Tag: call

Uit de Europese mal. Europese hypes in de Nederlanden

Call for papers Congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Zaterdag 29 augustus 2015, Radboud Universiteit Nijmegen

In een tijd waarin (de betekenis van) Europa druk bediscussieerd wordt, vraagt het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw aandacht voor vroege Europese hypes, modes en trends. In zeventiende-eeuws Europa volgden deze elkaar in rap tempo op. Petrarkistische sonnetten veroverden snel terrein tijdens de vroege zeventiende eeuw, encyclopedieën deden dat aan het eind van de eeuw. Vorsten overal in Europa namen de Habsburgse en Franse hofcultuur over, terwijl architectuur, iconografisch programma en politieke en economische ambitie van bijvoorbeeld het Amsterdamse stadhuis (1648-1655) duidelijk geënt zijn op vergelijkbare monsterprojecten elders in Europa. Het kansspel was net zo goed een Europese hype als de hang naar utopische initiatieven. Reizende en migrerende kunstenaars, kooplieden, wetenschappers en charlatans droegen bij aan de verspreiding van hypes.

Lees verder >>

CfP: Niederlandistisches Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium


Call for Papers

Niederlandistisches Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium, Universität zu Köln, 6 & 7 oktober 2015

Op 6 en 7 oktober 2015 vindt het Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium van de Duitstalige Neerlandistiek aan de Universität zu Köln plaats. Het colloquium biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse taalgebied de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren aan collega’s taal- en letterkunde van een Duitstalige, Nederlandse of Vlaamse universiteit.

De deelnemers wordt gevraagd een deel van hun onderzoek te presenteren als een lezing van 30 min. Voor nieuwe onderzoeksprojecten is er desgewenst de mogelijkheid tot een posterpresentatie.

U kunt zich aanmelden tot 15 april. Stuurt u hiervoor een abstract naar doha-2015@uni-koeln.de. Het aanmeldingsformulier kunt u hier online invullen: http://www.niederlandistik.uni-koeln.de/doha.html. Na uw aanmelding ontvangt u verdere informatie.

Call for papers: De transnationale receptie van Waterloo in de 19e eeuw


De KU Leuven roept op tot bijdragen voor de conferentie A War of No Common Description, over de transnationale receptie van de Slag van Waterloo in de negentiende eeuw, op 18-19 juni 2015 in Brussel. Hieronder volgt de tekst van de call for papers.
‘A War of No Common Description’:
De transnationale receptie van Waterloo in de 19e eeuw.
18-19 juni 2015
KU Leuven (Campus Brussel)
CALL FOR PAPERS
Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Slag van Waterloo organiseert het Centre for Reception Studies (www.receptionstudies.be) van de KU Leuven een conferentie over de transnationale receptie van die gebeurtenis in de 19e eeuw. Uit recent onderzoek blijkt dat de Slag ingrijpende socio-politieke en culturele gevolgen had die een grote invloed uitoefenden op de negentiende-eeuwse kunstopvattingen en artistieke productie en ook op de toenmalige denkbeelden over nationaliteit, geschiedenis, maatschappij en het ‘culturele geheugen’. De rol die de Slag speelde bij de teloorgang van het Napoleontische Frankrijk en de wording van het post-Napoleontische Europa als een nieuwe geopolitieke en culturele ruimte heeft ertoe geleid dat hij lange tijd vooral bestudeerd werd in het kader van een nationalistische ideologie en geschiedschrijving.

Lees verder >>

Call for papers: Sociolinguistics Circle 2015


Call for papers: Sociolinguistics Circle 2015
Gent (België), 27 maart
Beschrijving van de conferentie
Na een succesvolle eerste editie in Groningen, kondigen we met plezier de tweede conferentiedag aan van de Sociolinguistics Circle, die zal plaatsvinden in Gent op 27 maart 2015. De Sociolinguistics Circle is een initiatief van een groep onderzoekers uit de Lage Landen (zie hieronder). Het doel van de conferentie is studenten en onderzoekers met een link met de Lage Landen samen te brengen om te praten over thema’s als taalvariatie, sociolinguïstiek en de sociale dynamiek van taal. Vooral studenten worden aangemoedigd zich voor deze conferentie aan te melden; de conferentie staat open voor onderzoek op alle niveaus.
Call for papers
Abstracts voor paper- en posterpresentaties (over om het even welke taalvariëteit) kunnen vanaf nu ingediend worden. We verwelkomen abstracts over onderwerpen binnen de variatielinguïstiek, sociolinguïstiek, linguïstische antropologie, dialectologie of gerelateerde disciplines. Abstracts van maximaal 300 woorden (exclusief bibliografische verwijzingen), opgesteld in het Engels of het Nederlands, kunnen naar sociolinguisticscircle@gmail.comworden gestuurd voor 12 januari 2015.

