Tag: eindexamen

Complexe emoties – het centraal examen vwo-Nederlands moet vanaf nu echt anders

Door Anneke Neijt

De Juniorkennisbank leert ons wat complexe emoties zijn: “Sommige emoties leer je. Baby’s kunnen boos zijn, verdrietig of bang. Maar heb je wel eens een jaloerse baby gezien of een baby die zich schaamt? Spijt, jaloezie, schaamte, schuld, heimwee en medelijden zijn ingewikkelde emoties. Wetenschappers noemen het complexe emoties.” Xandra Schutte gebruikt complexe emoties terloops in een van haar teksten (2016), en ze geeft er een andere betekenis aan. De makers van het vwo-examen van 2019 kozen haar tekst, pasten hem aan, en gaven aan complexe emoties een prominente plaats. Dat zat me dwars toen ik het examen van 2019 maakte. Voortdurend kwelde me de vraag wat er bedoeld wordt met complexe emoties. Gelukkig maar dat ik de kennisbank niet mocht raadplegen tijdens het maken van het examen, want in Schuttes tekst gaat het niet om emoties zoals jaloezie, maar betekent het zoiets als gemengde gevoelens of genuanceerd denken.

Sinds jaar en dag ligt het centraal examen vwo-Nederlands onder vuur. Steeds redenen voor ontevredenheid, en dit keer kunnen ze geïllustreerd worden aan de hand van de vragen bij Schuttes tekst en de aanpassingen die in die tekst zijn aangebracht. 

Lees verder >>

Beschouwing en betoog: Jeetje, wat een lastige vraag

Door Marc van Oostendorp

Soms is het leven een waargebeurde aflevering van het Verwarwoordenboek. Dat gold in ieder geval voor degenen die afgelopen vrijdag het centraal eindexamen Nederlands voor vwo hebben gedaan.

Over het algemeen was het, om te beginnen, in zijn soort een goed examen. Ik houd zoals bekend niet van de soort, maar waar je een aantal jaar geleden ook nog allerlei fouten in zo’n examen kon vinden en er echt aantoonbaar onbeantwoordbare vragen werden gesteld, leek het me nu allemaal redelijk te doen. De klachten gingen onder andere over het feit dat onderwerpen waarop scholieren hadden geoefend te weinig aan bod kwamen – argumentatie, tekststructuur – omdat de meeste vragen gingen over de inhoud van de tekst. Dat is misschien een toetstechnisch probleem, maar daar moeten toetstechnici zich dan maar druk om maken.

Lees verder >>

De huisneerlandicus en zijn rabiate groepje over het eindexamen

Door Marc van Oostendorp

Het eindexamenseizoen is weer begonnen! Het startschot voor de discussie wordt dit jaar afgevuurd door de Utrechtse vakdidacticus Patrick Rooijackers, in het deze week verschenen Levende Talen Magazine.

Tot mijn verrassing lijkt Rooijackers mij te zien als de spil van die discussie. Ik vind dat vererend, al lijkt het me ook niet juist. In ieder geval wordt zijn artikel regelmatig onderbroken door allerlei invectieven die op mij slaan: ik ben de ‘huisneerlandicus’ van de NRC, de ‘vaandeldrager van een klein groepje rabiate critici’, die tot overmaat van ramp ook nog eens ‘geen leesonderzoeker’ is, enzovoort.

Rooijackers heeft zijn artikel geschreven naar aanleiding van een advies van de lerarenvereniging Levende Talen over het eindexamen. Hij verwijt Levende Talen als ik het goed begrijp teveel hun oren naar mij te laten hangen: ook zij willen het eindexamen namelijk veranderen. Ik snap niet zo goed of hij nu wil dat het eindexamen helemaal niet verandert, of op een andere manier, maar hij lijkt zich vooral te storen aan het feit dat er over het onderwerp gediscussieerd wordt. Lees verder >>

Advies examen Nederlands

Door Christine Brackman

De champagne mag open! Wat twee jaar geleden begon met de docentenconferentie Nederlands Nu! en een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is nu afgerond in een mooi advies over het examen Nederlands. Gisteren boden we het advies aan aan Theo Douma van Curriculum.nu. Metteke de Vries-Kolman en ik schreven dit advies samen met Hanneke Gerits, Wilma van der Westen en Gert Rijlaarsdam van de sectie Nederlands van Levende Talen. In dit advies zijn ook de uitkomsten opgenomen van de draagvlakpeiling, die ruim 400 collega’s invulden. Onze grote dank hiervoor! Je vindt de volledige tekst hier. Op naar betekenisvol leesvaardigheidsonderwijs en meer aandacht en (maatschappelijke) waardering voor schrijfvaardigheid!

Hoe ik een 7,5 voor Nederlands haalde

Door Marc van Oostendorp

Ik heb mijn rugzakje zojuist zorgvuldig aan onze vlaggenmast bevestigd!  In mei heb ik het centraal eindexamen vwo gemaakt, samen met andere min of meer prominente neerlandici: een paar studenten en docenten van de Radboud Universiteit, de schrijfster Aafke Romeijn, een docente van het Dominicus College in Nijmegen (waar we het examen mochten meedoen), nog wat andere docenten.

Ik had een 7,5. Van onze groep werd het hoogste punt gehaald door een van de organiserende docenten van het Dominicus College. Zij had een 8,4. Het hoogste punt daarna was een 7,6, gehaald door de Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie, Hans Bennis. Andere hoogleraren, leraren, journalisten en schrijvers zaten ook allemaal ergens tussen de 6 en de 7,5. Een van de (ouderejaars!) studenten zou zelfs zijn gezakt, met een 5,0.  Lees verder >>

Voor inspirerend eindexamen Nederlands moet je naar het buitenland

Door Anne Sanderling

Wat vrijwel niemand in Nederland weet, is dat ook het International Baccalaureate (IB) eindexamens Nederlands afneemt. En wat voor examens! Het IB is een gerenommeerd internationaal onderwijsprogramma dat veel wordt gebruikt op internationale scholen. Op een aanzienlijk aantal scholen kunnen leerlingen ook Nederlands kiezen als eindexamenvak. In tegenstelling tot het Nederlandse eindexamen Nederlands is het IB-examen Nederlands inspirerend, uitdagend, valide, gedegen en flexibel.

Vorige maand was het weer zover: de eindexamens voor het vak Nederlands. Ongetwijfeld zullen docenten en leerlingen er ook dit jaar weer veel commentaar op hebben. Op de opiniepagina’s verschenen de afgelopen jaren bijdragen met titels als ‘Heb ik hiervoor zes jaar het vak Nederlands gevolgd?’ (Trouw, 2017) en ‘Waardeloos examen Nederlands’ (NRC, 2017). Docenten noemen het eindexamen Nederlands een “gedrocht” (Nationale Onderwijsgids, 2016) en “een saai trucje” (NRC, 2016).

Voor wie niet op de hoogte is: het centrale examen Nederlands bestaat uit teksten met vragen. Kritiekpunten betreffen onder andere de lengte van het examen, de eenzijdige focus op leesvaardigheid en het feit dat op sommige vragen meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast pleiten neerlandici en docenten Nederlands voor meer aandacht voor schrijfvaardigheid en literatuur (‘Zo kan het examen Nederlands écht niet’, NRC, 2016). Lees verder >>

Het eindexamen van 25 jaar geleden: leg het hoofd maar in de moede schoot

Door Marc van Oostendorp

De Volkskrant, 16 juni 1993

Het College voor Toetsen en Examens is een gewichtig orgaan. Wie jong is en wil toetreden tot de Nederlandse samenleving, moet eindexamen doen op de middelbare school. Het centrale deel van die examens wordt onder toezicht van het CvTE samengesteld. In die zin bepaalt dit college dus wie er toegang heeft tot de Nederlandse samenleving.

Dat er problemen zijn, is inmiddels bekend. Neerlandistiek is niet het enige medium dat er regelmatig over bericht. Nederlands is lang niet het enige vak waarover regelmatig wordt geklaagd (er waren dit jaar bijvoorbeeld ook problemen bij Frans, Duits en natuurkunde). Lees verder >>

Ingenieurs denken zelf ook na? Fout in het vwo-examen!

Door Marc van Oostendorp

Vijf jaar houd ik me nu bezig met het centraal eindexamen Nederlands. Voor de leraren die dat moeten nakijken heb ik in die tijd almaar meer waardering gekregen: binnen korte tijd moeten ze grote stapels examens nakijken. De verleiding zou kunnen bestaan om er met de pet naar te gooien, maar voor zover ik kan zien lezen de meeste leraren heel nauwkeurig ieder antwoord: in hoeverre staat daar nu wat het officiële ‘correctiemodel’ van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verwacht?

In schril contrast hiermee staat de houding van het CvTE, die er permanent een is van arrogantie – bijvoorbeeld naar die leraren. Als zo’n leraar een fout ontdekt in de correctievoorschriften, wordt hij afgepoeierd. Als je eenmaal voor dat College mag werken, weet je kennelijk alles beter en hoef je niet meer naar die leraren te luisteren.

Ook dit jaar dreigt er weer een goed antwoord fout te worden gerekend. Lees verder >>

Havo-examen Nederlands 2018: anoniem kritiek op Rosanne Hertzberger spuien

Door Marc van Oostendorp

Als je vwo-scholier bent, en je maakt je zorgen over het centraal examen Nederlands van morgen (ik ga het ook maken, op het Dominicus College van Nijmegen), zou je even het examen voor de havo kunnen doornemen. Dat lijkt me geruststellend: heel moeilijk is het niet. Tegelijkertijd wordt daardoor wel duidelijk hoe dodelijk saai het examen is, en vooral: wat een gortdroge verhouding tot het geschreven woord het vereist.

Als ik de commentaren op Twitter goed lees, hebben scholieren drie soorten klachten. Er zijn kandidaten die vinden dat er wel erg veel vragen zijn over argumentatie; andere scholieren zijn daar juist blij mee. Dan zijn er die vinden dat er te weinig meerkeuzevragen zijn en te weinig open vragen. Ik ben wel blij met die open vragen – met alleen meerkeuzevragen valt zoiets als argumentatievaardigheid nu eenmaal niet goed te toetsen. Tot slotte zijn er mensen die het examen te lang vonden, maar mij lijkt dat je best van iemand met een havo-diploma kan verwachten dat ze in drie uur tijd vier krantenstukken kan lezen en daar wat vragen over beantwoorden. Lees verder >>

Scholieren: laat je niet tegenhouden door het eindexamen!

De studentenaantallen Nederlands lopen terug. Hoe komt dat? De redacties van Neerlandistiek en van VakTaal vroegen het aan studenten (Nederlands of verwante vakken) in Utrecht. Deze week publiceren wij vier reacties van deze studenten. Studenten, ook van andere steden, kunnen nog steeds insturen naar Neerlandistiek.

Door Lisa Gijzen

Wanneer ik iemand vertel dat ik Nederlands studeer, word ik vaak gek aangekeken. Er wordt gevraagd waarom (‘Omdat ik het leuk vind’) en of ik dan lerares wil worden ‘(Misschien, maar dat weet ik nog niet hoor’). Ook wordt vaak de vraag gesteld: wat leer je dan allemaal? Mijn antwoord is dan: Tja, alles van de taal eigenlijk.

Er is veel onwetendheid over het Nederlands als studie. Er wordt vaak gedacht aan spellingsregels en de beruchte boekenlijst die iedereen moest lezen in de bovenbouw. Ook wordt er gedacht: maar je spreekt toch al Nederlands? Dan hoef je het toch niet te leren?

Ik snap dat wel. Op de basisschool leer je eerst lezen en schrijven, waarna je steeds meer woordjes leert en de spellingsregels uitgebreider worden. Op de middelbare school krijg je grammatica, je gaat zinnen ontleden, en je moet boeken gaan lezen om hier boekverslagen over te schrijven. Ik was er altijd vrij goed in en ik vond het nooit een straf om een paar zinnen te ontleden of om een boek te lezen. Maar er waren kinderen die het minder leuk vonden.

Lees verder >>

Wat is er mis met een brede alfa-studie?

De studentenaantallen Nederlands lopen terug. Hoe komt dat? De redacties van Neerlandistiek en van VakTaal vroegen het aan studenten (Nederlands of verwante vakken) in Utrecht. Deze week publiceren wij vier reacties van deze studenten.Studenten, ook van andere steden, kunnen nog steeds insturen naar Neerlandistiek.

Door Zoë Alkemade

Ga je Nederlands studeren? De eerste vraag daarna meestal komt is: dus je gaat lesgeven? Blijkbaar is dat het enige waar iemand aan kan denken als je zegt dat je Nederlands studeert. Alsof lesgeven het enige is dat je kunt doen. Op een gegeven moment durf ik het bijna niet meer te zeggen, want iemand staat toch al meteen klaar met zijn of haar vooroordelen. Het liefst wil ik terugschreeuwen: ‘Zo ongenuanceerd!’ Toen ik mijn keuze maakte, werd ik voor gek verklaard, want ik had een profiel Natuur en Gezondheid.

Sinds ik negen jaar oud ben, houd ik van verhalen lezen en schrijven. Eigenlijk begon het met Jip en Janneke en daar kwam ook mijn eerste inspiratie vandaan voor de korte verhalen die ik toen schreef. Op de basisschool vond ik opstellen en werkstukken schrijven het leukste dat er was. De liefde voor taal ontstond door de vele boeken die meegingen op vakantie.

Lees verder >>

Bij de studie Nederlands leer je spelen met de taal

De studentenaantallen Nederlands lopen terug. Hoe komt dat? De redacties van Neerlandistiek en van VakTaal vroegen het aan studenten (Nederlands of verwante vakken) in Utrecht. Deze week publiceren wij vier reacties van deze studenten.Studenten, ook van andere steden, kunnen nog steeds insturen naar Neerlandistiek.

Door Isa Rienstra

Vol vertrouwen zat ik achter mijn tafeltje voor het examen Nederlands: ik wilde een dikke acht halen, dat was mijn doel. Om precies half 2 mochten we de bladen openslaan en konden we aan de slag. Nerveus was ik zeker, maar achteraf betwijfel ik het of het daar aan lag. Het examen was domweg veel te lang, met talloze onbekende woorden. Bovendien vlogen de drie uur om en ergerde ik mij aan de bezweten hoofden om mij heen. Het gevolg? Het resultaat viel zwaar tegen en was absoluut niet wat ik wilde. En dus ging ik aan mezelf twijfelen: heb ik wel de juiste studiekeuze voor Nederlands gemaakt?

Ondanks dit teleurstellende examen Nederlands moet ik eigenlijk niet gaan twijfelen aan mijzelf: ik begrijp de taal goed, kan mijzelf prima uitdrukken en houd zelfs van taal en woorden. Daarnaast globaliseert de wereld in een vlot tempo, dus is wellicht een internationale taal als Engels veel praktischer. Bovendien is Nederlands een ongelofelijk moeilijke taal om te leren en het spreken ervan doen we slechts in een paar landen. Daarnaast kennen we in Nederland diverse streektalen, zoals het Fries, het Brabants en het Limburgs, waardoor een deel van onze bevolking volstrekt onverstaanbaar is voor de grote meerderheid. Neem de Friezen, die bij voorkeur een separate taal willen en bijvoorbeeld een eigen woordenboek hebben ontwikkeld voor de Friese taal. Het lijkt er kortom op dat de Nederlandse taal niet meer zo hard nodig is. En door de versplintering van de Nederlandse taal wordt het niet gemakkelijk om de Neerlandistiek aantrekkelijk te maken. In ieder geval niet voor mij. Lees verder >>

Het eindexamen moet meer disciplines bevatten dan louter tekstbegrip

De studentenaantallen Nederlands lopen terug. Hoe komt dat? De redacties van Neerlandistiek en van VakTaal vroegen het aan studenten Nederlands in Utrecht. Deze week publiceren wij vier reacties van deze studenten. De reacties van Marlou Flos en Mariska van den Hove verschijnen in VakTaal. Studenten, ook van andere steden, kunnen nog steeds insturen naar Neerlandistiek.

Door Julia van den Beld

In de jaren zeventig telde de studie Nederlandse taal en cultuur meer dan tweehonderd eerstejaars. Hoe kan het dat zich anno 2017 nog maar 42 eerstejaars hebben ingeschreven voor een studie, waar de studenten zelf zo enthousiast over zijn?

Nederlands was op middelbare school mijn lievelingsvak. Ik heb altijd les gehad van enthousiaste docenten en vooral in de eerste, tweede en derde klas deden we veel creatieve opdrachten naast de gewone lesstof. Ik vond alle disciplines interessant, van grammatica tot literatuur, waardoor voor mij al vrij vroeg duidelijk was dat ik me verder in het vak wilde verdiepen. Ik heb toen open dagen bezocht en heb me vervolgens ingeschreven voor de studie Nederlandse taal en cultuur aan de universiteit van Utrecht. Ik zit nu in het tweede blok van mijn eerste jaar en ik heb het ontzettend naar mijn zin. De studie is precies wat ik ervan verwachtte en ik zit helemaal op mijn plek.

Lees verder >>

Kanttekeningen bij de reactie van Helge Bonset op mijn notitie over ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands

Door Theo Witte

Mijn reactie komt er in het kort op neer dat ik in de reactie van Bonset geen enkele aanleiding vind om een van mijn beweringen te herzien. Lees mijn kanttekeningen door de muis boven de gemarkeerde passages te bewegen (even laten hangen). Eventueel kunt u ook een pdf-versie van deze aantekeningen raadplegen.

Lees verder >>

Enkele zorgwekkende beweringen aangaande het schoolvak Nederlands

Door Helge Bonset

Een reactie op de notitie van Theo Witte, Enkele zorgwekkende ontwikkelingen aangaande het schoolvak Nederlands, d.d. 29 mei 2017, opgesteld voor de Nederlandse Taalunie

In bovengenoemde notitie stelt Witte drie zaken aan de orde:
1) de ongewenste disbalans in het examen Nederlands in havo en vwo
2) de marginalisering van het literatuuronderwijs in de afgelopen 25 jaar
3) de onrustbarende neergang van het aantal eerstejaars studenten Nederlands.
Hoewel het uit de notitie zelf niet duidelijk blijkt, spreekt hij namens het Meesterschapsteam Nederlands Letterkunde

Met het eerste punt doelt Witte op het toegenomen gewicht van leesvaardigheid in het schoolexamen, doordat veel scholen dit onderdeel in het schoolexamen zijn gaan toetsen, terwijl het al via het centraal examen de helft van het examencijfer Nederlands bepaalt. Oorzaak hiervan was een door de Inspectie gehanteerde indicator: de discrepantie tussen het gemiddelde cijfer voor het centraal examen en dat voor het schoolexamen moest voor ieder vak bij voorkeur onder de 0,5 blijven. Leesvaardigheid ook in het schoolexamen examineren verminderde deze discrepantie en werd daarom door scholen als oplossing gekozen om aan de norm van de Inspectie te voldoen. Lees verder >>

Een slimme meid kiest geen Nederlands?

Door Marc van Oostendorp

Als je in Nijmegen een intellectueel tegenkomt, komt het gesprek natuurlijk al snel op correctiewerk. “Gewoon allemaal een 7 geven,” zei mijn gespreksgenoot. “En als er iemand moeilijk doet, maak je er een 8 van.”

Een jongen naast hem op het bankje hoorde het duidelijk geamuseerd aan. “Daar zit er één,” zei ik.

“Nee hoor,” zei de jongen. “Ik ga volgend jaar pas studeren. Wiskunde,” voegde hij er besmuikt aan toe, want hij had gehoord wat mijn vak was. Lees verder >>

Hoe ik een 8,2 voor Nederlands haalde

Door Marc van Oostendorp

attachment-1-23Sinds gisteren weet ik wat ik als lezer waard ben: 8,2 op de schaal van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), die namens de overheid de eindexamens overziet. Het is geloof ik zo’n beetje de gemiddelde score van leraren Nederlands. Het is, zou je zeggen, een beetje laag voor iemand die van dat vak zijn beroep heeft gemaakt en al jarenlang oefent.

Daaruit kun je verschillende conclusies trekken, zoals dat ik eigenlijk niet geschikt ben voor mijn vak en beter druiven kan gaan pletten. Of dat er misschien toch iets mis is met de examens.

Mijn examen is geheel vrijwillig nagekeken door twee leraren die mijn examen gewoon meenamen in de grote stapel: Randy Middendorp (geen familie) trad op als eerste, en Herma van den Brand als tweede corrector. Ze gaven me ook inzicht in hun overleg. Ze waren in eerste instantie op nogal verschillende beoordelingen gekomen: Herma gaf niet meer dan een 7,8; maar na enig overleg kwamen ze – ondanks aanpassingen aan beide zijden in de beoordeling van individuele vragen gezamelijk uit op het punt dat ik dus voor dit jaar op mijn rapport heb – die acht plus. Lees verder >>

Over het ‘en passant’ toetsen van spelling en grammatica in het Centraal Eindexamen Nederlands

Door Michel Couzijn

Over het Centraal Eindexamen Nederlands wordt veel geklaagd. Over de teksten, over de vragen, over de beoordeling en nog zo wat. Sinds vorig jaar kunnen de klagers hun ongenoegen op een nieuw aspect richten: de aftrekregeling voor taalgebruik.

Het CE Nederlands toetst tekstbegrip – leesvaardigheid dus – plus een beetje argumentatieleer. Recent werd in de landelijke media de klacht geuit dat de opvatting van leesvaardigheid die aan het CE Nederlands ten grondslag ligt, weinig valide zou zijn. In de zin van: weinig relevant voor de leesvaardigheden die leerlingen in vervolgopleidingen en in het maatschappelijk leven tentoon moeten spreiden. Mede om die reden is bijvoorbeeld de ‘geleide samenvatting’ uit het hv-examen verdwenen.

Vorig jaar werd er een nieuw domein toegevoegd aan ‘wat het examen toetst’: schrijfvaardigheid. Nu ja, enkele aspecten daarvan, te weten spelling en grammatica. Omdat de noodzaak werd gevoeld leerlingen op dit vlak centraal de maat te nemen, zonder een aparte taaltoets in te voeren. Een poging om een apart CE Schrijfvaardigheid in te voeren, strandde onlangs op de gebrekkige validiteit daarvan. Lees verder >>

Het eindexamen Frans is niet veel beter

Door Marc van Oostendorp

Dat er problemen zijn met het eindexamen Nederlands, dat weten we nu wel. Ruim dertigduizend scholieren klaagden dit jaar bij de scholierenvakbond LAKS. Maar hoe zit het met andere examens? Om dat proefondervindelijk te onderzoeken besteedde ik de afgelopen zondag aan het eindexamen Frans (vwo).

Dat viel niet mee. Eigenlijk doen zich er vrijwel dezelfde problemen voor als bij het eindexamen Nederlands. Wij neerlandici zijn niet alleen.

Het begint met de teksten: een schier eindeloze parade van betrekkelijk korte teksten (twaalf) die allemaal van het type wist-u-dat zijn, het soort dat de gemiddelde redactie gebruikt om een gaatje dat ergens gevallen is nog op te vullen. Wist u dat er in East Anglia een universiteit is waar studenten een half uurtje siesta kunnen houden? Dat  een biohacker in Amerika onlangs zijn eigen DNA getest heeft? Dat het in Marokko sinds april 2010 is toegestaan om (bepaalde) Berber-namen aan je kind te geven? En zo maar door, en zo verder. Een aantal artikelen komen zelfs letterlijk uit een tijdschrift dat de onsterfelijk suffe titel Ça m’interesse heette, ‘Dat vind ik nou leuk’. Lees verder >>

Klop, klop. Het examen Nederlands is niet meer thuis in Nederland, of wel Den Haag?

Door Wieger Schipper
Eindexamenkandidaat vwo 2017 (Roelof van Echten College Hoogeveen)

Mentaal afgemat verlaat ik de examenzaal, onhandig mijn flesjes drinken en woordenboek met me meedragend. Het examen Nederlands is achter de rug en ik ben teleurgesteld. Was dit het waarvoor ik zes jaar lang het vak Nederlands heb gevolgd op de middelbare school? Helaas wel. Teksten over de verhouding van de man tegenover de vrouw en over de mislukking van het zerotolerancebeleid. Prima dat je als scholier teksten te lezen krijgt voor je examen, maar om dan vervolgens vragen te stellen die totaal geen kritische geest toestaan, dat is dan echter een doodzonde. Het examen Nederlands is niet wat het hoort te zijn.

Lezen, lezen en nog eens lezen. Je zou er bijna moe van worden. Lees verder >>

Hoe was het horrorexamen des doods nu echt?

Door Marc van Oostendorp

Wanneer je de kranten leest, zou je bijna denken dat er afgelopen woensdag een enorme slachting heeft plaatsgevonden waarbij de bloem der natie op bloederige wijze geheel en al heeft uitgeroeid. Het centraaleindexamen Nederlands werd ineens tot een ‘horrorexamen’ (Telegraaf, Parool). 26.000 van de 40.000 scholieren die meededen hadden bij LAKS geklaagd.

En dat terwijl het in sommige opzichten het beste examen in jaren was. Maar misschien was precies dat het probleem. Lees verder >>

Centraal Eindexamen Nederlands vwo 2017: mijn antwoorden

Door Marc van Oostendorp

In voorgaande jaren plaatste ik hier steeds op de avond na het eindexamen Nederlands voor vwo een bespreking. Ik deed dat aan de hand van het examen zelf en het correctiemodel. Dat laatste wordt nu echter pas vrijdag vrijgegeven. Ik zal dus pas daarna een bespreking kunnen maken. Voor die tijd plaats ik echter hier al mijn antwoorden.

Let op: dit zijn dus niet noodzakelijkerwijs de juiste antwoorden, maar de antwoorden die ik zou geven (onder omstandigheden die minder geconcentreerd zijn dan een examenzaal). Verbeteringen en ander commentaar graag hieronder.

Wie het eindexamen ook wil maken; dat kan hier. Ik ben erg benieuwd naar bevindingen van leerlingen en anderen. Graag in het reactiepaneel hieronder! Lees verder >>

Enquête: evaluatie examen Nederlands

Over het examen Nederlands is veel discussie (geweest). Binnen de lerarenverenigingen Levende Talen en Nederlands Nu! hebben wij nagedacht over wensen voor het schoolvak en de examens Nederlands. Maar wij willen graag peilen in hoeverre docenten onze voorlopige ideeën ondersteunen. En over de uitkomsten van die peiling willen we ook nog graag op korte termijn met docenten overleggen. Daarvoor willen wij een tweetal regiobijeenkomsten in juni 2017 met docenten organiseren.

Elke vraag wordt voorafgegaan door een korte toelichting. De vragen met een groene asterisk (*) zijn verplicht. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Over de resultaten en het vervolg krijg je bericht. De resultaten worden anoniem verwerkt. Je kunt de enquête invullen tot 15 mei 2017.

Naar de enquête