Tag: call

ANFB Onderzoeksmarkt 2013 – Oproep tot bijdragen

De tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 novemberaan de Université de Namur.
Deze bijeenkomst wil een stand van zaken bieden van de neerlandistiek in al haar facetten (taalkunde, letterkunde, vertaalwetenschap, zakelijk Nederlands, didactiek van het Nederlands als vreemde taal, …) Zowel lopend onderzoek als vernieuwende projecten uit de onderwijspraktijk komen in aanmerking. Met deze onderzoeksmarkt wil de ANBF neerlandici die actief zijn op een van deze gebieden, de kans geven hun werk voor te stellen aan een breed publiek van geïnteresseerden.
Lees verder >>

Call for Papers: Achter de verhalen 5: Terug naar de tekst? (Vrije Universiteit Brussel, 26-28 maart 2014)


Achter de verhalen, het enige algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Het congres vindt plaats van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 maart 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel.

Lees verder >>

Call for papers Morfologiedagen 2013 in Leeuwarden


Deadline: 15 september 2013
Datum: Vrijdag 13 december 2013
(en afhankelijk van deelname ook zaterdag 14 december 2013)
Locatie: Fryske Akademy, Leeuwarden

Na het succesvolle congres in Leiden in september 2012 zal de volgende editie van de Morfologiedagen op vrijdag 13 december 2013 (en afhankelijk van deelname ook zaterdag 14 december 2013) plaatsvinden in Leeuwarden. De Fryske Akademy – die dit jaar 75 jaar bestaat – heeft de organisatie van de Morfologiedagen 2013 op zich genomen.

De Morfologiedagen bieden een forum voor wetenschappelijk debat over alle mogelijke aspecten van met name de Nederlandse en Friese morfologie. De voertalen zijn Nederlands, Engels en Duits.
De organisatie ontvangt graag abstracts (max. 300 woorden) over alle mogelijke aspecten van met name de Nederlandse en Friese morfologie vóór 15 september 2013 per e-mail op het volgende adres: jspoelstra@fryske-akademy.nl, met als onderwerp ‘abstract Morfologiedagen’.

Presentaties: 30 min. (incl. 10 min. discussie)

Organisatie: Siebren Dyk, Eric Hoekstra, Janneke Spoelstra en Willem Visser (Fryske Akademy, Leeuwarden)

Voor meer informatie: ehoekstra@fryske-akademy.nl.

Dag van de Friese taalkunde 2012

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de vijfde Dag van de Friese taalkunde. Deze zal, evenals de vorige keren, weer een informeel karakter hebben. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.
Lees verder >>

Call: Literaire historiografie / literaire biografie

Callforcontributionsvoor een themanummer van
Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies
Het overlijden van John Kannemeyer, de Zuid-Afrikaanse literatuurhistoricus en biograaf, maar tevens ook neerlandicus, markeert een belangrijke grens tussen wat was en wat komen zal in de Afrikaanse literaire historiografie. Zijn bijdrage tot de literatuurgeschiedenis en literaire biografistiek was enorm en dit oeuvre wordt dan ook met een welluidend slotakkoord afgesloten: de levensbeschrijving van de Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee gaat momenteel in de Afrikaanse en Engelse versie ter perse. Hierdoor strekt dit heengaan veel verder dan alleen binnen de Afrikaanse literaire geschiedschrijving waar Kannemeyers dood in elk geval een waterscheiding betekent.
Dit stemde de redactie van Werkwinkeltot nadenken over de relevantie van de algemene strekkingen en het belang van individuele bijdragen binnen het vak. Het gevolg is dat we graag het initiatief nemen om een themanummer samen te stellen dat aan de literaire historiografie en biografistiek gewijd zal zijn.
Lees verder >>

Call for papers: New ways of analyzing syntactic variation

An interdisciplinary workshop on understanding and explaining syntactic variation
Hosted by the Radboud University Nijmegen, November 15-17, 2012
Plenary speakers
Joan Bresnan (Stanford University)
Adele Goldberg (Princeton University)
Sali Tagliamonte (University of Toronto)
Antal van den Bosch (Radboud University Nijmegen)
Workshop goal
Syntactic variation concerns the alternation between constructional alternatives such as He gave the boy the book and He gave the book to the boy. Syntactic variation research investigates the factors which determine why one of these alternatives is preferred over the other in specific linguistic and situational contexts.

Lees verder >>

Call: CROSS-OVER 2013: OVER GRENZEN Universiteit Gent, 8 februari 2013

Call for Papers

Het tweejaarlijkse Cross-Over congres benadert de letterkundige neerlandistiek vanuit een transhistorisch en interdisciplinair perspectief. Dit jaar willen we de deelnemers van Cross-Over uitdagen om vragen te stellen bij de verschillende grenzen waarmee zij tijdens hun onderzoek worden geconfronteerd. Dienen de grenzen van de literatuur een eigen onderzoeksveld te vormen, dienen zij helemaal te worden opgeheven, of is er juist behoefte om het terrein van de literatuur en de literatuurwetenschap verder of opnieuw af te bakenen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met onze perceptie van de Nederlandse literatuur als we die als een globaal verschijnsel gaan beschouwen (“Global Dutch”)? Hoe kunnen we spreken van interdisciplinariteit als we het literaire veld als zodanig voor onszelf nog niet duidelijk hebben afgebakend? Gaat literatuur “over grenzen” zodra literaire en maatschappelijke discoursen elkaar lijken te overlappen? In hoeverre is economische taal bijvoorbeeld “literair” te noemen en beschikt literaire taal over “economische” kenmerken? In hoeverre doen moderne media de grenzen tussen woord en beeld vervagen en hoe beïnvloedt die ontwikkeling onze perceptie van literatuur?
Lees verder >>

Call: Dag van de Friese taalkunde 2012

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de vijfde Dag van de Friese taalkunde. Deze zal, evenals de vorige keren, weer een informeel karakter hebben. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.
Lees verder >>

Oproep voor auteurs: CFP Illness and Literature

Geachte collega,

Vandaag willen we ons met het verzoek tot u wenden een initiatief tot de publicatie van een verzamelbundel rond het onderwerp Ziekte en literatuur te ondersteunen.
Sinds de antieke oudheid bestaat er een levendige relatie tussen literatuur en geneeskunde. De eerste zang van de Ilias spreekt al van de pest in het kamp van de Achaiërs, gezonden uit wraak door de god Apollo. Het aforisme is een belangrijk literair procedé in de verspreiding van geneeskundige kennis vanaf het Corpus Hippocraticum tot de Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis van Herman Boerhaave. Talloze dichtende geleerden en geleerde dichters behandelden de problematiek van de ziektes en hun invloed op de natuur en de geest van de mens (zie bijvoorbeeld de database Literatuur en Geneeskunde van de VUmetamedica).

Lees verder >>

ABLA – Anéla Studiedag 2012

Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012: Verwerving, didactiek en taalbeleid

Call for papers
In onze steeds verder globaliserende maatschappij neemt meertaligheid alsmaar aan belang toe. Het mag dan ook niet verbazen dat nationale en lokale overheden in navolging van de Europese Unie meertaligheid als een prioritair aandachtspunt beschouwen en dat er dan ook overal in Europa initiatieven en projecten floreren om het verwerven van meertaligheid te stimuleren. In de Franstalige Gemeenschap van België bieden er bij voorbeeld steeds meer scholen immersieonderwijs aan in het Engels, in het Nederlands of in het Duits.

Lees verder >>

Oproep: Morfologiedag 2012

Het LUCL (Leiden University Centre for Linguistics ) en het Meertens Instituut organiseren de Morfologiedag 2012 op zaterdag 8 september 2012, de dag na het afscheidssymposium van Geert Booij (waarover informatie zal volgen). Marian Klamer (LUCL) verzorgt de openingslezing. We nodigen alle vakgenoten uit, een abstract (in het Nederlands of het Engels) in te sturen voor een lezing van 20 minuten netto over een onderwerp uit de morfologie van het Nederlands of een andere taal. Diachrone onderwerpen vormen de rode draad van de Morfologiedag 2012, maar ook synchrone onderwerpen kunnen aan de orde komen. De voertalen zijn Nederlands en Engels. Samenvattingen (500 woorden) graag opsturen voor 1 juni 2012 naar:
Het organisatiecomité: Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs, Ton van der Wouden