Tag: Nederlandse Taalunie

40 jaar Taalunie

Nederlandse Taalunie

Op 9 september 1980, gisteren exact 40 jaar geleden, ondertekenden België en Nederland het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. In de aanhef van dat verdrag verklaarden de toenmalige vorsten Boudewijn en Beatrix dat ze ervan overtuigd waren “dat de gemeenschappelijke zorg voor de Nederlandse taal de banden tussen de Nederlandstaligen in Hun landen zal versterken”. En dat in Brussel, de stad waar bijna dag op dag 150 jaar eerder de Belgische Omwenteling was uitgebroken, onder meer vanwege de taalpolitiek van Willem I, die in de Vlaamse provincies het Nederlands als officiële taal wilde invoeren. Het kan verkeren.

Lees verder >>

Taalunie veertig jaar

Door Yves T’Sjoen

De Taalunie is als verdragsorganisatie uniek in haar soort. De supranationale samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname biedt de mogelijkheid om op het gebied van taalbeleid land-overschrijdend beleid te voeren. Ze behartigt al sinds veertig jaar de belangen van het Nederlands zowel in het moedertaalgebied als in het buitenland. Bizar dat de verjaardag vrijwel geruisloos passeert. Naar aanleiding van het jaarverslag 2019 publiceerde Luc Devoldere deze beschouwing. Dat is het zowat. Wat is er aan de hand?

Lees verder >>

Taalunie Zomercursussen Nederlands online

Het coronavirus houdt de hele wereld in de ban en zorgt er tegelijk voor dat de Taalunie belangrijke stappen vooruit zet in het mogelijk maken van online lesgeven. De vier Taalunie Zomercursussen zullen daarom in 2020 online plaatsvinden. Zo blijft ons cursusaanbod verzekerd. 

Het gaat over de volgende cursussen:

  • Taalunie Zomercursus Nederlands voor studenten, Gent, UCT-UGent (deze cursus is vol)
  • Taalunie Docentencursus voor docent-onderzoekers, Utrecht, UU
  • Taalunie Docentencursus Didactiek, taal en cultuur, Amsterdam-Leuven, INTT-UvA
  • Taalunie Docentencursus Didactiek, Leuven, CTO-KU Leuven
Lees verder >>

Staat van het Nederlands: online bronmateriaal voor het onderwijs

Een van de rijke informatiebronnen die de Taalunie biedt is de Staat van het Nederlands, een tweejaarlijks onderzoek onder Nederlanders, Vlamingen, Brusselaars en Surinamers naar de talen die ze in verschillende sociale situaties gebruiken. De onderzoeksresultaten zijn te vinden op de website van de Taalunie, en een website van het Meertens Instituut. Infografieken met samenvattingen van de onderzoeksresultaten zijn te downloaden van de website over de Atlas van de Nederlandse taal van Uitgeverij Lannoo.  Met bronvermelding mogen deze infografieken ook verder worden gebruikt, zeker in het onderwijs. Meer informatie? Stuur een mail naar info@taalunie.org.

Taalunie, speelbal van het identitaire denken?

Een Vlaams perspectief

Door Yves T’Sjoen

De Taalunie is een unieke verdragsorganisatie. Het instituut bestaat volgend jaar precies vier decennia. Lidstaten staan sindsdien een deel van hun bevoegdheid af. Voor en over het Nederlands wordt beleid gevoerd. De Taalunie is verantwoordelijk voor taalbeleid (taalverwerving, onderwijs en onderzoek) dat uitstijgt boven de landsgrenzen. Jammer genoeg gaat het niet zo goed met de studie van het Nederlands in het moedertaalgebied. Het schoolvak Nederlands krijgt af te rekenen met prestigeverlies, aan universiteiten in Nederland wordt het Nederlands als wetenschaps-, publicatie- en instructietaal afgeschaald. Taalverschraling is er het gevolg van, vooral omdat talenstudies in het algemeen minder ernstig worden genomen. Ook in Vlaanderen zit de taal in de wurggreep van het tenenkrullend Globish. Een excellente beheersing van het Nederlands door moedertaalsprekers heeft blijkbaar niet veel belang meer. Nieuwkomers moeten met eigen financiële middelen de taal leren om zich in te burgeren. Op school en aan universiteiten aanhoort men vandaag een schabouwelijk Nederlands, een taal op krukken. De resultaten voor begrijpend lezen (PISA en PIRLS) zijn ook al niet denderend. Om nog te zwijgen over studentenaantallen, laaggeletterdheid, taalachterstand. 

