Tag: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Academische Jaarprijzen 2019: Nederlandse taalkunde (2017-2018)

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft op 23 augustus 2019 de volgende prijzen toegekend:

  • voor de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde:Policy versus Practice. Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch van Andreas Krogull. Universiteit Leiden, 2018.    
  • voor het beste artikel  op het gebied van de Nederlandse taalkunde:  ‘Expressive markers in online teenage talk. A correlational analysis’ van Lisa Hilte, Reinhild Vandekerckhove en Walter Daelemans (Universiteit Antwerpen), in: Nederlandse taalkunde 23:3 (2018), p. 293-323. 
  • voor de beste scriptie op het gebied van de Nederlandse taalkunde: Complementizer agreement in Dutch dialects, A quantitative approach in search for subtypes van Milan Valadou. Begeleid door Jeroen van Craenenbroeck en Benedikt Szmrecsanyi, Universiteit Leuven.

De jury bestond uit prof. dr. Hans Bennis, prof. dr. Marinel Gerritsen en prof. dr. Jaap van Marle. 

Lees verder >>

Oproep MNL-fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gaat vanaf 2019 van start met MNL-fellowships. Deze fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. MNL-fellows hebben de beschikking over een werkplek (met Wifi, zonder computer) in de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar de collectie van de MNL aanwezig is. Lees verder >>

Oproep: Ding mee naar de Elise Mathilde-prijs 2019

Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? Degene die dat voor elkaar krijgt, wint de Elise Mathilde-prijs, een initiatief van een aantal gerenommeerde organisaties, waaronder het Elise Mathilde Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter beschikking, een bedrag van € 10.000,–. Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het tijdschrift Onze Taal en op de websites van de mede-organisatoren van de prijs.

De in het Nederlands geschreven inzending mag maximaal 2000 woorden omvatten en moet aanhaken bij het thema ‘Nederlands in kosmopolitisch perspectief’. De jury kijkt uit naar vlotgeschreven, overtuigende en goed onderbouwde stukken over dit onderwerp. Iedereen kan meedoen; uw inzending is uiterlijk 1 maart 2019 welkom via mnl@library.leidenuniv.nl. Lees verder >>

Bilderdijk hoort inderdaad in Leiden thuis

Door Peter van Zonneveld

Bilderdijk als privaat-docent in Leiden omstreeks 1825, door onbekende kunstenaar.

Op 25 april 2018 kwamen de leden van de Vereniging Het Bilderdijk-Museum in de Vrije Universiteit bijeen om te stemmen over het voorstel om de collectie naar Leiden over te brengen. De Werkgroep Bijzondere Collecties van de VU heeft nog een te respecteren poging gedaan, de verzameling voor deze instelling te behouden, maar kon geen concrete toezeggingen doen. Het voorstel om de verzameling naar het Literatuurmuseum in Den Haag over te brengen, vond onvoldoende steun. Daarom heeft de vergadering met een overgrote meerderheid (ik meen van 54 voor en 5 tegen) besloten, het bestuur te machtigen om de onderhandelingen met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voort te zetten. Er moet dus nog van alles geregeld worden, maar het ziet er naar uit, dat Bilderdijk in Leiden een nieuwe toekomst tegemoet gaat. En gezien de mogelijkheden die de Maatschappij daartoe biedt, is dat hartverwarmend!

Onbetwistbare belangen van de neerlandistiek. Een Vlaams perspectief

Door Yves T’Sjoen

De Commissie Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert op 20 april in Leiden een themanamiddag over de rol van de geesteswetenschappen en de studie van de vaderlandse geschiedenis in de negentiende-eeuwse natievorming van Nederland. De sprekers zullen in debat reflecteren over de academische respectievelijk maatschappelijke rol van de menswetenschappen en in het bijzonder van de neerlandistiek vandaag. Bij die gelegenheid wordt de studie Language, Literature, and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830) gepresenteerd.

De keuze voor het onderwerp is evident. Steeds meer komt de opleiding taal- en letterkundige neerlandistiek aan Nederlandse universiteiten in de verdrukking. Er zijn universiteiten waar de neerlandistiek intussen is opgegaan in Cultural Studies en soortgelijke brede, meer op comparatistiek gerichte studierichtingen. Columnisten en vakgenoten wijden in de media geregeld opiniestukken aan de teloorgang, achteruitgang en volgens bepaalde stemmen zelfs de irrelevantie van een specifieke opleiding Nederlands. Anderen, zoals Sander Bax onlangs, komen in het verweer en verdedigen op het publieke forum het vakgebied. Lees verder >>

20 april 2018, Leiden: Themamiddag Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!?

