Tag: Fryske Akademy

Vacature: directeur-bestuurder, Fryske Akademy

De Fryske Akademy siket om in

direkteur-bestjoerder

dy’t de wittenskiplike taak fan it ynstitút fuortsterkje kin op it mêd fan de Fryske taal, skiednis en kultuer, minderheidsstúdzjes en meartaligens.

Taken

De direkteur-bestjoerder hat in funksje mei bestjoerlike en wittenskiplike taken. Jo kinne jo eigen wittenskiplike dissipline foar in part útfieren bliuwe. Yn ’e mande mei de Ried fan Tafersjoch, de meiwurkers en oare belutsen partijen, jouwe jo foarm oan it strategysk belied en binne jo ferantwurdlik foar de tarieding en útfiering dêrfan. Dêrby steane jo noed foar de wittenskiplike kwaliteit, it maatskiplik draachflak en de finansjele fuortgong fan ’e organisaasje.

Lees verder >>

Vacature: Direkteur-bestjoerder, Fryske Akademy

Wolle jo in bydrage fan betsjutting leverje oan wittenskiplik ûndersyk foar en oer Fryslân? Binne jo immen dy’t ferbynt en in ynspirearjend lieder dy’t it boechbyld wêze kin foar de ûntwikkeling fan ‘e Fryske Akademy nei in robúst ûndersyksynstitút dat klear is foar de takomst, in wittenskiplik sintrum dat weardefolle ynsichten en brûkbere tapassingen leveret foar Fryslân en de Fryske taal en kultuer?

De Ried fan Tafersjoch fan de stichting Fryske Akademy siket om in:
Direkteur-bestjoerder

Lees verder >>

1 miljoen extra voor Fryske Akademy

(Persbericht Fryske Akademy)

De Raad van Toezicht en directeur-bestuurder a.i. Willem Smink van de Fryske Akademy zijn blij met het besluit van het College van Gedeputeerde Staten om het onderzoeksinstituut financieel te ondersteunen. ‘De voorgenomen reorganisatie wordt hiermee mogelijk gemaakt en zo kan de Fryske Akademy weer werken aan een gezonde toekomst’, zegt interim-directeur Smink in een reactie.

Lees verder >>

Neemt KNAW afscheid van Fryske Akademy?

Persbericht FNP

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde Fokkens over de actuele positie van de Fryske Akademy (FA). Naar eigen zeggen heeft de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) feitelijk al afscheid genomen van de Akademy als aangesloten instituut. De FNP wil garanties dat een nieuwe positie in het wetenschapsbestel niet ten koste gaat van de FA. De verbinding met de KNAW was daarbij altijd van groot belang.

Opheldering

De FNP wil nu weten of de berichten op de website van de KNAW juist zijn, dat de FA formeel en feitelijk al niet meer behandeld wordt als KNAW-instituut. De Statenfractie wil opheldering of de Provincie al toestemming heeft gegeven voor een aanpassing van de zogenoemde Liearingsoverkomst tussen de KNAW en de Akademy. In de jaarrekening 2018 van de FA is al sprake van een genomen besluit. De Jong spreekt uit naam van de FNP haar zorgen uit. ‘Loopt de KNAW met deze stap niet voor de muziek uit?’ Om de bestaande bestuurlijke afspraken over de Akademy te veranderen zijn nu ten minste vier partijen nodig: de Provincie, de Minister, de KNAW en de Akademy zelf. Zo lang zij in onderhandeling zijn, loopt iedereen op eieren. Dan komt het heel vreemd over dat één van de partijen feitelijk al vooruit loopt op in gewenste toekomstige situatie waar de partijen het nog helemaal niet over eens zijn geworden. Bovendien, als een nieuwe tekst van die Liearingsovereenkomst geen praktische gevolgen zou hebben voor de Akademy, waarom kan de bestaande tekst dan niet gewoon blijven staan?

Lees verder >>

De Fryske Akademy op in krúspunt

Door Abe de Vries

It Coulonhûs (Bron: Wikipedia)

Wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, skiednis en kultuer bestiet al ieuwen. Dat begjint by midsieuske skiedskriuwers, ferhuzet nei it hôf fan de Nassaus en de universiteit fan Frjentsjer, fynt ûnderdak by it Frysk Genoatskip, efkes letter ek by it Frysk Selskip, en bedarret úteinlik yn 1938 yn in spesjaal foar dat doel oprjochte Fryske Akademy yn Ljouwert.

Wêrom hawwe oare provinsjes net sa’n ‘eigen’ ûndersyksakademy? Miskien hjirom: Fryslân hat wat aparts. Neam it ‘Fryske frijheid’, of in wiis wêzen mei de eigen taal.

Net tafallich binne it krekt dy twa ûndersyksgebieten, de skiedwittenskip en de taalkunde, dêr’t de Akademy yn syn 81-jierrige bestean fierrewei it measte omtinken oan jûn hat. Hieltyd út it idee wei dat yn Fryslân in eigen ‘Fryske’ identiteit bestie, dy’t belangstelling fan de wittenskip fertsjinne. En yntusken hawwe de produkten fan de Akademy sels ek ryklik bydroegen oan de konstruksje fan sokke identiteiten. In relatyf nije bewenner fan it Coulonhûs fan de Fryske Akademy is sûnt in oantal jierren de stúdzje fan meartaligens, itselde fakgebiet dêr’t professor Goffe Jensma him yn Grins mei dwaande hâldt.

Lees verder >>

Oprop Skripsjepriis 2016-2018

De Fryske Akademy hat in twajierlikse priis foar it bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer. De Skripsjepriis waard ynsteld by it fyftichjierrich bestean fan ’e Fryske Akademy yn 1988, mei as doel om studinten dy’t wittenskiplik ûnderwiis folgje in oantrún te jaan har ûndersyk op Fryske tema’s te rjochtsjen. De priis is in som fan 1000 (tûzen) euro.

Studinten fan ’e universiteit kinne oant 1 juny 2018 harren masterskripsje ynstjoere foar de Skripsjepriis. Der binne in tal betingsten:

  • It ûnderwerp fan ’e skripsje moat lizze op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer, lykas Fryske taal- en letterkunde, skiednis of sosjale wittenskippen.
  • De skripsje moat skreaun wêze (en goedkard troch de oplieding) nei 1 juny 2016 en foar 1 juny 2018.
  •  Allinnich WU-skripsjes kinne yn ’e beneaming komme foar de Skripsjepriis.

Lees verder >>