Lees verder >>

De staat van het Limburgs

Subtiele verschillen weerspiegelen taalpolitieke opvattingen over het Limburgs

Door Leonie Cornips en Roeland van Hout

Sinds 6 november is er een Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse taal getekend in Venlo door de minister van Binnenlandse Zaken en de provincie Limburg. De titel van dit Limburgse convenant wijkt af van het convenant voor het Nedersaksisch waarboven de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal prijkt. Het woord regionaal is in het Convenant voor het Limburgs weggelaten. Dat verschil lijkt misschien subtiel, maar door het weglaten van regionaal klinkt de Limburgse taal een stuk sterker en zelfstandiger. In het eerste deel van deze bijdrage zullen we uitleggen hoe subtiele verschillen in omschrijvingen en benamingen van een taalvariëteit gekoppeld zijn aan taalpolitieke opvattingen. De terminologische verwarring is groot en dat is vooral een gevolg van de onwelwillendheid om het Limburgs in Nederland als een erkende taal te beschouwen. Lees verder >>

Hans Bennis weg bij de Taalunie

Hoofdredactie Neerlandistiek

myprofile-image-1
Hans Bennis

“We gaan hem natuurlijk net zo kritisch in het openbaar volgen als zijn voorgangers”, kondigden we een paar jaar geleden aan toen Hans Bennis Algemeen Secretaris werd van de Taalunie. Publicatietechnisch doet kritiek op de Taalunie het namelijk altijd goed, op Neerlandistiek.

Maar er was de afgelopen jaren weinig aanleiding toe. Ook elders klonk voor zover we hebben kunnen zien geen wanklank. Het werd eindelijk weer eens rustig om de Taalunie en men ging er eindelijk aan het werk. Belangrijke taken, zoals de zeer teleurstellende staat van het onderwijs Nederlands op allerlei niveaus, werden eindelijk ter hand genomen, en dit altijd in goed overleg met allerlei betrokkenen. Ook intern keerde de rust weer: waar onder vorige algemeen secretarissen de redactie van Neerlandistiek soms letterlijk anonieme post kreeg, enveloppen vol zogenaamd belastend materiaal, is het nu stil gebleven.

Lees verder >>

Vacature: Algemeen Secretaris, Nederlandse Taalunie

De Taalunie zoekt per 1 februari 2020 een Algemeen secretaris (m/v/x)

De Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De vijf aandachtsgebieden zijn: 1. Standaardtaal; 2. Nederlands, taalvariëteiten en andere talen; 3. Onderwijs binnen het taalgebied; 4. Onderwijs buiten het taalgebied; 5. Taal en cultuur.

De Taalunie bestaat uit vier organen: het Comité van Ministers, de Interparlementaire Commissie, de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en het Algemeen Secretariaat. De algemeen secretaris is de voornaamste adviseur van de Ministers op het vlak van beleid inzake de Nederlandse taal. De algemeen secretaris vertegenwoordigt en representeert de Taalunie extern en is hét gezicht van het gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse taalbeleid. De algemeen secretaris stuurt een organisatie aan van 35 personen, het Algemeen Secretariaat. Lees verder >>

Een glas mineraalwater: het internationale landstaalbeleid van Nederland en Vlaanderen

Door Lars Bernaerts, Iris van Erve, Jan Konst, Henriette Louwerse, Jelica Novakovic, Els Stronks en Johan Vanparys
(Bestuur IVN)

Vierenhalve cent – wanneer je het uitschrijft lijkt het nog wat, maar het is natuurlijk bitter weinig. Wat kun je met € 0,045 doen? Wanneer vijftig mensen dit bedrag inleggen, kunnen ze op een terras in Amsterdam of Antwerpen samen een glas mineraalwater bestellen. Vierenhalve cent. Zo veel investeerden in 2018 de Nederlandse en de Vlaamse overheid gezamenlijk per hoofd van de bevolking in de universitaire studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied. Dat blijkt uit het rapport Talenbeleid in Europa dat de Taalunie een paar dagen geleden publiceerde. In een Europees perspectief is dit bedrag, dat in 2010 bovendien nog dubbel zo hoog was, extreem laag. Portugal bijvoorbeeld investeert het veertigvoudige, en Duitsland trekt zelfs zeventig keer zo veel uit voor het internationale landstaalbeleid. 

