Tag: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

MNL-fellowship voor Marten van der Meulen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op 30 maart 2020 een fellowship toegekend aan Marten van der Meulen. Een MNL-fellow krijgt een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. De jury heeft in deze eerste ronde van 2020 zeven aanvragen ontvangen. In het project van Van der Meulen, getiteld Norm en taalgebruik in het Leidse universitaire verleden (1574-1811), wil hij het effect van taalnormen op taalgebruik onderzoeken aan de hand van een bijzonder corpus, namelijk de historische notulen van het bestuur van de Universiteit Leiden, die in zowel kladversie als gepubliceerde versie beschikbaar zijn. Een comparatief onderzoek naar beide versies kan inzicht bieden in het type talige veranderingen dat doorgevoerd werd met het oog op officiële publicatie, en op de mate waarin die veranderingen terug te voeren zijn op de van bovenaf opgelegde taalnormen.

Lees verder >>

Oproep MNL-fellowships (herhaald)

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. De Maatschappij heeft als doel de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar.

Lees verder >>

Academische Jaarprijzen 2019: Nederlandse taalkunde (2017-2018)

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft op 23 augustus 2019 de volgende prijzen toegekend:

  • voor de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde:Policy versus Practice. Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch van Andreas Krogull. Universiteit Leiden, 2018.    
  • voor het beste artikel  op het gebied van de Nederlandse taalkunde:  ‘Expressive markers in online teenage talk. A correlational analysis’ van Lisa Hilte, Reinhild Vandekerckhove en Walter Daelemans (Universiteit Antwerpen), in: Nederlandse taalkunde 23:3 (2018), p. 293-323. 
  • voor de beste scriptie op het gebied van de Nederlandse taalkunde: Complementizer agreement in Dutch dialects, A quantitative approach in search for subtypes van Milan Valadou. Begeleid door Jeroen van Craenenbroeck en Benedikt Szmrecsanyi, Universiteit Leuven.

De jury bestond uit prof. dr. Hans Bennis, prof. dr. Marinel Gerritsen en prof. dr. Jaap van Marle. 

Lees verder >>

Oproep MNL-fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gaat vanaf 2019 van start met MNL-fellowships. Deze fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. MNL-fellows hebben de beschikking over een werkplek (met Wifi, zonder computer) in de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar de collectie van de MNL aanwezig is. Lees verder >>

Oproep: Ding mee naar de Elise Mathilde-prijs 2019

Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? Degene die dat voor elkaar krijgt, wint de Elise Mathilde-prijs, een initiatief van een aantal gerenommeerde organisaties, waaronder het Elise Mathilde Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter beschikking, een bedrag van € 10.000,–. Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het tijdschrift Onze Taal en op de websites van de mede-organisatoren van de prijs.

De in het Nederlands geschreven inzending mag maximaal 2000 woorden omvatten en moet aanhaken bij het thema ‘Nederlands in kosmopolitisch perspectief’. De jury kijkt uit naar vlotgeschreven, overtuigende en goed onderbouwde stukken over dit onderwerp. Iedereen kan meedoen; uw inzending is uiterlijk 1 maart 2019 welkom via mnl@library.leidenuniv.nl. Lees verder >>

Bilderdijk hoort inderdaad in Leiden thuis

Door Peter van Zonneveld

Bilderdijk als privaat-docent in Leiden omstreeks 1825, door onbekende kunstenaar.

Op 25 april 2018 kwamen de leden van de Vereniging Het Bilderdijk-Museum in de Vrije Universiteit bijeen om te stemmen over het voorstel om de collectie naar Leiden over te brengen. De Werkgroep Bijzondere Collecties van de VU heeft nog een te respecteren poging gedaan, de verzameling voor deze instelling te behouden, maar kon geen concrete toezeggingen doen. Het voorstel om de verzameling naar het Literatuurmuseum in Den Haag over te brengen, vond onvoldoende steun. Daarom heeft de vergadering met een overgrote meerderheid (ik meen van 54 voor en 5 tegen) besloten, het bestuur te machtigen om de onderhandelingen met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voort te zetten. Er moet dus nog van alles geregeld worden, maar het ziet er naar uit, dat Bilderdijk in Leiden een nieuwe toekomst tegemoet gaat. En gezien de mogelijkheden die de Maatschappij daartoe biedt, is dat hartverwarmend!