Lees verder >>

Writing Literary History: Europe 1900-1950


Van 14 tot en met 16 september 2015 vindt de conferentie Writing Literary History plaats aan de Universiteit Leuven, georganiseerd door het MDRN research lab (www.mdrn.be). Hieronder volgt de tekst van de call for papers. Het inzenden van voorstellen is mogelijk tot 4 mei 2015.
This conference is an initiative of the MDRN research lab at the University of Leuven (www.mdrn.be), which focuses on European literature from the (long) first half of the twentieth century. Recognizing that (modern) literary history is currently one of the main sites of theoretical and methodological reflection in literary studies, the conference aims to take stock of recent scholarship and to investigate how literary historical research has modified our understanding of writing between 1900 and 1950. We welcome proposals for papers which consider the following overall research questions and perspectives: 
 

Lees verder >>

Call for papers: TRANSLAUTHORS. Interrogating Writing from Translation


Op 10 september 2015 organiseert de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, België) een studiedag over schrijvers-vertalers onder de titel: TRANSLAUTHORS”. Interrogating Writing from Translation. Intertwined Perspectives on Literature and Cultural Exchange from the XVIth to the XXIst Century / « TRANSLAUTHORS ». Questions de traduction à l’écriture. Regards croisés sur la littérature et les échanges culturels entre le XVIème et le XXIème siècles.
Bijdragevoorstellen met betrekking tot neerlandistisch onderzoek in het Engels of Frans zijn van harte welkom. Deadline voor het indienen van voorstellen is 19 december 2014.

Lees verder >>

A Germanic Sandwich, Nottingham 2015, 2nd Call for Papers

 A Germanic Sandwich 2015 will be the fifth in a series of conferences in which Dutch is compared with its closest Germanic neighbours, English and German. The first edition took place in Berlin in 2005 to commemorate the appearance of Nederlands tussen Duits en Engels (‘Dutch between German and English’), a study by the renowned Dutch linguist C.B. van Haeringen. Subsequent editions were held in Sheffield (2008), Oldenburg (2010) and Leuven (2013). This two-day conference will take place on 24 and 25 April 2015 at the University of Nottingham (UK Campus).


We invite abstracts for talks of 20 minutes (+ 10 minutes’ discussion), in which Dutch is compared to German and/or English (other Germanic languages may of course be included as well). We welcome studies with a typological and/or comparative perspective, dealing with questions about structural aspects of the languages, their history or their status. Studies from a language acquisition or psycholinguistic perspective are also welcome. 

Lees verder >>

Call for papers : Poetry and Public Spaces


Op 27 en 28 april 2015 vindt aan de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, België) het congres Poetry and Public Spaces plaats. De organisatie wil ook graag naar bijdragen polsen binnen de neerlandistiek. Hieronder volgen de Engels- en Franstalige tekst van de call for papers.
Poetry and public Spaces:
forms, places and practices in the 20th and 21st centuries
International Conference
27 – 28 April 2015
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique)
Call for Papers

This conference will explore the ways in which poetry has been increasingly present and inscribed in public spaces throughout the 20thand 21st centuries. Off the page poetry actualizes itself in both old and new forms which deserve to be inventoried and explored in more depth.  Its increased visibility, which varies according to different cultural and linguistic areas, is at the crossroads of different artistic expressions. A rather specific conception of poetics is involved in this phenomenon: one that questions the relationship between text and performativity; renews the notion of authorship (individual or collective); and re-thinks concepts related to intermediality. The inscription of poetry in public spaces suggests an autonomy that could be described as “porous” (Grabner-Wood).