Lees verder >>

Zomercursus in Gent ontvangt 120 buitenlandse studenten Nederlands

Door Yves T’Sjoen 

In de zomervakantie strijken weer 120 buitenlandse studenten Nederlands neer in Gent. De deelnemers zijn in overleg met en op voorstel van buitenlandse docenten geselecteerd. Zoals de voorbije drie jaar is de Universiteit Gent de gastinstelling in de Lage Landen voor de nieuw gemodelleerde Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep. De cursus loopt van 4 tot 17 augustus 2019. 

Eerst wordt een programma aangeboden met workshops, lezingen, interactieve seminaries. Studenten kiezen voor een leerlijn. Er is van meet af aan, sinds de hervorming van de zomercursus Nederlands als vreemde taal (NVT), voor gekozen met vier professionele sectoren te werken, respectievelijk media en politiek, kunst en literatuur, zakelijk en literair vertalen én didactiek en taalkunde. In de tweede week hebben de jongeren een bedrijfsbezoek en bereiden een poster voor, een presentatie of een blogtekst. Met het oog op het bedrijfsbezoek, beroepservaring in het Nederlandse taalgebied en vooral de verdieping van de Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid zijn weer tal van organisaties en bedrijven bereid gevonden de studenten enkele dagen te ontvangen. Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van Universiteit Gent bereidt het verblijf van de studenten voor: op dit moment worden de voorbereidingsprogramma’s klaargestoomd. Op taalunieversum.org is sprake van “een voortraject met webcolleges, interactieve discussies en kennisclips”. 

Lees verder >>

Debat of sacochengevecht?

Over de vernieuwde visie op taalvariatie van de Taalunie

Door Wim Vandenbussche

Was Ons Erfdeel zwanger van profetische inzichten toen het in de zomer van 2018 een debat over taalvariatie organiseerde in de sacrale sferen van het Hollands College in Leuven? Een aantal Nederlandse vrienden hield toen vol dat het een praatavond zonder voorwerp was, drukdoenerij om niets in een wereld waarin elk weldenkend mens taalvariatie omarmt – ook nadat sommige Vlaamse interpellanten verhit van alomverslindende taalverloedering hadden gewaagd, en het eind van de standaardtaal met een vurig maar bevreesd hart tegemoet zagen. Die laatsten werden gesterkt in hun wanhoop toen de algemeen secretaris van de Taalunie kloek aankondigde dat een druk werkende commissie onder Vlaamse leiding hem dra zou vertellen wat hij nu precies over taalvariatie moest denken. De enen zagen vertwijfeling bij een taalpaus, de anderen leek het een weloverwogen toonbeeld van polderen. Niemand leek nog te weten dat de Taalunie in 2003 al eens een zeer helder advies over taalvariatie formuleerde.

Lees verder >>

Natiolecten en hun labels in naslagwerken

Door Miet Ooms en Reglindis De Ridder

Begin dit jaar publiceerde de Taalunie de visietekst over en het implementatieplan voor haar taalvariatiebeleid in de toekomst. Daarin stippelt ze haar taalvariatiebeleid uit, met aandacht voor corpus-, status- en acquisitieplanning. Corpusplanning impliceert de beschrijving van die variatie, statusplanning de acceptatie ervan door de taalgebruikers en acquisitieplanning de omgang met taalvariatie in het onderwijs. Dit implementatieplan is het vervolg op de beleidstekst uit 2003, waarin de Taalunie het idee van de monocentrische standaardtaal definitief inruilde voor een pluricentrische standaardtaal. Sindsdien bestaan er ‘natiolecten’: geaccepteerde varianten van de standaardtaal die in een bepaalde natie (Nederland, België, Suriname en de Caraïben) gebruikelijk zijn. In het nieuwe implementatieplan stelt de Taalunie dat de variatie binnen de standaardtaal al wordt beschreven en dat die lopende projecten zullen worden ‘voortgezet en – waar mogelijk – worden geïntensiveerd of uitgebreid’.

Wij vroegen ons af of taalprofessionals als vertalers, redacteurs, tekstschrijvers en taaldocenten in de praktijk te maken krijgen met die variatie, welke naslagwerken ze gebruiken en welke informatie ze op dit moment niet of moeilijk kunnen vinden. Daarom hebben we in maart een digitale vragenlijst laten invullen door vertalers, redacteurs, copywriters en taalleraren. In het totaal hebben we 203 reacties verzameld. Lees verder >>

Kan de overheid anarchistisch zijn in het taalbeleid?

