Tag: debat

Linkse praatjes opdringen aan studenten

Door Marc van Oostendorp

Teun Hoekstra (1953-1998). Photo courtesy of Nina Hyams

Vorige week barstte ineens een discussie los rond een curieuze stelling: dat docenten volkomen neutraal zouden moeten zijn in hun onderwijs.

Het begon ermee dat de politicus en beginnend romanschrijver Thierry Baudet bezwaar maakte tegen een opdracht van onze collega-leraar Nederlands Ivar Gierveld. Die had leerlingen gevraagd om een opstel te schrijven over Baudets splinterpartijtje en Baudet kon zich niet vinden in de samenvatting die Gierveld had gegeven van zijn standpunten (die naar mijn indruk door hun gebrek aan logica en coherentie dan ook bijzonder lastig samen te vatten zijn).

Maar al snel breidde de discussie zich uit naar de bredere vraag of docenten op middelbare scholen én het hoger onderwijs niet ‘neutraal’ moesten zijn.

Daardoor moest ik ineens aan Teun Hoekstra denken. Lees verder >>

Doe mee aan onderzoek over debatteren in het voortgezet onderwijs

Docent Nico van der Woude is bezig met promotieonderzoek naar de functie en effecten van debatteren in het voortgezet onderwijs in Nederland. Het onderzoek aan de Universiteit Utrecht richt zich op de vraag of debatteren een onderwijskans biedt. Debatteren, presenteren en argumenteren zijn einddoelen voor het voortgezet onderwijs, maar er is weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het effect van dit onderwijs.

Onderzoekers in Angelsaksische landen rapporteren dat debat positieve effecten heeft op onder andere taalvaardigheid, zelfvertrouwen en kritisch denken; soms ontbreekt alleen het bewijs. Het is daarnaast onduidelijk of die resultaten ook gelden in Nederland: zijn die educatieve, persoonlijke en maatschappelijke effecten wel geldig in een andere onderwijssituatie en (school)cultuur?

Daarom aan u de vraag om mee te doen aan dit onderzoek onder docenten, debaters en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. U kunt meedoen via de onderstaande links:

Meertaligheid: de sleuteldebatten


De meeste Nederlanders leren vanaf hun geboorte Nederlands en gebruiken die taal de rest van hun leven. Meestal leren we er later nog een taal erbij, zoals Engels, Frans of Duits. Hoewel de meesten van ons één moedertaal kunnen aanwijzen, is dit soort meertaligheid wereldwijd de standaard: in veel landen leren kinderen zelfs vanaf hun geboorte al twee of meer talen. Meertaligheid is in de laatste jaren steeds meer een issue geworden, niet alleen door immigratie, maar ook door een groeiende rol van het Engels, dat kinderen steeds vroeger kunnen (en moeten?) leren. Hoe we omgaan met deze meertaligheid wordt zo een grote uitdaging voor politiek en cultuur. Waarderen we talige en culturele diversiteit of streven we omwille van ‘verstaanbaarheid’ juist naar eenheid?

Nederland heeft één provincie die officieel meertalig is: Friesland (of Fryslân). De provincie neemt die status serieus en heeft de afgelopen jaren ingezet op meertaligheid als onderdeel van de Friese kennisagenda. Voorlopig hoogtepunt hiervan is de start vorige week van een nieuwe masteropleiding Multilingualism aan de University Campus Fryslân in Leeuwarden, een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Ter gelegenheid van de start van deze nieuwe master wordt a.s. donderdag en vrijdag een congres over meertaligheid georganiseerd.
Lees verder >>

‘Op internet zakken dichters weg in hun eigen woordenbrij’

Verslag van ‘De staat van de poëzie’ , Gent, 21 maart 2013

                                                                                                                  Door Bart FM Droog

Op donderdag 21 maart vond te Gent de studiedag ‘De staat van de poëzie’ plaats. Dichters, tijdschriftenmakers, uitgevers, vertegenwoordigers van de boekenbranche, politici en beleidsambtenaren, bibliotheekmedewerkers, literatuurwetenschappers en geïnteresseerde lezers uit Vlaanderen en Nederland deden Gent aan en woonden vanaf 10.00 uur ’s ochtends het programma bij. Deze dag was georganiseerd door het Poëziecentrum Gent en het Vlaaams Fonds voor de letteren.
Lees verder >>

Tegen de overtuigingskracht

Door Marc van Oostendorp
Noam Chomsky, de beroemde taalkundige, is tegen pogingen iemand anders te overtuigen. Dat zegt hij in het interviewboek The Science of Language (Cambridge University Press, 2012) tegen zijn gesprekspartner James McGilvray. 
In dat boek, waarin allerlei gedachten van Chomsky over van alles en nog wat geboekstaafd worden, noemt de oude meester ergens Gandhi, die er ook tegen was om andere mensen te proberen te overtuigen, omdat hij dat zag als een vorm van geweld. Je dwingt iemand in zekere zin om het met je eens te zijn. In plaats daarvan vond hij dat je wat goed en juist was moest tonen, bijvoorbeeld in je eigen leven, zodat de andere de vrije keus had je daarin te volgen.