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Themamiddag Commissie voor Taal- en Letterkunde
Vrijdag 20 april 2018 – Vossiuszaal UB Leiden

Welke rol hebben de geesteswetenschappen in de samenleving? De studie van de ‘moedertaal’, de ‘vaderlandse’ literatuur en de ‘nationale’ geschiedenis kreeg gestalte rond 1800. De neerlandistiek en de vaderlandse geschiedenis werd een prominente rol toebedacht in de natievorming. De geesteswetenschappen dienden zo eerst en vooral een groot maatschappelijk belang.

Welke belangen dienen de geesteswetenschappen vandaag de dag? Is er nog een brede maatschappelijke functie? Of is er vooral een academisch belang? Moet dat academisch belang “gevaloriseerd” worden en zo ja, hoe dan? Waartoe zijn de neerlandistiek en de vaderlandse geschiedenis (nog) op aard? Lees verder >>

23 maart 2018: biografiedag, Leiden

Vrijdag 23 maart 2018
Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden

Programma
9.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie
10.00 – 10.10 uur Welkomstwoord door Annebeth Simons, voorzitter Louis Couperus
Genootschap

Plenaire lezingen ‘Pijnpunten in de biografie’
10.10 – 10.35 uur Elisabeth Leijnse: De ‘bruine’ jaren van Cécile de Jong van Beek en Donk
10.45 – 11.10 uur Michèl de Jong: De vriendschap met Drs. P.
11.20 – 11.45 uur Petra Teunissen-Nijsse: De ridder met de harde handen. Clare Lennart en
Frans Coenen.
11.55 – 12.20 uur Wim Hazeu: De oorlog, de dichters (Achterberg, Vestdijk, Lucebert) en hun biograaf.
12.30 – 13.30 uur lunch met informatiemarkt

Lees verder >>

23 september 2017: Laureatenmiddag, MNL

In 2017 bekroonde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de bundel Grond van Idwer de la Parra met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de roman De tolk van Java van Alfred Birney met de Henriette Roland Holst-prijs.

De uitreiking van de toegekende prijzen vindt plaats in het Academiegebouw te Leiden tijdens de Laureatenmiddag op 23 september a.s. om 12:00 uur.

U bent van harte uitgenodigd deze prijsuitreiking bij te wonen.

Na afloop van de uitreiking is er gelegenheid deel te nemen aan een lunch in de Faculty Club, Rapenburg 73. Aanvang: circa 13.15 uur. De bijdrage voor het deelnemen aan deze lunch is € 25,00 per persoon. U kunt zich hiervoor (tot uiterlijk 17 september mei a.s.) opgeven via liesklumper@casema.nl

Betaling graag eveneens vóór 17 september op ING-rekening NL07INGB0004384197 of ABNAMRO-rekening NL82ABNA0451061306, beide ten name van de Maatschappij, o.v.v. lunch laureatendag.

Oproep: de beste scriptie, het beste artikel en het beste proefschrift over taalkunde

Heeft u het afgelopen jaar een scriptie, artikel of proefschrift beoordeeld? Zaten daar uitstekende kandidaten tussen?

In 2014 heeft de  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nieuwe prijzen in het leven geroepen voor de beste dissertatie, de beste scriptie en het beste artikel op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Deze prijzen, die jaarlijks uitgereikt worden, zijn bedoeld om excellente studenten en onderzoekers van het Nederlands meer kans te geven bij sollicitaties en subisidieaanvragen, bijvoorbeeld bij NWO en FWO. Het gaat dus met nadruk om prijzen voor onderzoek van veelbelovende jonge onderzoekers. Lees verder >>

Decembernummer ‘Indische Letteren’ verschenen

Indische letteren dec 2016

Op de valreep van 2016 is er een nieuw nummer van Indische Letteren verschenen, het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Leden van de Werkgroep ontvangen het nummer automatisch, maar losse exemplaren zijn ook te bestellen.

In dit tijdschrift schrijft Coen van ’t Veer over het reisverhaal Een thuisreis uit Indië op een mailboot van de Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ uit 1887 van iemand die zich Baculus noemt. Nina Bouwmeester laat in een ander artikel zien hoe de koloniale samenleving er uitzag in de ogen van de schrijfster Dé-lilah. Ten slotte bespreekt Alexandra Galinowicz de romans Buiten het gareel van Soewarsih Djojopoespito en Tussen Ambon en Amsterdam van Herman Keppy met behulp van de begrippen ‘mimicry’ en ”hybriditeit.

Tevens zijn in dit nummer de programma’s te vinden voor de lezingenmiddag op 3 februari 2017 en het Multatuli-symposium op 27 januari 2017.

Indische Letteren, 31ste jaargang, nummer 4, december 2016.

Zie voor meer informatie over de Werkgroep en hoe losse nummers te bestellen de website van Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.

(Overgenomen van de website van de MdNL)