Door Marc van Oostendorp

De Taalunie is een gezamelijke Vlaams-Nederlandse overheidsorganisatie, maar de traditie is dat Nederland net doet alsof die hele club niet bestaat, terwijl men in Vlaanderen met argusogen kijkt naar iedere stap die er wordt gezet.

Dat is ook nu weer het geval: in Nederlandse media werd voor zover ik kan zien geen woord gewijd aan de publicatie van de door een deskundige commissie vorige maand gepubliceerde Visie op taalvariatie en taalvariatiebeleid? Vlaanderen was anderzijds vrijwel meteen te klein, vooral toen commissielid Stef Grondelaers (Radboud Universiteit) in De Standaard vorige maand een artikel publiceerde waarin hij een paar consequenties van de visie uit het rapport uiteenzette voor de Vlaamse publieke omroep, de VRT:

Nochtans is de VRT een voor de hand liggende partner in de ‘de-ideologisering’ die dringend nodig is om het Vlaamse denken over standaardtaal te genezen. De organisatie die met de beste bedoelingen generaties Vlamingen doordrongen heeft van de ‘één taal goed, alle andere talen slecht’-ideologie, zou met name het voortouw moeten nemen in die grote schoonmaak.

Empirie

Wie vraagt om ‘deïdeologisering’ vraagt in onze tijd om moeilijkheden, want al snel komen uit alle hoeken en gaten dan degenen klauteren die juist aan die ideologieën hangen als matrozen aan een scheepsmast in zwaar weer. Uiteindelijk voelde de minister van onderwijs Hilde Crevits zich genoodzaakt Stefs artikel te retweeten, met dit commentaar: Lees verder >>

De zegen van de standaardtaal

Door Peter Debrabandere

Het Vlaamse denken over standaardtaal moet ‘genezen’ en ‘gedeïdeologiseerd’ worden. Er moet een ‘grote schoonmaak’ gehouden worden. Vlamingen hebben ‘verlammende ideeën’ over taal. En het wordt tijd dat die ideeën ‘uit de voegen loskomen’. Zo valt te lezen in een opiniestuk van Stefan Grondelaers: De kwaal van de standaardtaal (De Standaard, 22-02-2019). Dat is even schrikken, vooral omdat Grondelaers lid was van de commissie die op verzoek van de Nederlandse Taalunie de nieuwe Visie op taalvariatie en taalvariatiebeleid (2019) geschreven heeft. En daar is de toon een stuk milder.

Vreemd is dat Grondelaers de overtuiging van de verdedigers van de Nederlandse standaardtaal een ideologie noemt, terwijl zijn eigen visie op het functioneren van taal in een maatschappij net zo goed ideologisch gekleurd is. Het is de ideologie van de variatie- of sociolinguïstiek. De hierboven al genoemde commissie bestond uitsluitend uit sociolinguïsten en dialectologen en steunde op een literatuur die voor een goed deel door henzelf geschreven is. Alleen al daardoor is de visie van de Taalunie (nu geleid door de sociolinguïst Hans Bennis) ideologisch gekleurd door de sociolinguïstiek. Lees verder >>

Nederlands studeren in China: ‘Nederlands is de makkelijkste taal van Europa’

Door Ingrid Degraeve

De studenten en docenten Nederlands in China laten van zich horen. Op 12 april bezocht premier Mark Rutte van Nederland de afdeling Nederlands aan de Beijing Foreign Studies University (BFSU). In Shanghai is er in de herfst een eerste Nederlandse bibliotheek geopend. Op 17 oktober kwam een hoogstaande delegatie onder leiding van de rector van de BFSU bij de Taalunie op bezoek.

(Bekijk deze video op YouTube.)

Anderhalve maand later verwachtte de BFSU hoog bezoek uit België: de Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz, en zijn twintigkoppige delegatie. De culturele handelsmissie van de minister naar Tokyo en Beijing was de uitgelezen kans voor de Taalunie om in zijn kielzog voor het eerst een bezoek te brengen aan de twee universitaire afdelingen Nederlands in Beijing. Maar ook  om het diplomatieke en educatieve netwerk te verkennen dat de neerlandistiek en het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) in heel China ondersteunt. Lees verder >>

Taalwetenschap en streektaalbeleid

De casus Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden

Door Marc van Oostendorp

De anonieme toehoorder die na afloop van een lezing ooit tegen de Amerikaanse dialectoloog Uriel Weinreich zei dat ‘a sprakh iz a dialekt mit an armey un flot’ (een taal is een dialect met een leger en een vloot, in het Jiddisj), heeft niet geweten hoe invloedrijk zijn dictum zou zijn in de taalwetenschap – hoe het zou uitgroeien tot een van de meest geciteerde zinnetjes van het vakgebied. Het verschil tussen taal en dialect, zo vinden waarschijnlijk vrijwel alle taalkundigen heden ten dage, is geen taalkundige kwestie maar een sociaal-politieke.