Onbetwistbare belangen van de neerlandistiek. Een Vlaams perspectief

Door Yves T’Sjoen

De Commissie Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert op 20 april in Leiden een themanamiddag over de rol van de geesteswetenschappen en de studie van de vaderlandse geschiedenis in de negentiende-eeuwse natievorming van Nederland. De sprekers zullen in debat reflecteren over de academische respectievelijk maatschappelijke rol van de menswetenschappen en in het bijzonder van de neerlandistiek vandaag. Bij die gelegenheid wordt de studie Language, Literature, and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830) gepresenteerd.

De keuze voor het onderwerp is evident. Steeds meer komt de opleiding taal- en letterkundige neerlandistiek aan Nederlandse universiteiten in de verdrukking. Er zijn universiteiten waar de neerlandistiek intussen is opgegaan in Cultural Studies en soortgelijke brede, meer op comparatistiek gerichte studierichtingen. Columnisten en vakgenoten wijden in de media geregeld opiniestukken aan de teloorgang, achteruitgang en volgens bepaalde stemmen zelfs de irrelevantie van een specifieke opleiding Nederlands. Anderen, zoals Sander Bax onlangs, komen in het verweer en verdedigen op het publieke forum het vakgebied. Lees verder >>

20 april 2018, Leiden: Themamiddag Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!?

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Themamiddag Commissie voor Taal- en Letterkunde
Vrijdag 20 april 2018 – Vossiuszaal UB Leiden

Welke rol hebben de geesteswetenschappen in de samenleving? De studie van de ‘moedertaal’, de ‘vaderlandse’ literatuur en de ‘nationale’ geschiedenis kreeg gestalte rond 1800. De neerlandistiek en de vaderlandse geschiedenis werd een prominente rol toebedacht in de natievorming. De geesteswetenschappen dienden zo eerst en vooral een groot maatschappelijk belang.

Welke belangen dienen de geesteswetenschappen vandaag de dag? Is er nog een brede maatschappelijke functie? Of is er vooral een academisch belang? Moet dat academisch belang “gevaloriseerd” worden en zo ja, hoe dan? Waartoe zijn de neerlandistiek en de vaderlandse geschiedenis (nog) op aard? Lees verder >>

23 maart 2018: biografiedag, Leiden

Vrijdag 23 maart 2018
Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden

Programma
9.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie
10.00 – 10.10 uur Welkomstwoord door Annebeth Simons, voorzitter Louis Couperus
Genootschap

Plenaire lezingen ‘Pijnpunten in de biografie’
10.10 – 10.35 uur Elisabeth Leijnse: De ‘bruine’ jaren van Cécile de Jong van Beek en Donk
10.45 – 11.10 uur Michèl de Jong: De vriendschap met Drs. P.
11.20 – 11.45 uur Petra Teunissen-Nijsse: De ridder met de harde handen. Clare Lennart en
Frans Coenen.
11.55 – 12.20 uur Wim Hazeu: De oorlog, de dichters (Achterberg, Vestdijk, Lucebert) en hun biograaf.
12.30 – 13.30 uur lunch met informatiemarkt

Lees verder >>

23 september 2017: Laureatenmiddag, MNL

In 2017 bekroonde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de bundel Grond van Idwer de la Parra met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de roman De tolk van Java van Alfred Birney met de Henriette Roland Holst-prijs.

De uitreiking van de toegekende prijzen vindt plaats in het Academiegebouw te Leiden tijdens de Laureatenmiddag op 23 september a.s. om 12:00 uur.

U bent van harte uitgenodigd deze prijsuitreiking bij te wonen.

Na afloop van de uitreiking is er gelegenheid deel te nemen aan een lunch in de Faculty Club, Rapenburg 73. Aanvang: circa 13.15 uur. De bijdrage voor het deelnemen aan deze lunch is € 25,00 per persoon. U kunt zich hiervoor (tot uiterlijk 17 september mei a.s.) opgeven via liesklumper@casema.nl

Betaling graag eveneens vóór 17 september op ING-rekening NL07INGB0004384197 of ABNAMRO-rekening NL82ABNA0451061306, beide ten name van de Maatschappij, o.v.v. lunch laureatendag.

Oproep: de beste scriptie, het beste artikel en het beste proefschrift over taalkunde

Heeft u het afgelopen jaar een scriptie, artikel of proefschrift beoordeeld? Zaten daar uitstekende kandidaten tussen?

In 2014 heeft de  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nieuwe prijzen in het leven geroepen voor de beste dissertatie, de beste scriptie en het beste artikel op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Deze prijzen, die jaarlijks uitgereikt worden, zijn bedoeld om excellente studenten en onderzoekers van het Nederlands meer kans te geven bij sollicitaties en subisidieaanvragen, bijvoorbeeld bij NWO en FWO. Het gaat dus met nadruk om prijzen voor onderzoek van veelbelovende jonge onderzoekers. Lees verder >>

Decembernummer ‘Indische Letteren’ verschenen

Indische letteren dec 2016

Op de valreep van 2016 is er een nieuw nummer van Indische Letteren verschenen, het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Leden van de Werkgroep ontvangen het nummer automatisch, maar losse exemplaren zijn ook te bestellen.

In dit tijdschrift schrijft Coen van ’t Veer over het reisverhaal Een thuisreis uit Indië op een mailboot van de Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ uit 1887 van iemand die zich Baculus noemt. Nina Bouwmeester laat in een ander artikel zien hoe de koloniale samenleving er uitzag in de ogen van de schrijfster Dé-lilah. Ten slotte bespreekt Alexandra Galinowicz de romans Buiten het gareel van Soewarsih Djojopoespito en Tussen Ambon en Amsterdam van Herman Keppy met behulp van de begrippen ‘mimicry’ en ”hybriditeit.

Tevens zijn in dit nummer de programma’s te vinden voor de lezingenmiddag op 3 februari 2017 en het Multatuli-symposium op 27 januari 2017.

Indische Letteren, 31ste jaargang, nummer 4, december 2016.

Zie voor meer informatie over de Werkgroep en hoe losse nummers te bestellen de website van Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.

(Overgenomen van de website van de MdNL)

Bekroningen Academische Jaarprijzen MNL 2016 bekend

De bekroningen van de Academische Jaarprijzen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zijn bekend. Ze worden dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Deze jaarlijkse prijzen bekronen de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde of de Nederlandstalige en Afrikaanse letterkunde.

In 2016 was de Nederlandse en/of Afrikaanse letterkunde aan de beurt. Lees verder >>

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde viert 250-jarig jubileum

ereleden-maatschappij-letterkundeKoning Willem-Alexander woonde op vrijdag 20 mei in Leiden het 250-jarig jubileum Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bij.

Koning Willem-Alexander is beschermheer van de jubilerende Maatschappij. In het Academiegebouw van de Universiteit Leiden overhandigde Ton van Kalmthout hem het jubileumboek Al die onbekende beroemdheden. Nadat hij het boek in ontvangst nam, poseerde de koning uitgebreid met de juist daarvoor benoemde ereleden van de Maatschappij.

Belang van de letterkunde

In het boek schetsen enkele auteurs onder redactie van literatuurwetenschapper Van Kalmthout samen met Peter Sigmond en Aleid Truijens een uitgebreid beeld van de Maatschappij sinds haar oprichting. De titel is ontleend aan een uitspraak van schrijver Multatuli, die eens bedankte voor het lidmaatschap. Hij zou zich gecompromitteerd voelen tussen al die onbekende beroemdheden, luidde zijn toelichting. Toch zijn ook op het grote wereldtoneel de werkzaamheden van de leden van de Maatschappij allerminst futiel, betoogde Van Kalmthout: in hun stille studeerkamers werken zij aan de boeken van de vrede.

Lees verder >>

Oproep: Academische jaarprijzen MNL 2016

Oproep tot het doen van voorstellen voor bekroning van de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse letterkunde 2014 en 2015
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde reikt jaarlijks drie prijzen uit: voor de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie. Het gaat daarbij om het bekronen en stimuleren van veelbelovende onderzoekers. De prijzen bestaan uit € 250 voor de beste masterscriptie, € 500 voor het beste artikel en € 750 voor de beste dissertatie.
Op 17 september 2016 worden de prijzen uitgereikt op het gebied van de Nederlandstalige of Afrikaanse letterkunde, voor een scriptie, een dissertatie en een wetenschappelijk artikel, geschreven in de academische jaren 2014 en 2015.
Inzendingen (in pdf) worden tot 1 mei 2016 ingewacht via mnl@library.leidenuniv.nl.  

Lees verder >>

Nieuwe website Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Komend jaar viert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar 250steverjaardag. De Maatschappij begint het jubileumjaar met de lancering van haar nieuwe website. Vanaf vandaag kunt u terecht op www.mijnedlet.nl voor uitgebreide informatie over de bijeenkomsten van de MdNL en haar werkgroepen, nieuwe boekuitgaven, een actuele agenda, columns, een galerij met hoogtepunten uit de collectie van de MdNL en nog veel meer. Ook zult u komend jaar al het nieuws rond de lustrumactiviteiten op deze website kunnen vinden.
De Maatschappij is ook al enige tijd actief op Facebook en Twitter. Zet de nieuwe website in uw favorieten, like de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op Facebook en/of volg MdNL @Letterkunde op Twitter en blijf zo dagelijks op de hoogte van al het nieuws van en rondom de MdNL en haar leden!
Internet: www.mijnedlet.nl

Laureatenmiddag MNL


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Uitnodiging

tot bijwoning van de Laureatenmiddag

 

Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden

20 september 2014

14.00 uur

met

Remieg Aerts – Job Cohen – Jeroen Dera  – Esther Gerritsen – Sander Kollaard – David Van Reybrouck – Wim Vandenbussche – Roland Willemyns

Om de beoefening van de Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis te bevorderen reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde elk jaar een aantal prijzen uit aan talentvolle schrijvers. Dit jaar gaat de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs naar Sander Kollaard voor zijn verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. De Henriette Roland Holst-prijs is toegekend aan David Van Reybrouck voor zijn boek Tegen verkiezingen. Esther Gerritsen krijgt de Frans Kellendonkprijs voor haar gehele oeuvre. En de Prijs voor Meesterschap is toegekend aan Roland Willemyns, eveneens voor zijn gehele oeuvre.

Lees verder >>

Prijzen Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft in haar bestuursvergadering van 20 maart 2014 de volgende prijzen toegekend:
  • Van der Hoogt-prijs 2014 voor Sander Kollaard
  • Henriette Roland Holst-prijs 2014 voor David Van Reybrouck
  • Prijs voor meesterschap 2014 voor Roland Willemyns

De juryrapporten zijn binnenkort integraal beschikbaar op http://maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/, waar ook een overzicht is te vinden van alle prijzen die de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde sinds 1921 heeft toegekend.
De prijzen worden uitgereikt tijdens een Laureatenmiddag op 20 september 2014 tussen 14.00 en 17.00 uur in het Lipsius-gebouw van de FaculteiGeesteswetenschappen, Cleveringaplaats 1 te Leiden.