Lees verder >>

Aankondiging en oproep voor lezingen 20ste Fries Filologencongres


De Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de twintigste keer het Frysk Filologekongres (Fries Filologencongres), in Leeuwarden op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 december. Het congres wil een podium zijn voor het wetenschappelijk debat met betrekking tot de frisistiek in de breedste zin. De voertalen zijn: Fries, Nederlands, Engels en Duits.
De opzet van het congres is dat er elke dag wordt begonnen met een plenaire lezing. Hierna zijn er parallelsessies. Op de donderdag is er een avondsessie over Onderwijs. Het congres richt zich op de volgende onderzoeksgebieden: Oudfries, Taalkunde, Letterkunde, Lexicografie, Taalsociologie, Geschiedenis van Fryslân/Cultuurstudie. Het onderzoeksveld is het Fries, met inbegrip van de dialecten die in Fryslân voorkomen, in alle fasen en het Fries in Duitsland (Noord- en Oost-Friesland). Lezingen die vanuit een vergelijkend perspectief relevant zijn, zijn ook van harte welkom.

Lees verder >>

Call for papers Taal & Tongval 2014


Op 28 november vindt in Gent de 2014-editie van het Taal & Tongvalcolloquium plaats, dit keer met als thema (De)standardisation in Europe: Qualitative and quantitative approaches:
“The 2014 edition of the Taal & Tongval colloquium aims at bringing together researchers to debate about standard language ideologies and the ways in which these are best studied. More specifically the following questions will be at the centre of discussion:

(1)    Which methods can be implemented to gain insight into standard language use and standard language ideologies? Do new, experimental methods yield results comparable to those of traditional methods?

(2)    What can the different methods tell us about the standard language situation, both in the Dutch language area and beyond? To what degree do we find traces of destandardisation and demotisation?

(3)    What are interesting contexts to study standard language ideologies in?

These and other topics will be further explored in the colloquium, which will host invited talks by Winifred Davies (Aberystwyth University), Stefan Grondelaers (Radboud University Nijmegen), Tore Kristiansen (University of Copenhagen) and Barbara Soukup (University of Vienna). In addition, there are a number of slots on the program for regular 20-minute conference presentations.

Lees verder >>

Call: Collaborative writing

CFP (Open call)
Towards a blueprint for successful collaborative writing in educational and professional settings
Guest editor: Elke Van Steendam, Faculty of Applied Linguistics, KULeuven, Campus Brussels
Peer collaboration in writing has been shown to be effective for Learning to Write and Writing to Learn (Graham, McKeown, Kiuhara, & Harris, 2012; MacArthur, Schwartz, & Graham, 1991; Onrubia & Engel, 2009; Storch, 2005; Yarrow &Topping;, 2001). That is why collaborative writing is often implemented in educational contexts. However, not only in educational contexts but also in professional contexts (academia, policy making, administration, journalism) collaborative writing has become common practice. Very frequently, written documents are the end-product of a collaborative process involving multiple actors, writers and readers ( e.g. research articles; group proposals, public policy documents; journalistic texts (Perrin, 2011; Lowry, Albrecht, Nunanmaker, & Lee, 2003; Sleurs, Jacobs, & Van Waes, 2003).

Lees verder >>

Call for papers: Wel en onwel. Het lichaam in de negentiende eeuw

Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw
12 december 2014
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal
Singel 425, 1012 WP Amsterdam
 Het lichaam heeft zijn eigen geschiedenis. Twee decennia geleden was lichaamsgeschiedenis nog een grotendeels onontgonnen terrein. Intussen is de (cultuur)geschiedenis van de negentiende eeuw in belangrijke mate verrijkt door de focus op het lichaam. Vanaf 1995 is er zelfs een wetenschappelijk tijdschrift, Body & Society, exclusief gewijd aan dit onderzoeksgebied.