Soms komt een taalkundige echter in de verleiding: de kwestie kómt inderdaad op de polititieke agenda en vervolgens blijken de politici behoefte te hebben aan deskundig advies. Omdat het logisch lijkt om te denken dat de taalwetenschap iets verstandigs kan zeggen over de vraag ‘wat is een taal?’ wordt gekeken naar onze discipline. Dat gebeurt anders zelden – meestal wordt ons geesteswetenschappers ingewreven hoe maatschappelijk nutteloos het is wat we doen. Dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan om alleen maar te verwijzen naar leger en vloot. Lees verder >>

Positiepaper: De positie van de erkende regionale talen in Nederland

Door Roeland van Hout, Henk Bloemhoff, Leonie Cornips, Goffe Jensma en Joep Leerssen

Onderstaand positiepaper is uitgedeeld tijdens de Rondetafelbijeenkomst van de Nederlandse Taalunie over taalvariatie, 14 maart 2018, Rotterdam.

De Taalunie wil een taalbeleid gestalte geven met nadrukkelijke, positieve aandacht voor variatie in het Nederlands. Het lijkt ons belangrijk dat die benadering rekening houdt met de specifieke status van het Fries, Nedersaksisch en Limburgs, die als regionale talen wettelijk erkend zijn onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de Raad van Europa. We betreuren het dat het taalvariatiebeleid van de Taalunie een tendens vertoont om voorbij te gaan aan de maatschappelijke en publiekrechtelijke status van deze regionale talen en roepen de Taalunie op om zich expliciet te committeren aan hun specifieke status en erkenning. We hebben hiervoor de volgende argumenten: Lees verder >>

Nieuwjaarsboodschap Taalunie

Door Leonie Cornips

Onder de ‘beste-wensen’-boodschappen kreeg ik ook de nieuwjaarsfolder Tal van Talen. In en Om het Nederlands van de Taalunie onder ogen. De folder visualiseert en verwoordt de boodschap van de Taalunie anno 2018: Nederland en België is rijk aan variatie en meertaligheid. De strip op de voorkant van de folder bevat noodgedwongen een dosis versimpeling in de poging om de complexiteiten van taalvariatie en meertaligheid als een soort netwerk van knooppunten in kaart te brengen. Meer precies beeldt de strip uit dat talen aan plekken en zelfs heel expliciet aan gebouwen in Nederland en België verankerd zijn. Lees verder >>

De staat van het Nederlands in de wereld moet genuanceerder

Door Ralf Grüttemeier
hoogleraar Nederlandse letterkunde, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Duitsland

De IVN heeft een tekst met de mooie titel De staat van het Nederlands in de wereld gepubliceerd. Daarin staat veel interessante informatie, bijvoorbeeld m.b.t. tot de relatieve terugloop van het aandeel van de IVN aan het (ook in absolute getallen sinds 2010 danig gekrompen) budget van de Taalunie, van ca. 24 % in 2010 naar ca. 21% voor de periode 2016-2020. Met de algemene strekking van de tekst kan ik het ook alleen maar eens zijn: „investeer in de internationale neerlandistiek“. Het bedrag dat daar momenteel voor ter beschikking staat is met 2 miljoen € voor een wereldwijd bereik wel erg laag. Om een idee te geven ter vergelijking: het – zonder meer zinvolle – Interreg-project „Spreek je buurtaal“ voor een veertigtal basisscholen aan beide kanten van de grens in de Euregio tussen grofweg Aken en de Achterhoek heeft een budget van 2,6 miljoen ter beschikking. Hier zijn de proporties zoek. Ieder initiatief om daar verandering in te brengen is toe te juichen, uiteraard ook dat van de IVN.

Toch heb ik een aantal kritiekpunten, zowel op het diagnostisch deel van het stuk als ook op de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Lees verder >>

Koen Jaspaert (1956-2017) als Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie

Door Elisabeth D’Halleweyn

Koen Jaspaert kende ik enkel van naam toen ik zitting nam in de driekoppig personeelsafvaardiging die in 1998 de beoogde nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie moest ‘keuren’. Daar zat hij dan: een imposante man met priemende ogen, zware wenkbrauwen, kort stekelig haar maar wonderlijk zachte stem. ‘En?’ vroegen de collega’s na het gesprek. ‘We krijgen een geweldige nieuwe algemeen secretaris’, antwoordden we met volle overtuiging.

