt drie jaar.

Tawagonshi-verdrag is vervalst

Op 3 januari schreef Serv Wiemers een stuk in de Volkskrant: ‘De indianen rekenen terecht op Nederland’ (helaas alleen op de betaalsite van de krant). Wij hebben daarop een ingezonden brief geschreven, waarvan op 5 januari een verkorte versie is verschenen. Voor lezers van Neder-L plaatsen wij hier de volledige tekst. 

Jan Noordegraaf grijpt de publicatie van de ingezonden brief aan om te peilen of lezers van Neder-L nog nadere informatie over deze kwestie kunnen geven.

Door Harrie Hermkens, Jan Noordegraaf en Nicoline van der Sijs

Op 3 januari l.l. riep Serv Wiemers in ‘Opinie & Debat’ onder de kop ‘De indianen rekenen terecht op Nederland’ onze regering op om haar verplichtingen ten opzichte van de indianen niet te vergeten, en Irokezen tot ons land toe te laten op hun indiaanse paspoorten. Die verantwoordelijkheid is volgens Wiemers ontstaan doordat Nederland op 24 april 1613 als eerste land een verdrag met een indiaanse natie heeft gesloten op basis van gelijkwaardigheid.

Helaas zijn de feiten die Wiemers, zonder bronvermelding, weergeeft onjuist.
Lees verder >>

Bloggers gezocht

Neder-L, dat prachtige weblog voor de neerlandistiek (we hebben zo’n 1500 bezoekers per dag en bijna 500 abonnees via de e-mail), kan nog steeds uitbreiding gebruiken van bloggers.

Vooral zijn we nog op zoek naar neerlandici met specialisaties die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn, zoals moderne letterkunde, of de letterkunde van de zeventiende en achttiende eeuw, of taalbeheersing, of historische taalkunde, of neerlandistiek extra muros. Ook bijdragen van leraren Nederlands over de onderwijspraktijk zijn van harte welkom.
Lees verder >>

Dag van de Friese taalkunde 2012

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de vijfde Dag van de Friese taalkunde. Deze zal, evenals de vorige keren, weer een informeel karakter hebben. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.
Lees verder >>

Prijs voor scripties over boekwetenschap

Ook in 2012 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2011 – 1 september 2012.

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting € 1.000, – uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te publiceren. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal € 1.000, – beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2012.

Meer informatie over de Scriptieprijs vind je hier.

Financiële ondersteuning Nederlandse Poëzie Encyclopedie

Op23maart2012zijndeeerstepagina’svande ‘NederlandsePoëzieEncyclopedie’(NPE,www.nederlandsepoezie.org)onlinegeplaatsteenprojectwaaralvanaf1998researchvoor gedaanis.
DeNPE iseenonline-naslagwerkdat eenoverzichtgaat biedenvan alleNederlandstaligeprofessioneledichters,die opof vanaf1 januari1900 toten metnu actiefwaren/zijnen hun dichtbundels,verschenenin ofna 1900.Tevensbevat deNPEjaaroverzichten,met daaropallebundels uithetdesbetreffendejaar,alsmede dedichtersdie indat jaarzijnoverleden.Elkedichter enelke bundelzal ermet eeneigenpagina inwordenopgenomen Om eenindruk tekrijgenkunt ude volgendepagina’s albezoeken:MarleendeCrée,F.HarmsenvanBeek,IngmarHeytze,JeanPierreRawie,J.Slauerhoff,MaxTemmerman,VrouwkjeTuinman, M.Vasalis,SimonVestdijk,DriekvanWissenen JanWolkers: http://nederlandsepoezie.org/dichters/index.html

Oproep: medewerkers vragenlijsten

 Het Meertens Instituut is in 1931 begonnen met het uitsturen van vragenlijsten naar informanten in Nederland en Vlaanderen. De eerste vragenlijst ging over de namen van lichaamsdelen van de mens. Het mochten ook “platte woorden” zijn. Sindsdien is er jaarlijks een vragenlijst rondgestuurd met vragen over allerlei aspecten van het dialectgebruik. In 1934 is ook de afdeling Etnologie, toen nog Volkskunde geheten, vragenlijsten gaan versturen over zaken als het geloof in kabouters en dwergen, gebruiken rond feestdagen, en volksgebruiken zoals het ophangen van de nageboorte van het paard – bekend bij alle lezers van Het Bureau van J.J. Voskuil. 

Lees verder >>

Oproep LOT Populariseringsprijs 2012

 Aan alle taalkundigen in Nederland,
LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.
De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal – artikelen, boeken, cd-roms, video’s, radio – en televisieprogramma’s, websites etc. – met copyright in 2011 (indien copyright van toepassing is) en 2012. De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.
Lees verder >>