Cultuurhistorici, wetenschapshistorici, sociologen, literatuur- en kunsthistorici hebben zich de afgelopen jaren met dit thema beziggehouden, elk vanuit hun eigen invalshoek. Het aantal publicaties dat de afgelopen twee decennia is verschenen, zowel internationaal als nationaal, laat een waaier zien aan thema’s en benaderingen op dit gebied zoals: het ontstaan van het twee-seksen-model; het lichaam als verbinding tussen het ‘zelf’ en de maatschappij; de rol van lichaamshygiëne; de wisselwerking tussen de medische wetenschap en de literatuur; het onderzoek naar egodocumenten als bron van onderzoek naar lichaamsbeleving.
Lees verder >>

A Germanic Sandwich 2015. Call for Papers

A Germanic Sandwich 2015 will be the fifth in a series of conferences in which Dutch is compared with its closest Germanic neighbours, English and German. The first edition took place in Berlin in 2005 to commemorate the appearance of Nederlands tussen Duits en Engels (‘Dutch between German and English’), a study by the renowned Dutch linguist C.B. van Haeringen. Subsequent editions were held in Sheffield (2008), Oldenburg (2010) and Leuven (2013). This two-day conference will take place on 24 and 25 April 2015 at the University of Nottingham (UK Campus).

Lees verder >>

Congres 45 Jaar Studie Nederlands in Indonesië – eerste aankondiging

Ter gelegenheid van het vijfenveertigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta zal op 14-17 april 2015 het zesde Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands in Indonesië worden gehouden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties, terwijl op de vierde dag een excursie wordt gehouden naar een locatie buiten Jakarta. Het thema van het congres zal zijn: Multiculturaliteit in taal, literatuur en cultuur. De vakgroep Nederlands wil graag alle belangstellenden uitnodigen een bijdrage binnen dit congresthema te leveren. Voordrachten zullen in de regel 20 minuten kunnen duren. Overigens beschikt de vakgroep niet over fondsen om internationale reiskosten of verblijfskosten in Jakarta te bekostigen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Eliza Gustinelly, Voorzitter congrescomité: congresbelanda15@gmail.com.
Graag cc van uw correspondentie naar: keesgroeneboer@erastaal.or.id.

Call: Sociolinguïstiek

Op vrijdag 28 maart organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een eendaags congres over sociolinguïstiek in de Lage Landen.

Met dit congres willen we een platform bieden aan sociolinguïstisch onderzoek uit/over de Benelux en studenten en onderzoekers op dit vakgebied samenbrengen. We streven naar een toegankelijk congres; er zijn daarom geen registratiekosten.
Lees verder >>

Call for Papers The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815

Radboud University Nijmegen, The Netherlands

22-23 January 2015

Did nations and nation states exist in the early modern period? In the field of nationalism studies, this question has created a rift between the so-called ‘modernists’, who regard the nation as a quintessentially modern political phenomenon, and the ‘traditionalists’, who believe that nations already began to take shape before the advent of modernity. While the modernist paradigm has been very dominant, it has been challenged in recent years by a growing number of case studies that situate the origins of nationalism and nationhood in earlier times. Furthermore, scholars from various disciplines, including anthropology, political history and literary studies, have tried to move beyond this historiographical dichotomy by introducing new approaches.
Lees verder >>

1st Call for Abstracts: DHBenelux Conference, 12 & 13 June 2014

Website: http://dhbenelux.org/dhbenelux-2014-conference/

The DHBenelux conference is a yearly event to promote Digital Humanities research in Belgium, Luxembourg and the Netherlands. The conference serves as a platform for the growing community of DH researchers to meet,  present and discuss their latest results and demonstrate tools and projects. DHBenelux 2014 is Hosted by Huygens ING and the Dutch National Library, 12-13 June 2014 in The Hague, the Netherlands.

The conference programme will consist of:

  • Oral presentations
  • Poster and demo market
  • Discussion Panel on Digital Humanities

Keynote speaker: Melissa Terras (UCL).

Lees verder >>

International Conference The Ten Commandments in medieval and early modern culture

Ghent University, Belgium

April 10-11, 2014
Key note speakers:      Robert J. Bast (University of Tennessee, Knoxville)
                                    Lesley Smith (University of Oxford)
Call for Papers
The Department of Literature at Ghent University is pleased to announce that it will host an international conference on the Ten Commandments in medieval and early modern culture on April 10-11, 2014. We kindly invite paper proposals exploring this theme from any field of medieval and early modern studies. Selected papers will be published in a volume to be included in the peer-reviewed series Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture(Brill Publishers).