En dat bleek de waarheid.

Koen werd algemeen secretaris vanuit een diep verlangen zijn visie op taalbeleid in werkelijkheid te kunnen omzetten. Lees verder >>

Het belang van de zomercursus voor de internationale neerlandistiek

De 62e editie van de Taalunie Zomercursus Nederlands is onlangs feestelijk afgesloten, en heeft een nieuwe lichting ambassadeurs voor het Nederlands voortgebracht.

Maar wat wordt er van de studenten gevraagd tijdens deze intensieve zomercursus? Twee ervaren taaldocenten aan het woord over de professionalisering en het belang van deze cursus voor de internationale neerlandistiek (video).

“Zonder de zomercursus zou de internationale neerlandistiek, zoals die nu is, niet bestaan. Tijdens de zomercursus wordt de basis gelegd voor allerlei netwerken. Toekomstige wetenschappers en docenten die in het buitenland de neerlandistiek weer verder verspreiden worden gecreëerd op zomercursussen.” – Jaap Faber, docent Nederlands – Károli-universiteit Boedapest

Ambassadeurs voor onze moedertaal, dat zijn jullie!

Door Anne de Paepe, rector Universiteit Gent en Yves T’Sjoen (Vakgroep Letterkunde – Afdeling Nederlands)

Onderstaande tekst werd vrijdag uitgesproken tijdens de slotbijeenkomst van de Taalunie Zomerschool Nederlands voor buitenlandse studenten in Gent.

Geachte dames en heren,
beste studenten van de Taalunie Zomercursus Nederlands,

Sta ons toe ter gelegenheid van de slotmanifestatie van de 62e Taalunie Zomercursus Nederlands een huizenhoog cliché te formuleren. Omdat het een cliché is, bevat het ontegensprekelijk een grond van waarheid. Anderstaligen die ervoor kiezen in het buitenland een taal te leren, de literatuur van die taal te ontdekken en zich onder meer te verdiepen in de woordenschat en de grammatica, zijn de beste ambassadeurs van die taal. Het selecte gezelschap van 120 studenten, hier in feeststemming verzameld en de voorbije twee weken enthousiaste en bijzonder betrokken zomercursisten aan de Universiteit Gent, is niet minder dan een staalkaart van die vele ambassadeurs voor het Nederlands.

Lees verder >>

One language. This is what we share / Une même langue. Voilà ce que nous partageons.

Ondertitelde video’s over het Nederlands van de Taalunie:

Engelse versie: This video explains that Dutch is a language shared by the Netherlands and Flanders, and that this can generate numerous opportunities and benefits. In literary and cultural fields, for example, as well as in the media, in industry, in the labor market and when describing the language.

Lees verder >>

Hoe Vlaming te zijn?

Door Marc van Oostendorp

Er is, voor een Nederlander, nauwelijks een curieuzer cultuur dan de Vlaamse: zo dichtbij in zoveel verschillende opzichten en tegelijkertijd zo vreemd. Over Engelsen, over Duitsers, over Fransen, over Luxemburgers of Denen wordt in Nederland minder in termen van sjablonen gesproken dan over Vlamingen. (Het enige volk dat nóg onbekender is, zijn de Walen. Over een Waal weet een Nederlander helemaal niets.)

Die sjablonen gelden bijvoorbeeld voor de taal. Vlamingen zouden daar enorm gehecht aan zijn, aan onze gezamelijke taal, veel meer dan Nederlanders die om het minste of geringste bereid zijn deze taal aan de kant te schuiven. Vlamingen daarentegen wonnen het Groot Dictee ieder jaar moeiteloos, totdat de Nederlandse publieke omroep een harteloos einde maakte aan dat taalevenement. Dat tegelijkertijd er momenteel nauwelijks sprake is van enig openbaar taalleven in Vlaanderen – er is geen vereniging van taalliefhebbers, het enige publiekstijdschrift Over taal is onlangs zonder plichtplegingen opgeheven, het enige publieke taaldebat lijkt altijd en alleen maar te gaan over ‘tussentaal’ – past niet in dat plaatje, dus wordt genegeerd. Dat de VRT het Groot Dictee ieder jaar gratis kreeg doorgestuurd door de Nederlandse omroep en er dus nóóit aan meebetaalde, eveneens. Lees verder >>