Tag: hoger onderwijs

KANTL colloquium: De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs, 10 december, Gent

Welke rol speelt het Nederlands als wetenschapstaal? En kan de zorg voor het Nederlands samengaan met de ambitie om ons universitaire onderwijs en onderzoek te internationaliseren?

In oktober 2010 formuleerde de KANTL een standpunt over het taalgebruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Daarin pleitte ze voor een moedertaalcharter, dat de erosie voor het Nederlands als academische taal zou tegengaan maar tegelijk de weerstand tegen verengelsing zou wegnemen waar die om redenen van specialisatie en rationele aanwending van de middelen wenselijk zou zijn.

Een moedertaalcharter is er niet gekomen. Maar na vijf jaar kan alsnog nagegaan worden of de zorg voor het Nederlands als wetenschapstaal en de ambitie om het Vlaamse universitaire onderwijs en onderzoek te internationaliseren inderdaad op een harmonische wijze kunnen samengaan. De KANTL organiseert daarom dit colloquium, waarop niet alleen taalkundigen en universitaire bestuurders aan het woord komen, maar ook prominente vertegenwoordigers uit belangrijke economische, culturele en sociale sectoren.


Lees verder >>

10 december 2015: Colloquium Nederlands in het hoger onderwijs, Gent.

Op donderdag 10 december 2015 organiseert de KANTL een colloquium over de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs. Op dit colloquium komen niet alleen taalkundigen en beleidsmakers aan het woord, maar ook prominente vertegenwoordigers uit academische, economische en culturele sectoren.

Philippe van Parijs (UCL) en Ulrich Ammon (Duisburg) spreken over de positie van de moedertaal en van het Engels in het hoger onderwijs, in een context van globalisering.  Casper Thomas(De Groene Amsterdammer) en Albert Oosterhof (KULeuven) reflecteren over het taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa.

Lees verder >>

Taalsymposium: Taal in een multiculturele samenleving


Op woensdag 20 mei 2015 organiseren Avans Hogeschool en Hogeschooltaal het symposium Taal in een multiculturele samenleving. Bestuurders, taalwetenschappers, docenten en ervaringsdeskundigen zullen met elkaar in gesprek gaan over taaldiversiteit. Daarbij staat het belang van een goede beheersing van het Nederlands om succesvol te kunnen zijn in loopbaan en samenleving centraal.
De sprekers zullen ingaan op actuele thema’s die de opleiders van studenten in het middelbaar en hoger onderwijs bezighouden: het economisch belang van een goede taalbeheersing; de zorgen in de politiek over de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands; niveaubepaling en toetsing; de positie van de anderstaligen in een Europees kader en de dreigende verwaarlozing van het Nederlands onder de druk van Engels als instructietaal.

Lees verder >>

Nood aan meer aandacht voor taalvaardigheid in het hoger onderwijs

Begin maart stelde de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL) van de Taalunie het adviesrapport Vaart met taalvaardigheid. Nederlands in het hoger onderwijs voor. Daarin wordt gepleit voor meer aandacht voor taalvaardigheid in het hoger onderwijs, zowel aan het begin van de opleiding (tekorten wegwerken bij startende studenten) als tijdens die opleiding.

Taalvaardigheid als noodzakelijke competentie

In het rapport wordt een uitstekende taalvaardigheid als een basisvereiste beschouwd om cruciale 21st century skills als kritisch denken, problemen oplossen en creatief denken aan te scherpen. Hogeronderwijsinstellingen laten het ontwikkelen van die taalvaardigheid echter te vaak nog aan de student zelf over, terwijl het echter “niet meer vanzelfsprekend is dat studenten in het hoger onderwijs deze taalvaardigheid geheel op eigen kracht bereiken” (p. 5). De voornaamste pijnpunten blijken daarbij analyseren, redeneren en schrijven te zijn. De Raad wijst erop dat het secundair onderwijs, zowel in Vlaanderen als in Nederland, intussen al een aantal stappen heeft gezet om het taalniveau van hun leerlingen te verbeteren. Zo vraagt de Vlaamse overheid aan scholen om een actief talenbeleid te voeren, en recent is ook de taalscreening ingevoerd om leerlingen met een taalachterstand sneller op te sporen. De Raad drukt haar hoop uit dat die maatregelen op den duur zullen leiden tot een homogener ingangsniveau onder eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs.
Lees verder >>