The rise to prominence of the Ten Commandments dates back to the 12th century.
Lees verder >>

Call for papers: Religions of the Book

SHARP’s 22nd annual conference Antwerp, 17-21 September 2014

The 22nd annual conference of the Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP) will be held in Antwerp (Belgium), Wednesday 17 September through Sunday 21 September 2014. The program takes place primarily at the University of Antwerp, in the old centre of the city, but includes events at different venues of book historical interest as well as preconference workshops/tours and excursions. Thecentralthemeis ‘Religions of the Book’, but in conformity with tradition the conference also welcomes other book historical papers, sessions and round tables. Sponsors include the Plantin-Moretus Museum, the Hendrik Conscience Library, the Flemish House of Literature, the Antwerp Bibliophile Society, the Museum of Letters & Manuscripts, KBC Banking & Insurance, the Flemish Book Historical Society and the University of Antwerp.

‘Toezingen & aanvuren’: het maatschappelijk appel van de dichter 1300-1850

GOLIATH-studiedag op vrijdag 29 november 2013, Radboud Universiteit Nijmegen

Het debat over vraag of de stem van literaire auteurs in de samenleving een andere zwaarte en betekenis heeft (of zou moeten hebben) dan die van journalisten, politici en opiniemakers is geenszins een nieuw debat. Dichters werden al vanaf de late middeleeuwen geconfronteerd met een groeiende concurrentie van andere professionele ‘sprekers’ in de publieke ruimte. Het literaire leven vormde in toenemende mate een eigen domein, maar tegelijkertijd werden auteurs zich door dit proces van ‘autonomisering’ bewust van de specifieke kwaliteiten die hun stem ook buiten dat domein meer gewicht konden geven.

Tijdens de workshop gaan we op zoek naar voorbeelden van dichters die het ‘toezingen’ van hun publiek gebruikten om een maatschappelijk appel te formuleren. Breuken en continuïteiten in de overgang van middeleeuwen naar vroegmoderne tijd die betrekking hebben op het denken over auteurschap en het gedicht als maatschappelijk appel staan daarbij centraal.

De workshop wordt georganiseerd door GOLIATH, de door FWO gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap over ‘Literatuur in wording’. GOLIATH is een internationaal samenwerkingsverband tussen letterkundige neerlandici.

Voorstellen (ca. 300 woorden) voor een korte lezing (precieze lengte wordt nog bekend gemaakt) kunnen voor 15 september 2013 gestuurd worden naar:

Johan Oosterman (RU Nijmegen): j.oosterman@let.ru.nl
Kornee van der Haven (UGent): cornelis.vanderhaven@ugent.be

Call for papers Morfologiedagen 2013 in Leeuwarden

Deadline: 15 september 2013
Vrijdag 13 december 2013 (en afhankelijk van het aantal aanmeldingen ook zaterdag 14 december 2013) Fryske Akademy, Leeuwarden.

Na het succesvolle congres in Leiden in september 2012 zal de volgende editie van de Morfologiedagen plaatsvinden in Leeuwarden. De Fryske Akademy – die dit jaar 75 jaar bestaat – heeft de organisatie van de Morfologiedagen 2013 op zich genomen. De Morfologiedagen bieden een forum voor wetenschappelijk debat over alle mogelijke aspecten van met name de Nederlandse en Friese morfologie. De voertalen zijn Nederlands, Engels en Duits. Graag ontvangen we abstracts (max. 300 woorden) vóór 15 september 2013 per e-mail op het volgende adres: jspoelstra@fryske-akademy.nl, met als onderwerp “abstract Morfologiedagen”.

Presentaties: 30 min. (incl. 10 min. discussie)
Organisatie: Siebren Dyk, Eric Hoekstra, Janneke Spoelstra en Willem Visser (Fryske Akademy, Leeuwarden)
 Voor meer informatie: ehoekstra@fryske-akademy.nl.

Dag van de Friese taalkunde 2013

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de zesde Dag van de Friese taalkunde. Deze zal, evenals de vorige keren, weer een informeel karakter hebben. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.

vrijdag 25 oktober 2013

           

Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden